Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 5/2023, per obligacions contretes en 2022 i 2023. [2023/2776]

(DOGV núm. 9556 de 17.03.2023) Ref. Base de dades 002815/2023


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
    Grup temàtic: 000D'acord amb els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 10 de març de 2023,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de l'expedient de rescabalament 5/2023 a conseqüència de la prestació de diversos serveis i subministraments, corresponent a 2022 i 2023 per un import total de 1.992.406,52 € (IVA inclòs).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost corrent del 2023, de les obligacions econòmiques generades en 2022 per import de 967.731,10 €.València, 10 de març de 2023La consellera secretària,

AITANA MAS MASMapa web