Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2023, de la Direcció General de Centros Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior i a les formacions esportives en període transitori, per a persones sense requisits acadèmics, en el curs acadèmic 2023-2024. [2023/12148]

(DOGV núm. 9738 de 04.12.2023) Ref. Base de dades 011613/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: esportLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE 106, 04.05.2006), d'educació, integra els ensenyaments esportius dins de l'oferta del sistema educatiu actual, donant-los la consideració d'ensenyaments de règim especial i regulant els seus aspectes fonamentals a través del capítol VIII del títol I. Aquesta ha sigut modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i les seues modificacions entren en vigor d'acord amb el calendari d'implantació establit en la disposició final cinquena d'aquesta llei.

El Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, estableix en la disposició transitòria primera que, fins que es produïsca la implantació efectiva dels ensenyaments d'una determinada modalitat o especialitat esportiva, les formacions que hagen promogut o promoguen els òrgans competents en matèria d'esport de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i de Melilla, o, si és el cas, els competents en matèria de formació esportiva i les federacions esportives, podran obtindre el reconeixement a l'efecte d'obtindre l'equivalència professional o la correspondència formativa amb els ensenyaments esportius de règim especial, per a això estaran subjectes a determinades condicions.D'altra banda, l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer (BOE 34, 08.02.2014), regula els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre (BOE 268, 08.11.2007).

El Decret 132/2012, 31 d'agost (DOGV 6853, 03.09.2012), del Consell, regula els ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana. De conformitat amb aquest decret, i en el marc del que es disposa en l'Ordre de 10 de maig de 2004 (DOGV 4771, 09.06.2004), de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regulen les proves de maduresa per a l'accés als ensenyaments esportius en la Comunitat, modificada parcialment per l'Ordre de 17 de novembre de 2006 (DOGV 5411, 20.12.2006), la conselleria competent en matèria d'educació convoca anualment les proves per a l'accés als ensenyaments esportius en la Comunitat Valenciana per a aquells candidats que no complisquen els requisits acadèmics amb accés directe.La Resolució de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, dicta instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana durant el curs 2023-2024 i regula els aspectes concrets aplicables en aquest període específic.

D'acord amb la Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels cursos preparatoris d'aquests en la Comunitat Valenciana (DOGV 8954, 17.11.2020).

D'acord amb la normativa indicada, la Direcció General de Centres Docents, fent ús de les competències que li confereix el Decret 136/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, resol:Primer. Finalitat

La present resolució té com a finalitat convocar les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial, conduents a les titulacions de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, per a persones que no disposen dels requisits acadèmics per a accedir als ensenyaments esportius de grau mitjà i grau superior i a les formacions esportives en període transitori.

La prova d'accés al grau mitjà de tècnics esportius o formacions esportives de nivell I té com a objecte demostrar els coneixements i les habilitats suficients per a cursar amb aprofitament els ensenyaments d'aquest grau. Els continguts de la prova versaran sobre les capacitats bàsiques de l'Educació Secundària Obligatòria.

La prova d'accés als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o formacions esportives de nivell III té com a objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del Batxillerat. Aquesta prova versarà sobre els coneixements i capacitats bàsiques de les matèries comunes del Batxillerat.Segon. Requisits

De conformitat amb l'article 22 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, i l'article 64 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, 04.05.2006), els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

1. Per a la inscripció a la prova d'accés al títol de tècnic esportiu:a) No estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

b) Tindre, com a mínim, 17 anys complits dins de l'any natural de realització de la prova.

2. Per a la inscripció a la prova d'accés al títol de tècnic esportiu superior:

a) No estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, ni de titulacions equivalents a l'efecte d'accés, segons s'indica en la disposició addicional cinquena del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell.

b) Tindre una edat mínima de 19 anys, complits dins de l'any natural de realització de la prova i estar en possessió del títol de tècnic esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva.Tercer. Validesa de les proves d'accés entre els diferents ensenyaments

D'acord amb l'article 27 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, i l'article 31.2 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, la prova d'accés a la formació professional de grau mitjà i la part comuna de la prova d'accés a la formació professional de grau superior podrà substituir la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.Quart. Inscripció en les proves

1. El termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció estarà comprés entre els dies 13 de desembre i 8 de gener de 2024, ambdós inclosos.

2. La presentació de les sol·licituds podrà efectuar-se de manera presencial en el centre, per correu postal certificat, o bé per qualsevol dels mitjans establits en la legislació bàsica de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. En el moment de la inscripció haurà d'aportar-se la documentació següent:

a) Sol·licitud, d'acord amb el corresponent model que s'indica en els annexos I i II d'aquesta resolució.

b) Fotocòpia del NIF o NIE o, en defecte d'això, passaport, permís de residència o visat d'estudis.

c) Justificant de pagament de les taxes corresponents.

d) Per a concórrer a la prova de grau superior de tècnic esportiu superior s'haurà d'acreditar estar en possessió del títol de tècnic esportiu en la modalitat o, si és el cas, especialitat esportiva corresponent. L'acreditació es realitzarà mitjançant la presentació d'algun dels documents següents:

– Fotocòpia compulsada del títol.

– Fotocòpia compulsada del resguard acreditatiu del títol.

– Certificació acadèmica que acredite estar en possessió del títol.

– Certificació oficial del centre reconegut per l'administració on es va realitzar el curs preparatori (si escau).

4. Devolució de taxes

Conforme a la normativa reguladora vigent, es retornaran les taxes sempre que es renuncie a la prestació o servei dins del període de matriculació o inscripció establit en la convocatòria o dins del període d'esmena a les llistes d'admesos. Fora d'aquests terminis, haurà d'acreditar-se causa de força major. En tot cas, no haurà d'haver-se fet ús del servei o prestació.

El procediment per a la devolució de les taxes serà:

a) Sempre que es donen els requisits establits en la normativa vigent es podrà sol·licitar la devolució de la taxa per mitjans telemàtics indicats en l'enllaç següent: http://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/devolucio-taxes2.

b) Llevat que s'indique expressament el contrari, la presentació telemàtica de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts comportarà l'autorització a l'administració competent perquè realitze la notificació de la resolució d'aquesta sol·licitud per mitjans electrònics.Cinqué: Admissió i exclusió de la participació en les proves

1. Al final del període establit per a la formalització de la inscripció es publicarà, en el tauler d'anuncis i en el lloc web oficial del centre on es realitzaran les proves, una llista diferenciada per a cada prova d'accés dels sol·licitants admesos i, si és el cas, exclosos. En llista d'exclosos s'indicarà expressament el motiu d'exclusió i el termini per a esmenar el defecte.

– Publicació de la llista provisional d'admesos: 10 de gener de 2024.

– Termini de reclamació de la llista provisional: del 10 al 15 de gener de 2024.

– Publicació llista definitiva d'admesos: 16 de gener de 2024.

2. Finalitzat el termini d'esmena, es remetrà una còpia de les llistes d'admesos i exclosos al corresponent inspector o inspectora d'educació designat per a supervisar les esmentades proves.3. En l'annex d'aquesta convocatòria s'indica el calendari de la convocatòria i el termini per a les inscripcions en les proves d'accés per al curs 2023-2024.Sisé. Comissions d'avaluació

1. Es constituirà una comissió d'avaluació en el centre designat per a realitzar les proves d'accés, composta per:a) El president o presidenta, que serà un inspector o inspectora d'educació.

b) Quatre vocals, preferentment del centre on es realitzen les proves, pertanyents al cos de professors d'Ensenyament Secundari i als departaments didàctics relacionats amb les matèries de les proves, dels quals el de menor edat actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

c) A proposta del president, quan el nombre d'aspirants a realitzar les proves siga superior a 50, es podrà incorporar assessors docents (col·laboradors) que es consideren necessaris en funció del nombre d'inscrits.

2. La comissió d'avaluació tindrà les funcions següents:

a) Organització i realització de les proves d'accés.

b) Correcció i qualificació.

c) Emplenament de les actes d'avaluació segons els models dels annexos III i IV d'aquesta resolució i publicació dels resultats.d) Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.

e) Expedició dels certificats acreditatius de superació de la corresponent prova d'accés segons els models dels annexos V i VI d'aquesta resolució.

f) Elaborar informe de les reclamacions, si n'hi haguera.

g) Remetre a la direcció territorial d'Educació i les actes d'avaluació i, si és el cas, els informes de reclamacions.

3. La Inspecció d'Educació proposarà a la direcció territorial competent en matèria d'educació el nomenament de les persones integrants de les comissions avaluadores.

4. Els membres de les comissions d'avaluació estaran subjectes a les causes d'abstenció i recusació que indiquen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.Seté. Data i lloc de realització1. Les proves es realitzaran el divendres 19 de gener de 2024 en el centre públic autoritzat de la Comunitat Valenciana següent:

2. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en el cas de problemes d'espai degut a les limitacions d'aforament, l'inspector o inspectora que presidisca la comissió podrà derivar aspirants a un altre centre. El centre receptor enviarà les sol·licituds i documentació al centre designat que publicarà en la seua pàgina web els llistats corresponents.

3. Es garantirà la privacitat de les persones que hi figuren mitjançant procediments d'anonimització de les dades personals, de manera que únicament s'indicarà la inicial del nom i els cognoms i les quatre últimes xifres del NIF, NIE o document acreditatiu d'identitat requerit.

Huité. Horari

1. Realització de la prova per a accedir als ensenyaments esportius de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I en període transitori:

8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president adoptarà les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.

9.00 hores: primer exercici. Duració: 2 hores

11.30 hores: segon exercici. Duració: 2 hores.

2. Realització de la prova per a accedir als ensenyaments esportius de grau superior i a les formacions esportives de nivell III en període transitori:

8.00 hores: constitució de la comissió d'avaluació. El president adoptarà les mesures necessàries que garantisquen l'organització i el bon desenvolupament de les proves.

9.00 hores: primer exercici (apartat A). Duració: 1 h 30 min.

11.00 hores: primer exercici (apartat B). Duració: 1 h 30 min.

13.00 hores: segon exercici. Duració: 2 h 30 min.

3. En qualsevol moment de la realització de la prova corresponent, els membres de la comissió d'avaluació podran procedir a la verificació de la identitat dels aspirants.Nové. Currículum d'aplicació i estructura de les proves

1. El currículum de les matèries sobre el qual versaran les diferents parts de les proves d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior són els establits en la Resolució de 12 de novembre de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el currículum del programa experimental de les matèries que formen part de les proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior, conduents a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i dels seus cursos preparatoris en la Comunitat Valenciana.2. D'acord amb el que s'estableix, l'estructura de la prova s'ajustarà al que es disposa en l'apartat sisé de l'Ordre de 10 de maig de 2004, modificada parcialment en l'apartat tercer per l'Ordre de 17 de novembre de 2006.

3. Els exercicis de les proves seran elaborats per la Direcció General de Centres Docents i seran custodiats pels presidents de les comissions d'avaluació, que prendran les mesures oportunes per a salvaguardar la confidencialitat.

Deu. Avaluació

1. La qualificació de les proves es farà de conformitat amb l'article 23 del Decret 132/2012, 31 d'agost, del Consell:

a) La nota final de la prova per a l'accés al grau mitjà, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de les notes aconseguides en les diferents parts, sempre que aquests siguen superiors o iguals a quatre.

b) La nota final per a l'accés al grau superior, expressada en l'escala numèrica d'1 a 10, amb dos decimals, serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que ambdós siguen superiors o iguals a quatre.2. Quan s'haja realitzat el curs de preparació reconegut oficialment per l'administració competent de la prova d'accés, la nota final de la prova serà la suma de la mitjana aritmètica més la puntuació que resulte de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el curs de preparació quan aquesta siga cinc o superior. En cap cas la nota resultant serà major a 10. L'acreditació de la nota d'aquest curs serà aportada per la persona candidata mitjançant certificació oficial del centre on es va cursar.3. En tots els casos seran positives les qualificacions finals iguals o superiors a cinc i negatives les inferiors a cinc.Onze. Reclamacions

1. En el termini màxim de 10 dies a partir de la realització de les proves, els resultats es publicaran en el tauler d'anuncis del centre i en el lloc web d'aquest.

2. Els aspirants podran presentar reclamacions, sobre les qualificacions obtingudes. Per a això hauran de formalitzar per escrit la seua reclamació en la forma i en el termini que s'indiquen en l'article 5.3 de l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga.

3. El president de la comissió d'avaluació remetrà un informe a la direcció territorial d'Educació sobre les reclamacions presentades, i també dels seus resultats i de les observacions que pogueren ser rellevants per a futures actuacions.Dotze. Protecció de dades

Referent al tractament de dades personals de les persones sol·licitants de l'admissió a les proves o dels seus representants legals, per la qual cosa s'apliquen les mesures i garanties regulades en la normativa en matèria de protecció de dades, especialment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.Tretze. Incidència de despesa

L'aplicació d'aquesta resolució no podrà tindre incidència en l'increment de la dotació de tots i cadascun dels capítols de despesa assignada a la direcció general competent en matèria d'ensenyaments esportius de règim especial i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans materials de la citada unitat administrativa.Catorze. Necessitats extraordinàries d'aplicacions informàtiques

A la implementació d'aquesta resolució no li és aplicable el que s'estableix en l'article 94 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, ja que aquesta no comporta la implantació d'un nou programa o nous mètodes informàtics. Tampoc li és aplicable el que s'estableix en la Instrucció de servei número 4/2012, sobre la coordinació informàtica dels projectes normatius i actes administratius.

Quinze. Entrada en vigor

Aquesta resolució produirà efectes l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Setze. Recurs

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 28 de novembre de 2023.– El director general de Centres Docents: Jorge Cabo Martínez.

Mapa web