Ficha docv

Ficha docv

LLEI 1/2023, de 8 de març, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic. [2023/2644]

(DOGV núm. 9551 de 10.03.2023) Ref. Base de dades 002511/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Organització de l'administració Medi ambient
  Descriptors:
    Temàtics: administració regional, organització administrativa, canvi climàtic , monografiesSia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

Índex

Preàmbul

CAPÍTOL I. Naturalesa jurídica, objecte, adscripció i funcions

Article 1. Naturalesa jurídica

Article 2. Objecte

Article 3. Personalitat i adscripció

Article 4. FuncionsCAPÍTOL II. Òrgans de l'Agència Valenciana de Canvi ClimàticArticle 5. Òrgans de l'Agència

Article 6. La Presidència

Article 7. El Consell de Direcció

Article 8. La Vicepresidència

Article 9. La Direcció i la Secretaria General Tècnica

Article 10. El Consell de ParticipacióCAPÍTOL III. Règim de funcionament

Article 11. Estructura i personal

Article 12. Règim patrimonial

Article 13. Règim economicofinancerDISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICADISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICADISPOSICIONS FINALS

PREÀMBULLes condicions fisiconaturals i socioeconòmiques de la Comunitat Valenciana fan que siga especialment vulnerable a l'efecte del canvi climàtic, amb evidències com són l'augment de temperatures, disminució de les precipitacions, aridificació del territori, augment del nivell de la mar, aparició de noves espècies invasores i malalties, i l'augment d'intensitat d'esdeveniments extrems, com ara les onades de calor. El medi natural valencià atresora ecosistemes i espais naturals de gran valor i fragilitat i l'economia valenciana és al seu torn altament dependent d'aquests ecosistemes en sectors com l'agrari o el turisme.

Per tant, la lluita contra el canvi climàtic, l'adaptació enfront dels efectes adversos que pot desencadenar en el territori valencià i la solidaritat amb els esforços a escala estatal, europea i internacional en matèria de mitigació dels seus efectes es consoliden com una via ineludible per al desenvolupament sostenible.

L'aprovació de la Declaració d'Emergència Climàtica fixa els objectius per a impulsar la integració efectiva del canvi climàtic en la resta de les polítiques sectorials afectades. Per a això és necessari disposar dels instruments intersectorials amb estructures de gestió permanents, en les quals, els diferents àmbits competencials puguen planificar i implementar polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic.La present llei es dicta en exercici de la competència de la Generalitat, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, per al desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de protecció del medi ambient, recollida en l'article 50.6 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana.

La transversalitat de les causes i conseqüències del canvi climàtic exigeix la creació d'estructures instrumentals que garantisquen la coherència de les accions encaminades a aconseguir els objectius que es fixen en els diferents instruments de planificació per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per a això és necessària la coordinació dels diferents àmbits competencials, per la qual cosa es crea l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic com a entitat de dret públic de la Generalitat, de les previstes per l'article 155.1 i 4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, facultada per a exercir potestats administratives i activitats prestacionals, com a mesura en compliment dels principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

El text de la llei s'estructura en tres capítols, el primer defineix la naturalesa jurídica de l'Agència, el seu objecte i funcions, i es configura com un instrument per a coordinar i executar els marcs estratègics, plans, programes i pressupostos de carboni que s'aproven en l'àmbit de mitigació i adaptació al canvi climàtic, per a analitzar periòdicament l'evolució de les emissions de gasos d'efectes d'hivernacle (GEH) i els mercats de carboni; la vulnerabilitat dels recursos i els sistemes naturals, els sectors econòmics i els territoris als impactes del canvi climàtic i avaluar el grau d'implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic, així com per a fomentar les activitats d'investigació científica i d'innovació sobre el canvi climàtic i les fórmules de mitigació i adaptació a aquest.

El capítol II estableix els òrgans de govern i direcció de l'Agència: la Presidència, la Vicepresidència, el Consell de Direcció i la Direcció assistida per una Secretaria General Tècnica; com també el Consell de Participació, com a òrgan d'assessorament i de participació pública del Consell de Direcció. Finalment, el capítol III estableix l'estructura orgànica i funcional, personal, patrimoni i règim econòmic i pressupostari, sense perjudici de la seua concreció en els estatuts de l'Agència que hauran de ser aprovats per decret del Consell.Per tot això, havent sigut informada pel Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL I

Naturalesa jurídica, objecte, adscripció i funcionsArticle 1. Naturalesa jurídica

1. Es crea l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic (d'ara en avant l'Agència), com a entitat de dret públic, integrada en el sector públic administratiu de la Generalitat, de les previstes en l'article 3.1.c i 155.1 i 4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, facultada per a exercir potestats administratives i per a realitzar activitats prestacionals i de foment.

2. L'Agència es regeix pel dret privat excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, l'exercici de les potestats administratives atribuïdes i en allò específicament regulat en aquesta llei, els seus estatuts i la legislació pressupostària.

3. El Consell aprovarà, mitjançant decret, els estatuts de l'Agència en els quals es desenvoluparà la seua estructura administrativa, competències i funcions, així com el règim jurídic de funcionament previst en aquesta llei.Article 2. Objecte

L'Agència té com a objecte l'execució de les mesures de lluita contra el canvi climàtic previstes en les estratègies i plans que tinguen la finalitat de mitigar els efectes del canvi climàtic i les fórmules d'adaptació a aquest, seguint les directrius de política general del Consell.

Article 3. Personalitat i adscripció

1. L'Agència té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d'obrar i, dins del seu àmbit competencial, li corresponen les potestats administratives necessàries per al compliment dels seus fins.2. L'Agència queda adscrita a la conselleria competent en matèria de canvi climàtic. El Consell podrà acordar la seua dependència funcional d'altres departaments d'aquest, per a l'execució de les mesures establides en plans sectorials de mitigació i adaptació al canvi climàtic, conscienciació, capacitació i divulgació.Article 4. Funcions

1. Són funcions de l'Agència:

a) Coordinar i executar els marcs estratègics, plans, programes i pressupostos de carboni que s'aproven per a la lluita contra el canvi climàtic.

b) Proposar i avaluar les polítiques climàtiques i dels plans d'acció sectorials en l'àmbit de mitigació i adaptació al canvi climàtic.c) Analitzar periòdicament l'evolució de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH) i els mercats de carboni; la vulnerabilitat dels recursos i els sistemes naturals, els sectors econòmics i els territoris als impactes del canvi climàtic i avaluar el grau d'implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic.

d) Informar sobre el compliment de la perspectiva climàtica en plans, programes i projectes.

e) Fomentar i realitzar activitats de conscienciació, d'informació i de difusió al conjunt de la societat de tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, especialment de les mesures i actuacions que és possible dur a terme per a mitigar-ne els efectes, així com mesures i actuacions encaminades a l'adaptació al canvi climàtic.f) Fomentar les activitats d'investigació científica i d'innovació sobre el canvi climàtic, l'observació del sistema climàtic, les fórmules de mitigació i adaptació i la generació de models regionals.g) Elaborar un baròmetre social, amb caràcter biennal, per a avaluar la percepció ciutadana envers el canvi climàtic, així com sobre les polítiques públiques de transició ecològica.

h) Impulsar les actuacions i els projectes per a millorar la capacitat adaptativa davant els impactes del canvi climàtic i la integració de l'adaptació en les polítiques sectorials.

i) Realitzar i publicar l'inventari i el registre d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), inclosos els embornals, del seu comerç i dels sistemes de projecció d'emissions, en coordinació amb el Sistema espanyol d'inventari i projeccions d'emissions a l'atmosfera.

j) Desenvolupar i validar metodologies de càlcul de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle per a les organitzacions, els seus productes i serveis.

k) Fomentar la participació d'empreses, de les administracions i d'altres institucions i organitzacions en projectes i programes de mitigació i adaptació.

l) Participar en els comités, xarxes i altres òrgans de representació i cooperació de l'Estat, la Unió Europea i internacionals en matèria climàtica, a sol·licitud de l'òrgan competent en la matèria.

m) Comparèixer, almenys anualment, davant el Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient (CAPMA) per a informar sobre la seua activitat.

n) Realitzar un seguiment de la vulnerabilitat social, econòmica, ambiental i territorial del medi rural als efectes del canvi climàtic i als de les mesures per a la seua mitigació i adaptació.

o) Qualsevol altra funció pròpia del seu objecte que se li atribuïsca o delegue.

2. L'execució d'aquestes funcions es realitzarà d'acord amb el que es disposa en els estatuts de l'Agència.

CAPÍTOL II

Òrgans de l'Agència Valenciana de Canvi ClimàticArticle 5. Òrgans de l'Agència

Són òrgans de l'Agència:

1. La Presidència, que correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de canvi climàtic.

2. El Consell de Direcció està constituït per la Presidència i Vicepresidència de l'Agència i per un mínim de quatre membres i un màxim de setze membres designats en la forma que establisquen els estatuts de l'Agència i amb el rang mínim de director general. Hi ha d'haver necessàriament un representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda i del sector públic instrumental, designat pel seu titular. I a més, pels departaments del Consell competents en indústria, energia, aigua, ordenació del territori, urbanisme, habitatge, transport, medi natural, agricultura, ramaderia i pesca, residus, turisme, comerç i consum, costes, educació, universitats, investigació i innovació, salut, esport, economia, responsabilitat social, cooperació internacional al desenvolupament i emergències. Assisteix a les sessions en tasques d'assessorament jurídic, amb veu i sense vot, un representant de l'Advocacia de la Generalitat.

3. La Vicepresidència, que correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica amb competències en matèria de lluita contra el canvi climàtic.

4. La persona titular de la Direcció serà nomenada i objecte de cessament per decret del Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria a la qual estiga adscrita l'Agència.

5. La Secretaria General Tècnica, sota la dependència directa de la Direcció, constitueix el màxim òrgan de nivell administratiu de l'Agència.

6. El Consell de Participació.Article 6. La Presidència

1. La Presidència és l'autoritat superior de l'Agència i li correspon:a) Exercir l'alta representació de l'Agència.

b) Fixar les estratègies i les polítiques relatives a les funcions de l'Agència.

c) La iniciativa en l'exercici de les funcions de l'Agència.

d) Aprovar l'avantprojecte de pressupost anual de despeses i ingressos de l'Agència.

e) La presidència del Consell de Direcció i exercir les competències pròpies derivades de la seua condició, especialment les de convocar les seues sessions, fixar l'ordre del dia corresponent, presidir les seues reunions, dirigir les deliberacions, alçar les sessions i visar les actes i certificacions dels acords del Consell de Direcció.

f) Convocar beques, ajudes i subvencions, subscriure convenis i actuar com a òrgan de contractació i de rendició de comptes.

g) Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels òrgans que estiguen sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa.

2. La Presidència podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, l'exercici de les seues funcions en altres òrgans, en els termes establits en la legislació en matèria de règim jurídic del sector públic.

Article 7. El Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat superior de govern de l'Agència i li corresponen les funcions següents:

a) Proposar les línies d'actuació que regiran el funcionament ordinari de l'Agència, d'acord amb les directrius de la Presidència.

b) El seguiment i avaluació dels programes d'actuació de l'Agència.c) Proposar les mesures que s'estimen necessàries per al millor compliment dels fins de l'Agència.

d) Informar sobre qualsevol assumpte que, en l'àmbit de les competències de l'Agència, li sol·licite el Consell o la Presidència de l'Agència.

e) Totes les altres atribucions que li puguen ser conferides de conformitat amb la legislació vigent.

2. Exercirà la Secretaria del Consell de Direcció, la Secretaria General Tècnica de l'Agència.Article 8. La Vicepresidència

La Vicepresidència és l'òrgan de govern de l'Agència, el qual, sota l'autoritat de la Presidència, exercirà les funcions següents:

a) Exercir la representació ordinària de l'Agència i la vicepresidència del Consell de Direcció.

b) Exercir les facultats inherents a l'exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei d'acord amb els estatuts de l'Agència.

c) Programar, dirigir i coordinar les activitats de l'Agència.

d) Proposar l'avantprojecte de pressupost anual de despeses i ingressos de l'Agència.

e) Exercir la inspecció de tots els serveis de l'Agència.

f) Exercir totes les altres funcions que li siguen expressament encomanades o delegades per norma legal o reglamentària i la seua substitució, en el cas d'absència, malaltia, vacant, concurrència de causa d'abstenció, o quan per qualsevol altre motiu no puga exercir les seues funcions pròpies.Article 9. La Direcció i la Secretaria General Tècnica

1. La Direcció és l'òrgan executiu de l'Agència i exercirà la seua direcció, la direcció del personal i la resolució de compatibilitats d'aquest, així com les que li atribuïsquen els estatuts de l'Agència.

2. Són funcions de la Secretaria General Tècnica donar suport directe al titular de la Direcció i atendre tots els serveis generals de l'Agència.Article 10. El Consell de Participació

1. El Consell de Participació és l'òrgan d'assessorament i de participació ciutadana del Consell de Direcció quant a les accions de l'Agència en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic.2. La composició, l'estructura i les funcions del Consell de Participació s'han de determinar en els estatuts de l'Agència. No obstant això, en tot cas, la seua composició ha de tenir en compte, almenys, la representació de les entitats locals i dels departaments de l'administració autonòmica afectats per les polítiques de lluita contra el canvi climàtic; la societat civil organitzada en els àmbits ambiental, empresarial, sindical, agrari, d'economia social i defensa de les persones consumidores i usuàries; associacions veïnals; universitats i centres d'investigació, així com persones expertes en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

3. El Consell de Participació s'ha de reunir, almenys, dues vegades a l'any.

4. El Consell de Participació té, almenys, les funcions següents:a) Assessorar i formular propostes d'actuació en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

b) Emetre informes sobre plans i programes en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

c) Emetre informes previs sobre disposicions de caràcter general en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

d) Conèixer la memòria anual pressupostària i d'activitats de l'Agència.

e) Promoure processos participatius en matèria de canvi climàtic.

f) Totes aquelles que li siguen atribuïdes pels estatuts de l'Agència.

5. Els informes als quals es refereix l'apartat anterior no tenen caràcter vinculant.

6. El director o directora de l'Agència ha de vetlar perquè el Consell de Participació tinga la informació necessària amb una antelació suficient per a l'exercici de les seues funcions.

CAPÍTOL III

Règim de funcionamentArticle 11. Estructura i personal

1. L'estructura orgànica i funcional de l'Agència es determinarà en els estatuts de l'Agència.

2. El personal funcionari o laboral de l'Agència es regirà per la normativa sobre la funció pública i legislació laboral, segons el cas, aplicable a cadascun dels citats col·lectius d'empleats públics.Article 12. Règim patrimonial

1. Els béns i recursos econòmics de l'Agència són els següents:

a) Les transferències i subvencions que anualment es consignen en els pressupostos de la Generalitat o en els d'altres organismes públics.b) Els béns i valors que constituïsquen el seu patrimoni, així com els productes i rendes d'aquest.

c) Els ingressos de dret públic o privat que li corresponguen i, en particular, els que procedeixen del desenvolupament de les activitats relacionades amb els fins de l'entitat.

d) Les subvencions i aportacions voluntàries o donacions que s'atorguen al seu favor per persones o entitats privades.

e) Qualssevol altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris que estiga legalment autoritzada a percebre.

2. El patrimoni de l'Agència estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, així com pels que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat o persona o per qualsevol títol.Article 13. Règim economicofinancer

1. El règim pressupostari, economicofinancer, d'intervenció, control financer i comptabilitat, serà el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per a les entitats públiques integrades en el sector públic administratiu.

2. El règim jurídic aplicable a la contractació serà el que estableix la legislació de contractes de les administracions públiques en els termes establits en aquesta per a aquest tipus d'entitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Exercici de les funcions de l'Agència

Fins a la posada en funcionament de l'Agència, les funcions que li encomana aquesta llei seran exercides per la direcció general competent en matèria de canvi climàtic.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Normativa que es deroga

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang en el que s'oposen al que disposa la present llei.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Posada en funcionament

La posada en funcionament de l'Agència es produirà a la data d'entrada en vigor dels seus estatuts, l'aprovació dels quals per decret del Consell, es realitzarà en el termini màxim de dotze mesos a partir de la data de l'entrada en vigor d'aquesta llei.Segona. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.València, 8 de març de 2023EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Ximo Puig i Ferrer

Mapa web