Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual, en execució de sentència judicial, s'inclou una aspirant en la llista de persones seleccionades en el procediment selectiu per a ingrés a cossos docents convocat per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2023/509]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000841/2023
Per Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8498), es va convocar procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, en el qual va participar Alba Real Delgado, pel cos de professors de Música i Arts Escèniques, davant el tribunal V2 de l'especialitat de Piano.

La senyora Real Delgado no va resultar seleccionada i va interposar recurs d'alçada contra la baremació definitiva de mèrits i contra la llista d'aspirants que havien superat el concurs oposició davant la Direcció General de Personal Docent i, contra la seua desestimació, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el qual va dictar sentència núm. 645/2022, de data 19 de setembre de 2022, en la decisió de la qual afirma:

«I. S'estima en l'essencial el recurs contenciós administratiu 187/2020 interposat per Alba Real Delgado, contra la resolució de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació de 25/juny/2020, que desestima els recursos d'alçada deduïts contra la valoració definitiva del barem de mèrits del tribunal V2, de l'especialitat de Piano, en el procediment selectiu d'ingrés per a la provisió de places vacants en el cos de professors de Música i Arts Escèniques convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer, i contra la llista d'aspirants que han superat el concurs oposició; que s'anul·len per no ser conformes a dret.ll. Es reconeix el dret de la recurrent que es valore el Màster d'Ensenyaments Artístics en Estudis Avançats i Interpretació Musical en l'apartat 2.2.1 de l'annex 1 de l'Ordre 7/19, de 28 de febrer de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb els efectes que d'això poguera derivar-se.»

Aplicant la puntuació reconeguda judicialment en l'apartat 2.2.1 del barem de mèrits i feta la ponderació prevista en la base 9 de la convocatòria, la senyora Real Delgado obté una puntuació global de 6,2808 punts, amb la qual cosa resulta com a aspirant seleccionada del seu tribunal.

En virtut del que s'ha exposat, resolc:Primer

En execució de la sentència núm. 645/2022 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, modificar la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per l'esmentada Ordre 7/2019, en el sentit d'incloure en aquesta llista Alba Real Delgado en el cos docent de professors de Música i Arts Escèniques, per l'especialitat de Piano, amb una nota final de 6,2808 punts.Segon

D'acord amb la base 12 de la convocatòria, la realització de la fase de pràctiques forma part del procés selectiu, per la qual cosa és procedent nomenar Alba Real Delgado com a funcionària en pràctiques del cos de professors de Música i Arts Escèniques, per l'especialitat de Piano, nomenament que queda condicionat al compliment per l'aspirant dels requisits exigits en la base 2 de la convocatòria, la qual cosa es verificarà mitjançant l'examen de la documentació que s'estableix en la seua base 10.

La senyora Real Delgado haurà d'incorporar-se al lloc que se li assigne per a dur a terme les pràctiques durant el present curs 2022-2023 i fer-ho en els termes previstos per la Resolució de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent (DOGV 8636), per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivat del procediment selectiu convocat per l'ordre 7/2019, de 28 de febrer.Contra la present resolució podrà promoure's, per les parts legitimades, incident d'execució de sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 109 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 17 de gener de 2023.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

Mapa web