Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de gestió d'emergències i protecció civil de l'Administració de la Generalitat, A1-33, sector administració especial, convocatòria 124/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2023/493]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000822/2023
Mitjançant Resolució de 17 d'octubre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, es publica la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de gestió d'emergències i protecció civil de l'Administració de la Generalitat, A1-33, sector administració especial, convocatòria 124/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat (DOGV 9456, 25.10.2022).La disposició transitòria sisena, apartat 1, de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, disposa que les persones aspirants que accedisquen a la funció pública de l'Administració de la Generalitat mitjançant les convocatòries en curs a l'entrada en vigor de la Llei, quedaran integrades en el cos, escala o agrupació funcionarial corresponent al lloc de treball al qual opten, d'acord amb els criteris establits en aquesta llei. Per tot això, les persones aprovades en la convocatòria 124/18 s'integraran en el cos superior facultatiu d'emergències i protecció civil A1-10, de conformitat amb la correspondència prevista en l'annex II de l'esmentada Llei 4/2021.De conformitat amb el que es preveu en l'article 135.7 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la funció pública valenciana, el personal funcionari de carrera que siga titular amb destinació definitiva d'un lloc de treball, l'acompliment del qual estiga assignat indistintament a dos o més cossos o escales, i accedisca per promoció interna a un d'aquests cossos o escales diferent al de pertinença, podrà adquirir la condició de personal funcionari de carrera en aquest últim, prenent possessió en aquest lloc. Per això, les persones aprovades en el convocatòria 124/18, torn de promoció interna i, que siguen titulars de llocs l'acompliment dels quals corresponga indistintament als cossos A1-10 / A2-06, podran adquirir la condició de personal funcionari del cos A1-10, prenent possessió en el mateix lloc.

Per tot això, a l'efecte del que es preveu en l'article 68,1.d de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de de la funció pública valenciana, i fent ús de les competències que em són atribuïdes en l'article 11 del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, resolc:Primer

Convocar les persones que han superat les proves selectives corresponents a la convocatòria 124/18, i que s'indiquen en l'annex d'aquesta resolució, perquè en el termini de cinc dies hàbils des de la notificació d'aquesta resolució, presenten sol·licitud d'opció per a ser nomenades funcionàries de carrera del cos A1-10 superior facultatiu d'emergències i protecció civil, i prenguen possessió en el mateix lloc del qual són titulars.Segon

La sol·licitud d'opció es presentarà en el registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat, guia prop, en el tràmit «Concurs de trasllat (presentació de documentació). Al·legacions»:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=ampTercer

L'elecció de destí no atorga cap dret a l'ingrés en la funció pública, que queda condicionat al fet que es dicten les corresponents resolucions de nomenament com a personal funcionari de carrera i d'adjudicació del destí triat, en la qual s'indicarà la data de les preses de possessió i cessaments que se'n deriven.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des del següent al de la recepció de la notificació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des del següent de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que la persona interessada puga exercitar, si escau, qualsevol altre que considere procedent.València, 16 de gener de 2023.– El director general de Funció Pública: David Alfonso Jarque.ANNEXDNI Cognoms i nom Nota

***6525** VILLANUEVA TOMAS JAIME 80,67

***9407** CRESPO IRAGO MARIA JOSE 64,93

Mapa web