Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 15 de novembre de 2023, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de modificació de la Resolució, de 22 de maig de 2023, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen les beques IVACE I+I Internacionalització + Innovació 2023, en matèries relacionades amb la internacionalització digital de les empreses. [2023/11604]

(DOGV núm. 9729 de 21.11.2023) Ref. Base de dades 011094/2023
BDNS (identif.): 698410.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/698410)

i en la pàgina web de l'IVACE: http://www.ivace.esArticle únic. Modificació de la convocatòria

Es modifica el segon paràgraf de l'article 5. Dotació dinerària de la beca. Pressupost de la convocatòria amb la redacció següent:

«El finançament d'aquesta convocatòria s'haurà d'efectuar a càrrec del pressupost de l'IVACE per a l'exercici 2023, dins de la línia pressupostària S8029000 «Formació dirigida a l'especialització professional en internacionalització», per un import de 600.000€ a càrrec del capítol VII i de 24.000€ a càrrec del capítol II.»València, 15 de novembre de 2023.– La presidenta de l'IVACE: Nuria Montes de Diego.

Mapa web