Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/318]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000834/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauEl Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li atribueix l'article 20, en relació amb l'article 2.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, resol:Convocar l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca, segons figuren en els annexos d'aquesta resolució, d'acord amb les bases següents:Primera. Normes generals

1.1. Aquesta oferta té per objecte la selecció de personal per a cobrir diversos llocs de personal laboral per a projectes de recerca mitjançant el sistema de concurs.

1.2. D'acord amb el que estableix l'article 73 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, la realització d'aquestes proves selectives s'ha d'ajustar al que disposa la legislació vigent per a la funció pública de la Generalitat Valenciana i a la normativa laboral continguda en l'Estatut dels Treballadors i les seues modificacions.

També hi és aplicable la normativa específica universitària recollida en la Llei orgànica d'universitats, la Llei de la ciència i els Estatuts de la Universitat de València, així com en les bases d'aquesta convocatòria.

1.3. Els processos selectius que es realitzen en cada convocatòria són mitjançant un concurs que consisteix en la valoració dels mèrits i, si és el cas, la realització d'una entrevista.

1.4. L'adjudicació dels llocs a les persones aspirants que superen aquests processos selectius s'efectua d'acord amb l'ordre de puntuació obtinguda, sempre que reunisquen els requisits que per a cada lloc de treball són exigits i que s'indiquen en l'annex de cada convocatòria.1.5. Aquesta convocatòria es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València, l'adreça electrònica del qual és: https://webges.uv.es/uvtaeweb/vertablonfrontaction.do., i en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), secció de PAS Investigació: http://www.uv.es/pasinvest.

La publicació en el DOGV es pren com a referència a l'efecte del còmput de terminis per a la presentació de sol·licituds de participació.

La resta de les publicacions que es deriven dels actes integrants del procés selectiu es publiquen en el tauler d'anuncis oficial i en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), Secció Investigació.

Segona. Requisits generals dels aspirants

Per a ser admesos, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

2.1. Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre, o ser de qualsevol dels estats en què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta legislació és definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea. En aquest darrer cas, han de presentar el resguard d'haver sol·licitat la targeta de residència comunitària.

Així mateix, s'hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s'ha esmentat en el paràgraf anterior. En aquest cas, és necessari complir els requisits que estableix la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball que s'ofereix ha d'acreditar almenys el permís de treball i de residència en el moment de la contractació.

2.2. Tenir complerts almenys 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

2.3. Posseir una de les titulacions acadèmiques de les que figuren en l'annex corresponent a la convocatòria que es vulga sol·licitar, o estar en condicions d'obtenir el títol corresponent en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredita l'homologació o declaració d'equivalència a Espanya, una fotocòpia de la qual ha d'acompanyar la sol·licitud.

Si encara no estan homologades ni se n'ha declarat la equivalència, es pot substituir aquest requisit per l'acreditació d'haver iniciat la tramitació per a la seua homologació, declaració d'equivalència o reconeixement. El contracte es rescindirà si l'autoritat acadèmica competent denega l'homologació. S'ha d'entendre que hi ha denegació quan l'homologació està condiciona al compliment de determinats requisits, mentre que no es complisquen.

2.4. Si s'exigeix com a requisit un nivell d'idioma, s'utilitza per a la seua avaluació la Taula d'Equivalències d'Acreditació de L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2018 (ACGUV 156/2018). No es valoren els cursos d'idiomes, només els nivells adquirits.

2.5. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.2.6. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, o no haver-estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d'aspirants de nacionalitat no espanyola, han d'acreditar igualment que no estan sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca l'accés a la funció pública. Si no tenen aquesta acreditació, han de presentar una còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de la declaració jurada per part de les persones interessades.

Tots aquests requisits s'han de reunir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.

Les persones aspirants són responsables de la veracitat de totes les dades que facen constar en la sol·licitud i en la documentació aportada. En cas de falsedat, se'ls pot exigir la responsabilitat corresponent, sense perjudici, si escau, de la seua exclusió del procés selectiu.Tercera. Sol·licituds

3.1. Les persones interessades han de reunir els requisits assenyalats en l'annex corresponent a la convocatòria que se sol·licita. Han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, obligatòriament a través de la sol·licitud electrònica que la Universitat posa a la seua disposició, l'enllaç a la qual (URL) es publica en la pàgina web de la Secció de Pas Investigació, http://www.uv.es/pasinvest, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.

Per a emplenar la sol·licitud, la Universitat té a disposició de les persones interessades una guia a la qual es pot accedir a través de l'enllaç: https://go.uv.es/sNh0jds.

Si alguna persona té dificultats a l'hora de realitzar la tramitació electrònica, pot accedir a l'eina de suport TIC de la Universitat de València a través de l'adreça de correu electrònic: entreu@uv.es.Per a qualsevol altre dubte sobre els detalls d'aquesta convocatòria, es pot contactar amb l'equip de la secció de Gestió d'Investigació del Servei de Recursos Humans PAS mitjançant l'adreça de correu electrònic: convopi@uv.es.

3.2. El termini de presentació de les sol·licituds és de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà hàbil de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Quarta. Documentació que cal adjuntar electrònicament

En el formulari electrònic es requereix que s'adjunte diversa documentació, preferentment en format PDF. Aquesta documentació s'ha d'inserir en les pestanyes i en l'espai reservat per a això. S'ha de fer de la següent manera:

4.1. En la pestanya quarta s'ha d'inserir el document PDF del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, cal acreditar-ne l'homologació o equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per aconseguir-la.També s'hi ha d'inserir la resta de documents PDF que acrediten qualsevol altre requisit que s'exigisca en la convocatòria.

4.2. En la pestanya cinquena s'ha d'inserir el document PDF del DNI, passaport o NIE, aquests dos últims documents només si la persona que es presenta no té la nacionalitat espanyola.

4.3. També s'hi ha d'inserir el currículum en un document PDF, o un ZIP. Es pot fer servir el model establert en aquest enllaç: http://go.uv.es/F3LCmfj.

No és necessari que els documents adjuntats estiguen degudament acreditats en aquest moment del procediment; n'hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l'autenticitat de tot el que s'ha dit en la sol·licitud i en els documents annexats, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o la Universitat puga requerir als aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i documents aportats i que hagen sigut objecte de valoració.

Quinta. Sistema selectiu

5.1. El procés selectiu consta d'un concurs que consisteix en la valoració dels mèrits curriculars de les persones aspirants per la comissió avaluadora i, si és el cas, de la realització d'una entrevista.

Els mèrits es valoren d'acord amb el barem que figura en l'annex corresponent a la convocatòria que se sol·licita. Els mèrits que no s'hagen justificat documentalment dins del termini de presentació d'instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.5.2. La comissió pot, si ho considera oportú, realitzar una entrevista a les persones aspirants. El nombre de persones que passen a la fase d'entrevista es determina per criteri de la comissió avaluadora.

5.3. Finalitzat el procés selectiu, la baremació de les persones aspirants i la proposta de contractació i de formació de la bossa es publica en el tauler d'anuncis de la Universitat de València i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

5.4. L'adjudicació dels llocs convocats es fa per resolució de la gerència, que es publica igualment en el tauler d'anuncis i en la pàgina web esmentats en el punt 5.3. d'aquesta base.

5.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció en cas que, després de la valoració dels mèrits i, si s'escau, la realització de l'entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s'ajusta íntegrament al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.5.6. Les borses de treball que deriven d'aquests processos selectius romandran vigents mentre dure el projecte de recerca per al qual van ser convocats. Les crides a les persones aspirants es fa per l'ordre de la bossa.Sisena. Comissió avaluadora

6.1. La comissió avaluadora és la que figura en l'annex corresponent a cada convocatòria.

6.2. És aplicable als membres d'aquesta comissió el que disposa l'Acord del Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV/303/2021) que aprova el Full de ruta sobre les mesures d'integritat pública, la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

A aquest efecte, els seus membres han d'emplenar la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), que s'ha d'adjuntar a l'acta de constitució de la comissió i que forma part de l'expedient administratiu. N'hi ha un model normalitzat per la Universitat en la pàgina web: https://links.uv.es/GOo6oAT.

6.3. La comissió és l'encarregada de resoldre tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes i tot allò que s'haja de fer en els casos no previstos.

6.4. El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en cada moment al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu en lloc que s'indica en l'annex corresponent a la convocatòria que se sol·licita.Setena. Contractació

7.1. Una vegada hagen acabat els processos selectius derivats d'aquesta convocatòria, els contractes es formalitzen per escrit, per a la qual cosa es fa servir la modalitat contractual més adequada a l'objecte d'aquest entre les que estiguen vigents en el moment d'aquesta formalització.

7.2. La data d'inici és la que està fixada en la proposta de contractació, en funció de les necessitats dels projectes i sempre que siga viable administrativament.

7.3. La finalització dels contractes pot ser deguda a qualsevol de les causes previstes en l'Estatut dels Treballadors, o en la resta de legislació aplicable, i també les que es consignen en el contracte, entre les quals s'han d'establir les següents:

7.3.1 Acabament o esgotament de la consignació pressupostària.

7.3.2 Acabament de les tasques consignades al lloc de l'empleat o empleada dins del projecte.

7.3.3 Acabament del projecte.Vuitena. Informació sobre les dades recollides

8.1. La Universitat de València és l'entitat responsable de les dades facilitades per les persones que es presenten a aquest procés selectiu. La informació rebuda es tractarà exclusivament per a les finalitats objecte de la convocatòria, així com, en el seu cas, la posterior gestió de personal, de conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades vigent.

Part de les dades poden ser publicats en el tauler oficial de la Universitat de València i en la pàgina web de la Secció de Gestió de la Investigació. A més, també se cediran als membres de la comissió avaluadora per a la valoració dels mèrits i la resolució de reclamacions plantejades, si s'escau.

8.2. Les persones que desitgen accedir a l'expedient del procés selectiu i consultar dades d'altres persones aspirants, ho han de sol·licitar prèviament a la comissió avaluadora o al Servei de Recursos Humans (PAS), Secció de PAS-Invest.

En aquesta sol·licitud s'han de comprometen a mantenir el deure de confidencialitat de les dades i a guardar-ne l'oportuna reserva, i només poden fer ús d'aquesta informació a l'efecte d'argumentar o plantejar una possible reclamació o al·legació.

L'ús o divulgació d'aquestes dades fora dels casos esmentats pot implicar l'exigència de responsabilitats de conformitat amb la legislació vigent.

8.3. Per a més informació sobre el tractament de les dades, es pot accedir a l'enllaç: http://go.uv.es/88bqyH6.Novena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seua notificació o publicació, o un recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seua notificació.Contra els actes de la comissió avaluadora, es pot interposar el recurs d'alçada que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l'Administració, si escau, pot revisar les resolucions del tribunal d'acord amb l'esmentada norma.València, 10 de gener de 2023.– La rectora, p. d. (DOGV 30.05.2022), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

ANNEX IProjecte: «Una estrategia de teledetección desde la superficie para explorar la interacción entre aerosoles y nubes, y su forzamiento radiativo. CPI-22-766». Finançat per l'Agència Estatal de Recerca –AEI–, el Ministeri de Ciència i Innovació i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional –FEDER–.

Oferta pública d'un lloc de treball d'investigador/a no doctor/a.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a no doctor/a.

Grup: A, subgrup: A1

1.2. Jornada de treball: 35 hores setmanals.

1.3. Dotació de l'ajuda: es destina a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, és de 1.564,00 euros (12 pagues).

1.4. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Manteniment i explotació de sistemes LIDAR, espectròmetres i cambres de cel.

– Desenvolupament de metodologies per a l'obtenció de paràmetres atmosfèrics (radiació, coberta ennuvolada i propietats d'aerosols i núvols).

– Desenvolupaments de programació de programari de control d'instruments de mesura.

– Anàlisi de dades i automatització.

– Control de qualitat de dades i mesures.

Pot requerir viatges a les estacions de mesura del GRSV, així com viatges a congressos o reunions de posada a punt d'instrumentació en altres universitats o centres de recerca.

1.5. Objecte i Període: maneig de LIDAR i altres instruments de Radiació Solar.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.6. Requisits:

1.6.1 Titulació: grau en Enginyeria en Telecomunicacions, o titulació equivalent.

Segons l'article 9 del Reglament del personal investigador de la Universitat de València, l'obtenció del títol de doctor determina l'extinció del contracte en el termini de trenta dies des de la data d'obtenció de l'esmentat títol2. Barem

2.1. Mèrits preferents:

2.1.1 Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d'acord amb el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.2.1.2 Beca de col·laboració del Ministeri d'Educació: 0,05 punts.2.1.3 Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster. Per l'obtenció de qualsevol d'aquests premis s'assigna un únic valor de 0,25 punts.

2.1.4 Publicacions científiques relacionades amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 1,70 punts):

2.1.4.1 Per cada publicació en una revista relacionada a l'Index Citation, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d'Investigació: 0,5 punts.2.1.4.2 Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en les llistes esmentades en el punt anterior: 0,25 punts.

2.1.4.3 Per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.

2.2. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 3 punts).

Matriculat en Doctorat en Teledetecció, o titulació equivalent.Alt nivell de programació als llenguatges Matlab C, C++, ASP.Net, VB, Java Script, HTML 5, Transact-SQL i Avenue.

Experiència en:

– Sistemes d'adquisició i tractament de senyals en temps real.

– Sistemes Optoelectrònics.

– Sistemes d'automatització i gestió, relacionats amb la qualitat de l'aigua i l'aire.

– Disseny, desenvolupament i fabricació d'equips electrònics, de teledetecció i de telecomunicacions.

– Sistemes LIDAR atmosfèric i càmeres de tot el cel.

– Adquisició i processament d'imatges.

Publicacions relacionades amb la investigació del GRSV.

La Comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.3. Comissió avaluadora titular

Presidenta: María del Pilar Utrillas Esteban, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Vocal 1: José Luís Gomez Amo, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Vocal 2: Miguel Ángel Aloy Torás, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 3: Francisco Javier García Haro, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Secretària: M.ª Jesús Hernández Lucas, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.4. Comissió avaluadora suplent

President: Cèsar Coll Company, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Vocal 1: Víctor Estelles Leal, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjose, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 3: Pascuala García Martínez, professora del Departament d'Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.

Secretària: M.ª del Carmen Martínez Tomás, professora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Facultat de Física, de la Universitat de València.

ANNEX IIProjecte: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-22-775». Finançat per l'Agència Estatal de Recerca –AEI–, el Ministeri de Ciència i Innovació i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional –FEDER–.

Oferta pública d'un lloc de treball d'investigador/a no doctor/a.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a no doctor/a.

Grup: A, subgrup: A1

1.2. Jornada de treball: 35 hores setmanals.

1.3. Dotació de l'ajuda: es destina a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, és de 1.564,00 euros (12 pagues).

1.4. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Anàlisi de dades d'ones gravitatòries dins del Grup Virgo de la Universitat de València.

– Tècniques de reconstrucció de senyals gravitatòries, inferència bayesiana de paràmetres astrofísics i mètodes d'Intel·ligència Artificial (Machine Learning) i Aprenentatge Profund (Deep Learning) per a l'anàlisi de les noves dades que seran recollides per la Col·laboració LIGO-Virgo-KAGRA a la nova campanya d'observació O4.

1.5. Objecte i Període: treballar en l'anàlisi de dades d'ones gravitatòries.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.6. Requisits:

1.6.1 Titulació: grau en Física, o titulació equivalent.

Segons l'article 9 del Reglament del personal investigador de la Universitat de València, l'obtenció del títol de doctor determina l'extinció del contracte en el termini de 30 dies des de la data d'obtenció de l'esmentat títol.2. Barem

2.1. Mèrits preferents:

2.1.1 Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d'acord amb el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.

2.1.2 Beca de col·laboració del Ministeri d'Educació: 0,05 punts.2.1.3 Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster. Per l'obtenció de qualsevol d'aquests premis s'assigna un únic valor de 0,25 punts.

2.1.4 Publicacions científiques relacionades amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 1,70 punts):

2.1.4.1 Per cada publicació en una revista relacionada a l'Index Citation, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d'Investigació: 0,5 punts.2.1.4.2 Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en les llistes esmentades en el punt anterior: 0,25 punts.

2.1.4.3 Per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.

2.2. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 3 punts).

– Màster en Física (havent cursat Astropartícules, Cosmologia i Relativitat General), o titulació equivalent.

– Experiència en Machine Learning (xarxes neuronals).

– Experiència en programació a C++, Python i programació en paral·lel en entorns de High Performance Computing.

La Comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.3. Comissió avaluadora titular

President: Vicente Quilis Quilis, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 1: José Antonio Font Roda, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 2: Miguel Ángel Aloy Torás, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 3: Isabel Cordero Carrión, professora del Departament de Matemàtiques.

Secretària: Susana Planelles Mira, professora del Departament d'Astronomia i Astrofísica.4. Comissió avaluadora suplent

President: Pablo Cerda Duran, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 1: José María Martí Puig, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjose, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 3: Gabriela Alejandra Barenboim Szuchman, professora del Departament de Física Teòrica.

Secretària: M.ª Victoria Castillo Giménez, professora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d'Astronomia i Astrofísica, Facultat de Física, de la Universitat de València.

ANNEX IIIProjecte: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-22-777». Finançat per l'Agència Estatal de Recerca –AEI–, el Ministeri de Ciència i Innovació i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional –FEDER–.

Oferta pública d'un lloc de treball d'investigador/a doctor/a júnior.

1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a doctor/a júnior.

Grup: A, subgrup: A1

1.2. Jornada de treball: 37 hores setmanals.

1.3. Dotació de l'ajuda: es destina a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, és de 2.266,56 euros (12 pagues).

1.4. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

Investigar tècniques d'escissió numèrica d'horitzons de forats negres a la formulació XFCF de les equacions d'Einstein.

1.5. Objecte i Període: investigació en escissió de horitzons de forats negres en relativitat numèrica.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.6. Requisits:

1.6.1 Titulació: Doctorat en Física, amb especialitat en Astrofísica, o titulació equivalent.

Obtenció del títol amb una antelació màxima de 4 anys respecte a la publicació de la convocatòria. S'entén com a data d'obtenció del grau de doctor la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral.

2. Barem

2.1. Producció científica (fins a 40 punts): la direcció de tesis, la publicació d'articles científics, llibres, capítols de llibre i monografies i la presentació de treballs en reunions científiques es valora d'acord amb el barem per a la valoració de la memòria anual d'investigació vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.2.2. Mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins a 20 punts): el tribunal pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.– Grau en física, o titulació equivalent.

– Experiència en l'estudi de fusions de binàries d'estrelles de neutrons mitjançant simulacions de relativitat numèrica.

– Experiència en l'ús del codi numèric Einstein Toolkit.

– Coneixement del càlcul de senyals gravitatòries de fusions de binàries compactes en relativitat general.

2.3. Participació en projectes de recerca competitius (fins a 15 punts):

2.3.1 Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en projectes de recerca de convocatòries competitives del Pla Nacional d'R+D o programes autonòmics, s'assignen 3 punts.

2.3.2 Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip en projectes de recerca europeus, s'assignen 5 punts.

2.4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins a 15 punts):

2.4.1 Per cada any de participació acreditada com a membre de l'equip a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes de recerca, s'assignen 3 punts. En queden excloses les prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.

2.4.2 Per figurar com a coinventor/coautor en patents, models d'utilitat o qualsevol altre tipus de propietat industrial o intel·lectual, s'assignen 5 punts.

2.5. Estades postdoctorals en una altra universitat i centres de recerca diferents del centre d'obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):2.5.1 Per cada any acreditat d'estada en unes altres universitats i centres de recerca, finançada per convocatòries competitives del Programa Marc Europeu, Pla Nacional d'R+D o programes autonòmics, s'assignen 5 punts. Les estades han de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.

2.5.2 Per cada any acreditat d'estada en unes altres universitats i centres de recerca, sense finançament competitiu, s'assignen 2 punts. Les estades han de tenir una durada mínima de trenta dies consecutius.

3. Comissió avaluadora titular

President: Vicente Quilis Quilis, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 1: Antonio Font Roda, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 2: Miguel Ángel Aloy Toras, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 3: Isabel Cordero Carrión, professora del Departament de Matemàtiques.

Secretària: Susana Planelles Mira, professora del Departament d'Astronomia i Astrofísica.4. Comissió avaluadora suplent

President: Pablo Cerda Duran, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 1: José María Martí Puig, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjose, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 3: M.ª Victoria Castillo Giménez, professora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Secretària: Gabriela Alejandra Barenboim Szuchman, professora del Departament de Física Teòrica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d'Astronomia i Astrofísica, Facultat de Física, de la Universitat de València.

ANNEX IVProjecte: «Astrofísica relativista computacional y análisis de datos en la era de la astronomía de ondas gravitacionales. CPI-22-776». Finançat per l'Agència Estatal de Recerca –AEI–, el Ministeri de Ciència i Innovació i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional –FEDER–.

Oferta pública d'un lloc de treball de tècnic/a superior de suport a la investigació.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Tècnic/a superior de suport a la investigació.

Grup: A.

Subgrup: A1.

Complement de destinació: 20.

Complement específic: E029.

1.2. Jornada de treball: 20 hores setmanals.

1.3. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Donar suport a la investigació en el desenvolupament de mètodes numèrics implícits per resoldre equacions diferencials en derivades parcials, hiperbòliques i amb termes font durs. Aquest tipus d'equacions apareixen als sistemes astrofísics que investiga el grup d'Astrofísica Relativista Computacional al qual s'incorporaria la persona contractada.– Estudiar l'aplicació de mètodes implícits a l'esquema M1 de transport de neutrins emprant simulacions realistes d'explosions supernova.

1.4. Objecte i Període: treball en mètodes numèrics implícits per a equacions hiperbòliques.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.5. Requisits:

1.5.1 Titulació: grau en Física, o en Matemàtiques, o titulació equivalent.2. Barem

2.1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punt per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.2.2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:

– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5 punts.

– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.

– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.

2.3. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte, l'experiència prèvia i els coneixements concrets: fins a 4 punts.

– Publicacions a revistes internacionals de Matemàtica Aplicada.

– Màster en Matemàtiques, o Màster en Física, o titulació equivalent.

– Experiència en el desenvolupament de mètodes numèrics implícits per a equacions hiperbòliques amb termes durs.

– Experiència en simulacions numèriques en espais-temps relativistes.

La Comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents: fins a 2 punts.

3. Comissió avaluadora titular

President: Vicente Quilis Quilis, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 1: Antonio Font Roda, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 2: Miguel Angel Aloy Toras, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 3: Isabel Cordero Carrión, professora del Departament de Matemàtiques.

Secretària: Susana Planelles Mira, professora del Departament d'Astronomia i Astrofísica.4. Comissió avaluadora suplent

Presidenta: M.ª Victoria Castillo Giménez, professora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Vocal 1: Rosa María Donat Beneito, professora del Departament de Matemàtiques.

Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjose, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 3: Pablo Cerda Duran, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Secretari: Manel Perucho Pla, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d'Astronomia i Astrofísica, Facultat de Física, de la Universitat de València.

ANNEX VProjecte: «Telescopios de neutrinos para física fundamental y astronomía multimensajero en el IFIC. CPI-22-801». Finançat per l'Agència Estatal de Recerca –AEI–, el Ministeri de Ciència i Innovació i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional –FEDER–.Oferta pública d'un lloc de treball d'investigador/a no doctor/a.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a no doctor/a.

Grup: A, subgrup: A1

1.2. Jornada de treball: 35 hores setmanals.

1.3. Dotació de l'ajuda: es destina a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, és de 1.564,00 euros (12 pagues).

1.4. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Anàlisi de dades de KM3NeT.

– Revisió de models teòrics a estudiar amb les dades de KM3NeT, en col·laboració amb grups teòrics.

– Contribució al calibratge del detector.

– Es preveuen viatges a reunions científiques.

1.5. Objecte i Període: implementació de models de cerca de matèria fosca en KM3NeT.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.6. Requisits:

1.6.1 Titulació: grau en Física, o titulació equivalent.

Segons l'article 9 del Reglament del personal investigador de la Universitat de València, l'obtenció del títol de doctor determina l'extinció del contracte en el termini de trenta dies des de la data d'obtenció de l'esmentat títol2. Barem

2.1. Mèrits preferents:

2.1.1 Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d'acord amb el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.2.1.2 Beca de col·laboració del Ministeri d'Educació: 0,05 punts.2.1.3 Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster. Per l'obtenció de qualsevol d'aquests premis s'assigna un únic valor de 0,25 punts.

2.1.4 Publicacions científiques relacionades amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 1,70 punts):

2.1.4.1 Per cada publicació en una revista relacionada a l'Index Citation, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d'Investigació: 0,5 punts.2.1.4.2 Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en les llistes esmentades en el punt anterior: 0,25 punts.

2.1.4.3 Per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.

2.2. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 3 punts).

– Experiència en models de matèria fosca i cosmologia.

– Coneixements de programació.

– Coneixements d'anglés.

– Coneixements d'estadística per a Física d'Altes Energies.

La Comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.3. Comissió avaluadora titular

Presidenta: Nuria Rius Dionis, professora del Departament de Física Teòrica.

Vocal 1: Juan de Dios Zornoza Gomez, professor del Institut de Física Corpuscular.

Vocal 2: Oscar Manuel Vives García, professor del Departament de Física Teòrica.

Vocal 3: M.ª Victoria Castillo Giménez, professora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Secretari: José Manuel Bordes Villagrasa, professor del Departament de Física Teòrica.4. Comissió avaluadora suplent

Presidenta: Berta Rubio Barroso, professora d'investigació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Vocal 1: Juan Zuñiga Román, professor del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Vocal 2: Miguel Ángel Aloy Torás, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica.

Vocal 3: Gabriela Alejandra Barenboim Szuchman, professora del Departament de Física Teòrica.

Secretària: Pascuala García Martínez, professora del Departament d'Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu a l'Institut de Física Corpuscular (IFIC), de la Universitat de València.ANNEX VIProjecte: «Distribución de contenido multimedia inmersivo en instraestructuras cloud-edge basada en QOE. CPI-22-793». Finançat per l'Agència Estatal de Recerca –AEI–, el Ministeri de Ciència i Innovació i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional –FEDER–.Oferta pública d'un lloc de treball d'investigador/a no doctor/a.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Investigador/a no doctor/a.

Grup: A, subgrup: A1

1.2. Jornada de treball: 20 hores setmanals.

1.3. Dotació de l'ajuda: es destina a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps parcial, és de 893,71 euros (12 pagues).

1.4. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Desenvolupament d'un conjunt de funcions serverless per a codificació de vídeo immersiu.

– Desplegament i integració de les funcions desenvolupades en un entorn cloud.

– Realització d'experiments per avaluar el rendiment de la proposta.– Documentació del treball realitzat.

1.5. Objecte i Període: desenvolupament i optimització de serveis serverless per a vídeo immersiu.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.6. Requisits:

1.6.1 Titulació: grau en Enginyeria Informàtica, o titulació equivalent.

Segons l'article 9 del Reglament del personal investigador de la Universitat de València, l'obtenció del títol de doctor determina l'extinció del contracte en el termini de 30 dies des de la data d'obtenció de l'esmentat títol.

1.6.2. Anglès: Certificat de nivell B1, o titulació equivalent.2. Barem

2.1. Mèrits preferents:

2.1.1 Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d'acord amb el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.2.1.2 Beca de col·laboració del Ministeri d'Educació: 0,05 punts.2.1.3 Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster. Per l'obtenció de qualsevol d'aquests premis s'assigna un únic valor de 0,25 punts.

2.1.4 Publicacions científiques relacionades amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 1,70 punts):

2.1.4.1 Per cada publicació en una revista relacionada a l'Index Citation, o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d'Investigació: 0,5 punts.2.1.4.2 Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en les llistes esmentades en el punt anterior: 0,25 punts.

2.1.4.3 Per cada participació en congressos o altres reunions científiques, amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.

2.2. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte (fins un màxim de 3 punts).

– Desenvolupament full stack.

– Serveis cloud.

– Contenidors.

– Desplegament sobre kubernets.

– Codificació i difusió de contingut multimèdia.

La Comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.3. Comissió avaluadora titular

President: Enrique Navarro Camba, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 1: Juan Gutiérrez Aguado, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 2: Abilio Candido Reig Escriva, professor del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Vocal 3: Inmaculada Coma Tatay, professora del Departament d'Informàtica

Secretària: Esther de Ves Cuenca, professora del Departament d'Informàtica.4. Comissió avaluadora suplent

President: José Manuel Claver Iborra, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 1: Miguel García Pineda, professor del Departament d'Informàtica

Vocal 2: Jaume Segura García, professor del Departament d'Informàtica

Vocal 3: Asunción Edith Navarro Antón, professora del Departament d'Enginyeria Electrònica.

Secretària: Silvia Casans Berga, professora Departament d'Enginyeria Electrònica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d'Informàtica, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), de la Universitat de València.

Mapa web