Ficha docv

Ficha docv

Anunci de les bases generals i específiques de la convocatòria dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal, i oferta d'ocupació pública de 2019. [2023/2377]

(DOGV núm. 9556 de 17.03.2023) Ref. Base de dades 002792/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions
    Descriptors toponímics: AlaquàsPer acord de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2022, i la posterior correcció, de data 9 de febrer de 2023, s'han aprovat les bases generals i específiques, del procés de selecció de 41 places incloses dins del procés d'estabilització en el marc del que es disposa en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Així també, per Resolució d'alcaldia 2022-4348, de data 13 de desembre de 2022, ratificada en el dia 15 de desembre de 2022 en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, s'han aprovat les bases generals i específiques de 5 places dels processos selectius corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019.

Les bases de selecció del personal d'estabilització de l'ocupació temporal van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 242, de data 20 de desembre de 2022, així com la posterior correcció, en el núm. 44, de data 3 de març de 2023.

Les bases de selecció de l'oferta d'ocupació pública de 2019 van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 246, de data 26 de desembre de 2022.

Les bases completes de la convocatòria es troben a la disposició de les persones interessades en el tauler d'edictes i en la seua pàgina web www.alaquas.org.

Els interessats a participar en el procés de selecció podran presentar les sol·licituds en el termini dels vint dies hàbils següents al de la publicació de les convocatòries específiques en el Boletín Oficial del Estado, en els termes regulats en la base cinquena de les bases generals.Cosa que es fa pública per a general coneixement.Alaquàs, 3 de març de 2023.– L'alcalde: Antonio Saura Martín.

Mapa web