Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes destinades a promoure la salut sexual, principalment en població d'especial vulnerabilitat per la seua edat, opcions sexuals o identitat sexual, i la prevenció de l'estigma social associat al VIH i altres ITS. [2023/3483]

(DOGV núm. 9571 de 11.04.2023) Ref. Base de dades 003745/2023
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en l'article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent.

L'Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública (d'ara endavant Ordre 1/2019) publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8503, d'11 de març de 2019, estableix en l'article 3 apartat 1, que el procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i en el seu apartat 2 que el procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació de la corresponent convocatòria aprovada per resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.La Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 inclou, en el programa 413.10 les línies pressupostàries que financen les ajudes previstes en l'Ordre 1/2019.

La present convocatòria no necessita la notificació o comunicació a la Comissió Europea, i no és aplicable l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que no compleix tots els requisits continguts en aquest, atés que les subvencions previstes en la present convocatòria no suposen un avantatge econòmic, no falsegen ni poden falsejar la competència, ni els intercanvis comercials entre els estats membres.

Per l'anterior i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l'article 8 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions; Decret 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i l'Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de salut pública, resolc:Primer. Objecte i condicions de la concessió de la subvenció

L'objecte de la present Resolució és convocar, per a l'exercici 2023, les ajudes destinades a promoure la salut sexual, principalment en població d'especial vulnerabilitat per la seua edat, opcions sexuals o identitat sexual, i la prevenció de l'estigma social associat al VIH i altres ITS, que es regularan pel que s'estableix en l'Ordre 1/2019.Segon. Ajudes i finançament

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023:

1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran a càrrec del programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 413.10, del capítol IV, codi línia comptable S0402000.

2. El total de les subvencions atorgades per a aquests projectes no podran superar la quantia màxima de 100.000 euros.

3. Procedència i quantia dels fons: propis: 100.000 euros. La modalitat de concessió serà la de concurrència competitiva.Tercer. Entitats sol·licitants

1. Les subvencions regulades en el títol IV, capítol I de l'Ordre 1/2019 podran sol·licitar-les les entitats sense ànim de lucre que treballen amb persones que viuen amb VIH o amb persones amb especial vulnerabilitat per les seues opcions sexuals o identitat sexual.

2. Aquestes entitats, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran d'acreditar els requisits establits en article 19.2 de l'esmentada Ordre 1/2019.

3. Aquelles entitats els fins, el sistema d'admissió, la trajectòria o actuació de les quals siguen contraris al principi d'igualtat entre dones i homes no podran ser beneficiàries de la subvenció.Quart. Sol·licituds i documentació. Forma i termini

1. Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que estableix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.1 de l'esmentada Ordre 1/2019.

2. La sol·licitud de la subvenció degudament signada per la persona representant legal de l'entitat juntament amb la resta de documentació requerida es dirigirà a la direcció general amb competències en la matèria de salut pública.

3. Les sol·licituds degudament emplenades hauran de presentar-se, exclusivament per via telemàtica i segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic, a través de la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç

https://www.san.gva.es/es/web/secretaria-general-administrativa/convocatorias2023.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores de l'Ordre 1/2019.

4. A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:

a) Exemplar de dades de domiciliació bancària en el cas que aquestes no hagen sigut emplenades en la sol·licitud.

b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Per a això, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Si no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions.

c) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, per a ser beneficiària de les subvencions que en aquesta convocatòria es regulen, i que està al corrent en el pagament de reintegrament per subvencions, llevat que aquesta declaració es realitze emplenant l'apartat corresponent en la citada sol·licitud.

d) Declaració responsable en la qual manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns i, que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de reconeixement de l'obligació en els termes de l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. D'acord amb el que es disposa en l'article 69.4 de la referida llei, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació, que s'incorpore a aquesta declaració responsable, així com la no-presentació de la documentació que siga, si és el cas, requerida per a acreditar el compliment del que s'ha declarat, determinarà la impossibilitat de continuar la convocatòria.

e) Memòria del projecte en model normalitzat. El llenguatge utilitzat en la redacció d'aquest haurà de ser inclusiu i no sexista.

5. L'assistència tècnica per a solucionar els problemes d'aquesta índole que puguen derivar-se de la tramitació telemàtica de la sol·licitud s'efectuarà a través del correu electrònic generalitat_en_red@gva.es.

6. El termini per a la presentació de les sol·licituds i la resta de documentació serà de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria de la subvenció corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La presentació fora del termini establit serà causa d'inadmissió.

7. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà, en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el següente enllac:

https://www.san.gva.es/es/web/secretaria-general-administrativa/convocatorias2023,

una relació provisional d'entitats admeses i excloses que han presentat la seua sol·licitud dins del termini i en la forma escaient.Cinqué. Esmena de sol·licituds

1. Quan la sol·licitud no tinga els requisits exigits o no s'adjunte la documentació que, d'acord amb l'Ordre 1/2019 resulte exigible, la comissió d'avaluació requerirà l'entitat sol·licitant mitjançant la seua publicació en la pàgina web de Sanitat perquè en un termini de deu dies, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera es consideraria que ha desistit de la seua petició. Aquesta publicació tindrà els efectes de la notificació en tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva.

2. L'esmena o aportació telemàtica de documentació podrà realitzar-se utilitzant l'enllaç

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20388&version=amp.

3. Transcorregut el termini per a esmenar es publicarà, en la pàgina web de la conselleria de sanitat

https://www.san.gva.es/es/web/secretaria-general-administrativa/convocatorias2023, la resolució definitiva d'entitats admeses i excloses.Sisé. Ordenació i instrucció

L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspon a la persona titular de la direcció general en matèria de salut pública i addiccions.Seté. Comissió d'avaluació i criteris de valoració

1. La comissió d'avaluació serà nomenada, per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública i addiccions, en el termini màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria.

2. Com a òrgan col·legiat, s'ajustarà en el seu funcionament al règim establit per a aquests en la Llei 40/2015, de 14 d'octubre, de règim jurídic de sector públic.

3. La seua composició està regulada en l'article 8 de l'Ordre 1/2019.4. La comissió d'avaluació, que actuarà com a òrgan col·legiat tindrà, entre altres, les funcions següents:

a) Rebudes les sol·licituds, caldrà verificar que tenen els requisits exigits i que s'acompanyen de la documentació requerida. Si no és així, es procedirà d'acord amb el que s'estableix, per a l'esmena de sol·licituds, en l'article 5 de la present convocatòria.

b) Analitzarà i avaluarà les sol·licituds presentades, tenint en compte exclusivament la documentació aportada. Així mateix, atribuirà a cadascuna de les sol·licituds una puntuació d'acord amb els criteris de valoració establits en l'Ordre 1/2019.

c) Avaluades les sol·licituds i d'acord amb la disponibilitat pressupostària, estendrà acta, emetrà un informe en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada i el remetrà a l'òrgan instructor.

d) Executarà el pla de control establit en l'article 16 de la present Ordre 1/2019 i emetrà un informe d'execució d'aquest pla que remetrà a l'òrgan instructor.

e) Comprovació, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, que l'entitat beneficiària haurà de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

5. Les sol·licituds presentades es valoraran, d'acord amb els criteris que es fixen en l'article 20 de les bases reguladores de l'Ordre 1/2019, en funció del tipus d'entitat beneficiària i de l'ajuda sol·licitada, per la comissió d'avaluació.Huité. Resolució

1. L'òrgan instructor, a la vista de l'acta i de l'informe elaborat per la comissió d'avaluació, formularà la proposta de resolució provisional de concessió degudament motivada. Aquesta proposta es publicarà, a l'efecte de notificació, en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

https://www.san.gva.es/es/web/secretaria-general-administrativa/convocatorias2023, i es concedirà un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació, per a presentar-hi les al·legacions. Finalitzat aquest termini, la comissió d'avaluació examinarà les al·legacions presentades i emetrà un informe en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada.

2. L'òrgan instructor, a la vista d'aquest informe, formularà la resolució definitiva de concessió.

3. La resolució de concessió definitiva tindrà els efectes i contingut previstos en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i en la Base de dades nacional de subvencions d'acord amb el procediment establit en l'article 20 de la Llei 38/2003. Aquesta publicació tindrà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos, comptadors des de la data de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

5. Transcorregut el termini assenyalat sense haver-se notificat la resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de la subvenció.

6. L'òrgan competent per a dictar les resolucions serà la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública i addiccions, que actuarà per delegació de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i salut pública, de conformitat amb l'article 160.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions.Nové. Justificació de les ajudes. Termini i documentació

1. La justificació de les subvencions es realitzarà com a màxim fins al 15 de novembre de 2023, mitjançant la presentació davant la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, i sempre de manera telemàtica, de la documentació necessària per a acreditar la despesa realitzada d'acord amb el que s'estableix en l'article 15.2 de l'Ordre 1/2019.

2. Els documents justificatius s'acompanyaran de la descripció de les activitats del projecte vinculades a aquest.

3. El pagament de l'ajuda es realitzarà en la forma prevista en l'article 15 de l'Ordre 1/2019, i podrà donar lloc a la minoració, resolució o reintegrament previstes en l'article 17 de l'ordre esmentada.

4. Seran subvencionables les despeses que es consideren dins del marc de l'article 12 de l'Ordre 1/2019.

5. En tot cas, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i haurà de justificar la realització de l'activitat objecte de la present convocatòria.Deu. Verificació de dades

D'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i en l'article 4.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades per les persones interessades amb la finalitat de comprovar-ne l'exactitud.La potestat de verificació inclou verificar la identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal i consultar les següents dades que consten en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS): les subvencions i ajudes que li han sigut concedides, incloses aquelles a les quals s'aplica la regla de minimis, i que la persona sol·licitant no està inhabilitada per a percebre subvencions.Onze. Publicitat activa

S'hauran de complir les obligacions de publicitat derivades del que disposen els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana; en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP – Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta

(https://gvaoberta.gva.es/tep).Dotze. Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (BOE 294, 06.12.2018) i altres disposicions aplicables; les dades de caràcter personal proporcionades seran tractades per la Generalitat per a procedir a la tramitació de la sol·licitud a l'empara de l'LGS. Les entitats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua ajuda, així com reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.Tretze. Pla de control

S'efectuarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 de l'Ordre 1/2019.Catorze. Efectes i recursos

1. La present resolució produirà efectes l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se en el termini d'un mes recurs potestatiu de reposició davant aquest mateix òrgan, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime oportú.València, 27 de marc de 2023.– El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública: Miguel Mínguez Pérez.

Mapa web