Ficha docv

Ficha docv

Correcció d'errades de les bases per a la provisió de places pel sistema de concurs i concurs oposició extraordinari i excepcional d'estabilització. [2023/443]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000830/2023
En el Butlletí Oficial de la Província de València número 238, del dia 14 de desembre de 2022 (i anunci de modificació puntual en el Butlletí Oficial de la Província de València número 11, del dia 17.01.2023), apareixen publicades íntegrament les bases generals i la convocatòria dels processos extraordinaris i excepcionals d'estabilització per concurs i concurs oposició de l'Ajuntament de Sueca.

El termini de presentació d'instàncies de cadascuna de les convocatòries s'iniciarà mitjançant un anunci que serà publicat en el BOE, i els terminis són els que es concreten en les bases generals.

Una vegada realitzat l'anunci en el BOE que marcarà l'inici del termini de presentació de sol·licituds de les convocatòries que es concreten, els successius anuncis es publicaran atenent les bases que regeixen els procediments i en la seu electrònica municipal.

Cosa que es fa pública.Sueca, 17 de gener de 2023.– L'alcalde president: Dimas Francisco Vázquez España.

Mapa web