Ficha docv

Ficha docv

Anunci de la convocatòria excepcional per a cobrir per concurs oposició una plaça de psicòleg o psicòloga. [2023/439]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000839/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Persones publicojurídiques
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauPer Resolució de presidència núm. 2022-0351, de data 20.12.2022, es van aprovar les bases i la convocatòria excepcional per a cobrir una plaça de psicòleg/òloga per a la Mancomunitat Espadà Millars, per mitjà del sistema de concurs oposició, en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 154, 24 de desembre de 2022, apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria excepcional. Així mateix en el tauler d'anuncis i en la seu electrònica de la mancomunitat

http://espadan-mijares.sedelectronica.es

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les bases.Tales, 27 de desembre de 2022.– El president: Vicente Juan Prades Ramos.

Mapa web