Ficha docv

Ficha docv

Edicte sobre el Programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució UE-14 del sector SD-21. Expediente 7017/2020. [2023/359]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000855/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: OntinyentEl Ple l'Ajuntament d'Ontinyent, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol del 2022, va acordar aprovar el programa d'actuació integrada formulat per Ana Gisbert Mullor i David Juan Ferri per al desenvolupament de la unitat d'execució UE-14 del sector SD-21, en règim de gestió pels propietaris i assignar-los la condició d'urbanitzadors en règim d'excepció licitatòria.

Per Decret d'Alcaldia núm. 57/2023, d'11 de gener, s'ha acordat la inscripció de dit programa en el Registre municipal de programes d'actuació, secció primera, amb el número 1-2023.

La qual cosa es fa pública en compliment del que estableix l'article 133 del Decret legislatiu 1/2021, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, amb la publicació del text íntegre del conveni de programació signat al Butlletí Oficial de la Província de València.

Ontinyent, 13 de gener de 2023.– El regidor delegat de l'Àrea de Territori, Educació i Serveis Municipals (Decret d'Alcaldia núm. 4138/2022, de 23 de desembre): Oscar Borrell Morant.

Mapa web