Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'acord de dissolució i liquidació de la cooperativa i nomenament de liquidadors. [2023/462]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 2023/462
L'assemblea general extraordinari de l'entitat Seditrans, Soc. Coop. Valenciana Limitada, en liquidació, celebrada el dia 22 de desembre de 2022, amb l'assistència de tots els socis que formen la cooperativa, adopta conforme al que s'estableix en els articles 36.6 i 81 del Decret legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana, l'acord de liquidació i dissolució, així com el nomenament dels liquidadors de la societat.

Alaquàs, 22 de desembre de 2022.– Els socis liquidadors: Alejandro Huerta Blanco, Amparo Fernández Garcia i Alejandro Huerta Fernández.

Mapa web