Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d'accés de personal a places del grup C/subgrup C1, tècnic o tècnica en documentació sanitària (CO/73/22), i s'aproven les seues bases específiques, en el marc de l'oferta d'ocupació pública 2022 d'aquesta entitat. [2023/11713]

(DOGV núm. 9730 de 22.11.2023) Ref. Base de dades 011117/2023


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Consorci Hospital General Universitari de València
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup C, subgrup C1. Titulació de batxiller o tècnic de formació professionalPer Resolució de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València –d'ara en avant, CHGUV– de 25 de maig de 2022, publicada en el DOGV núm. 9351, de 31 de maig de 2022, i modificada mitjançant resolucions de 28 d'octubre i 13 de desembre de 2022 (DOGV 9351, 31 de maig, i núm. 9465, de 8 de novembre de 2022, respectivament), s'aprova l'oferta d'ocupació pública de l'any 2022 i s'adapten les ofertes d'ocupació pública del CHGUV aprovades i pendents de convocar en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. En aquesta oferta d'ocupació es reflectixen les necessitats de recursos humans les convocatòries dels quals s'autoritzen per a la seua provisió, mitjançant personal de nou ingrés.

Aquest procediment selectiu es regix per les bases generals reguladores dels processos selectius d'ingrés o accés de personal al CHGUV, aprovades amb data 18 de juny de 2021, mitjançant resolució d'aquest mateix òrgan, i publicades en el DOGV núm. 9127, de 14 de juliol de 2021.

La base quarta de les esmentades bases generals preveu l'aprovació i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les bases específiques que regulen els processos selectius de les corresponents convocatòries, dels programes selectius i, si fora necessari, pel sistema d'accés previst, del barem de mèrits al qual s'haja de subjectar el procés. Tot això, mitjançant resolució de la presidència del CHGUV, bé com a annex de les corresponents convocatòries o bé de manera independent.

Les presents bases han sigut objecte de negociació en el si de la Comissió de Personal, regulada en l'article 8 del V Conveni col·lectiu del CHGUV, en sessió del 20 de gener de 2023.

En conseqüència, la presidència del CHGUV, en exercici de les competències de les quals disposa, en els termes que preveu l'article 13 dels seus estatuts refosos i en l'apartat 1.2 de l'Acord del Consell de Govern i del president del Consell, de 10 de maig de 2022 (DOGV 9354, 03.06.2022), pel qual es deleguen atribucions en matèria de personal, de contractació administrativa i gestió econòmica en diversos òrgans del CHGUV, resol:Primer

Convocar proves selectives per a l'accés a 1 plaça de tècnic o tècnica en documentació sanitària, grup C/subgrup C1, pel torn lliure, que s'indica en l'annex I a la present resolució.Segon

Aprovar les normes o bases específiques per les quals es regirà l'esmentada convocatòria, que figuren com a annex II d'aquesta resolució.Tercer

Aprovar el temari d'aquesta convocatòria, així com el barem de mèrits aplicables a la fase de concurs d'aquests, que consten com a annexos III i IV respectivament.Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la presidència del CHGUV en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i acabarà en el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat o, directament, una demanda en impugnació d'actes administratius en matèria laboral en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació, davant dels jutjats de l'ordre jurisdiccional social, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 69 i 151 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social. Tot això, sense perjuí de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime convenient.València, 25 d'octubre de 2023.– El president del CHGUV i conseller de Sanitat: Marciano Gómez Gómez.Annex I

Convocatòria CO/73/22 – tècnic o tècnica en documentació sanitària

Núm. de plaça Grup

78428 C/C1

Annex II

Bases específiques

Índex

Base primera. Objecte i contingut

Base segona. Requisits específics de les persones aspirants que s'afegiran als que s'establixen en la base general 5

Base tercera. Sol·licituds de participació. Forma, termini i lloc de formalització

Base quarta. Taxa per drets d'examen i entitat bancària col·laboradora

Base quinta. Documentació que s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud en supòsits especials

Base sexta. Admissió d'aspirants

Base sèptima. Estructura i organització del procés selectiu

Base octava. Desenvolupament del procés selectiu

Base novena. Informació i publicitat d'actes i acordsBase primera. Objecte i contingut

Aquests bases tenen per objecte regular, juntament amb les bases generals aprovades mitjançant Resolució de la presidència del CHGUV, de 18 de juny de 2021, el procés selectiu d'accés o ingrés per a cobrir 1 plaça vacant del grup C/subgrup C1, tècnic o tècnica en documentació sanitària, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició.Les referències expresses a disposicions normatives que contenen les bases generals esmentades s'entendran realitzades a la vigent en cada moment.Base segona. Requisits específics de les persones aspirants que s'afegiran als que establix la base general 5.

Les condicions per a l'admissió a les proves s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

1. Les persones candidates han de tindre, dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, el títol de formació professional de tècnic superior en branca sanitària, especialitat documentació sanitària o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

2. En qualsevol moment del procés, tant l'òrgan de gestió com la comissió de selecció podran requerir a les persones candidates que acrediten de manera fefaent els requisits exigibles o qualsevol altra circumstància consignada en la sol·licitud de participació o en la documentació aportada. La constatació de l'existència d'inexactituds o falsedats comportarà per a la persona a qui beneficien l'exclusió del procediment selectiu o la nul·litat de la seua participació en aquest, sense perjuí de les responsabilitats de qualsevol tipus que siguen exigibles.

Base tercera. Sol·licituds de participació. Forma, termini i lloc de formalització

1. La sol·licitud de participació en aquest procés selectiu es tramitarà per mitjans telemàtics, a través de l'enllaç situat en la pàgina principal de la web del Consorci Hospital General Universitari de València (http://chguv.san.gva.es), seguint les instruccions que figuren en aquesta, per a la qual cosa serà necessari disposar del corresponent certificat digital o Cl@ve.

A través de l'esmentada plataforma, es podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempt o exempta i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d'exempció o bonificació de la taxa.

Podrà imprimir-se el justificant de presentació al concurs oposició des de la mateixa plataforma.

Les dades consignades per cada persona sol·licitant en l'esmentat model de sol·licitud, especialment les fixades a efecte de notificacions, seran considerades com les úniques vàlides, i és responsabilitat exclusiva de les persones aspirants tant els errors en la consignació d'aquests com la comunicació al CHGUV de qualsevol canvi que s'hi puga produir.

2. El CHGUV habilitarà els mitjans tècnics necessaris en la Direcció de Recursos Humans perquè puguen omplir-se les sol·licituds.3. El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Si l'últim dia del termini és inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.No s'admetran i, consegüentment, quedaran excloses les persones que hagen abonat la taxa i no hagen registrat la sol·licitud electrònicament.

Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en el present procediment selectiu, i havent abonat la taxa corresponent de manera telemàtica, no siga possible completar el procés de firma i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, consegüentment, no figuren en la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu, hauran d'esmenar la seua sol·licitud en la forma que preveu la base 6.2 d'aquests.

No s'admetrà cap sol·licitud que no s'haja omplit a través d'aquest procediment, d'acord amb el que establix la disposició addicional primera del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

4. La presentació de la sol·licitud en el procés selectiu comporta la declaració responsable del compliment dels requisits de la convocatòria.

Base quarta. Taxa per drets d'examen i entitat bancària col·laboradora

1. De conformitat amb l'article 29.4.5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat, i en aplicació del Decret llei 10/2023, de 10 d'agost, del Consell (DOGV 9661, 14.08.2023), l'import de la taxa per drets d'examen es fixa en vint-i-dos euros i cinquanta cèntims (22,50 €).

2. El pagament de la taxa prevista s'efectuarà exclusivament per mitjans telemàtics.

3. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %, els/les membres de famílies nombroses de categoria especial, així com els/les membres de família monoparental de categoria especial estan exempts/exemptes del pagament dels drets d'examen; mentre que les persones integrants de famílies nombroses de categoria general, així com les de família monoparental de categoria general, tindran una bonificació del 50 % de la taxa.

També estaran exemptes del pagament de la taxa les víctimes d'actes de violència que acrediten aquesta condició pels mitjans que preveu l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

4. Les persones exemptes del pagament de la taxa per raons de diversitat funcional, família nombrosa o monoparental de categoria especial, o víctimes d'acte de violència, així com les persones beneficiàries de l'esmentada bonificació sobre aquest pagament, hauran de presentar de manera telemàtica un document acreditatiu d'aquesta causa vàlidament emés per l'Administració o organisme competent a l'efecte.

5. La falta de justificació de l'abonament de les taxes o de la presentació dins del termini i en la forma corresponent en el registre electrònic corresponent de la sol·licitud determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments que preveu la vigent llei de taxes de la Generalitat.

6. En cap cas, el pagament de la taxa eximirà del tràmit de registre electrònic de la sol·licitud.Base quinta. Documentació que s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud en supòsits especials

1. Els requisits d'admissió esmentats en la base general 5, així com l'exempció o bonificació sobre el pagament de la taxa per drets d'examen, s'hauran d'aportar en la mateixa plataforma de manera telemàtica amb els documents següents:

1.1. Acreditació de les següents circumstàncies vinculades al compliment del requisit de nacionalitat, de conformitat amb la normativa pròpia de cada estat:

– Nacionalitat corresponent a un estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya.

– Ser cònjuge, descendent menor de 21 anys o major d'aquesta edat dependent de persona nacional de qualsevol estat de la Unió Europea.– Nacionalitat espanyola amb residència fora d'Espanya.

– Nacionalitat de qualsevol estat part dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors o treballadores.

1.2. Llibre de família o carnet de família nombrosa de categoria general o especial, o família monoparental de categoria especial o general, o bé certificat de grau de diversitat funcional, a l'efecte de documentar l'exempció o la bonificació sobre el pagament de la taxa per drets d'examen.

1.3. Dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan competent de qualificació del grau de diversitat funcional, en el qual consten de manera fefaent la diversitat funcional que haja donat origen al grau reconegut, per part de les persones amb diversitat funcional que sol·liciten qualsevol adaptació de temps addicional, de mitjans o de condicions d'accés, perquè es puga valorar l'adequació de l'adaptació sol·licitada i acordar la seua adopció.

1.4. En el cas d'aspirants de nacionalitat i llengua diferent de l'espanyola, han d'acreditar un coneixement del castellà, mitjançant un diploma d'espanyol com a llengua estrangera nivell B2 expedit per l'organisme oficial competent.

Queden exemptes d'aquesta acreditació les persones que acrediten estar en possessió d'una titulació acadèmica homologable, expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol.Base sexta. Admissió d'aspirants

1. Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de Recursos Humans del CHGUV, com a òrgan de gestió d'aquesta convocatòria, publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses, amb el detall del nom i els cognoms, el número de DNI/NIE pseudonimitzat, el torn o la modalitat d'accés i, si és el cas, la causa d'exclusió.

2. En el termini de deu dies hàbils, les persones interessades podran esmenar els defectes, els errors o les omissions que, al seu parer, hagen pogut motivar la seua exclusió. Una vegada examinades i resoltes les reclamacions, la Direcció de Recursos Humans publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses, en què es detallaran novament nom i cognoms, número de DNI/NIE pseudonimitzat, torn o modalitat d'accés.

3. Les persones candidates han de comprovar la seua correcta inclusió tant en les llistes provisionals com definitives de persones admeses i excloses en els processos selectius.Base sèptima. Estructura i organització del procés selectiu

1. Les proves selectives pel sistema de concurs oposició consistiran en la realització de cada una d'aquests fases a fi de determinar l'aptitud i de fixar l'ordre de prelació d'aquests per a la selecció.

La valoració del procés selectiu s'efectuarà sobre una puntuació màxima de 250 punts.

2. La fase d'oposició suposarà la realització per part de les persones aspirants d'un exercici eliminatori.

L'exercici consistirà en la contestació per escrit, en el termini de 75 minuts, d'un qüestionari de 60 preguntes sobre el contingut dels temes que s'inclouen en l'annex III. El qüestionari serà tipus test en forma de preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals només una serà la correcta.

D'aquest qüestionari, 4 preguntes versaran sobre el temari general i 4 sobre el temari de normativa sanitària comuna, totes de caràcter teòric. Les 52 preguntes restants seran tant de caràcter teòric com pràctic i versaran sobre el contingut dels temes que constituïxen el temari específic de la categoria, que s'inclouen en l'annex III.La comissió de selecció podrà incloure en el qüestionari preguntes de reserva, que només es tindran en compte en el cas d'anul·lació per part de la comissió d'alguna de les preguntes principals o operatives.3. Puntuació de l'exercici.

3.1. La puntuació màxima de la fase d'oposició es fixa en 150 punts, que correspon al 60 % de la puntuació total del procés selectiu.3.2. La puntuació s'obtindrà d'acord amb les regles següents:

3.2.1. Les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. La fórmula de correcció serà:Nombre de respostes correctes netes = Nombre d'encerts – (nombre d'errors / 3)3.2.2. La puntuació necessària per a superar l'exercici serà la que resulte d'aplicar la corresponent fórmula matemàtica, amb un límit de 67,5 punts. Per davall d'eixa puntuació no podrà considerar-se aprovat l'exercici.

3.2.3. La publicació de la llista de les qualificacions definitives obtingudes per les persones aspirants servirà d'anunci de l'obertura de la fase de concurs per a les persones que hagen superat la fase d'oposició.

4. Fase de concurs

Consistirà en la valoració per part de la comissió de selecció dels mèrits al·legats i documentats per les persones aspirants amb els requisits formals i temporals exigits per la base general 8.2, en funció dels paràmetres que establix el barem de mèrits que acompanya aquesta convocatòria.

4.1. La puntuació màxima de la fase de concurs es fixa en 100 punts, que correspon al 40 % de la puntuació total del procés selectiu, i només podran ser tinguts en compte els mèrits obtinguts fins al dia de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4.2. Criteris de desempat: en cas d'empat, l'ordre de prelació s'establirà atenent, successivament, els criteris següents:

– A favor de qui haja obtingut més puntuació en la fase d'oposició.– A favor de qui haja obtingut més puntuació en la fase de concurs.– Si, després de la utilització dels criteris precedents, persistix l'empat, es dirimirà seguint el mateix ordre dels apartats del barem de mèrits i, si això no és suficient, de conformitat amb l'apartat 3 de la base 7.3 de les generals.Base octava. Desenvolupament del procés selectiu

1. La Direcció de Recursos Humans, com a òrgan de gestió de la vigent oferta d'ocupació pública, en coordinació amb la comissió de selecció, publicarà en el tauler d'anuncis situat en la seu d'aquest òrgan, així com en la web corporativa d'aquesta entitat, la data, l'hora i el lloc de realització de l'exercici, si és el cas, així com de les diferents fases del procés selectiu, per a la qual cosa s'observarà en tot cas el que preveu la base general 7.

2. Per a la realització de l'exercici, les persones candidates seran convocades en crida única i seran excloses del procés les que no hi compareguen o ho facen una vegada iniciades les proves. Així mateix, seran excloses les persones que no acrediten la seua identitat mitjançant l'exhibició del seu DNI o equivalent per a nacionals d'altres estats, passaport o permís de conduir, sempre que conste en aquests la preceptiva fotografia i sense que resulten admissibles les còpies dels documents indicats. En cas de robatori o extraviament, hauran de presentar la denúncia davant de la policia juntament amb un altre document oficial amb foto. Així mateix, hauran de portar el justificant de presentació de sol·licitud per si se'ls requerix.

3. D'acord amb el que preveu la base general 7.3, l'ordre d'intervenció de les persones aspirants es farà per ordre alfabètic de cognoms, a partir de la lletra «Y», tal com disposa la Resolució de 8 de juny de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV 9615, 12.06.2023).

4. La comissió de selecció adoptarà les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat del procés i l'anonimat de la prova. Els exercicis que continguen marques o indicis que permeten, fins i tot indirectament, identificar la seua autoria seran anul·lats. Així mateix, durant la realització de les diferents fases i proves, es disposarà de tot el que siga necessari per al seu adequat desenvolupament, per al manteniment de l'ordre i de la igualtat d'oportunitats, per a la correcta identificació de les persones candidates i per a la prohibició de l'ús d'instruments de telecomunicació o de comunicació electrònica.

5. Durant la prova, amb vista al seu adequat desenvolupament, les persones concurrents hauran d'observar, en tot moment, les instruccions tant de la comissió de selecció com del personal col·laborador o delegat d'aquesta. Qualsevol alteració es reflectirà en l'acta corresponent a la sessió, tenint present que la comissió o el seu personal podran acordar la continuació de l'exercici per part d'un o una aspirant amb caràcter condicional en cas que algun incident requerisca un estudi i acord posterior de la comissió.

6. Després de la realització de l'exercici, la comissió de selecció farà pública la plantilla provisional de respostes, que podrà ser impugnada en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seua publicació, per a la qual cosa cal especificar els motius de la impugnació i adjuntar la documentació i la bibliografia que fonamente la reclamació que es formula; tot això, sense perjuí de la utilització dels recursos ordinaris que siguen procedents.

7. Transcorregut el termini establit en el punt anterior i resoltes, si és el cas, les al·legacions presentades, la comissió de selecció publicarà la plantilla definitiva de respostes, juntament amb la llista provisional que reculla totes les persones participants, amb la indicació de les puntuacions obtingudes. Les puntuacions indicades podran ser impugnades en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la seua publicació.8. Finalitzada la fase prèvia d'oposició, la publicació de les llistes nominals amb la puntuació obtinguda obrirà el termini de deu dies hàbils per a la presentació, de manera telemàtica a través de la seu electrònica del CHGUV, de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen.

Les persones aspirants hauran d'aportar degudament omplit el full d'autobaremació dels mèrits al·legats, per a la qual cosa ompliran prèviament el document d'autobarem que s'hauran de descarregar de la pàgina principal de la web del CHGUV.

Els mèrits que s'al·leguen es valoraran fins a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Els documents acreditatius dels mèrits al·legats s'hauran d'adjuntar amb el full d'autobaremació, que inclourà una declaració responsable de la persona interessada sobre l'autenticitat d'aquests, sense perjuí que, en qualsevol moment del procés, tant l'òrgan de gestió com la comissió de selecció puguen requerir a les persones candidates que acrediten de manera fefaent la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats i que puguen ser objecte de valoració.Respecte de l'apartat del barem de mèrits d'experiència professional en el CHGUV, la documentació s'acreditarà mitjançant un certificat expedit d'ofici per la Direcció de Recursos Humans.

La constatació de l'existència d'inexactituds o falsedats comportarà per a la persona a qui beneficien l'exclusió del procediment selectiu o la nul·litat de la seua participació en aquest, sense perjuí de les responsabilitats de qualsevol tipus que siguen exigibles.

9. La comissió de selecció valorarà els mèrits d'acord amb el que preveu l'annex IV.

10. Ultimada la valoració, es farà pública una avaluació provisional detallada que podrà ser objecte d'al·legacions durant un termini de deu dies hàbils.

11. Finalitzat aquest termini, la comissió de selecció farà pública la valoració detallada i definitiva dels mèrits i, simultàniament, es publicarà la llista de persones candidates, detallada d'acord amb les diferents fases i modalitats o torns d'accés, i ordenada de més a menys puntuació fins a fer-la coincidir amb el nombre de places convocades. Aquesta llista nominal constituirà la proposta de persones que han superat el procés selectiu.

12. En cas de renúncies o exclusions produïdes abans de la resolució definitiva de la convocatòria, l'òrgan de gestió podrà requerir a la comissió de selecció una llista complementària a fi de proveir la totalitat de les places convocades.

13. La Direcció de Recursos Humans, d'acord amb la proposta de la comissió, requerirà a les persones seleccionades que aporten, en el termini d'un mes, la documentació acreditativa de, com a mínim, els requisits exigibles enumerats en la base 9.1 de les generals reguladores dels processos selectius d'accés o ingrés de personal al CHGUV. I, de conformitat amb el que disposa la base 9.2 de les bases esmentades, la Direcció de Recursos Humans gestionarà la realització dels reconeixements mèdics preceptius de les persones proposades per cada comissió de selecció, abans del seu nomenament.

14. D'acord amb la proposta formulada per la comissió de selecció competent, una vegada acreditats els requisits exigibles, la presidència del CHGUV dictarà i publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la corresponent resolució, en virtut de la qual es nomenaran empleades públiques, en el règim jurídic que corresponga, les persones que hagen superat el procés selectiu.

15. Una vegada acabat el procés, l'òrgan de gestió de l'oferta d'ocupació pública publicarà desagregades per sexe les dades numèriques corresponents a cada prova i fase del procés selectiu d'aquesta convocatòria, segons el que disposa la mesura 2.3 per a l'execució de l'àrea 2 del II Pla d'igualtat d'aquesta entitat.Base novena. Informació i publicitat d'actes i acords

1. Tota la informació que haja de comunicar-se a les persones aspirants, a excepció de la resolució que pose fi al procés selectiu, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es farà pública tant en el tauler d'anuncis de la Direcció de Recursos Humans del CHGUV com en la web corporativa http://chguv.san.gva.es/empleopublico.

2. La publicació de les llistes definitives en les diferents fases del procés servirà de notificació a totes les persones interessades, amb la qual cosa es resoldran les al·legacions o impugnacions presentades, i s'obrirà el termini per a la formalització de tots els recursos i les reclamacions que es consideren oportuns.Annex III

Temari – convocatòria CO/73/22 – tècnic o tècnica en documentació sanitàriaobservació: el contingut de les normes i disposicions haurà d'entendre's referit en cada moment al seu text vigent a la data de la resolució que publica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

Temari general

1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i deures fonamentals, la seua garantia i suspensió. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Reforma de la Constitució. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: La Generalitat. Competències. Relacions amb l'Estat i altres comunitats autònomes. Relacions amb la Unió Europea. Acció exterior. Administració local. Economia i hisenda. Reforma de l'Estatut. Altres institucions de la Generalitat Valenciana.2. La Llei del Govern Valencià. El Consell. Relacions del Consell i Corts. Administració pública de la Generalitat Valenciana. Responsabilitat dels membres del Consell i de l'Administració pública de la Generalitat Valenciana.

3. II Pla d'igualtat del CHGUV. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Polítiques públiques: models de decisió. Avaluació de les polítiques públiques: indicadors. Ètica pública i bon govern. L'aplicació del principi de transparència en l'Administració valenciana i el seu règim jurídic. Normativa aplicable a la Comunitat Valenciana en matèria de dependència i persones amb diversitat funcional.

4. Principis bàsics de seguretat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal. Certificats electrònics i firma electrònica. Ús segur de mitjans tecnològics.

5. Lloc de treball: conceptes bàsics de l'ordinador, sistema operatiu i perifèrics. Dispositius mòbils.

6. Eines ofimàtiques del lloc de treball. Tractaments de text. Fulls de càlcul. internet i eines de col·laboració.

7. El Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV): breu història. Estatuts. Organització, estructura i funcionament. Integració amb el Departament de Salut València – Hospital General. El Conveni col·lectiu del CHGUV: planificació, ordenació i gestió de l'ocupació pública. Situacions del personal laboral.Temari normativa sanitària

8. Normativa reguladora de la cartera de serveis comuns al Sistema Nacional de Salut i el procediment d'actualització.

9. Llei de salut de la Comunitat Valenciana. Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l'atenció sanitària en la Comunitat Valenciana.

10. Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

11. Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat.

12. Carrera professional i desenvolupament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries.

13. Llei de prevenció de riscos laborals.

Temari específic

1. Llenguatges documentals en documentació sanitària: terminologies, nomenclatures i classificacions.

2. Història clínica. Definició. Estructura. Funcions. Disseny documental i tipus de suport de la història clínica. El suport digital. Història clínica electrònica. Normativa específica. Reglament d'ús de la història clínica. Accés a la informació de la història clínica: usuaris autoritzats i confidencialitat.

3. Organització, seguretat i gestió d'arxius clínics. Sistemes d'arxivament. Normativa dels arxius clínics. Indicadors de qualitat.4. Conservació, suports i expurgació de la documentació clínica. Legislació sanitària. Criteris internacionals.

5. Sistemes de recuperació d'informació. Fases del procés documental. Perfil de cerca.

6. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD-RAE). Variables que l'integren. Criteris de selecció de les variables. Codificació de les variables no clíniques. Concepte d'indexació i codificació. Programes de suport a la codificació.

7. Sistemes de classificació de pacients. Case mix hospitalari. (GRD, ACG, CRG).

8. Bases de dades sanitàries. Definició i aplicacions. Principals bases de dades utilitzades en clínica. Maneig de bases de dades. Protocols de qualitat de les bases de dades.

9. Anatomia i fisiologia humana: Principals aparells i sistemes.

10. Nocions de patologia general. Principals conceptes: etiologia, clínica (signes, símptomes, síndrome), diagnòstic, evolució (aguda, crònica), antecedents, complicacions.

11. Classificació de diagnòstics. Concepte de diagnòstic. Relació amb altres conceptes: motiu d'ingrés, símptomes i signes, antecedents i comorbiditats (POA). Tipus de diagnòstic: principal, secundari, morfològic.

12. Complicacions. Concepte de complicació. Diferenciació amb altres conceptes: reacció adversa a drogues, efecte advers.

13. Procediments diagnòstics i terapèutics quirúrgics i no quirúrgics. Terminologia quirúrgica.

14. Causes externes de lesions i enverinament. Sistemes de classificació de malalties i lesions. Sistemes de classificació de procediments quirúrgics i no quirúrgics.

15. Normes específiques i procediment bàsic de codificació de diagnòstics i procediments amb CIE-10.

16. Altres sistemes de codificació: CIE-O, SNOMED, CIAP, NANDA.

17. Avaluació de la qualitat de les bases de dades. Control de qualitat de la codificació de diagnòstics i procediments. Elaboració d'indicadors.

18. Estadística descriptiva: paràmetres estadístics, representació gràfica. Indicadors sanitaris hospitalaris.

19. Introducció a la informàtica. Sistemes operatius. Processadors de text, fulls de càlcul, aplicacions gràfiques i d'autoedició: tipus, disseny i presentació. Sistemes de seguretat i protecció.

20. La comunicació i informació a l'hospital. Tipus de comunicació. Xarxes d'informació i comunicació. Equips de treball. Eines de treball en equip.

21. Estructura i funcions de les unitats de documentació clínica i admissió. Catàleg d'activitats de l'UDCA a la Comunitat Valenciana.22. La qualitat en l'assistència sanitària. Model EFQM. Certificació ISO. Acreditació. La qualitat en la Unitat de Documentació Clínica i Admissió.Annex IV

Barem de mèrits aplicable a la fase de concurs

CO/73/22. Tècnic o tècnica de documentació sanitària1. Serveis prestats: fins a un màxim de 50 punts.

a) Pels serveis prestats en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut gestionades directament o indirectament, a través de consorcis o mitjançant contractes de gestió de servei públic per concessió, d'acord amb el que establix la Llei 15/1997, de 25 d'abril, en les institucions sanitàries públiques de països de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, i en les fundacions públiques per a la investigació d'establiments del Sistema Nacional de Salut, en la mateixa categoria professional: puntuació de 0,23 per mes.

b) Pels serveis prestats en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut gestionades directament o indirectament a través de consorcis o mitjançant contractes de gestió de servei públic per concessió, segons el que establix la Llei 15/1997, de 25 d'abril, i en les institucions sanitàries públiques de països de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, en diferent categoria professional: puntuació de 0,12 per mes.

c) Pels serveis prestats en la mateixa categoria professional o en aquella per a l'accés a la qual siga necessària la titulació exigida en la convocatòria de què es tracte, sempre que quede acreditat que la plaça exercida té el mateix contingut funcional que la categoria professional en la qual s'inscriu, amb una puntuació de 0,12 per mes treballat, amb un màxim de 5 punts:

– Com a personal sanitari del cos militar de sanitat en centres sanitaris i hospitals militars dependents del Ministeri de Defensa de l'Estat espanyol.

– Com a personal sanitari d'institucions penitenciàries.

– Com a personal sanitari en institucions públiques i centres sociosanitaris, totes de titularitat de la Generalitat Valenciana i gestió directa per una administració pública.

d) Pels serveis prestats en la mateixa categoria professional, sempre que quede acreditat que la plaça exercida té el mateix contingut funcional que la categoria professional en la qual s'inscriu, amb una puntuació de 0,10 per mes treballat, amb un màxim de 5 punts:

– Com a personal sanitari en entitats concertades que atenguen pacients de la sanitat pública de la Generalitat Valenciana a través de contractes, en la modalitat de concerts, subscrits de conformitat amb la normativa vigent en cada moment en matèria de contractació administrativa i accions concertades gestionades de conformitat amb la Llei 7/2017, de 30 de març, de la Generalitat.

– Com a personal sanitari que preste serveis en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i en els centres sanitaris que en depenen.

2. Formació: fins a un màxim de 35 punts:

a) Per titulacions acadèmiques diferents i de la seua mateixa classificació (sanitari), del mateix o superior nivell a la titulació requerida en la convocatòria: per cada una, 3 punts, amb un màxim de 6 punts.

b) Per altres activitats formatives: màxim de 29 punts.

b.1) Per cada curs de formació rebut:

– De 100 o més hores de duració: 1 punt

– De 75 o més hores de duració: 0,75 punts

– De 50 o més hores de duració: 0,50 punts

– De 40 o més hores de duració: 0,40 punts

– De 25 o més hores de duració: 0,25 punts

– De 15 o més hores de duració: 0,15 punts

A més, si el curs realitzat és en matèria d'igualtat de gènere, se sumaran 0,15 punts més.

b.2) Per cada curs de formació impartit, cada 10 hores lectives es valoraran amb 0,15 punts, fins a un màxim de 2 punts.

3. Altres activitats relacionades amb la categoria: fins a un màxim de 9 punts.

a) Activitats com a docent de pràctiques en l'àrea de coneixement exigit per a l'accés a la categoria professional: 0,25 punts per curs complet, fins a un màxim de 2 punts.

b) Per cada dotze mesos formant part de comissions clíniques acreditades en institucions sanitàries públiques: 0,25 punts, fins a un màxim d'1,50 punts.

c) Per la realització de treballs científics i/o tècnics, fins a un màxim de 2 punts:

– Per cada publicació: 0,25 punts

– Per cada capítol de llibre: 0,25 punts

– Per cada llibre: 1 punt

d) Per la participació en els òrgans col·legiats de selecció i/o la pertinença al Col·legi de Selecció i Provisió: 0,25 punts per nomenament o any de pertinença, fins a un màxim d'1 punt.e) Coneixement d'altres idiomes comunitaris diferents del castellà i valencià, fins a un màxim d'1,50 punts segons l'escala següent:– A1: 0,15 punts

– A2: 0,25 punts

– B1: 0,50 punts

– B2: 0,75 punts

– C1: 1 punt

– C2: 1,50 punts

f) Per altres activitats rellevants: 0,10 punts per activitat, fins a un màxim d'1 punt.

4. Valencià, fins a un màxim de 6 punts, segons l'escala següent:– A1: 0,50 punts

– A2: 1,50 punts

– B1: 3 punts

– B2: 4 punts

– C1: 5 punts

– C2: 6 puntsMapa web