Ficha docv

Ficha docv

Anunci sobre l'aprovació de les bases i convocatòria que regiran el procés selectiu per a cobrir per concurs oposició o concurs diferents places incloses en els processos extraordinaris d'estabilització de l'ocupació temporal de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Expedient 393/2022-307. [2023/324]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000828/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grau, Grup A, subgrup A2. Titulació universitària de grau, Grup B. Títol de tècnic superior de Formació Professional, Grup C, Subgrup C2. Titulació de graduat en ESO, Agrupacions professionals funcionarials (APF). Sense requisit de titulació
    Descriptors toponímics: BenetússerEn el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 245, de data 23 de desembre de 2022, apareix publicat l'anunci relatiu a la convocatòria per a proveir en propietat, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022, les places que a continuació s'indiquen;1. Places que són objecte del procés d'estabilització pel sistema de selecció de concurs (conforme a les DA 6a i 8a de la Llei 20/2021)I. Tècnic/a d'administració general (TAG)

– Nre. de vacants: 1

– Grup: A1

– Subgrup: ---

– Escala: administració general

– Subescala: tècnica

– Titulació: llicenciatura o títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb el pla d'estudis vigent, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb funcions assignades al lloc.

– Jornada: 100 %

– Requisits específics: valencià elemental.

– Taxa per a participar en el procés selectiu: 46,89 €

– Sistema selectiu: concursII. Auxiliar biblioteca

– Nre. de vacants: 1

– Grup: C

– Subgrup: C2

– Escala: administració general

– Subescala: auxiliar

– Titulació: graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent (Graduat Escolar).

– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

–Taxa per a participar en el procés: 23,82 €

– Sistema selectiu: concurs.III. Subaltern/a-Notificador/a

– Nre. de vacants: 1

– Grup: AP

– Subgrup:

– Escala: administració general

– Subescala: subalterna

– Titulació: no s'exigeix cap titulació del sistema educatiu (DA 7a EBEP)

– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 16,13 €

– Sistema selectiu: concurs.IV. Conserge-ordenança

– Nre. de vacants: 1

– Grup: AP

– Subgrup:

– Escala: administració general

– Subescala: subalterna

– Titulació: no s'exigeix cap titulació del sistema educatiu (DA 7a EBEP)

– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 16,13 €

– Sistema selectiu: concurs.

V. Tècnic/a mitjà enginyer

– Nre. de vacants: 1

– Grup: A

– Subgrup: A2

– Escala: administració especial

– Subescala: tècnica

– Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial o títol universitari oficial de grau que, d'acord amb el pla d'estudis vigent, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb funcions assignades al lloc.

– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 39,19 €

– Sistema selectiu: concurs.VI. Treballador/a social

– Nre. de vacants: 2

– Grup: A

– Subgrup: A2

– Escala: administració especial

– Subescala: tècnica

– Titulació: títol universitari oficial de grau en treball social o equivalent.

– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 39,19 €

– Sistema selectiu: concurs.VII. Professor/a EPA

– Nre. de vacants: 2

– Grup: A

– Subgrup: A2

– Escala: administració especial

– Subescala: tècnica

– Titulació: mestra/o o títol universitari oficial de grau que, d'acord amb el pla d'estudis vigent, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb funcions assignades al lloc.– Jornada: una 20 hores (J.P. 57,14 %) / una altra 10 hores (J. P. 22,86 %)

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 39,19 €

– Sistema selectiu: concurs.VIII. Oficial serveis

– Nre. de vacants: 3

– Grup: C

– Subgrup: C2

– Escala: administració especial

– Subescala: serveis especials

– Titulació: Graduat Escolar o títol de Graduat en ESO o equivalent– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 23,82 €

– Sistema selectiu: concurs.IX. Tècnic/a audiovisual

– Nre. de vacants: 1

– Grup: B

– Subgrup:

– Escala: administració especial

– Subescala: serveis especials

– Titulació: títol de tècnic/a superior en realització de projectes audiovisuals i espectacles o equivalent.

– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 39,19 €

– Sistema selectiu: concurs.X. Auxiliar centre cultural-taquilla

– Nre. de vacants: 1

– Grup: C

– Subgrup: C2

– Escala: administració especial

– Subescala: serveis especials

– Titulació: Graduat Escolar o títol de Graduat en ESO o equivalent– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 23,82 €

– Sistema selectiu: concurs.XI. Operari/ària

– Nre. de vacants: 2

– Grup: AP

– Subgrup:

– Escala: administració especial

– Subescala: serveis especials

– Titulació: no s'exigeix cap titulació del sistema educatiu (DA 7a EBEP)

– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 16,13 €

– Sistema selectiu: concurs.XII. Operari/ària de neteja

– Nre. de vacants: 2

– Grup: AP

– Subgrup:

– Escala: administració especial

– Subescala: serveis especials

– Titulació: no s'exigeix cap titulació del sistema educatiu (DA7a EBEP)

– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 16,13 €

– Sistema selectiu: concurs.2. Places que són objecte del procés d'estabilització pel sistema de selecció de concurs oposició (conforme a l'article 2 de la Llei 20/2021)

I. Conserge/ordenança

– Nre. de vacants: 3

– Grup: AP

– Subgrup: ---

– Escala: administració general

– Subescala: subalterna

– Titulació: no s'exigeix cap titulació del sistema educatiu (DA 7a EBEP)

– Jornada: 100 %

– Requisits específics:

– Taxa per a participar en el procés: 16,13 €

– Sistema selectiu: concurs oposicióEl termini per a la presentació d'instàncies de la citada convocatòria serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de cada convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.Tot això es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.

Benetússer, 12 de gener de 2023.– L'alcaldessa en funcions (p. d. Decret 53, 11.01.2023): Ana María Martín Valero.

Mapa web