Ficha docv

Ficha docv

Anunci sobre l'aprovació de la convocatòria per a proveir sis places d'agent de policia local. [2023/380]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000829/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup C, subgrup C1. Titulació de batxiller o tècnic de formació professional
    Descriptors toponímics: PicassentEn el Boletín Oficial del Estado de data 13 de gener de 2023 s'ha publicat la Resolució de 29 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Picassent (València) referent a la convocatòria per a proveir diverses places, el text de les quals és el següent:

«En el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 239, de 15 de desembre de 2022, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir:

Sis places de naturalesa funcionarial, pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials i classe de policia local, categoria d'agent, de les quals tres seran seleccionades mitjançant el sistema d'oposició per torn lliure i tres pel torn de mobilitat, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Picassent.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà del dia de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Es pot accedir al teletràmit de sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, en l'apartat Processos selectius dels tràmits destacats.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les mateixes bases.»Picassent, 13 de gener de 2023.– L'alcaldessa: Conxa García Ferrer.

Mapa web