Ficha docv

Ficha docv

Anunci de l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2022. [2023/369]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000831/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grau, Grup A, subgrup A2. Titulació universitària de grau, Grup B. Títol de tècnic superior de Formació Professional, Grup C, subgrup C1. Titulació de batxiller o tècnic de formació professional, Grup C, Subgrup C2. Titulació de graduat en ESO, Agrupacions professionals funcionarials (APF). Sense requisit de titulació
    Descriptors toponímics: TurísPer Resolució d'Alcaldia núm. 1059-2022, de data 30 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Turís, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública corresponent a les places que a continuació es ressenyen per a l'any 2022.En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les bases de règim local, l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 

Turís, 30 de desembre de 2022.– L'alcalde: Eugenio Javier Fortaña Fons.

Mapa web