Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en les proves selectives d'accés al grup A (subgrup A1), sector d'administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni (perfil restaurador o restauradora), convocades per Resolució d'1 d'octubre de 2021 (BOE 19.10.2021). [2023/440]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000836/2023


El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent, i una vegada finalitzat el procés selectiu de les proves d'accés al grup A (subgrup A1), sector d'administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni (perfil restaurador/a), convocades per resolució del rectorat d'1 d'octubre de 2021 i en aplicació de la base vuitena de la convocatòria publicada al BOE (19.10.2021), fa pública la llista de la persona aprovada, amb la puntuació final obtinguda.

NIF Cognoms Nom Puntuació final

****572** Pintado Antunez Monica 77,487En el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV, la persona aprovada haurà de presentar al Servei de Recursos Humans (PAS), els documents establerts en la base vuitena de la convocatòria.València, 16 de gener de 2023.– La rectora, p. d. (R 20.05.2021), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

Mapa web