Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2023, de la Direcció General d'Investigació i Alta inspecció Sanitària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es renova autorització sanitària per a banc d'embrions, banc d'oòcits, banc de semen al centre Hospital Clínic Universitari de València. [2023/435]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000844/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: establiment hospitalariJosé Álvaro Bonet Pla va presentar sol·licitud de renovació d'autorització sanitària per a banc d'embrions, banc d'oòcits, banc de semen per al centre Hospital Clínic Universitari de València amb data 11 de setembre de 2020.

La Direcció General d'Assistència Sanitària, el director del Programa de Trasplantaments de la Comunitat Valenciana i l'Alta Inspecció informen favorablement la renovació de l'autorització sanitària.Fonaments jurídics:

1. Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida.

2. Ordre de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorització sanitària de centres sanitaris de la Comunitat Valenciana per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans, teixits i cèl·lules.

3. Reial decret Llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans

4. Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat; així com el que es disposa en l'Ordre 7/2017, de 28 d'agost de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es desenvolupa el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat.

Vist l'expedient instruït a aquest efecte, els preceptes legals citats i els altres de pertinent aplicació, resolc:

Renovar al centre Hospital Clínic Universitari de València, l'autorització sanitària per a:

– Banc d'embrions, vàlida per un període de 4 anys.

– Banc d'oòcits vàlida per un període de 4 anys.

– Banc de semen vàlida per un període de 4 anys.

Qualsevol modificació substancial en les condicions o requisits que van motivar la concessió de l'autorització haurà de ser notificada a aquesta direcció general, i podrà donar lloc a la seua revisió o fins i tot a la revocació de l'autorització si les modificacions suposen una alteració substancial de les circumstàncies que van justificar la concessió. A l'efecte de l'activitat que s'autoritza, el centre queda sotmés a la inspecció i el control d'aquesta Conselleria.Notifiqueu la present resolució als interessats amb l'advertiment que no esgota la via administrativa i que, contra aquesta, poden interposar recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, en virtut de la Resolució de 12 de juliol de 2022, de la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària (DOGV 9383, 14.07.2022), en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la data de notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 5 de gener de 2023.– La secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària (p. s. Decret 185/2020, de 16 de novembre): Concha Andrés Sanchis.

Mapa web