Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2023, del secretari autonòmic de Família i Serveis Socials, de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució d'1 de març de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [2023/11633]

(DOGV núm. 9729 de 21.11.2023) Ref. Base de dades 011098/2023


Antecedents de fet

1. En data 13 de març de 2023, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9552) la Resolució d'1 de març de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2023, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i d'accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.En aquesta convocatòria s'han rebut un total de 82 sol·licituds, de les quals 76 es presenten per a actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global i 6 per accions de sensibilització sobre activistes en drets humans.

2. En data 5 de maig de 2023, es publica, en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, el requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatòria esmentada perquè les entitats sol·licitants, en un termini de 10 dies hàbils, esmenen la falta o presenten els documents que es requereixen.

3. En data 20 de juny de 2023, es publica en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, així com en la pàgina web d'aquesta, la proposta de resolució provisional de la comissió de valoració de la convocatòria, i es concedeix un termini de 10 dies hàbils a les entitats per a formular al·legacions a aquesta proposta.

4. De les 82 sol·licituds presentades, 9 han sigut excloses pels motius que recull l'annex III de la present resolució.

5. Tenint en compte l'informe de l'òrgan instructor, de data 14 de juliol de 2023, es desprén de la informació que té en el seu poder que les entitats sol·licitants, excepte les que s'indiquen en l'annex III, compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 164.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

6. La comissió de valoració, segons el que estableix l'article 41 de l'Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament (d'ara en avant, Ordre 2/2021), en la seua reunió de data 13 de juliol de 2023, ha emés un informe en el qual es concreta el resultat de l'avaluació de les sol·licituds, d'acord també amb l'esmentat article 164.f, i ha formulat la proposta motivada de resolució definitiva de la convocatòria.7. En relació amb les actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global, recollides en l'apartat 1.a del resolc quart de la convocatòria, d'acord amb el que disposa l'apartat 6 de l'article 39 de l'esmentada Ordre 2/2021, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, no és possible finançar el total de sol·licituds que superen la puntuació mínima de 65 punts. Per això, la comissió de valoració determina que, després de la distribució de fons realitzada per ordre de puntuació, la puntuació mínima per a obtindre subvenció en aquest tipus d'actuació és de 72 punts, sense que es genere cap romanent.

Així mateix, respecte a les accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, recollides en l'apartat 1.b del resolc quart de la convocatòria, d'acord amb el que disposa l'apartat 6 de l'article 39 de l'esmentada Ordre 2/2021, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, no és possible finançar el total de sol·licituds que superen la puntuació mínima de 65 punts. Per això, la comissió de valoració determina que, després de la distribució de fons realitzada per ordre de puntuació, es poden finançar íntegrament projectes amb una puntuació de 74 punts, de manera que resulta un romanent de 1.165 euros.

8. En el resolc tercer de la convocatòria s'estableix el finançament de les subvencions que preveu aquesta, amb càrrec a les següents línies de subvenció del pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'any 2023:

– Línia de subvenció S2323000, «Educació i sensibilització per a la ciutadania global», dotada amb un import de 4.900.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.134.10.4.

– Línia de subvenció S8318000, «Subvencions a ONGD per a accions de sensibilització sobre activistes en drets humans», dotada amb un import de 150.000,00 euros, en el capítol IV, per al finançament de despeses corrents, en l'aplicació pressupostària 22.03.01.134.10.4.

Fonaments de dret

I. Pel que fa a la competència per a resoldre aquest procediment, es tenen en compte les atribucions que preveu l'article 160.4.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com el que preveu el Decret 132/2023, de 10 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda.

II. Així mateix, en la tramitació d'aquest procediment, s'ha tingut present el que disposa l'Ordre 2/2021, de 26 de maig, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores i el procediment de concessió de subvencions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i la resolució de convocatòria esmentada, i, en tot allò no regulat en aquesta ordre, s'ha d'ajustar al que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desplegament, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.En virtut d'això, de l'informe de l'òrgan instructor i de l'acta de la comissió de valoració, que ha adoptat en la sessió de 13 de juliol de 2023, resolc:Primer

Concedir a les entitats i actuacions esmentades en l'annex I de la present resolució les subvencions sol·licitades per l'import que hi ha especificat en aquest, dins del crèdit disponible d'acord amb el resolc tercer de la convocatòria.

L'import global concedit per a actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global, amb càrrec a la línia de subvenció S2323000, programa 134.10, capítol IV, del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2023, ascendeix a 4.900.000 euros, sense que es genere romanent.

L'import global concedit per a accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, amb càrrec a la línia de subvenció S8318000, programa 134.10, capítol IV, del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2023, ascendeix a 148.835 euros, i en resulta un romanent de 1.165 euros.

Les entitats beneficiàries han de presentar el model d'acceptació normalitzat en el termini de set dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de concessió, de manera telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació d'aquesta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l'URL https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18608&>. L'incompliment de la comunicació d'acceptació en aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

Sense perjudici de l'assenyalat en el punt anterior, qualsevol sol·licitant podrà renunciar a la subvenció abans del lliurament dels fons de manera expressa, de forma telemàtica en el tràmit esmentat en el paràgraf anterior. Si la renúncia es produeix després d'haver percebut la subvenció concedida, caldrà reintegrar la quantitat percebuda més els interessos legals corresponents.Segon

Denegar les sol·licituds de les entitats i actuacions esmentades en l'annex II de la present resolució pels motius que s'hi especifiquen.

Tercer

Excloure les entitats i actuacions esmentades en l'annex III de la present resolució pels motius que s'hi especifiquen.Quart

Comunicar a les entitats beneficiàries el pressupost validat de l'actuació subvencionada, l'execució del qual ha d'adequar-se a aquest. Les entitats beneficiàries que s'indiquen a continuació, d'acord amb el que disposa l'article 43 de l'Ordre 2/2021, hauran de presentar la reformulació de l'actuació subvencionada en el termini de set dies hàbils des de la publicació en el DOGV d'aquesta resolució de concessió, de forma telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació d'aquesta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, per a la qual cosa han d'accedir a l'URL https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18608&version=amp:Expedient Entitat sol·licitadora Pressupost sol·licitat Pressupost validat

SOLEPD/2023/0002 FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN 45.000 € 29.268 €

SOLEPD/2023/0004 [*] FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN 100.000 € 99.470 €

SOLEPD/2023/0018 ASOCIACIÓN ENTREPUEBLOS 99.782 € 98.636 €

SOLEPD/2023/0021 [*] INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ISCOD) 60.000 € 60.000 €

SOLEPD/2023/0025 ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO 120.000 € 119.000 €

SOLEPD/2023/0026 FUNDACIÓ NOVESSENDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 120.000 € 118.303 €

SOLEPD/2023/0027 CREU ROJA ESPANYOLA 100.000 € 92.116

SOLEPD/2023/0028 FUNDACIÓN ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 144.880 € 139.670 €

SOLEPD/2023/0034 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ 120.000 € 119.325 €

SOLEPD/2023/0038 ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO 119.997 € 104.193 €

SOLEPD/2023/0039 PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS ESPAÑA 70.000 € 65.430 €

SOLEPD/2023/0042 FUNDACIÓN BOSCO GLOBAL 105.557 € 104.897 €

SOLEPD/2023/0045 ASOCIACIÓN INTEGRA-2 MUNDO 52.600 € 52.376 €

SOLEPD/2023/0046 FUNDACIÓN MAINEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 84.836 € 83.901 €

SOLEPD/2023/0050 ESCOLES SOLIDÀRIES 112.910 € 102.615 €

SOLEPD/2023/0051 FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA DE LA CV 59.993 € 58.493 €

SOLEPD/2023/0057 FUNDACIÓN FAD JUVENTUD 60.000 € 58.600 €

SOLEPD/2023/0064 FUNDACIÓN MUSOL 149.285 € 144.670 €

SOLEPD/2023/0066 ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU JOSEP MANUEL DELÀS 101.005 € 97.149 €

SOLEPD/2023/0068 ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU JOSEP MANUEL DELÀS 147.668 € 142.245 €

SOLEDH/2023/0006 FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA DE LA CV 36.396 € 28.836 €

(*) S'ha de reformular per altres motius diferents de les minoracions pressupostàries.

L'incompliment de la comunicació de reformulació en aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de manera telemàtica, en el tràmit específic d'aportació de documentació d'aquesta convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l'URL http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18608&version=amp, o bé, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que preveuen els articles 10.1.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 13 de novembre de 2023.– El secretari autonòmic de Família i Serveis Socials (p. d. Resolució de 27.09.2023; DOGV 9693, 28.09.2023): Ignacio Grande Ballesteros.

Mapa web