Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula resolució de modificació de la declaració d'impacte ambiental del Projecte de línia d'evacuació de la planta solar fotovoltaica paratge La Encina, del terme municipal de Villena (Alacant). Expedient: (2850496) 075/2021/AIA. [2023/520]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000849/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  Grup temàtic: Impacte ambiental
  Descriptors:
    Descriptors toponímics: Villena

«Resolució de modificació de declaració d'impacte ambiental

Expedient: (2850496) 075/2021/AIA.

Títol: Línia d'evacuació de la planta solar fotovoltaica paratge La Encina.

Promotor: Promociones Manuel Plata e Hijos, SL.

Òrgan substantiu: ST d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.

Referència de l'òrgan substantiu: ATREGI/2018/3/03.

Localització: Villena (Alacant).Antecedent de fet

Amb data 26 novembre de 2021 es va emetre declaració d'impacte ambiental (DIA), mitjançant Resolució del director general de Qualitat i Educació Ambiental, amb número d'expedient (2019436) 75/2021/AIA, del Projecte de línia d'evacuació de la planta solar fotovoltaica paratge La Encina (ATREGI/2018/3/03), i es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'11 de febrer de 2022. Es tracta d'una línia de 132 kV per a evacuar l'energia produïda cap a la subestació SE Alhorines, de la planta termosolar Villena. La longitud de la línia és de 6.964,30 metres, dividida en tres trams, dos aeris i un intermedi subterrani. Els trams aeris tenen un total de 22 suports.

L'esmentada DIA establia, entre altres, els condicionats següents:

2. S'haurà de complir el que s'estableix en el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els voltants.

4. Resulten d'aplicació al tram aeri de la línia d'evacuació les prescripcions del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost.

Amb data 23 de setembre de 2022, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant va traslladar a aquest òrgan ambiental la sol·licitud del promotor de modificació de la declaració d'impacte ambiental del projecte de línia d'evacuació de la planta solar fotovoltaica paratge La Encina, de conformitat amb l'article 44 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta adjunta:– Projecte de modificació de la línia d'evacuació.

– Addenda a l'estudi d'impacte ambiental.

– Plànols del nou traçat.

En la documentació presentada es justifica que l'empresa promotora del projecte, Promociones Manuel Plata e Hijos, SL, per acord amb els promotors de les plantes fotovoltaiques PSF La Encina i SE Alhorines, haja modificat la línia original d'evacuació en 132 kV de la PSF paratge La Encina per a permetre l'evacuació conjunta de les tres plantes.La modificació consisteix en un canvi de traçat i tensió de la línia d'evacuació, que acurta la longitud d'aquesta, i substitueix els sis primers suports de la part aèria per una conducció subterrània en 30 kV des de la planta de generació fins a la subestació transformadora elevadora SE Los Alhorines – La Encina. La longitud total del nou traçat serà de 1.570,81 metres i transcorrerà confrontant i en paral·lel a camins existents i zones de cultiu.

La resta de la línia d'evacuació aèria deixa de ser part del projecte PSF paratge La Encina per a formar part del projecte de la PSF Alhorines. Des de l'SE Los Alhorines – La Encina partirà la línia de 132 kV, compartida per les tres instal·lacions, fins a l'ST Los Alhorines 132 kV (existent) on se situarà el punt de connexió amb la xarxa de distribució.Aquest nou projecte implica la utilització de millors tècniques que permeten una millor i més adequada protecció del medi ambient que suposen l'eliminació o reducció dels impactes que causava l'anterior traçat.

En relació amb el condicionant número 2, la nova línia d'evacuació proposada no presenta afeccions a terrenys forestals.

Respecte al condicionant número 4, els suports 1 a 6 discorrien en aeri dins de l'àrea prioritària de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i electrocució (per Resolució de 6 de juliol de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica). En discórrer el nou traçat en subterrani, el risc de col·lisió i electrocució es considera inexistent.

El projecte original va ser sotmés per l'òrgan substantiu al tràmit d'informació pública i es va formular consulta a les administracions públiques afectades. Atés que l'àmbit territorial del nou projecte és idèntic al del projecte original ja avaluat, i la modificació proposada suposa un menor impacte ambiental, l'òrgan ambiental disposa d'elements de judici suficients per a pronunciar-se.Fonaments de dret

L'article 44 de la Llei d'avaluació ambiental preveu la possibilitat de modificar les condicions de les declaracions d'impacte ambiental i regula el procediment de modificació.

L'article 13 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica atribueix a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental de projectes.Per tant, a proposta del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, fent ús de les atribucions que tinc, resolc,Primer

D'acord amb els fets esmentats i els fonaments de dret al·legats, s'estima acceptable la modificació de les condicions 2 i 4 de la DIA del Projecte de construcció de la línia d'evacuació de la planta solar fotovoltaica paratge La Encina, per al tram comprés entre els suports 1 al 6, en els termes d'aquesta resolució, atés que concorre el supòsit de la lletra b de l'apartat 1, de l'article 44, de la Llei d'avaluació ambiental. Per tant, les condicions anteriorment esmentades quedaran sense efecte.La resta de les condicions de la DIA quedaran com segueix:

1. Aquesta resolució es dicta amb caràcter complementari a la DIA de la planta fotovoltaica paratge La Encina (expedient 129/09/AIA).2. Si durant l'execució de les obres es troben restes paleontològiques, arqueològiques o etnogràfiques, el titular posarà el fet en coneixement de les autoritats competents i del Servei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, de manera immediata, i adoptarà les mesures pertinents per a la seua protecció i conservació.

3. Les accions incloses en el programa de vigilància ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia. La documentació estarà a la disposició de les autoritats competents.

En els termes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració d'impacte ambiental perdrà la seua vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'haguera començat l'execució del projecte en el termini de quatre anys. A aquest efecte, el promotor notificarà a l'òrgan ambiental el començament de les obres.Segon

D'acord amb el que es preveu en l'article 44 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, publicar aquesta modificació de declaració d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, com també en la seu electrònica.Tercer

L'òrgan substantiu haurà de tindre degudament en compte, en el procediment d'autorització del projecte, l'avaluació d'impacte ambiental efectuada, atesos els criteris establits en l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, que fan referència tant al contingut de l'autorització com a la publicitat de la decisió.València, 1 de desembre de 2022.– El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga.»

Mapa web