Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/317]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000833/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup A, subgrup A1. Titulació universitària de grauEl Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li atribueix l'article 20, en relació amb l'article 2.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, resol:Convocar l'oferta pública de diferents places d'aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca, segons figuren en els annexos d'aquesta resolució, d'acord amb les bases següents:Primera. Normes generals

1.1. Aquesta oferta té per objecte la selecció de personal per a cobrir diversos llocs de personal laboral per a projectes de recerca mitjançant el sistema de concurs.

1.2. D'acord amb el que estableix l'article 73 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, la realització d'aquestes proves selectives s'ha d'ajustar al que disposa la legislació vigent per a la funció pública de la Generalitat Valenciana i a la normativa laboral continguda en l'Estatut dels Treballadors i les seues modificacions.

També hi és aplicable la normativa específica universitària recollida en la Llei orgànica d'universitats, la Llei de la ciència i els Estatuts de la Universitat de València, així com en les bases d'aquesta convocatòria.

1.3. Els processos selectius que es realitzen en cada convocatòria són mitjançant un concurs que consisteix en la valoració dels mèrits i, si és el cas, la realització d'una entrevista.

1.4. L'adjudicació dels llocs a les persones aspirants que superen aquests processos selectius s'efectua d'acord amb l'ordre de puntuació obtinguda, sempre que reunisquen els requisits que per a cada lloc de treball són exigits i que s'indiquen en l'annex de cada convocatòria.1.5. Aquesta convocatòria es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València, l'adreça electrònica del qual és: https://webges.uv.es/uvtaeweb/vertablonfrontaction.do?filtro=tipo&valor=48&filtrar&grupoNavegacion=0&servicioNavegacion=-1, i en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), secció de PAS Investigació: http://www.uv.es/pasinvest.

La publicació en el DOGV es pren com a referència a l'efecte del còmput de terminis per a la presentació de sol·licituds de participació.

La resta de les publicacions que es deriven dels actes integrants del procés selectiu es publiquen en el tauler d'anuncis oficial i en la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), Secció Investigació.

Segona. Requisits generals dels aspirants

Per a ser admesos, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

2.1. Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre, o ser de qualsevol dels estats en què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta legislació és definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea. En aquest darrer cas, han de presentar el resguard d'haver sol·licitat la targeta de residència comunitària.

Així mateix, s'hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s'ha esmentat en el paràgraf anterior. En aquest cas, és necessari complir els requisits que estableix la normativa vigent. Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball que s'ofereix ha d'acreditar almenys el permís de treball i de residència en el moment de la contractació.

2.2. Tenir complerts almenys 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

2.3. Posseir una de les titulacions acadèmiques de les que figuren en l'annex corresponent a la convocatòria que es vulga sol·licitar, o estar en condicions d'obtenir el títol corresponent en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredita l'homologació o declaració d'equivalència a Espanya, una fotocòpia de la qual ha d'acompanyar la sol·licitud. Si encara no estan homologades ni se n'ha declarat la equivalència, es pot substituir aquest requisit per l'acreditació d'haver iniciat la tramitació per a la seua homologació, declaració d'equivalència o reconeixement. El contracte es rescindirà si l'autoritat acadèmica competent denega l'homologació. S'ha d'entendre que hi ha denegació quan l'homologació està condiciona al compliment de determinats requisits, mentre que no es complisquen.

2.4. Si s'exigeix com a requisit un nivell d'idioma, s'utilitza per a la seua avaluació la Taula d'Equivalències d'Acreditació de L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2018 (ACGUV 156/2018). No es valoren els cursos d'idiomes, només els nivells adquirits.

2.5. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.2.6. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, o no haver-estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d'aspirants de nacionalitat no espanyola, han d'acreditar igualment que no estan sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca l'accés a la funció pública. Si no tenen aquesta acreditació, han de presentar una còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de la declaració jurada per part de les persones interessades.

Tots aquests requisits s'han de reunir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.

Les persones aspirants són responsables de la veracitat de totes les dades que facen constar en la sol·licitud i en la documentació aportada. En cas de falsedat, se'ls pot exigir la responsabilitat corresponent, sense perjudici, si escau, de la seua exclusió del procés selectiu.

Tercera. Sol·licituds

3.1. Les persones interessades han de reunir els requisits assenyalats en l'annex corresponent a la convocatòria que se sol·licita. Han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, obligatòriament a través de la sol·licitud electrònica que la Universitat posa a la seua disposició, l'enllaç a la qual (url) es publica en la pàgina web de la Secció de Pas Investigació, http://www.uv.es/pasinvest, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.

Per a emplenar la sol·licitud, la Universitat té a disposició de les persones interessades una guia a la qual es pot accedir a través de l'enllaç: https://go.uv.es/sNh0jds.

Si alguna persona té dificultats a l'hora de realitzar la tramitació electrònica, pot accedir a l'eina de suport TIC de la Universitat de València a través de l'adreça de correu electrònic: entreu@uv.es. Per a qualsevol altre dubte sobre els detalls d'aquesta convocatòria, es pot contactar amb l'equip de la secció de Gestió d'Investigació del Servei de Recursos Humans PAS mitjançant l'adreça de correu electrònic: convopi@uv.es.

3.2. El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà hàbil de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Quarta. Documentació que cal adjuntar electrònicament

En el formulari electrònic es requereix que s'adjunte diversa documentació, preferentment en format PDF. Aquesta documentació s'ha d'inserir en les pestanyes i en l'espai reservat per a això. S'ha de fer de la següent manera:

4.1. En la pestanya quarta s'ha d'inserir el document PDF del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, cal acreditar-ne l'homologació o equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per aconseguir-la.

També s'hi ha d'inserir la resta de documents PDF que acrediten qualsevol altre requisit que s'exigisca en la convocatòria.4.2. En la pestanya cinquena s'ha d'inserir el document PDF del DNI, passaport o NIE, aquests dos últims documents només si la persona que es presenta no té la nacionalitat espanyola.

4.3. També s'hi ha d'inserir el currículum en un document PDF, o un ZIP. Es pot fer servir el model establert en aquest enllaç: http://go.uv.es/F3LCmfj.

No és necessari que els documents adjuntats estiguen degudament acreditats en aquest moment del procediment; n'hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l'autenticitat de tot el que s'ha dit en la sol·licitud i en els documents annexats, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o la Universitat puga requerir als aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i documents aportats i que hagen sigut objecte de valoració.

Quinta. Sistema selectiu

5.1. El procés selectiu consta d'un concurs que consisteix en la valoració dels mèrits curriculars de les persones aspirants per la comissió avaluadora i, si és el cas, de la realització d'una entrevista.

Els mèrits es valoren d'acord amb el barem que figura en l'annex corresponent a la convocatòria que se sol·licita. Els mèrits que no s'hagen justificat documentalment dins del termini de presentació d'instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.5.2. La comissió pot, si ho considera oportú, realitzar una entrevista a les persones aspirants. El nombre de persones que passen a la fase d'entrevista es determina per criteri de la comissió avaluadora.

5.3. Finalitzat el procés selectiu, la baremació de les persones aspirants i la proposta de contractació i de formació de la bossa es publica en el tauler d'anuncis de la Universitat de València i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

5.4. L'adjudicació dels llocs convocats es fa per resolució de la gerència, que es publica igualment en el tauler d'anuncis i en la pàgina web esmentats en el punt 5.3. d'aquesta base.

5.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció en cas que, després de la valoració dels mèrits i, si s'escau, la realització de l'entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s'ajusta íntegrament al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.5.6. Les borses de treball que deriven d'aquests processos selectius romandran vigents mentre dure el projecte de recerca per al qual van ser convocats. Les crides a les persones aspirants es fa per l'ordre de la bossa.Sisena. Comissió avaluadora

6.1. La comissió avaluadora és la que figura en l'annex corresponent a cada convocatòria.

6.2. És aplicable als membres d'aquesta comissió el que disposa l'Acord del Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV/303/2021) que aprova el Full de ruta sobre les mesures d'integritat pública, la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

A aquest efecte, els seus membres han d'emplenar la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), que s'ha d'adjuntar a l'acta de constitució de la comissió i que forma part de l'expedient administratiu. N'hi ha un model normalitzat per la Universitat en la pàgina web: https://links.uv.es/GOo6oAT.

6.3. La comissió és l'encarregada de resoldre tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes i tot allò que s'haja de fer en els casos no previstos.

6.4. El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en cada moment al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu en lloc que s'indica en l'annex corresponent a la convocatòria que se sol·licita.Setena. Contractació

7.1. Una vegada hagen acabat els processos selectius derivats d'aquesta convocatòria, els contractes es formalitzen per escrit, per a la qual cosa es fa servir la modalitat contractual més adequada a l'objecte d'aquest entre les que estiguen vigents en el moment d'aquesta formalització.

7.2. La data d'inici és la que està fixada en la proposta de contractació, en funció de les necessitats dels projectes i sempre que siga viable administrativament.

7.3. La finalització dels contractes pot ser deguda a qualsevol de les causes previstes en l'Estatut dels Treballadors, o en la resta de legislació aplicable, i també les que es consignen en el contracte, entre les quals s'han d'establir les següents:

7.3.1 Acabament o esgotament de la consignació pressupostària.

7.3.2 Acabament de les tasques consignades al lloc de l'empleat o empleada dins del projecte.

7.3.3 Acabament del projecte.Vuitena. Informació sobre les dades recollides

8.1. La Universitat de València és l'entitat responsable de les dades facilitades per les persones que es presenten a aquest procés selectiu. La informació rebuda es tractarà exclusivament per a les finalitats objecte de la convocatòria, així com, en el seu cas, la posterior gestió de personal, de conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades vigent.

Part de les dades poden ser publicats en el tauler oficial de la Universitat de València i en la pàgina web de la Secció de Gestió de la Investigació. A més, també se cediran als membres de la comissió avaluadora per a la valoració dels mèrits i la resolució de reclamacions plantejades, si s'escau.

8.2. Les persones que desitgen accedir a l'expedient del procés selectiu i consultar dades d'altres persones aspirants, ho han de sol·licitar prèviament a la comissió avaluadora o al Servei de Recursos Humans (PAS), Secció de PAS-Invest.

En aquesta sol·licitud s'han de comprometen a mantenir el deure de confidencialitat de les dades i a guardar-ne l'oportuna reserva, i només poden fer ús d'aquesta informació a l'efecte d'argumentar o plantejar una possible reclamació o al·legació.

L'ús o divulgació d'aquestes dades fora dels casos esmentats pot implicar l'exigència de responsabilitats de conformitat amb la legislació vigent.

8.3. Per a més informació sobre el tractament de les dades, es pot accedir a l'enllaç: http://go.uv.es/88bqyH6Novena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seua notificació o publicació, o un recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seua notificació.Contra els actes de la comissió avaluadora, es pot interposar el recurs d'alçada que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Així mateix, l'Administració, si escau, pot revisar les resolucions del tribunal d'acord amb l'esmentada norma.València, 3 de gener de 2023.– La rectora, p. d. (DOGV 30.05.2022), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.ANNEX IProjecte: «MRR/RPA-INTERUNIVERSITARIO. PERSONAL. CPI-22-784». cofinançat pel Pla de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, per la «Unió Europea – NextGenerationEU» i pel Ministeri d'Universitats.

Oferta pública de dos llocs de treball de tècnic/a superior de suport a la investigació1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Tècnic/a superior de suport a la investigació.

Grup: A.

Subgrup: A1.

Complement de destinació: 20.

Complement específic: E040.

1.2. Jornada de treball: 37 hores setmanals.

1.3. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Proporcionar orientació en el disseny dels processos a automatitzar.

– Dissenyar, desenvolupar i provar fluxos de treball d'automatització.

– Desplegament de components RPA: bots, robots, eines de desenvolupament, etc.

– Donar suport a la implementació de solucions RPA.

– Crear documentació de procés.

– Assegurar la qualitat de l'automatització (processos de control de qualitat).

1.4. Objecte i Període: definició, implementació i desplegament de solucions RPA (infraestructura de comunicacions i seguretat, i components de robotització) per a l'automatització de processos administratius i tramitació digitals.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.5. Requisits:

1.5.1 Titulació: grau en Enginyeria Informàtica, o en Enginyeria Multimèdia, o en Ciència de Dades, o titulació equivalent.2. Barem

2.1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punt per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.2.2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:

– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5 punts.

– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.

– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.

2.3. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte, l'experiència prèvia i els coneixements concrets: fins a 4 punts.

Coneixements en:

– Sistemes Operatius Linux i MS Windows Server.

– Programació SQL i tipus scripting.

– Llenguatges de programació (Python, C++, Java, etc.).

– Programació amb solucions RPA (UiPath, Linx, Blues Prism, etc.).

– Implementació i desplegament de solucions RPA.

– Gestió i analítica de dades.

Experiència laboral demostrable en:

– Definició, implementació i desplegament de solucions RPA.

– Bases de dades SQL o NoSQ.

– IA i Machine Learning.

– Tecnologia de comunicacions i seguretat.

La Comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents: fins a 2 punts.

3. Comissió avaluadora titular

President: José Manuel Claver Iborra, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 1: Fuensanta Doménech Roda, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 2: Sergio Díaz Pascual, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 3: Javier Olcina Velamazan, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Secretària: Elena Barea Villarroya, tècnica superior del Servei d'Informàtica.4. Comissió avaluadora suplent

President: Joaquín Aldas Manzano, professor del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats.

Vocal 1: Julio Marti Vento, tècnic superior del Servei d'Informàtica.Vocal 2: Ana Collado del Valle, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 3: José Agustin López Bueno, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Secretària: Inmaculada Soler Herreros, tècnica superior del Servei d'Informàtica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d'Informàtica, de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), de la Universitat de València.ANNEX IIProjecte: «MRR/SMARTUNI-SMART UNIVERSITY-PERSONAL. CPI-22-785». cofinançat pel Pla de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, per la «Unió Europea – NextGenerationEU» i pel Ministeri d'Universitats.

Oferta pública d'un lloc de treball de tècnic/a superior de suport a la investigació.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Tècnic/a superior de suport a la investigació.

Grup: A.

Subgrup: A1.

Complement de destinació: 20.

Complement específic: E040.

1.2. Jornada de treball: 37 hores setmanals.

1.3. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Coordinar i desplegar la migració i integració de dades de les aplicacions de gestió i bases de dades de la UV amb el mòdul al núvol del projecte SMARTUNI.

– Desenvolupament d'aplicacions web usant diversos llenguatges de programació.

– Programació, gestió i desplegament d'aplicacions Java.

– Desenvolupament d'aplicacions de scripting (entre ells, Bash i PowerShell).

– Gestió i administració de bases de dades (entre elles, Oracle).

– Gestió i manteniment de serveis d'autenticació, autorització i directori.

1.4. Objecte i Període: adaptació i integració dels sistemes d'informació i bases de dades de la UV als desenvolupaments en el núvol que es realitzen dins del projecte SMARTUNI per a la recol·lecció i visualització integrada de dades de sensorització: consum elèctric, CO2, consum d'aigua, ús de WiFi, etc.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.5. Requisits:

1.5.1 Titulació: grau en Enginyeria Informàtica, o en Enginyeria Multimèdia, o en Enginyeria Telemàtica, o titulació equivalent.2. Barem

2.1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punt per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.2.2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:

– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5 punts.

– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.

– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.

2.3. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte, l'experiència prèvia i els coneixements concrets: fins a 4 punts.

– Sistemes Operatius Linux i MS Windows Server.

– Programació a Java, JavaScript (Angular).

– Plataformes al núvol privats i públics.

– Gestió i desplegament d'aplicacions: Yaml, Ansible, Spring boot, Maven, etc.

– Programació al núvol: AWSlambda, Knative, etc.

– Aplicacions web basades en Servidor i Serverless (FaaS).

– Serveis i aplicacions de xarxa.

– Publicació web, DNS, SAN i NAS.

– Bases de dades Oracle.

– Programació en SQL.

– Tecnologia IoT.

Experiència laboral demostrable en:

– Gestió i administració de projectes en entorns cloud.

– Desenvolupament d'aplicacions web en núvols públics o privats.

– Implementació i desplegament de serveis Web i REST.

– Suport tècnic a usuaris de núvols públics o privats.

La Comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents: fins a 2 punts.

3. Comissió avaluadora titular

President: José Manuel Claver Iborra, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 1: Fuensanta Doménech Roda, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 2: Ana Collado del Valle, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 3: José Miguel Femenia Herrero, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Secretari: Josep Lluís Vidal i Canet, tècnic superior del Servei d'Informàtica.4. Comissió avaluadora suplent

President: Joaquín Aldas Manzano, professor del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats.

Vocal 1: Inmaculada Soler Herreros, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 2: Elena Barea Villaroya, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 3: Javier Olcina Velamazan, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Secretari: Salvador Roca Marquina, tècnic superior del Servei d'Informàtica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d'Informàtica, de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), de la Universitat de València.ANNEX IIIProjecte: «MRR/UNIMOODLE-AMPLIACION DE FUNCIONES DEL CAMPUS VIRTUAL MOODLE. PERSONAL. CPI-22-786». cofinançat pel Pla de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, per la «Unió Europea – NextGenerationEU» i pel Ministeri d'Universitats.Oferta pública d'un lloc de treball de tècnic/a superior de suport a la investigació.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Tècnic/a superior de suport a la investigació.

Grup: A.

Subgrup: A1.

Complement de destinació: 20.

Complement específic: E029.

1.2. Jornada de treball: 35 hores setmanals.

1.3. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Gestió i administració de xarxes i sistemes operatius.

– Desenvolupament d'aplicacions web usant diversos llenguatges de programació (PHP, altres).

– Desenvolupament d'aplicacions de scripting (entre ells, Bash i PowerShell).

– Gestió i administració de bases de dades (entre elles PostgreSQL).– Gestió i Administració de les plataformes Moodle.

– Gestió i manteniment de serveis d'autenticació, autorització i directori.

1.4. Objecte i Període: gestió i administració de plataforma Moodle i el desenvolupament, adaptació i proves de nous mòduls i complement per a aquesta.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.5. Requisits:

1.5.1 Titulació: grau en Enginyeria Informàtica, o en Enginyeria Multimèdia, o titulació equivalent.2. Barem

2.1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punt per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.2.2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:

– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5 punts.

– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.

– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.

2.3. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte, l'experiència prèvia i els coneixements concrets: fins a 4 punts.

– Sistemes Operatius Linux.

– Sistemes Operatius MS Windows Server.

– Serveis i aplicacions de xarxa.

– Publicació web, DNS, SAN i NAS.

– Bases de dades PostgreSQL.

– Programació i desenvolupament en SQL.

– Xarxes de Dades (routing i switching).

– Serveis de directori, LDAP, directori Actiu.

– Microsoft Power Shell.

– Administració de plataformes Moodle.

– Experiència laboral demostrable en gestió i administració de xarxes i sistemes, i suport tècnic a usuaris.

La Comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents: fins a 2 punts.

3. Comissió avaluadora titular

President: José Manuel Claver Iborra, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 1: Fuensanta Doménech Roda, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 2: José Agustin López Bueno, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 3: Dario Roig Garcia, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Secretària: Ana Collado del Valle, tècnica superior del Servei d'Informàtica.4. Comissió avaluadora suplent

President: Joaquín Aldas Manzano, professor del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats.

Vocal 1: Inmaculada Soler Herreros, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 2: Elena Barea Villaroya, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 3: Pedro Jesus Garcia Pozo, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Secretari: Carlos Giraldos Ferris, tècnic superior del Servei d'Informàtica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d'Informàtica, de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), de la Universitat de València.ANNEX IVProjecte: «MRR/UNINVES-CONCIENCIACION SEGURIDAD-PERSONAL. CPI-22-788». cofinançat pel Pla de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, per la «Unió Europea – NextGenerationEU» i pel Ministeri d'Universitats.

Oferta pública d'un lloc de treball de tècnic/a superior de suport a la investigació.1. Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix

1.1. Denominació i classificació del lloc de treball:

Tècnic/a superior de suport a la investigació.

Grup: A.

Subgrup: A1.

Complement de destinació: 20.

Complement específic: E040.

1.2. Jornada de treball: 37 hores setmanals.

1.3. Funcions i tasques que s'han de desenvolupar:

– Coordinar i desplegar la integració i migració de dades de les aplicacions de gestió de la recerca de la UV amb el mòdul al núvol del projecte Hèrcules.

– Desenvolupament d'aplicacions web usant diversos llenguatges de programació.

– Programació, gestió i desplegament d'aplicacions Java.

– Desenvolupament d'aplicacions de scripting (entre ells, Bash i PowerShell).

– Gestió i administració de bases de dades (entre elles, Oracle).

– Gestió i manteniment de serveis de autenticació, autorització i directori.

1.4. Objecte i Període: migració, adaptació i integració dels sistemes de gestió de la recerca de la UV als desenvolupaments en el núvol que es realitzin dins del projecte UNINVES.

El contracte està determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

1.5. Requisits:

1.5.1 Titulació: grau en Enginyeria Informàtica, o en Enginyeria Multimèdia, o titulació equivalent.2. Barem

2.1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punt per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.2.2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:

– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5 punts.

– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.

– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.

2.3. Altres mèrits preferents relacionats amb l'objecte del contracte, l'experiència prèvia i els coneixements concrets: fins a 4 punts.

– Sistemes Operatius Linux i MS Windows Server.

– Programació a Java, JavaScript (Angular).

– Plataformes al núvol privats i públics.

– Gestió i desplegament d'aplicacions: Yaml, Ansible, Spring boot, Maven, etc.

– Programació al núvol: AWSlambda, Knative, etc.

– Aplicacions web basades en Servidor i Serverless (FaaS).

– Serveis i aplicacions de xarxa.

– Publicació web, DNS, SAN i NAS.

– Bases de dades Oracle.

– Programació en SQL.

Experiència laboral demostrable en:

– Gestió i administració de projectes en entorns cloud.

– Desenvolupament d'aplicacions web en núvols públics o privats.

– Implementació i desplegament de serveis Web i REST.

– Suport tècnic a usuaris de núvols públics o privats.

La Comissió pot acordar la realització d'una entrevista a fi de concretar millor la valoració dels mèrits preferents: fins a 2 punts.

3. Comissió avaluadora titular

President: José Manuel Claver Iborra, professor del Departament d'Informàtica.

Vocal 1: Fuensanta Doménech Roda, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 2: Javier Olcina Velamazan, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 3: Ana Collado del Valle, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Secretari: Gabriel Aparicio i Pla, tècnic superior del Servei d'Informàtica4. Comissió avaluadora suplent

President: Joaquín Aldas Manzano, professor del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats.

Vocal 1 Inmaculada Soler Herreros, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 2: Elena Barea Villarroya, tècnica superior del Servei d'Informàtica.

Vocal 3: Pedro Jesus Garcia Pozo, tècnic superior del Servei d'Informàtica.

Secretari: Carlos Giraldos Ferris, tècnic superior del Servei d'Informàtica.Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d'Informàtica, de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València.

Mapa web