Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2022, del director general de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental del projecte d'implantació de conducció de reg entre el pou i la xarxa de distribució per a la Comunitat de Regants Virgen de los Desamparados en el terme municipal de Simat de la Valldigna, del terme municipal de Simat de la Valldigna. Expedient (2616068) 088/2022/AIA. [2023/515]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000848/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  Grup temàtic: Impacte ambiental
  Descriptors:
    Descriptors toponímics: Simat de La Valldigna«Declaració d'impacte ambiental

Expedient: (2616068) 088/2022/AIA.

Títol: Implantació de conducció de reg entre el pou i la xarxa de distribució per a la Comunitat de Regants Virgen de los Desamparados en el terme municipal de Simat de la Valldigna.

Promotor: CR Virgen de los Desamparados.

Òrgan substantiu: Ajuntament de Simat de la Valldigna.

Ref. òrgan substantiu: 782/2018.

Localització: Simat de la Valldigna.Antecedents i descripció del projecte

La Comunitat de Regants Virgen de los Desamparados, de Simat de la Valldigna, promou un projecte d'implantació de conducció de reg entre el pou i la xarxa de distribució en el terme municipal de Simat de la Valldigna. Aquesta compta amb la resolució favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de concessió d'aigües subterrànies renovables en la partida Corrals del terme municipal de Simat de la Valldigna amb destinació a reg, per a la gestió d'un volum màxim de 230.880 m³/any, en una superfície total de 41,6 ha.

La nova conducció substituirà un tram de conducció ja existent que es troba en un cert estat de deterioració a causa de la seua antiguitat. El tram substituït discorre per la cresta de la muntanya del Piquet amb una longitud de 395 metres lineals aproximadament. El traçat de la nova conducció facilitarà l'accés tant per a la instal·lació com per al seu manteniment, al mateix temps permetrà un estalvi energètic en eliminar punts de pas elevats respecte al sondeig i proporcionarà una major seguretat en el subministrament en proporcionar major timbratge i resistència davant dels colps d'ariet.

La conducció d'enllaç es realitzarà en polietilé PE 100. Norma UNE EN 12.201, amb canonada de Ø250 mm de PN 1,0 MPa amb unió per termosoldadura. Tindrà una longitud aproximada de 395 ml i s'instal·larà sobre el terreny. Es realitzaran ancoratges mitjançant daus de formigó per a evitar desplaçaments de la conducció en condicions tant estàtiques com dinàmiques.

Les ventoses que es col·locaran estaran en funció del diàmetre de la conducció a la qual protegeixen. Seran automàtiques de doble efecte, trifuncionals o simples, i s'instal·laran per mitjà de collarí amb nipple metàl·lic i vàlvula de pas, col·locades dins d'una arqueta de dimensions adequades.

Les obres auxiliars necessàries en la xarxa de distribució es divideixen, al seu torn, en ancoratges i reforços de les peces especials, arquetes per a l'allotjament de la valvuleria i hidrants i creuaments de vials.

Els reforços i ancoratges de colzes, TEs, reduccions, etc., es conformaran en formigó armat de resistència característica 200 kp/cm² (HM-20), amb armadures de redons B-400 S, de dimensions i disposicions especificades en pla d'obres auxiliars.

Les arquetes utilitzades seran de forma rectangular, de dimensions interiors mínimes suficients per al correcte maneig de la valvuleria que alberguen. Estaran conformades en fàbrica de bloc de formigó de 40x20x20 cm pres amb morter, tot això sobre solera de formigó HA-20 armat amb malla electrosoldada formada amb redons Ø 6 mm, separació 15 cm i presentant un gruix total de 15 cm.Tramitació administrativa

El 12 de novembre de 2019 va tindre entrada en el Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental la sol·licitud d'informe en matèria de sòl no urbanitzable i informe en matèria d'avaluació d'impacte ambiental presentada per l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, moment en el qual es procedeix a l'obertura d'expedient de consulta 155/2019/AMB. En l'ofici d'entrada s'indica que es remet sol·licitud, memòria agronòmica, estudi d'impacte ambiental i informe tècnic. En la documentació que ha tingut entrada no consta la remissió de l'estudi d'impacte ambiental.Donat que es tracta d'un projecte d'instal·lació de conducció de 395 ml en terreny natural, seminatural o inculte en sòl no urbanitzable, s'inclou en l'annex I.7 del Decret 162/1990, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989 d'impacte ambiental de la Comunitat Valenciana. El dia 15 de gener de 2020 es comunica a l'òrgan substantiu que l'actuació requereix iniciar un procediment ordinari d'avaluació ambiental, el procés a seguir i la documentació que cal aportar a l'òrgan ambiental.

En data 13 d'abril de 2022, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna (òrgan substantiu) va donar trasllat a aquest òrgan ambiental de la sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte. La sol·licitud va acompanyada de:

– Formulari de dades generals.

– Documentació tècnica del projecte.

– Estudi d'impacte ambiental.

– Informes rebuts en el tràmit de consultes a les administracions públiques afectades.

– Informe de compatibilitat urbanística. Informe del tècnic municipal de data 15 de juny de 2020 en el qual s'indica que la instal·lació és compatible amb els requisits i els paràmetres previstos en el planejament de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

D'acord amb el certificat remés, l'òrgan substantiu va realitzar la informació pública de l'expedient mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València en data 27 de febrer de 2020. Així mateix, es va formular consulta a la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Transició Ecològica i Emergència Climàtica.

S'ha remés còpia dels informes recaptats:

– Informe favorable emés per la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Transició Ecològica i Emergència Climàtica, de data 7 de març de 2022, amb número de referència 46/542/20L-RB/mb.

– Amb data 7 de juny de 2022, es va remetre a l'òrgan substantiu i al promotor un requeriment sol·licitant documentació bàsica per a poder iniciar l'expedient d'avaluació ambiental (sol·licitud d'inici per part del promotor i informació sobre la constància o no d'al·legacions en la consulta pública).

– El dia 20 de juny de 2022, l'òrgan substantiu aporta la sol·licitud inicial de promotor (no vàlida) i comunica que no es van produir al·legacions referides a la informació pública.

– El 21 de juny de 2022 finalitza el termini perquè el promotor accedisca a la notificació sense haver-ho fet, per la qual cosa es considera rebutjada la notificació.

– El dia 30 de juny de 2022, l'òrgan substantiu aporta una nova sol·licitud del promotor per a iniciar l'avaluació ambiental.

– Amb data 1 d'agost de 2022, es va remetre a l'òrgan substantiu i al promotor un nou requeriment sol·licitant que s'aporte sol·licitud d'inici per part del promotor esmenant les deficiències que presentava, i realització d'un nou tràmit d'informació pública.

– El dia 18 de novembre de 2022, l'òrgan substantiu aporta una nova sol·licitud d'inici per part del promotor, i la documentació corresponent al nou tràmit d'informació pública, que es publica en el Butlletí Oficial de la Província de València el dia 31 d'agost de 2022.Consideracions ambientals

Tant el tram de la conducció existent com la nova conducció que ha de substituir-la discorren per sòl qualificat com a forestal estratègic segons el PATFOR.

L'impacte sobre la fauna, vegetació i paisatge s'estima moderat per la reducció de la qualitat visual del paisatge, interferència en el vol d'ocells, afecció a la coberta vegetal i a la fauna de xicoteta grandària de la zona. A mitjà termini, les actuacions quedaran cobertes per la vegetació, per la qual cosa no es considera un efecte significatiu sobre aquests.Consultat el banc de dades de biodiversitat per a l'àmbit d'estudi, s'observa la presència de l'espècie protegida Calandrella brachydactyla (terrerola). Quant a la flora, no s'han detectat espècies protegides en aquest àmbit.

No es consideren efectes significatius sobre la qualitat de l'aire i confort sonor.

L'afecció edafològica és pràcticament nul·la, atés que la conducció se situa sobre el terreny, sense obertura de rasa, i l'ocupació del sòl es limita a 25 cm d'ample de la conducció de reg (395 ml). L'afecció sobre el sòl es considera compatible, donada la xicoteta dimensió de l'àrea ocupada pel tram de nova conducció per a reg.

No es produeixen efectes sobre el sistema hidrològic.

L'actuació projectada no afecta espais naturals protegits, vies pecuàries o patrimoni cultural.

La nova conducció reduirà els costos de manteniment i reparació, com també es veurà reduït el cost energètic associat als cabals i recursos hídrics perduts en cada trencament. Tot això redundarà en un aprofitament de l'aigua de reg més eficient.

S'aporta informe favorable de la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Transició Ecològica i Emergència Climàtica, el sentit del qual es basa en els informes favorables emesos per la Secció Forestal i la Secció de Millora Rural.

S'opta per un nou traçat situat a menor cota, cosa que li confereix una major accessibilitat i que afecta positivament en la fase d'instal·lació i en el seu manteniment. Dels dos tipus de material de la conducció contemplats, s'adopta el PEAD amb unió termosoldada, descartant el PVC orientat degut, entre altres causes, a la degradació que pateix per la radiació solar, ja que la conducció se situa en superfície.

Com a mesures correctores, les actuacions no sobrepassaran l'alçada dels matolls, la conducció de PEAD serà de color negre mat i s'aplicarà una capa d'emprimació sobre els ancoratges i les arquetes de valvuleria que els done un color que reduïsca el seu impacte visual, tot això a fi d'aconseguir la mimetització dels diferents elements.Amb la finalitat que el desenvolupament del projecte s'ajuste a les previsions realitzades, s'ha previst un pla de vigilància ambiental l'objectiu del qual és minimitzar l'impacte global de les obres.Consideracions jurídiques

El projecte està subjecte a avaluació d'impacte ambiental ordinària, d'acord amb l'apartat 7 de l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, en concordança amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

L'expedient ha observat els tràmits previstos en la secció 1a capítol II del títol 2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i en les altres disposicions que li són aplicables.

L'article 13 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, atribueix a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental de projectes.Per tot això, a proposta del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, fent ús de les atribucions que ostente, resolc:Primer

Estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicables, el projecte d'implantació de conducció de reg entre el pou i la xarxa de distribució per a la Comunitat de Regants Virgen de los Desamparados en el terme municipal de Simat de la Valldigna, promogut per la Comunitat de Regants Virgen de los Desamparados a Simat de la Valldigna, sempre que es desenvolupe d'acord amb el que s'estableix en l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic i altra documentació que consta en l'expedient, i de conformitat amb les condicions següents:1. Els treballs han d'incorporar el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o als seus voltants, Decret 7/2004, de 23 de gener.

2. S'executaran les mesures de protecció i conservació del patrimoni paleontològic, arqueològic o etnogràfic. Si durant l'execució de les obres es produeixen troballes, el promotor haurà de comunicar el fet a la Conselleria de Cultura de manera immediata, i adoptar les mesures pertinents per a la seua protecció i conservació, de conformitat amb allò que es preveu en els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià.

3. Una vegada finalitze la instal·lació del nou tram de conducció i es deixe fora de servei la conducció antiga, s'haurà de procedir al desmantellament d'aquesta, retirant tots els elements, i a la restauració de la superfície afectada.

4. Les accions incloses en el programa de vigilància i seguiment ambiental s'hauran de documentar, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia. La documentació estarà a la disposició de les autoritats competents

En els termes previstos en l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la present declaració d'impacte ambiental perdrà la vigència i deixarà de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no ha començat l'execució del projecte en el termini de quatre anys. A aquest efecte, el promotor ha de notificar a l'òrgan ambiental el començament de les obres.

Segon

Conforme al que es preveu en l'article 41 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre:

a) Ordenar la publicació de la present declaració d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com en la seu electrònica.

b) La present declaració d'impacte ambiental no serà objecte de recurs, sense perjudici dels que siguen procedents en via administrativa i judicial contra l'acte pel qual s'autoritze el projecte.Tercer

L'òrgan substantiu haurà de tindre en compte degudament, en el procediment d'autorització del projecte, l'avaluació d'impacte ambiental efectuada, atenent els criteris establits en l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, referits tant al contingut de l'autorització com a la publicitat de la decisió.València, 13 de desembre de 2022.– El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga.»

Mapa web