Ficha docv

Ficha docv

Anunci de l'actualització de tarifes de subministrament d'aigua potable, conservació de comptadors i clavegueram de Faura. [2023/11558]

(DOGV núm. 9729 de 21.11.2023) Ref. Base de dades 2023/11558
S'informa, per a general coneixement, que amb data 27 de setembre de 2023 es va presentar a tràmit, davant de la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana, la sol·licitud de modificació de tarifes de subministrament domiciliari a Faura prèviament presentada a l'Ajuntament, i una vegada transcorreguts els terminis preceptius sense haver-hi rebut al·legacions, i atenent el que s'estableix en l'article 13.3 del Decret 68/2013, de 7 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, la tarifa a aplicar serà:AIGUA POTABLE

Quota de servei Cabal permanent

(Q3)m³/hora Euros/mes

Tots els calibres 3,046Quota comptador Límits mensuals Euros/m³

Bloc I Fins a 8 0,691

Bloc II entre 8 i 16 0,869

Bloc III més 16 1,008Conservació comptador Cabal permanent

Calibre (Q3)m³/hora Euros/mes

Fins a 15 mm Fins a 2,5 1,418

20 mm 4 2,789

25 mm 6,3 3,918

30 mm 10 5,592

40 mm 16 11,172

Igual o major que 50 mm 25 16,764

Així mateix, s'informa per a general coneixement i de conformitat amb els articles 40, 44 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que, segons comunicació presentada per Global Omnium Medioambiente, SL, a l'Ajuntament de Faura en data 26 de setembre de 2023, i conforme amb la clàusula 10 del plec de clàusules administratives que regeix el contracte, la tarifa de clavegueram a aplicar serà:CLAVEGUERAM

Quota de servei Euros/mes

Tots els calibres 1,266Quota consum Euros/m³

Tots els m³ 0,202

Sobre les presents tarifes s'aplicarà l'IVA, d'acord amb el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.València, 15 de novembre de 2023.– L'apoderat: Javier Macián Cervera.

Mapa web