Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 57/2022, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoca la concessió de les subvencions per als exercicis 2022, 2023 i 2024 d'ajudes a la producció d'obres audiovisuals. [2022/8787]

(DOGV núm. 9439 de 30.09.2022) Ref. Base de dades 008532/2022
La Generalitat, d'acord amb l'article 49.1.4 de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, té competència exclusiva en matèria de cultura.L'Institut Valencià de Cultura (d'ara en avant, IVC) és una entitat de dret públic de la Generalitat de les que preveu l'article 155 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (d'ara en avant, LHIS), adscrita a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb competències en matèries culturals. Té entre les seues competències donar impuls i suport als nous formats, tendències i continguts culturals per a desenvolupar-los a la Comunitat Valenciana, convocar i gestionar subvencions, ajudes i incentius de les diferents matèries culturals en què és competent i fomentar l'ocupació i l'ocupabilitat en els sectors culturals, segons el que disposa l'article 2, punt 2, lletres g, l i n del Decret 5/2013, de 4 de gener, que aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'IVC, modificat, a aquest efecte, per mitjà del Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell.Un dels instruments essencials sobre els quals descansa la política cultural és el de les subvencions públiques. En el cas de les subvencions culturals, la importància que tenen consisteix, des de la perspectiva quantitativa, en el pes rellevant que té aquesta despesa en les assignacions pressupostàries anuals de l'IVC i, d'altra banda, en la significació cada vegada més elevada que han adquirit els sectors culturals com una activitat econòmica. D'altra banda, des de la perspectiva qualitativa, és un fet diferencial la gran diversitat de manifestacions en què es projecta l'activitat cultural i a les quals es dirigeixen els recursos públics.D'acord amb això, és oportú potenciar la labor i la iniciativa de la producció d'obres audiovisuals com a elements fonamentals per al desenvolupament d'un sector fonamental en les indústries culturals.

Amb l'aprovació de la present ordre es pretén establir les bases i aprovar la convocatòria de subvencions destinades a la producció d'obres audiovisuals en l'àmbit de la conselleria competent en matèria de cultura.

Les ajudes tindran caràcter de subvenció, d'acord amb el que estableix la LHIS, i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant LGS), i el Reglament general de subvencions aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Les subvencions que regula la present ordre, d'acord amb l'article 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar subvencions públiques, estan exemptes de notificació a la Comissió Europea en ser-les de aplicació l'article 54 del reglament d'exempció 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny (DOUE L 187, 26.6.2014).En la tramitació d'aquesta norma s'han respectat els principis de bona regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant LPAC): principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Respecte dels principis de necessitat i eficàcia, la norma s'adequa a un objectiu d'interés general, com és ampliar la gestió de subvencions a diferents manifestacions culturals, així com els principis d'objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Igualment, la norma s'ajusta al principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per a atendre els objectius que es pretenen aconseguir.

El principi de seguretat jurídica també es compleix, ja que la norma s'ha elaborat de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, estatal i de la Unió Europea, amb la intenció de mantindre un marc normatiu estable, predictible, integrat i clar.

També ha quedat garantit el principi de transparència amb la publicació del projecte normatiu en la pàgina web oficial de l'IVC, així com a través de les diferents reunions mantingudes amb el sector, habilitant la possibilitat de formular suggeriments sobre el projecte per part de qualsevol ciutadà.

El Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovat per la Resolució de 23 de març de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 8783, 7.4.2020), estableix en l'annex únic i dins de l'objectiu estratègic 4 de l'Institut Valencià de Cultura: «Foment de la producció i difusió de les diferents manifestacions artístiques competència de l'Institut Valencià de Cultura», la línia de subvenció per al foment i promoció de l'audiovisual valencià.

La present ordre no ha sigut sotmesa a l'informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en no tractar-se d'un reglament executiu, segons la seua darrera doctrina.

Per tot això, amb informe de l'Advocacia General de la Generalitat i de la Intervenció delegada, en aplicació de la LHIS, i dels preceptes aplicables de la LGS, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de subvencions; i en virtut de les atribucions que em confereixen l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, l'article 160.2 de l'esmentada Llei 1/2015, el Decret 5/2013, de 4 de gener, que va aprovar el Reglament de l'actual IVC, modificat pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell, i el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport,

ORDENEPrimer

Aprovar les bases reguladores de les ajudes destinades a la producció d'obres audiovisuals, així com el model de sol·licitud i els documents complementaris.Segon

Convocar les subvencions a la producció d'obres audiovisuals que es duguen a terme durant el període de temps que hi ha entre l'1 de novembre de 2021 i el 30 d'octubre de 2024 com a mitjà d'afavorir les iniciatives que suposen la creació i el desenvolupament d'obres audiovisuals amb l'objectiu de contribuir a la millora de la indústria cultural audiovisual.Tercer

Sense perjudici del que disposa l'apartat quart, al finançament de les ajudes que es preveuen en la present ordre es destinarà una quantia global màxima de 6.665.000 euros, durant els exercicis 2022-2024, amb una dotació que està afectada a l'aplicació pressupostària de la secció 09, entitat 00025, línia de subvenció S76270000 «Foment i promoció de l'audiovisual valencià», de l'IVC.Quart

Una vegada subscrit el conveni entre l'IVC i el Ministeri de Cultura, per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials, l'import, que ascendeix a un total de 887.659,29 euros, es destinarà íntegrament a incrementar la quantia de les ajudes a què es refereix l'apartat tercer de les presents bases, concretament l'import es destinarà a incrementar la dotació corresponent a l'anualitat 2022. A aquest efecte, subscrit el conveni, l'IVC, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'increment produït en l'import global màxim de les ajudes regulades en les presents bases, i l'afectació concreta a l'aplicació pressupostària dita en l'apartat tercer.Cinqué

L'import global màxim de la present convocatòria es pot incrementar en cas d'economies resultants d'altres convocatòries o de qualsevol increment pressupostari que hi puga haver, amb independència de l'origen, tot això d'acord amb el procediment i els requisits establits en la normativa vigent en matèria d'ajudes i subvencions.

Sisé

La present ordre inclou els annexos següents:

– Annex I: Bases reguladores i convocatòria de les subvencions destinades a la producció d'obres audiovisuals

– Annex II: Sol·licitud

– Annex III: Domiciliació bancària

– Annex IV: Justificació de la subvenció

– Annex V: Festivals i premisValència, 26 de setembre de 2022La consellera d'Educació, Cultura i Esport

i presidenta de l'Institut Valencià de Cultura,

RAQUEL TAMARIT IRANZO

ANNEX I

Bases reguladores i convocatòria de les subvencions

destinades a la producció d'obres audiovisualsPrimera. Objecte

1. La present ordre estableix les bases per a concedir ajudes destinades a la producció d'obres audiovisuals fetes entre l'1 de novembre de 2021 i el 30 d'octubre de 2024, com a mitjà de suport al sector audiovisual en l'àmbit competencial de la Generalitat, per a estimular la producció d'obres audiovisuals a la Comunitat Valenciana.2. La concessió de subvencions es du a terme en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els articles 163 i 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Segona. Finançament de les ajudes i distribució per modalitatsLa present convocatòria d'ajudes té caràcter pluriennal per als exercicis 2022, 2023 i 2024.

La quantia global màxima de la convocatòria ascendeix a 6.665.000,00 €, que es distribueixen per a cada anualitat de la manera següent:

D'acord amb la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 (DOGV 9247, 31.12.2021), les ajudes convocades s'imputaran al crèdit previst en la secció 09, entitat 00025 en la línia de subvenció S7627000, «Foment i promoció de l'audiovisual valencià», pels imports següents:

Un import de 2.723.710,28 € en l'exercici 2022, inclòs en el capítol VII del pressupost de l'IVC.

Per a l'anualitat del 2023 l'import serà de 2.000.000 € i per a l'anualitat del 2024 l'import serà d'1.941.289,72 €, quantitats que queden condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre'l en les lleis de pressupostos de la Generalitat corresponents per al 2023 i per al 2024, d'acord amb les disposicions aplicables de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

En el supòsit de subscriure el conveni entre l'IVC i el Ministeri de Cultura per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials, per import de 887.659,29 euros, s'incrementarà en la quantitat l'anualitat corresponent al 2022, després de dur a terme la modificació pressupostària corresponent.

L'import es pot incrementar si hi ha un increment en la línia pressupostària o una economia de convocatòries d'exercicis anteriors durant l'exercici corresponent.

Així mateix, l'import referit pot minorar quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.

La quantia màxima que es pot concedir està limitada a les necessitats financeres del projecte en el moment de la sol·licitud d'acord amb el pla de finançament presentat. Els projectes que no tinguen necessitats financeres en ser finançats per altres ajudes o ingressos corresponents al mateix projecte no poden obtindre ajuda o únicament poden obtindre l'ajuda necessària per a cobrir la part de finançament que no cobrisquen altres fonts.Tercera. Principis

Les subvencions regulades en les presents bases, pel que fa a la concessió i l'execució, s'han de basar en els principis establits en l'article 8 de la LGS, de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració concedent, i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, així com els que estableix la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

Quarta. Règim jurídic

La present ordre té el caràcter de bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions en matèria de cultura, d'acord amb l'article 160.2, lletra b de la LHIS.

«Les persones titulars de les conselleries, tant en l'àmbit dels seus departaments com en el dels organismes públics vinculats o dependents, són els òrgans competents per a: […] b) Aprovar mitjançant ordre les oportunes bases reguladores de la concessió de les subvencions.»La present ordre se sotmet a la normativa bàsica de la LGS, en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el que li és aplicable, i a les normes de la LHIS.Cinquena. Compatibilitat de les subvencions

Les subvencions són compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, tenint en compte que l'import total de les subvencions rebudes en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere la intensitat màxima que permet la normativa vigent. En tot cas, serà procedent reintegrar l'excés percebut.No obstant això, les activitats que es presenten a la present convocatòria no poden haver obtingut cap subvenció o ajuda anterior de l'IVC en la mateixa categoria en la qual es presenten excepte renúncia o revocació d'aquella. Tampoc es pot presentar en el mateix exercici un mateix projecte a altres modalitats d'escriptura de guió i desenvolupament de projecte.Sisena. Activitat subvencionable i quantia de les subvencions

L'import es distribueix per gèneres i modalitats d'acord amb el desglossament que hi ha tot seguit.

a) Gènere: Animació:

1.537.659,29 € (condicionat a la firma del conveni entre el Ministeri de Cultura i l'IVC per a la transferència de fons per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials)

1.100.000 € (sense la firma del conveni)

Modalitats:

1a Llargmetratges i sèries d'animació:

1.187.659,29 €, amb un màxim de 400.000 € per ajuda (condicionat a la firma del conveni entre el Ministeri de Cultura i l'IVC per a la transferència de fons per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials)

750.000 €, amb un import màxim de 400.000 € (sense la firma del conveni)

2a Curtmetratges, pilots de sèrie, multiplataforma i videojocs:

350.000 €; amb un màxim de 60.000 € per ajuda.b) Gènere: Ficció:

4.765.000 € (condicionat a la firma del conveni entre el Ministeri de Cultura i l'IVC per a la transferència de fons per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials)

4.665.000,00 € (sense la firma del conveni)

Modalitats:

1a Llargmetratges i minisèries:

4.425.000,00 € (condicionat a la firma del conveni), 4.325.000,00 € (sense la firma del conveni)

– Llargmetratges de ficció A:

1.500.000,00 €, amb un màxim de 500.000 € per ajuda.

– Llargmetratges de ficció B: 650.000,00 €, amb un màxim de 325.000 € per ajuda.

– Llargmetratges de ficció C: 650.000,00 €, amb un màxim de 325.000 € per ajuda.

– Llargmetratges de ficció D: 975.000,00 €, amb un màxim de 325.000 € per ajuda.

– Minisèries de ficció: 650.000,00 € (condicionat a la firma del conveni), 550.000,00 € (sense la firma del conveni) amb un màxim de 325.000 € per ajuda.

2a Curtmetratges i multiplataforma de ficció:

340.000,00 €, amb un màxim de 40.000 € per ajuda.c) Gènere: Documental:

1.250.000,00 € (condicionat a la firma del conveni entre el Ministeri de Cultura i l'IVC per a la transferència de fons per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials)

900.000,00 € (sense la firma del conveni)Modalitats:

1a Llargmetratges documentals:

900.000,00 € (condicionat a la firma del conveni entre el Ministeri de Cultura i l'IVC per a la transferència de fons per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials)

700.000,00 € (sense la firma del conveni)

– Llargmetratges documentals A:

450.000,00 €, amb un màxim de 90.000 € per ajuda (condicionat a la firma del conveni entre el Ministeri de Cultura i l'IVC per a la transferència de fons per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials)350.000,00 €, amb un màxim de 90.000 € per ajuda (condicionat a la firma del conveni)

– Llargmetratges documentals B:

450.000,00 €, amb un màxim de 90.000 € per ajuda (condicionat a la firma del conveni entre el Ministeri de Cultura i l'IVC per a la transferència de fons per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials)B: 350.000,00 €, amb un màxim de 90.000 € per ajuda (sense la firma del conveni)

2a Curtmetratges i multiplataforma documentals:

350.000,00 €, amb un màxim de 40.000 € per ajuda (condicionat a la firma del conveni entre el Ministeri de Cultura i l'IVC per a la transferència de fons per al foment de l'audiovisual en llengües cooficials)200.000,00 €, amb un màxim de 40.000 € per ajuda (sense la firma del conveni)

En els projectes que tinguen continguts de diversos gèneres (animació, ficció o documental) s'ha d'optar per sol·licitar l'ajuda en el gènere que siga majoritari en la duració de l'obra, excepte en els casos en què la proporció entre tots dos gèneres es trobe entre el 60 % i el 40 %, cas en què és qui fa la sol·licitud qui pot triar el gènere al qual vol presentar l'obra.

Dins dels límits pressupostaris i d'acord amb els criteris establits, les presents ajudes van destinades a sufragar les despeses que generen les activitats objecte de la subvenció corresponents als conceptes que inclou la present ordre i d'acord amb la normativa vigent en matèria d'auditories de pel·lícules cinematogràfiques.

Així mateix, l'import referit pot minorar quan en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.Setena. Beneficiaris i requisits per a obtindre la condició d'entitat beneficiària. Conceptes

1. Poden ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques o jurídiques que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en les presents bases reguladores i que complisquen els requisits que estableix la LGS, així com el RLGS i la LHIS.

Poden ser beneficiàries les xicotetes i mitjanes empreses, independentment de la forma jurídica, de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu i agrupacions d'interés econòmic que es dediquen professionalment a la producció d'obres audiovisuals i desenvolupen les seues activitats majoritàriament a la Comunitat Valenciana.

A aquest efecte, les empreses productores han de tindre la condició de productores independents d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

No pot obtindre la condició de beneficiària la persona o l'entitat en què concórrega alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS.

La justificació per part de les persones o entitats de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària s'ha de fer, d'acord amb el que preveuen els articles 13.7 i 23.4 de la LGS, i el títol preliminar, capítol III, secció 3a del RLGS, mitjançant una declaració responsable davant de l'IVC i hi ha de romandre durant tot el procediment de tramitació de les ajudes, fins al pagament.No cal aportar les certificacions acreditatives de complir les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan la persona sol·licitant manifeste expressament que autoritza l'òrgan gestor a recaptar les seues dades.

2. En el cas de les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) s'han d'ajustar a les definicions establides en el Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny (DOUE L 187, 26.6.2014), pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat; modificat pel Reglament (UE) 2017/1084 de la Comissió, de 14 de juny de 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 651/2014 quant a les ajudes a infraestructures portuàries i aeroportuàries, els llindars de notificació per a les ajudes a la cultura i a la conservació del patrimoni i per a les ajudes a infraestructures esportives i recreatives multifuncionals, així com els règims d'ajudes de funcionament de finalitat regional, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 702/2014 quant al càlcul dels costos subvencionables (DOUE L 156, de 20.6.2017):a) La categoria de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses (pimes) la constitueixen les empreses que tenen menys de 250 persones treballant-hi i un volum de negocis anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.

b) En la categoria de les pimes, es defineix una xicoteta empresa com una empresa que té menys de 50 persones treballant-hi i que té un volum de negocis anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

c) En la categoria de les pimes, es defineix una microempresa com una empresa que té menys de 10 persones treballant-hi i que té un volum de negocis anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

Les ajudes previstes en la present ordre no es poden aplicar a les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior. Tampoc a les empreses en crisi, tenint en compte la definició de l'article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny.

3. En atenció a l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, s'han de reflectir les obligacions de la persona beneficiària a què es refereix l'article 14 de la LGS.

De la mateixa manera, les persones beneficiàries han de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'activitat, inversió o actuació, d'acord amb el que disposa l'article 18, punt 4, de la LGS i en les circumstàncies i condicions que preveu la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

Aquestes mesures poden consistir a incloure els logotips institucionals de l'IVC, i també llegendes relatives al finançament públic, en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en mencions en mitjans de comunicació.En el sentit dit, tot el material gràfic i audiovisual publicitari que es faça (cartells, fullets, pancartes, DVD, CD, i la resta de documentació i material utilitzat) han d'indicar que l'activitat subvencionada es fa en col·laboració amb la Generalitat, i les inclusions o mencions que es facen en les pàgines web oficials per a donar repercussió a les activitats, han d'incorporar els logotips institucionals que facilite l'IVC.4. En tot cas, l'activitat de les persones beneficiàries s'ha de dur a terme en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i han de complir les condicions següents:

a) Que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció, o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en les presents bases reguladores i convocatòria.

b) Estar legalment constituïdes i tindre capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana.

c) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària incloses en l'article 13 de la LGS.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el que inclouen els articles 18 i 19 del RLGS. S'ha d'acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver autoritzat qui fa la sol·licitud a l'Administració valenciana de manera expressa perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a comprovar de manera directa les dades d'identitat (DNI).e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

f) No trobar-se en crisi, segons el que disposen les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (Comunicació de la Comissió, 2014/C 249/1, de 31.7.2014) i no estar subjecta a una ordre de recuperació per declaració de la Comissió d'ajuda il·legal i incompatible (declaració inclosa en el model de sol·licitud).

5. Conceptes i condicions

1. Definicions

a) Gèneres, modalitats i formats:

– Animació: Seqüència de dibuixos o fotografies que en estar ordenades consecutivament generen un moviment creïble davant dels ulls, els quals es presten al joc de la il·lusió visual.

S'entén per animació, a aquest efecte, qualsevol projecte que comporte un tractament individualitzat en la imatge en cada fotograma o frame. En queden exclosos els projectes que corresponguen a formats que no tinguen un tractament propi de l'animació en el sentit exposat.– Curtmetratge: La pel·lícula cinematogràfica que té una duració inferior a seixanta minuts.

– Llargmetratge: La pel·lícula que té una duració igual o superior a seixanta minuts, tant si té com a destinació la projecció cinematogràfica com l'emissió televisiva. Es distingeixen les categories de llargmetratge següents:

– Llargmetratge de ficció A: Llargmetratges de ficció en llengua majoritàriament valenciana.

– Llargmetratge de ficció B: Llargmetratges de ficció en valencià en règim de coproducció amb un pressupost superior a 750.000 euros.– Llargmetratge de ficció C. Llargmetratges amb un pressupost mínim de 750.000 €.

– Llargmetratge de ficció D. Llargmetratges amb un pressupost mínim d'1.200.000 €.

– Minisèrie de ficció: Obra de ficció estructurada entre dos i huit capítols que segueix una línia argumental o temàtica comuna, amb un desenllaç determinat, destinada exclusivament a l'emissió en un canal televisiu.

– Llargmetratge documental A: Documental de més de 60 minuts en llengua majoritàriament valenciana.

– Llargmetratge documental B: Documental de més de 60 minuts en qualsevol llengua.

– Multiplataforma: Formats ideats per a servir-se a través de diferents dispositius o suports de vídeo, tenint en compte les peculiaritats de cada un i de cara a aprofitar els avantatges que proposen i els projectes que contenen elements multimèdia.Els projectes de multiplataforma han de proposar una narració a través de múltiples plataformes en què cada element contribueix de manera única a crear i compartir un univers narratiu per als destinataris. L'ús de diferents plataformes ha d'implicar l'habilitació de diferents accessos a través dels quals l'usuari hi pot participar. En queden exclosos els que oferisquen la possibilitat de fer apostes o continguen jocs d'atzar amb premis en metàl·lic o en espècie per a qui hi participa.– Pilot de sèrie d'animació: Capítol d'una sèrie d'animació que serveix per a valorar la possibilitat de fer la sèrie completa i que, en el cas que es duga a terme, s'utilitza com a primer episodi.– Sèrie d'animació: La producció d'animació estructurada en diversos capítols que segueix una línia argumental o temàtica comuna, amb un desenllaç determinat, destinada exclusivament a l'emissió en un canal televisiu.

– Videojocs: Joc en què una o més persones interactuen, per mitjà d'un controlador amb un dispositiu electrònic que mostra imatges de vídeo.

– Elenc protagonista: És l'intèrpret o intèrprets sobre qui recau el pes i desenvolupament de la trama/història principal d'una producció, i que destaca o destaquen clarament de la resta.

– Elenc secundari: Tot intèrpret necessari per a ambientar i donar rèplica i credibilitat a actors i actrius protagonistes en el desenvolupament de la trama principal o subtrames.

– Productor/productora (producció): Persona física o jurídica organitzadora de la realització d'una obra audiovisual valedora de l'assumpció del risc sobre un projecte amb la màxima responsabilitat legal, financera i comercial.

– Producció executiva: Qui dissenya i desenvolupa el projecte, d'acord amb una escala de producció. Es responsabilitza de les despeses incorregudes en el període, estableix i manté la relació amb la direcció, decideix en la tria del repartiment protagonista i en gestiona la contractació, aprova el pla de treball i el pressupost, incloses modificacions posteriors, adequació del calendari d'ingressos al calendari de pagaments, intervé en la decisió dels elements que componen l'autoria (guió i diàlegs, composició de la música, direcció o realització, direcció de fotografia) i en gestiona la contractació, i controla i fa el seguiment del procés de producció i postproducció fins a l'entrega de la còpia estàndard, fonamentalment en tot el que té a veure amb el resultat final de la pel·lícula.b) Altres definicions:

Agrupació d'interés econòmic d'empreses (d'ara en avant AIE)

En el cas que sol·licite l'ajuda una AIE amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana o quan en una AIE s'integre una empresa valenciana, s'equipara a una coproducció en la qual la participació d'empreses valencianes s'estimarà en el 30 % en la ponderació dels criteris de valoració en què així s'indica. El percentatge dit no s'aplica en el cas de llargmetratges de ficció A.

– Condició de valencià/valenciana: A l'efecte dels criteris d'atorgament de les ajudes continguts en la base tretzena de la present ordre, la condició de valencià/valenciana, en les persones físiques s'estén tant a qui ha nascut a la Comunitat Valenciana com a ciutadans de la Unió Europea empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat mínima d'un any en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds.En cas d'haver tingut empadronament com a resident en diferents municipis valencians es computen els períodes corresponents sempre que siguen consecutius.

En les persones jurídiques tenen la condició de valencianes les que tinguen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

– Empresa valenciana: En cas de persones jurídiques, són empreses valencianes les que tenen el domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana. En cas d'empreses persones físiques (autònoms), les que tenen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

– Despesa local a la Comunitat Valenciana: La feta en empreses i treballadors amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, encara que hagen desenvolupat l'activitat fora.

– Llengua majoritària. A l'efecte de la present resolució, la referència al fet que la llengua majoritària és el valencià s'entén com que, del total de paraules dels diàlegs i les veus en off, més del 50 % són en valencià, en cas de ser bilingüe, i en el cas que tinga més de dos idiomes, que el valencià és la llengua majoritària.

En els documentals es té únicament en compte el conjunt de narracions, veus en off i els diàlegs en valencià de les persones que hi intervenen i els subtítols en valencià de persones que parlen una llengua diferent al valencià i al castellà que així consten en el guió. A aquest efecte, la versió original dels projectes és la que es determina en la versió del rodatge. En la categoria de llargmetratges documentals A és necessari que el valencià siga majoritari en el conjunt de narrador, veus en off i diàlegs/narracions de les persones que hi intervenen.En qualsevol cas, la versió que es qualifique, en les obres subjectes a qualificació de l'ICAA o organisme equivalent, ha de correspondre amb la declarada com a original i amb la llengua majoritària del rodatge.– Direcció novella: S'entén per direcció novella la persona que, tenint la condició de valenciana, en la data de finalització del termini per a presentar sol·licituds, no haja dirigit o codirigit més de dos llargmetratges, ja siguen qualificats per a l'explotació comercial en sales d'exhibició cinematogràfica o llargmetratges televisius emesos per un canal de televisió.

Les referències que hi ha en la present convocatòria en masculí genèric, femení genèric o neutre, s'han d'entendre referides tant al gènere masculí com al femení.

2. Criteris artístics i tècnics per a la valoració del projecte aplicables, segons es contempla en l'apartat corresponent a cada gènere i modalitat.

– Originalitat/premissa. Es valora l'originalitat i entitat pròpia de la història o de la manera de narrar-la o que tinga una narració diferent que la faça singular; que tinga claredat en la redacció i en l'enteniment i que siga una premissa atractiva des del punt de vista d'un determinat públic.– Estil/tècnica/tractament. Es valora l'adequació als estàndards de redacció i format de guió cinematogràfic i correcció gramatical, lèxica i ortogràfica. En el cas de videojocs, es valora el disseny del context narratiu (narrative design), i els criteris d'experiència d'usuari (user experience, UX).

– Trama/desenvolupament. Es valora que la trama siga coherent i estiga correctament estructurada per a mantindre l'interés en la història i la idoneïtat del ritme del guió a l'estil o gènere de l'obra.

– Personatges. Es valora la creació de personatges tenint en compte la profunditat i els matisos que tenen i que l'evolució al llarg de la història siga coherent amb la pel·lícula que es pretén contar, així com la qualitat dels diàlegs i els efectes dramàtics que transmeten. S'assimilen als personatges els elements protagonistes de l'obra, quan no hi participen persones físiques.

En el cas de documentals es valoren els personatges i participants tenint en compte el seu interés i rellevància, la seua major o menor vinculació amb la història que es vol contar, les seues aportacions, així com la qualitat i claredat de la seua exposició.

– Disseny/concepte, només en el cas d'obres d'animació. Es valora l'originalitat i qualitat dels dissenys de tots els elements relacionats amb l'aspecte visual del projecte com ara personatges, expressions, postures, escenaris, grafisme i logotips. En el cas de videojocs es valora el disseny d'art (concept art).

– Paper protagonista de la dona o que tracte d'un tema vinculat o enfocat principalment a la dona. A l'efecte de la present ordre, s'entén que la dona té un caràcter protagonista en un projecte quan hi ha alguna de les circumstàncies següents:

Que el projecte tracte d'un tema vinculat o enfocat principalment a la dona.

Que la protagonista principal siga una dona, sense que compartisca el caràcter protagonista amb cap personatge masculí i que la trama no gire entorn d'un home.

Quan hi haja més de dos protagonistes principals, que el nombre de protagonistes femenines siga superior al de protagonistes masculins.

Això mateix és aplicable als guions dels projectes d'animació.En els projectes de documentals s'entén per protagonista la persona o persones que, atés el guió, n'és o en són l'objecte.

En els documentals, a aquest efecte, no es consideren protagonistes les persones entrevistades si no són realment l'objecte de la història, sinó que es limiten a aportar testimoniatges per a il·lustrar el tema central. Si no hi ha protagonista, es valora únicament si tracta d'un tema vinculat o enfocat principalment a la dona.

3. Condicions

a) Animació. Comprén les modalitats següents:

– Llargmetratge i sèrie

– Curtmetratge, pilot de sèrie, multiplataforma i videojoc

En la modalitat de curtmetratge, pilot de sèrie, multiplataforma i videojoc, s'aplica el criteri següent:

– En el nombre total de curtmetratges, pilots de sèrie i multiplataforma d'animació subvencionats hi ha d'haver paritat de gènere en la direcció. A aquest efecte, de les produccions subvencionades, almenys el 40 % l'han de dirigir homes i almenys el 40 %, dones.El percentatge dit s'ha de mantindre sempre que els projectes subvencionats superen la fase de guió i obtinguen un mínim de 50 punts en la puntuació final. El percentatge de paritat es pot veure alterat en el cas que algun dels gèneres (femení o masculí) no tinga prou projectes que arriben a la puntuació mínima exigida en la valoració del guió. En el cas de projectes amb més d'una persona en la direcció s'ha de comptabilitzar el gènere majoritari i en el cas que hi haja el mateix nombre de tots dos gèneres es comptabilitzarà com a masculí.b) Ficció. Comprén les modalitats següents:

1a Llargmetratge:

– Llargmetratge de ficció A. Llargmetratges en llengua majoritàriament valenciana (versió original en valencià) amb una participació mínima de l'empresa sol·licitant del 75 % de la coproducció. En el cas que la coproducció siga entre diverses empreses amb seu social i fiscal a la Comunitat Valenciana, el 75 % de la producció es pot aconseguir amb la suma de totes.

– Llargmetratge de ficció B. Llargmetratges en llengua majoritàriament valenciana (versió original en valencià) i en règim de coproducció entre dos o més empreses i amb un pressupost superior a 750.000 €.– Llargmetratge de ficció C. Llargmetratges amb un pressupost mínim de 750.000 €.

– Llargmetratge de ficció D. Llargmetratges amb un pressupost mínim d'1.200.000 €.

– Minisèrie de ficció. Obra de ficció estructurada entre dos i huit capítols que segueix una línia argumental o temàtica comuna, amb un desenllaç determinat, destinada exclusivament a l'emissió en un canal televisiu.

Els llargmetratges televisius de ficció (tv movies), en els termes definits en la present resolució, estan inclosos en les categories de llargmetratge de ficció A, B, C i D, segons les característiques.

En les modalitats de llargmetratge de ficció A i B la comissió avaluadora pot autoritzar, únicament en casos extraordinaris, que la versió original no siga majoritàriament en valencià quan s'acrediten motius artístics (per exemple, un protagonista estranger) i històrics (que els personatges històrics parlaven una altra llengua o ho fan per motius socioculturals). La comissió pot autoritzar-ho en casos extraordinaris i únicament en els casos en què ho sol·licite l'empresa sol·licitant i que estiga totalment justificat.2a Curtmetratge i multiplataforma

En la modalitat de curtmetratge i multiplataforma, s'aplica el criteri següent:

En el nombre total de curtmetratges i multiplataforma de ficció subvencionats hi ha d'haver paritat de gènere en la direcció. A aquest efecte, de les produccions subvencionades, almenys el 40 % les han de dirigir homes i almenys el 40 %, dones.El percentatge s'ha de mantindre sempre que els projectes subvencionats superen la fase de valoració del guió i obtinguen un mínim de 50 punts en la puntuació final. El percentatge de paritat es pot veure alterat en el cas que algun dels gèneres (femení o masculí) no tinga prou projectes que superen la fase de valoració del guió. En el cas de projectes amb més d'una persona en la direcció es comptabilitza el gènere majoritari i en el cas que hi haja el mateix nombre de tots dos gèneres es comptabilitza com a masculí.c) Documental. Comprén les modalitats següents:

1a Llargmetratge:

– Llargmetratge documental A: En versió original en llengua majoritàriament valenciana.

– Llargmetratge documental B. Versió original en qualsevol llengua.2a Curtmetratge i multiplataforma

En la modalitat de curtmetratge i multiplataforma, s'aplica el criteri següent:

En el nombre total de llargmetratges, curtmetratges i multiplataforma documentals subvencionats hi ha d'haver paritat de gènere en la direcció. A aquest efecte, de les produccions subvencionades, almenys el 40 % les han de dirigir homes i almenys el 40 %, dones.El percentatge s'ha de mantindre sempre que els projectes subvencionats superen la fase de valoració del guió i obtinguen un mínim de 50 punts en la puntuació final. El percentatge de paritat es pot veure alterat en el cas que algun dels gèneres (femení o masculí) no tinga prou projectes que superen la fase de valoració de guió. En el cas de projectes amb més d'una persona en la direcció es comptabilitza el gènere majoritari i en el cas que hi haja el mateix nombre de tots dos gèneres es comptabilitza com a masculí.

Les referències que hi ha en la present convocatòria en masculí genèric, femení genèric o neutre, s'han d'entendre referides tant al gènere masculí com al femení.

2. No poden accedir a les ajudes les obres cinematogràfiques i audiovisuals que resulten qualificades com a «X», així com les que per sentència siguen declarades en algun aspecte constitutives de delicte, ni les pel·lícules publicitàries.

Només es pot presentar una sol·licitud per projecte. En cas de coproduccions, només pot presentar la sol·licitud una de les empreses productores, que si s'obté l'ajuda és la considerada com a beneficiària a l'efecte del que preveu la present resolució.

No es pot presentar un mateix projecte o variacions o parts d'un mateix projecte a diferents modalitats o gèneres. En el cas de presentar-s'hi, es desestimaran tots els projectes presentats.

No es poden presentar sol·licituds de les ajudes corresponents a projectes de segones temporades i successives de sèries d'animació o minisèries de ficció.

No s'hi poden presentar projectes de sèries d'animació ni minisèries de ficció ni llargmetratges televisius, que siguen la conseqüència d'un contracte amb una empresa titular d'un canal televisiu per a dur-los a terme i en els quals l'empresa televisiva adquirisca la titularitat majoritària dels drets de l'obra.

No es poden presentar a la convocatòria projectes que en la mateixa anualitat es presenten a les convocatòries d'ajudes de l'IVC a escriptura de guió, a desenvolupament i preparació de projectes d'obres audiovisuals.

No es poden presentar a les ajudes les obres que ja estiguen qualificades per part de l'ICAA o organisme equivalent en el moment de presentar la sol·licitud corresponent. Tampoc s'hi poden presentar projectes d'obres que s'hagen emés per qualsevol canal de televisió pública o privada o que s'hagen difós en reproducció en continu (streaming) o bé s'hagen incorporat a alguna plataforma digital de visió a la carta, siga en obert o de pagament.

No poden optar a les ajudes les empreses que no hagen satisfet les obligacions contretes amb el personal creatiu, artístic i tècnic, així com amb les indústries tècniques valencianes, respecte de qualsevol producció audiovisual anterior de la mateixa empresa productora a la qual s'haja concedit ajuda estatal o autonòmica a la producció o al desenvolupament, llevat que les obligacions hagen prescrit legalment o es tracte de projectes amb ajudes que estiguen en termini de justificació. Això també és aplicable a les empreses que formen part d'una AIE i a les empreses sol·licitants que firmen contractes de coproducció del projecte presentat amb altres empreses que es troben en les circumstàncies dites.Tampoc poden optar a les ajudes les empreses que hagen rebut ajudes estatals o autonòmiques públiques, amb deutes referits a altres produccions audiovisuals declarades en sentència ferma, ni empreses que es troben en procés de liquidació.

Una sola empresa no pot acumular més del 12 % del pressupost total de la convocatòria.

Una mateixa empresa no pot presentar més de tres sol·licituds en cada modalitat, i s'entenen per modalitats les següents:

– llargmetratges i sèries d'animació

– curtmetratges, pilots, videojocs i multiplataforma d'animació– llargmetratges i minisèries de ficció

– curtmetratges i multiplataforma de ficció

– llargmetratges documentals

– curtmetratges i multiplataforma documentals

En el cas que la sol·licitant siga una AIE es consideren com a sol·licitants les empreses integrades en l'AIE a aquest efecte.

Un projecte es pot presentar un màxim de tres vegades a les presents ajudes a producció. Comença a comptar des de la convocatòria del 2022.

3. Les ajudes es concedeixen d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats que tinguen lloc en els exercicis 2022, 2023 i 2024.

4. Poden obtindre les ajudes les xicotetes i mitjanes empreses (persones físiques i jurídiques) de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu i agrupacions d'interés econòmic que es dediquen professionalment a la producció audiovisual.Les empreses beneficiàries han de desenvolupar tota o part de les activitats a la Comunitat Valenciana i tindre la condició de productores independents d'acord amb el que estableix l'article 4, lletra n), de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cine. A aquest efecte, la sol·licitant ha d'aportar una declaració responsable de la condició de productora independent (inclosa en el model de sol·licitud).

No poden ser beneficiàries les empreses i agrupacions d'interés econòmic que no es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes que estableix la Llei general de subvencions i el seu Reglament, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la convocatòria.

Huitena. Obligacions dels beneficiaris

1. A més de les establides en l'article 14 de la LGS, són obligacions dels beneficiaris de l'ajuda les que hi ha tot seguit:

a) Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, i el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

b) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que es facen en relació amb l'objecte i la destinació de la subvenció concedida, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la LGS, i amb el capítol III del títol X de la LHIS.

d) Comunicar a l'IVC l'obtenció de qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs procedents de qualsevol administració o ens públic o privat i concedit per a la mateixa finalitat que la prevista en la convocatòria corresponent. S'ha de comunicar mitjançant una declaració responsable, tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.e) Complir les obligacions de publicitat previstes en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.f) Justificar la subvenció en els termes i terminis previstos en la present ordre.

g) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 37 de la LGS, i d'acord amb el que estableix l'article 172 de la Llei LHIS.

h) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que exigeixen les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

Novena. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds i la documentació acreditativa s'han de presentar en el termini de quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà de publicar-se la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment del termini dit dona lloc a no admetre la sol·licitud.

Totes les sol·licituds i la documentació s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web http://ivc.gva.es/, per la qual cosa l'entitat o el representant han de disposar de qualsevol dels certificats o firmes electròniques que admet l'aplicació. La presentació de la sol·licitud comporta acceptar les bases que estableix la present ordre.

En cap cas són vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que es consideraran no presentats, excepte en el cas d'enllaços a teasers i videopitches en els supòsits previstos en la present base reguladora.2. Les sol·licituds s'han d'omplir segons el model de sol·licitud d'ajudes adjunt com a annex II i acompanyat de la documentació que corresponga en cada cas segons estableix la present ordre.El guió, la sinopsi i el tagline han d'anar en un mateix arxiu diferenciat de la resta de documents, així com els enllaços a videopitch i teaser, si és el cas, i la memòria gràfica en els projectes d'animació.

La documentació ha d'incloure un índex amb la relació dels documents aportats, numerats segons com estan ordenats en el dossier presentat.

En un únic document (destinat a la comissió de valoració) s'ha d'incloure la sinopsi, el tagline, el guió i les memòries de direcció i producció, així com els enllaços a videopitch i teaser, quan corresponga, i la memòria gràfica en els projectes d'animació.

3. En cas de coproduccions, només una de les empreses pot presentar la sol·licitud, la qual, en cas d'obtindre una ajuda, és la considerada com a beneficiària a tots els efectes.

4. La sol·licitud ha d'incloure les declaracions responsables següents:

a) Declaració d'ajudes d'estat: llista i import de totes les subvencions, ajudes, ingressos o recursos que s'hagen sol·licitat o concedit, o estiguen pendents de percebre d'altres administracions o institucions públiques per a la mateixa finalitat, a l'efecte del que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions (LGS). (Inclosa en el model de sol·licitud.)

b) Declaració d'estar lliure de prohibicions a fi de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, especificades en el punt 2 de l'article 13 de la LGS. (Inclosa en el model de sol·licitud.)

c) Declaració de foment d'ocupació de persones amb discapacitat o, si és el cas, declaració de l'exempció de fer-ho, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV 4479, 11.4.2003), i l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV 4907, 21.12.2004). (Inclosa en el model de sol·licitud.)

Si la persona o entitat sol·licitant té contractades persones amb discapacitat, ha d'aportar la documentació acreditativa que la contractació és anterior al moment en què finalitza el termini per a presentar les sol·licituds d'aquestes ajudes, i ha d'aportar còpia del contracte i document que acredite la discapacitat de la persona contractada.

d) Declaració de drets d'autoria a fi de complir la normativa en matèria de drets de propietat intel·lectual. Si és el cas, declaració de l'autor en què acredite la possessió dels drets en el cas que el guió estiga basat en una obra preexistent.

e) S'ha d'indicar en el model de sol·licitud el gènere i la modalitat a què pertany el projecte presentat.

En els projectes que tinguen continguts de diversos gèneres (animació, ficció, documental) s'ha d'optar pel gènere que siga majoritari en la duració de l'obra, excepte en els casos en què la proporció entre tots dos gèneres es trobe entre el 60 % i el 40 %, cas en què és qui fa la sol·licitud qui pot triar el gènere al qual vol presentar l'obra.

f) En el cas que es tracte de persones sol·licitants que no han nascut a la Comunitat Valenciana, s'ha d'aportar un certificat d'empadronament municipal que n'acredite la residència o bé una declaració responsable (declaració inclosa en el model de sol·licitud).g) Declaració d'obra cultural (inclosa en el model de sol·licitud). Perquè qualsevol sol·licitant es puga beneficiar de les ajudes regulades en la present resolució, el projecte presentat ha de complir, almenys, dos dels criteris culturals següents:

1r Que l'acció de l'obra audiovisual siga en algun lloc de la Unió Europea.

2n Que almenys un dels personatges principals estiga lligat amb la cultura valenciana o europea o amb l'àmbit territorial lingüístic valencià.

3r Que la llengua de la versió original de l'obra audiovisual siga el valencià.

4t Que el guió de l'obra audiovisual siga una adaptació d'una obra literària original. A aquest efecte s'equipara a obra literària, l'obra teatral, la novel·la gràfica, el còmic i la tira gràfica.

5é Que el tema de l'obra audiovisual forme part o derive de la cultura o del patrimoni valencià o europeu.

6é Que el tema de l'obra audiovisual es referisca a l'art o a un o a diversos artistes.

7é Que el tema de l'obra audiovisual es referisca a personatges o a fets històrics.

8é Que l'obra audiovisual tracte de temes actuals, culturals, socials o polítics.

9é Que el tema de l'obra audiovisual faça referència a un esdeveniment de significació universal i d'interés, fictici o real.

10é Que l'obra audiovisual utilitze el patrimoni arquitectònic, arqueològic o natural valencià per a reflectir el context cultural europeu.11é Que l'obra audiovisual siga d'animació.

La concurrència de dos dels criteris culturals significa complir la declaració d'obra cultural.

En el model de sol·licitud s'han d'indicar quins dels criteris es compleixen en el projecte presentat.

h) Autorització a la Generalitat per a fer servir la producció subvencionada en les activitats relacionades amb la política de promoció de l'audiovisual valencià i altres activitats institucionals (inclosa en el model de sol·licitud).

i) Declaració responsable en la qual s'indique que l'entitat no està en crisi, segons el que disposen les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (Comunicació de la Comissió, 2014/C 249/1, de 31.7.2014) i que no està subjecta a una ordre de recuperació per declaració de la Comissió d'ajuda il·legal i incompatible. (Declaració inclosa en el model de sol·licitud)5. Documentació

a) Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent, que té caràcter de preceptiva a l'efecte de tramitar la sol·licitud:

1) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar de qui sol·licita i, si és el cas, de poder suficient per a actuar en nom i representació seua. Si qui sol·licita és persona jurídica, ha d'aportar l'escriptura o el document públic de constitució i els estatuts de l'entitat inscrits en el registre oficial corresponent, la còpia del NIF i la documentació que acredite la representació que té qui firma la sol·licitud (document públic o certificat de l'acord que ha adoptat l'òrgan de govern que corresponga que aprova sol·licitar l'ajuda i faculta el representant per a subscriure la petició).

Les empreses, siguen autònoms o persones jurídiques, poden acreditar la condició mitjançant una declaració responsable o bé aportar el número d'inscripció en el Registre administratiu d'empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana, o alta en l'impost d'activitats econòmiques o en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. A més, en cas de persona jurídica també es pot aportar l'escriptura pública de constitució o modificació en què així figure i en el cas de persones físiques, el certificat d'empadronament.Per al supòsit que l'empresa sol·licitant siga persona jurídica i no estiga inscrita en el Registre administratiu d'empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana, ha d'aportar:

– Targeta d'identificació fiscal

– Escriptura de constitució amb el caixetí d'inscripció en el registre públic corresponent o, si escau, certificació expedida pel titular del registre públic en què es trobe inscrita.

– Documentació acreditativa de la representació i capacitat amb la qual actua el representant legal.

2) Els sol·licitants han d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb les administracions estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social.

A aquest efecte, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant, l'òrgan gestor del procediment està autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració pública, excepte les dades tributàries que requereixen autorització expressa, respecte de qui es propose com a beneficiari, i que per al present procediment són els següents:

– Dades d'identitat (NIF o document equivalent en cas d'estrangers) de la persona que té la representació legal amb facultat per a obrar davant de l'Administració.

– Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les obligacions.

– Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les obligacions.

– Certificació de l'Agència Tributària Valenciana que acredite que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat.– Alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors en què conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent per a la qual se sol·licita la subvenció o, alternativament, l'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE), si es tracta de professionals.

En cas de manifestar en l'imprés de sol·licitud l'oposició que les obtinga l'Administració o no autoritzar l'accés a les dades tributàries, són els interessats els qui han d'aportar els documents i certificats dits.b) Si l'empresa sol·licitant té contractades persones amb discapacitat, ha d'indicar-ho en la sol·licitud i aportar la documentació acreditativa que la contractació és anterior a la publicació de la present ordre, per a la qual cosa ha d'aportar una còpia del contracte i el document que acredita la discapacitat de la persona contractada.

c) El projecte formulat i la resta de documentació acreditativa de mèrits i d'aspectes que han de ser objecte de valoració s'han de presentar en el termini de presentació de sol·licituds i no es requeriran posteriorment ni tindrà validesa cap document vinculat que es presente amb data posterior a l'últim dia de termini per a presentar sol·licituds.No obstant això, en cap cas pot ser objecte de requeriment per part de l'IVC el guió o tractament, ni documentació amb la finalitat d'acreditar els mèrits del sol·licitant que es contemplen en els criteris continguts en la convocatòria.

En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, els sol·licitants no poden aportar cap documentació dirigida a acreditar els mèrits, i en cas que s'aporte no es tindrà en consideració a l'efecte del còmput dels criteris d'atorgament.

d) La documentació específica de cada projecte s'ha d'ajustar als models normalitzats de l'ajuda, disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es.

e) El contingut d'informació falsa o que no es corresponga amb la realitat suposa no valorar-la, i és motiu per a desestimar la sol·licitud en la resolució que dicte l'òrgan competent, o, si és el cas, de revocar la subvenció ja concedida; sense perjudici d'aplicar-hi les sancions que corresponguen.

f) Les dades de caràcter personal que hi haja en l'imprés de sol·licitud es poden incloure en un fitxer per al tractament per part de l'IVC com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Igualment, els sol·licitants d'ajuda poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.Es pot consultar la política completa de privacitat de l'IVC en l'adreça següent: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/qui-som-ivc/avis-legal-val/politica-de-privadesa.

g) Les persones sol·licitants autoritzen l'IVC a fer amb els projectes subvencionats accions de promoció a través de sessions de presentació, disposició dels projectes en la pàgina web de l'IVC (http://ivc.gva.es/) o qualsevol altra activitat que consideren necessària per a difondre'ls o promoure'ls.h) Documentació que s'ha de presentar amb les sol·licituds d'ajudes a la producció audiovisual:

1r. Acreditació de l'empresa de tindre els drets pertinents de propietat intel·lectual sobre el guió o, si és el cas, l'opció sobre el guió o sobre l'obra preexistent, mitjançant els contractes o precontractes corresponents. Quan qui fa de guionista coincideix amb la producció o representant de l'empresa sol·licitant, no s'ha d'aportar precontracte ni contracte, sinó que n'hi ha prou d'acreditar la propietat intel·lectual o la sol·licitud sobre el guió i una declaració de cessió de drets del guionista a l'empresa productora quan és una societat, una AIE o una altra persona jurídica.

2n. En el cas de llargmetratges, minisèries i sèries d'animació: s'ha d'acreditar el compliment de l'obligació de trobar-se al corrent del pagament del guió del projecte presentat a la convocatòria d'ajudes o de l'opció sobre el guió, d'acord amb les clàusules del contracte formalitzat entre les parts. A aquest efecte s'ha d'aportar document acreditatiu de la transferència bancària al guionista o guionistes o declaració firmada pel guionista o guionistes en què s'expresse que l'empresa no té pendent cap pagament per l'escriptura del guió presentat.

3r. Fitxa tècnica de l'obra, i en el cas de produccions de ficció, a més, la fitxa artística. S'hi ha d'incloure, respectivament, una declaració responsable amb la relació dels llocs tècnics i artístics que han de participar en l'obra i quins els han d'ocupar valencians.

4t. En el cas que es tracte de coproduccions, s'ha d'aportar còpia dels precontractes o contractes de coproducció que s'hagen firmat en el moment de presentar la sol·licitud, i en el cas d'AIE, escriptura de constitució, llevat que estiga inscrita en el Registre administratiu d'empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana.

Si es tracta de llargmetratges de ficció B, C i D, llargmetratges d'animació i sèries d'animació i llargmetratges documentals B, l'empresa sol·licitant ha de ser titular, com a mínim, d'un 20 % de la producció resultant.

En el cas de llargmetratges documentals A, pilots de sèries d'animació i curtmetratges, multiplataforma de qualsevol dels gèneres i videojocs, l'empresa sol·licitant ha de ser majoritària.

En el cas de llargmetratges de ficció A, el percentatge mínim és del 75 %.

Els percentatges dits són aplicables a coproduccions estatals.

En les coproduccions internacionals, el percentatge de la part espanyola ha de ser com a mínim el que exigeix la normativa o els convenis internacionals vigents, i en el cas que el percentatge de coproducció espanyola siga del 20 % o inferior, s'equipara a una coproducció en la qual la participació d'empreses valencianes s'estima en el 20 % en la ponderació dels criteris de valoració en què així s'indica. En els casos de coproduccions internacionals en què la participació estatal és majoritària, l'empresa valenciana ha de tindre almenys el 30 % de la participació espanyola, amb l'excepció dels llargmetratges de ficció A, on l'empresa sol·licitant ha de mantindre sempre el 75 % de la part espanyola.En cas que els precontractes o contractes reflectisquen percentatges inferiors als assenyalats, la sol·licitud no s'admetrà a tràmit i es resoldrà arxivar-la.

El que s'acaba de dir s'entén sense perjudici del que preveu el punt 2 de la base primera pel que fa a les sèries d'animació, minisèries i llargmetratges televisius que siguen conseqüència de contractes amb empreses titulars de canals televisius.

Si els contractes de coproducció es firmen amb posterioritat a la resolució de concessió de les ajudes, els beneficiaris han d'ajustar-se als percentatges citats. En cas contrari, es revocarà l'ajuda concedida.Igualment, si es constitueix una AIE amb posterioritat, a la qual s'incorpora l'empresa beneficiària, la titularitat de l'obra que corresponga a l'empresa beneficiària dins de l'AIE en el moment de la constitució ha de tindre almenys els percentatges citats del 20 % o 30 % o 75 %, segons la modalitat, dada que ha de reflectir l'escriptura de constitució.5é. Declaració responsable del compliment de la normativa legal i convencional aplicable a les relacions amb el personal creatiu, artístic i tècnic.

En la declaració ha de constar que l'empresa sol·licitant i les coproductores, si n'hi ha, o les empreses productores d'una AIE, estan al corrent en el pagament de les obligacions contretes amb el personal així com amb les empreses de serveis valencianes en relació a les pel·lícules anteriors de la mateixa productora a les quals s'haja concedit ajuda pública estatal o autonòmica a la producció o al desenvolupament, llevat que hagen prescrit legalment o es tracte de projectes amb ajudes que estiguen en termini de justificació.

La declaració responsable ha de ser de data posterior a la de la publicació en el DOGV de la present ordre. No obstant això, en cas que l'empresa i les coproductores o empreses productores d'una AIE no hagen obtingut mai una ajuda pública o hagen transcorregut més de cinc anys des que van obtindre l'última, la declaració responsable ha de fer constar les circumstàncies descrites. Amb caràcter optatiu, la declaració es pot incloure en document notarial.

En el cas de projectes de llargmetratges de qualsevol gènere i sèries d'animació, la declaració, en document a part, l'ha de firmar el representant de l'empresa productora sol·licitant.

En el cas que la sol·licitant siga una AIE, la declaració s'estendrà tant a l'AIE com a les empreses que en formen part.En cas que la productora no haja rebut cap ajuda pública ha de presentar declaració responsable sobre el cas.

6é. Per als projectes de curtmetratge i multiplataforma de qualsevol gènere, pilots de sèrie d'animació, videojocs i sèries d'animació, un exemplar del projecte amb el contingut següent:

– Guió, sinopsi de màxim 10 línies en full DIN A4 i lletra Courier new, grandària 12, i tagline. En el cas de les sèries d'animació, el guió ha de ser del primer capítol i la sinopsi de la resta de capítols. En el cas de videojocs s'ha d'aportar el document de disseny (game design document o game concept document).

El guió s'ha de presentar en la versió original que es declare i en castellà, si no és el castellà o el valencià la versió original.

Si la versió original del guió és en valencià, el títol de l'obra, que ha d'estar igualment en l'annex II, ha d'estar en valencià (llevat que per motius artístics el títol siga en una altra llengua).

Si s'utilitzen l'estil, girs i paraules propis d'una zona determinada s'ha d'especificar.

La informació facilitada ha de ser suficient per a entendre per complet el projecte de guió i de pel·lícula.

– Memòria de producció i direcció. (En cas que la versió original siga en valencià s'ha d'adjuntar també una versió en castellà.)Les «intencions de l'autor» comprenen les fonts d'inspiració, públic al qual va dirigit, missatges que conté el relat i les referències cinematogràfiques que puguen resultar similars al que podria ser la plasmació del guió.

Una memòria de producció en què es faça referència al disseny de producció i la projecció del projecte.

– En tots els casos es pot aportar un teaser o mostra del projecte o un videopitch sobre el projecte de fins a 3 minuts de duració, mitjançant enllaços per a accedir-hi.

– En el cas d'obres d'animació: memòria gràfica del projecte.

– Historial professional de l'empresa productora i de la producció i producció executiva.

– Relació dels equips creatiu, tècnic i artístic previstos.

– Trajectòria professional de l'equip creatiu (bloc d'autors): direcció, guionista, producció executiva, composició de la música i direcció de fotografia / direcció d'animació. En el cas de videojocs: lead designer, direcció d'art, direcció d'animació, guionista / narrative designer, autoria de la música i producció executiva. En cas d'obres de ficció, historial de l'elenc compromés o que previsiblement hi ha de participar.– Pressupost de la producció detallat per capítols i indicació de la despesa (import o percentatge del pressupost) que es preveu fer a la Comunitat Valenciana. La partida de distribució en curtmetratges ha de ser d'almenys el 5 % del pressupost presentat excepte que aporte una venda de drets d'antena o contracte de distribució.

– Pla de finançament raonat.

– Pla de comercialització de la producció amb indicació del pla de difusió en festivals i en els entorns on l'obra audiovisual puga tindre més repercussió.

– Pla de treball, amb indicació del temps de rodatge, dates i localitzacions. S'ha d'indicar amb exactitud el nombre total de dies del procés d'animació o de rodatge, les dates i les localitzacions exactes, i el nombre de dies d'animació/rodatge a la Comunitat Valenciana i la distribució per províncies.

– Relació d'empreses de serveis valencianes que participaran en el projecte.

Tot això s'entén sense perjudici d'aportar la documentació dirigida a acreditar els mèrits assenyalats en les presents bases.7é. Per als projectes de llargmetratges d'animació, llargmetratges de ficció i de llargmetratges documentals, un exemplar del projecte amb el contingut següent:

– Guió, sinopsi d'un màxim de 20 línies i sinopsi breu d'un màxim de 3 línies, l'una i l'altra en full DIN A4 i lletra Courier new, grandària 12.

El guió s'ha de presentar en la versió original que es declare i en castellà si no és aquesta versió original, excepte en les categories de llargmetratge de ficció A i B i en llargmetratges documentals A en les quals la versió original és el valencià.

Si la versió original del guió no és ni en valencià ni en castellà, se n'ha d'incloure, a més, almenys, una versió en castellà.

Si la versió original del guió és en valencià, el títol de l'obra, que ha de figurar igualment en l'annex II, ha d'estar en valencià (excepte que per motius artístics el títol siga en una altra llengua).

Si s'utilitzen l'estil, girs i paraules propis d'una zona determinada s'ha d'especificar.

La informació facilitada ha de ser suficient per a entendre per complet el projecte de guió i de pel·lícula.

– Memòria de producció i direcció en què es descriu expressament el valor comercial, cultural i innovador del projecte.

Les «intencions de l'autor» comprenen les fonts d'inspiració, públic al qual va dirigit, missatges que continga el relat i referències cinematogràfiques que puguen resultar similars al que podria ser la plasmació del guió.

Una memòria de producció on es faça referència al disseny de producció i la projecció del projecte.

– En el cas de llargmetratges d'animació: memòria gràfica del projecte.

– Es pot aportar un teaser o mostra del projecte i un videopitch sobre el projecte de fins a 3 minuts de duració mitjançant enllaços per a accedir-hi.

– Historial professional detallat i documentat de l'empresa productora i de la producció i producció executiva.

– Relació dels equips creatiu, tècnic i artístic previstos.

– Trajectòria professional de l'equip creatiu (bloc d'autors): direcció, guionista, producció executiva, composició musical i direcció de fotografia / direcció d'animació. En cas d'obres de ficció, historial de l'elenc compromés o que previsiblement hi ha de participar.

– Pressupost de la producció detallat per capítols i indicació de la despesa (import o percentatge del pressupost) que es preveu fer a la Comunitat Valenciana. La partida de distribució en curtmetratges ha de ser d'almenys el 5 % del pressupost presentat llevat que aporte una venda de drets d'antena o contracte de distribució.

– Pla de finançament raonat.

– Pla de comercialització de la producció amb indicació del pla de difusió en festivals i en els entorns on l'obra audiovisual puga tindre més repercussió, així com el pla de distribució previst.

– Pla de treball, amb indicació del temps de rodatge, dates i localitzacions. S'ha d'indicar amb exactitud el nombre total de dies del procés d'animació o de rodatge, les dates i les localitzacions exactes o almenys el municipi, i el nombre de dies d'animació/rodatge a la Comunitat Valenciana i la distribució per províncies.

– Declaració, quan siga procedent, de ser direcció o guionista novell (inclòs en el model de sol·licitud).

– Relació d'empreses de serveis valencianes que participaran en el projecte.

Tot això s'entén sense perjudici d'aportar la documentació dirigida a acreditar els mèrits que s'assenyala en cada cas.

Els documents es poden presentar en format PDF protegit, amb possibilitat d'imprimir el document. Les imatges es poden presentar en format JPG. Els teasers i videopitches en format MP4 o en enllaços.

8é. Per als projectes de minisèries de ficció un exemplar del projecte amb el contingut següent:

– Sinopsi breu

– Sinopsi argumental

– Guions dels capítols 1 i 2 i sinopsi de la resta de capítols

– Bíblia (fitxa tècnica, concepte, descripció de personatges, trames argumentals, localitzacions o escenaris, memòria de realització, arc dramàtic de la temporada, referents visuals, i el que consideren els productors per a explicar el projecte). Formen part de la bíblia les memòries de direcció i de producció.

Si la versió original del guió no és ni en valencià ni en castellà, se n'ha d'incloure, a més, almenys, una versió en castellà. 

Si la versió original del guió és en valencià, el títol de l'obra, que igualment ha de figurar en l'annex II, ha d'estar en valencià (excepte que per motius artístics el títol siga en una altra llengua).

Si s'utilitzen l'estil, girs i paraules propis d'una zona determinada s'ha d'especificar.

La informació facilitada ha de ser suficient per a entendre per complet el projecte de guió i de pel·lícula.

– Es pot aportar un teaser o mostra del projecte i un videopitch sobre el projecte de fins a 3 minuts de duració mitjançant enllaços per a accedir-hi.

– Historial professional detallat i documentat de l'empresa productora i de la producció i producció executiva.

– Relació dels equips creatiu, tècnic i artístic previstos.

– Trajectòria professional de l'equip creatiu (bloc d'autors): director, guionista, productor executiu, compositor musical i director de fotografia / director d'animació. En cas d'obres de ficció, historial dels actors protagonistes i de repartiment compromesos o que previsiblement han de participar en l'obra.

– Pressupost de la producció detallat per capítols i indicació de la despesa (import o percentatge del pressupost) que es preveu fer a la Comunitat Valenciana. 

– Pla de finançament raonat. 

– Pla de comercialització de la producció amb indicació del pla de difusió en festivals i en els entorns on l'obra audiovisual puga tindre més repercussió, així com el pla de distribució previst.

– Pla de treball, amb indicació del temps de rodatge, dates i localitzacions. S'ha d'indicar amb exactitud el nombre total de dies del procés d'animació o de rodatge, les dates i les localitzacions exactes o almenys el municipi, i el nombre de dies d'animació/rodatge a la Comunitat Valenciana i la distribució per províncies. 

– Declaració, quan siga procedent, de ser nou director o nou guionista (inclòs en el model de sol·licitud).

– Relació d'empreses de serveis valencianes que han de participar en el projecte.

Tot això s'entén sense perjudici d'aportar la documentació dirigida a acreditar els mèrits que assenyala en cada cas.

Els documents es poden presentar en format PDF protegit, amb possibilitat d'imprimir el document. Les imatges es poden presentar en format JPG. Els teasers i videopitches en format MP4 o en enllaços.

9é. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant, l'òrgan gestor del procediment està autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració pública, excepte les dades tributàries que requereixen autorització expressa (són opcions que apareixen en el model de sol·licitud), respecte de qui es proposa com a beneficiari, i que per al present procediment són les següents:

– Dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers)

– Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les obligacions.

– Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les obligacions.

– Certificació de l'Agència Tributària Valenciana que acredite que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat.– Alta en l'impost d'activitats econòmiques on conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent a la producció de pel·lícules cinematogràfiques o vídeos, o a l'explotació electrònica per compte de tercers en el cas d'empreses dedicades a la creació de videojocs.En cas de manifestar en l'imprés de sol·licitud l'oposició que les obtinga l'Administració o no autoritzar l'accés a les dades tributàries, són els interessats els qui han d'aportar els dits documents i certificats.Per al supòsit que l'empresa sol·licitant es trobe inscrita en el Registre administratiu d'empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana: declaració responsable de la vigència de les dades contingudes en el dit registre (inclosa en el model de sol·licitud).

Per al supòsit que el sol·licitant, persona jurídica, no estiga inscrit en el Registre administratiu d'empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana, també ha d'aportar:

– Targeta d'identificació fiscal.

– Escriptura de constitució amb el caixetí d'inscripció en el registre públic corresponent o, si escau, certificació expedida pel titular del registre públic en què es trobe inscrita.

– Documentació acreditativa de la representació i capacitat amb la qual actua el representant legal.

En cas d'AIE s'ha d'incorporar el compromís de no dissolució fins que finalitze el termini de prescripció al qual es refereixen els articles 39 i 65 de la LGS (inclòs en el model de sol·licitud).

10é. Igualment han d'acompanyar la sol·licitud:

a) El full d'autobarem dels mèrits que s'acrediten, susceptibles d'un càlcul automàtic dels punts, corresponent a la modalitat del projecte que es presenta.

En la web de l'IVC (http://ivc.gva.es/) hi ha a disposició dels sol·licitants els fulls d'autobarem de les diferents modalitats que han d'omplir d'acord amb el que preveu la present ordre.b) La documentació i les declaracions responsables corresponents a l'acreditació dels mèrits declarats i inclosos en el full d'autobarem als quals es refereixen les presents bases reguladores.

11é. L'import sol·licitat per a cada projecte ha de quedar reflectit clarament en la sol·licitud i en el pla de finançament i en cap cas pot ser superior a l'import màxim que es puga rebre ni a la intensitat d'ajudes públiques que estableixen les normatives estatal i comunitària. Si algun projecte sol·licita una ajuda superior a la que puga rebre es reduirà fins al màxim que puga sol·licitar.No obstant això, si hi ha una modificació de la normativa estatal que afecte les intensitats de les subvencions abans que es resolga la concessió de les ajudes de la present convocatòria, es pot presentar un pla alternatiu de finançament i, si és el cas, modificar la quantia màxima de l'ajuda sol·licitada, sense superar l'import màxim corresponent a cada modalitat que considera la present ordre.

12é. Qualsevol document que es presente en una llengua que no siga valencià o castellà s'ha d'acompanyar de traducció jurada (almenys la part substancial que servisca com a acreditació de mèrits), excepte el guió, que el pot traduir el mateix autor. Si no se n'aporta la traducció jurada, no es prendrà en consideració.

13é. A l'efecte de computar els mèrits dels criteris d'atorgament, la referència a pel·lícules que tinguen certificat de l'ICAA o d'un organisme equivalent és vàlida sempre que el certificat s'haja emés abans de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds de les ajudes. Igualment, a aquest efecte només s'ha de fer referència a obres televisives emeses amb anterioritat a finalitzar el termini dit.Els sol·licitants han de presentar declaració responsable dels títols que tinguen el certificat ICAA o equivalent, amb indicació de la data de qualificació i de la data d'emissió i canal pel que fa a les obres televisives. L'IVC pot requerir-los-en, en qualsevol moment, l'acreditació fefaent.

La falsedat en la declaració responsable, sobre la possessió del certificat de qualsevol obra audiovisual o sobre l'emissió televisiva, en els termes indicats, suposa l'exclusió de la convocatòria o la pèrdua del dret al cobrament total en el cas que se li haja concedit l'ajuda.Sense perjudici de tot això, comporta l'aplicació de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que es preveu en la base desena de la present ordre, tenint en compte que l'obtenció d'una subvenció falsejant les condicions requerides per a concedir-la o ocultant les que l'haurien impedida o limitada, té la consideració d'infracció molt greu, segons l'article 58 de la Llei general de subvencions.14é. Pla de sostenibilitat audiovisual. Les empreses sol·licitants han de presentar un pla d'accions que han de dur a terme durant la producció que afavorisquen la sostenibilitat de l'audiovisual.Desena. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió es regeix pel que estableix per als procediments de concurrència competitiva l'article 163 de la LHPG i s'inicia d'ofici mitjançant la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. La comissió de valoració pot requerir als interessats totes les dades i acreditacions que consideren necessàries per a la qualificació corresponent de les despeses objecte de subvenció.

3. Les fases per a atorgar la subvenció són:

Fase primera. Comprovació de la documentació

En primer lloc, s'ha de comprovar que la documentació que acompanya la sol·licitud acredita de manera suficient la quantia que sol·licita l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte establit en les bases de la convocatòria de subvencions.

Fase segona. Assignació de la subvenció

La dotació econòmica s'ha de distribuir entre els beneficiaris segons la puntuació obtinguda.Onzena. Ordenació i instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a ordenar i instruir el procediment de concessió de les ajudes és la Direcció General de l'IVC que, en qualsevol moment del procediment, pot, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució. La documentació ha d'incloure un índex que continga una relació dels documents aportats, numerats segons apareixen en el dossier aportat.2. Si la sol·licitud no acredita els requisits i documents que s'assenyalen en la convocatòria de les subvencions, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix en la seua petició, amb la resolució prèvia d'acord amb la Llei de procediment vigent. L'esmena de la sol·licitud s'ha de fer mitjançant tràmit electrònic a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.ivc.gva.es/), tot això sense perjudici del que estipula la base desena.

Si la sol·licitud no inclou totes les dades o documentació preceptives, s'aplica el que disposa la present ordre. En tot cas, l'òrgan instructor pot requerir els sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que calga per a fer-ne la gestió.

Si la sol·licitud no inclou totes les dades exigides, no es tenen en compte els documents no aportats. El guió i la documentació acreditativa dels mèrits s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds i no es requerirà posteriorment ni tindrà validesa cap document amb data posterior al darrer dia de termini de presentació de sol·licituds.Sense perjudici de tot això, en cap cas pot ser objecte de requeriment per part de l'IVC el guió, ni documentació amb la finalitat d'acreditar els mèrits del sol·licitant que es preveuen en els criteris d'atorgament de la present ordre.

En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, els sol·licitants no poden aportar cap documentació dirigida a acreditar els mèrits, i en cas que s'aporte no es tindrà en consideració a l'efecte del còmput dels criteris d'atorgament.

No obstant això, presentada la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució de concessió de les ajudes, els sol·licitants poden notificar a l'IVC canvis sobre el projecte presentat per causa de força major, degudament argumentats. No obstant això, la comissió tècnica de valoració pot informar motivadament l'arxiu de la sol·licitud en aquests casos.L'IVC cursarà les notificacions per la via electrònica a través de l'adreça electrònica habilitada de la persona jurídica o, en defecte d'això, a través de la carpeta ciutadana del representant de l'entitat o de la persona física que les sol·licita.

Les notificacions s'entendran practicades o rebutjades en els termes que assenyalen els articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren 10 dies naturals sense que s'accedisca al contingut, s'entén que la notificació s'ha rebutjat i es considera fet el tràmit de la notificació.3. La comprovació que hi ha dades no ajustades a la realitat pot comportar, segons la transcendència que tinguen, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjudici de la resta de responsabilitats que se'n puguen derivar.

4. La comissió tècnica de valoració, a la vista de les sol·licituds presentades i després d'estudiar els respectius projectes per als quals se sol·licita ajuda, ha d'emetre un informe amb una puntuació que ha de quedar reflectida en l'acta corresponent, en què s'ha de concretar el resultat de l'avaluació, d'acord amb els criteris de valoració que inclou la present ordre i la prelació de les sol·licituds presentades, que indique els sol·licitants que es proposen provisionalment com a beneficiaris.En cas d'empat, tenen preferència els sol·licitants dels projectes que acrediten, junt amb la sol·licitud, la contractació de persones amb discapacitat, segons el que preveu l'article 6.1 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a fomentar l'ocupació de les persones amb discapacitat.En aquests casos, la contractació de les persones s'ha de mantindre, almenys, fins que finalitze el desenvolupament de l'activitat per a la qual es concedeix la subvenció.

Si persisteix l'empat, cal ajustar-se a la puntuació atorgada al projecte en la valoració del guió.

Si persisteix l'empat, cal ajustar-se a la puntuació atorgada al projecte en virtut de la puntuació obtinguda en els criteris que en cada cas valoren la paritat i la participació de la dona.

Finalment, i en defecte d'això, cal ajustar-se a l'ordre de presentació en el registre electrònic, tenint en compte la data i l'hora. Si s'han fet diversos enviaments del mateix projecte, es té en compte la data i l'hora del darrer enviament fet dins del termini de presentació de sol·licituds.Les actes de la comissió tècnica de valoració es publiquen en la web de l'IVC (https://ivc.gva.es/).

5. Les dades de caràcter personal contingudes en l'imprés de sol·licitud poden ser incloses en un fitxer per al tractament de l'IVC com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Igualment, els sol·licitants d'ajuda poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dites dades, i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.Es pot consultar la política completa de privacitat de l'IVC en l'adreça següent: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/qui-som-ivc/avis-legal-val/politica-de-privadesa.

6. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'acta de la comissió tècnica de valoració, ha d'emetre un informe en què conste que de la informació que té es desprén que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les subvencions i, en virtut d'això, fa la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'ha de publicar en la web de l'IVC i es concedirà un termini de deu dies hàbils per a presentar, si escau, al·legacions.

Dotzena. Comissió de valoració

1. L'examen i la valoració de les sol·licituds presentades correspon a una comissió de valoració composta per:

– Presidència: titular de la Direcció General de l'IVC o persona en qui delegue.

– La persona titular del Servei d'Ajudes de l'IVC o, en defecte d'ell, un cap de secció del Servei d'Ajudes de l'IVC o persona en qui delegue.– Dos membres del personal tècnic o administratiu de l'IVC, que propose l'òrgan instructor.

– Un màxim de quatre professionals o experts independents en virtut de consulta prèvia amb les organitzacions i associacions representatives dels beneficiaris de les ajudes (guionistes i productores), que nomena l'òrgan competent i que són els responsables de fer la valoració dels projectes en els aspectes que no siguen objectius. Es designen per a la comissió de cada especialitat.– La persona que exercisca la secretaria de la comissió, que hi actua amb veu i vot, i que ha de ser personal tècnic o administratiu de l'IVC.

Tenint en compte la diversitat de criteris singulars per a valorar els diferents gèneres i modalitats, s'han de constituir huit comissions tècniques de valoració, en les quals poden variar els quatre membres professionals:

– Comissió tècnica de valoració de llargmetratges, minisèries, sèries, curtmetratges, pilots de sèries, multiplataforma d'animació i videojocs

– Comissió tècnica de valoració de llargmetratges de ficció A i B

– Comissió tècnica de valoració de llargmetratges de ficció C i D

– Comissió tècnica de valoració de minisèries de ficció

– Comissió tècnica de valoració de curtmetratges i multiplataforma de ficció

– Comissió tècnica de valoració de curtmetratges i multiplataforma documentals

– Comissió tècnica de valoració de llargmetratges documentals A

– Comissió tècnica de valoració de llargmetratges documentals B

Han de formar part de les comissions experts en producció que han de valorar el disseny de producció, la qualitat del finançament acreditat, la maduresa del projecte i la coherència del pressupost presentat, i també poden fer el seguiment dels projectes als quals es destinen les ajudes i informar la comissió de qualsevol modificació o irregularitat que hi constaten. Les comissions tècniques de valoració s'han d'ajustar als criteris de valoració.

Cada comissió tècnica de valoració pot fer les comprovacions que considere per a avaluar més bé els projectes presentats i pot sol·licitar a l'interessat que hi comparega personalment o la informació que considere necessària per a l'estudi del projecte per al qual se sol·licita l'ajuda. La informació sol·licitada ha de ser merament aclaridora i en cap cas pot suposar incorporar o esmenar mèrits que no haja acreditat degudament l'interessat abans de finalitzar el termini de sol·licitud. Sense perjudici d'això, pot desestimar la documentació que no es considere suficientment acreditativa dels aspectes que conté.Les comissions tècniques de valoració de projectes, amb l'objectiu de disposar de la informació més bona en la valoració dels projectes, poden fer una avaluació presencial o telemàtica (pitching) a la qual poden acudir els representants de les empreses productores i les persones responsables de la direcció o guió.

2. La comissió de valoració queda vàlidament constituïda amb la presència de les persones que ocupen la presidència i la secretaria i de la mitat almenys dels membres, d'acord amb el que estableix l'article 17.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.3. En el que no preveu el punt anterior, la comissió ajustarà el seu funcionament al que estableix sobre òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques l'article 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

4. En la composició de la comissió, pel que fa a professionals o experts, es té en compte el que disposa la Llei 9/2003, de la Generalitat, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes, i el que disposa l'article 51 de la llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

5. La comissió tècnica de valoració s'ha d'ajustar al que estableixen les presents bases reguladores. El nomenament dels vocals es fa públic a través de la web http://ivc.gva.es.

6. Els representants d'organitzacions i associacions o experts independents de provada qualificació professional en el sector audiovisual de la comissió (analistes) han d'informar dels projectes presentats segons els criteris d'atorgament que s'enumeren en les presents bases.7. Els analistes han de fer informes en els quals s'han de reflectir les fortaleses, debilitats i possibilitats del projecte presentat, que es posaran únicament a disposició dels sol·licitants d'ajuda respectius. Els informes contindran les puntuacions dels analistes en cada un dels apartats que s'incorporaran a l'acta.

8. La comissió tècnica de valoració, a la vista dels informes dels analistes, ha d'emetre un informe que quedarà incorporat a les actes de la comissió i en què s'ha de deixar constància de l'avaluació dels projectes, així com de la prelació de més a més poca puntuació.

9. Qualsevol comunicació dels sol·licitants o dels interessats en els projectes presentats amb vocals de la comissió tècnica de valoració dels seus projectes amb la finalitat d'aportar-hi apreciacions, sense haver-ho requerit formalment la comissió, comporta l'exclusió del projecte de la convocatòria i l'arxiu de la sol·licitud corresponent; sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat que se'n puga derivar.

Tretzena. Criteris objectius de l'atorgament de la subvencióLes subvencions es concedeixen, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, per mitjà del procediment de concurrència competitiva a les entitats sol·licitants que complisquen els requisits establits i facen les activitats objecte de subvenció.

Per a elaborar l'informe i la proposta, les comissions tècniques de valoració tindran en compte els criteris d'atorgament següents:Les sol·licituds i projectes es puntuen fins a un màxim de 100 punts.No es poden proposar com a beneficiaris els titulars de projectes per als quals s'haja sol·licitat ajuda i que no tinguen com a mínim 50 punts.La valoració dels projectes, segons els diferents gèneres i modalitats, es fa tenint en compte els criteris que hi ha tot seguit.1. Animació. Els projectes de llargmetratge, sèrie d'animació, curtmetratge, pilot de sèrie, multiplataforma i videojoc es valoren segons els criteris següents:

a) La qualitat del guió es valora amb un màxim de 25 punts per a llargmetratge i sèrie i 35 punts per a curtmetratges, pilots de sèrie, multiplataformes i videojocs.

En el cas de videojocs es valora el document de disseny (game design document o game concept document).

1r En el guió es valoren els aspectes següents:

– L'originalitat/premissa amb fins a un màxim de 5 punts en el cas de llargmetratges i sèries, 15 punts en el cas de curtmetratges, pilots de sèrie i multiplataformes.

– L'estil/tècnica/tractament, fins a un màxim de 5 punts.

– La trama/desenvolupament, fins a un màxim de 5 punts.

– El disseny/concepte, fins a un màxim de 5 punts.

– Els personatges, fins a un màxim de 5 punts.

En el cas de llargmetratges i sèries d'animació per a fer la valoració dels aspectes assenyalats es consideren el teaser del projecte i el pitch en cas d'haver-lo presentat.

2n En el document de disseny dels videojocs es valora:

– L'originalitat i innovació en les mecàniques de joc, fins a un màxim de 20 punts.

– El disseny del context narratiu (narrative design) del joc, o els criteris d'experiència d'usuari (user experience, UX), fins a un màxim de 5 punts.

– La trama/desenvolupament, fins a un màxim de 5 punts.

– El disseny d'art (concept art), fins a un màxim de 5 punts.

En la modalitat llargmetratges i sèries d'animació; i en la modalitat curtmetratges, pilots de sèrie, multiplataforma i videojocs, es fa una mitjana de les valoracions de guió dels analistes experts de la comissió, i només passaran a les fases següents el 75 % dels projectes presentats en cada cas tenint en compte l'ordenació resultant de la valoració del guió.L'últim projecte que supere la fase serà el que sent seleccionat supose exactament el 75 % o un percentatge superior, sempre que sense comptabilitzar-lo el percentatge siga inferior al 75 %.

Sense perjudici de tot això, es desestimaran els projectes amb un guió que obtinga una puntuació inferior als 12 punts en el cas de llargmetratges i sèries, i de 18 punts en el cas de curtmetratges, pilots de sèries, multiplataforma i videojocs.

Dels projectes que superen la fase de valoració de guió, es valora, a més:

b) Projecte. Fins a un màxim de 10 punts.

Memòria de direcció. Es valora la consistència de la memòria de direcció i la visió autoral del projecte. Fins a un màxim de 5 punts.

Memòria de producció. Es valora el disseny de producció, la participació en tallers o laboratoris i la projecció del projecte. Fins a un màxim de 5 punts.

c) Altres mèrits

Es valoren les ajudes prèvies, premis i reconeixements que haja obtingut el projecte, que el guió estiga basat en una obra literària o teatral d'un autor valencià, el protagonisme de la dona, la vertebració i altres aspectes, amb un màxim de 5 punts; sempre que la puntuació obtinguda en la valoració del guió siga igual o superior a 12 o 18 punts, respectivament.

Es valora amb un màxim d'1,25 punts cada una de les circumstàncies següents excepte en els apartats que atorguen 2 punts:

a) Haver obtingut una ajuda a escriptura de guió del mateix projecte d'una administració pública o del programa Ibermedia o del programa Media o d'entitats privades, amb una dotació igual o superior a 8.000 euros. En el cas d'ajudes de l'IVC (abans CulturArts), es computen les ajudes a escriptura de guió amb independència de la quantia de l'import. Per a llargmetratges i sèries.

b) Haver obtingut una ajuda al desenvolupament del mateix projecte d'una administració pública o del programa Ibermedia o del programa Media o d'entitats privades, amb una dotació igual o superior a 8.000 euros. En el cas d'ajudes de l'IVC, es computen les ajudes a desenvolupament amb independència de la quantia de l'import. Per a llargmetratges i sèries.

En el cas d'haver obtingut alguna de les ajudes dites s'ha d'acreditar la concessió al projecte, l'entitat concedent i la quantia. Només es computa una ajuda a escriptura de guió i una ajuda al desenvolupament.

c) Haver obtingut un premi al guió o al tractament del mateix projecte o ser-ne finalista, si la dotació, en tots dos casos, és igual o superior a 2.000 euros i el guionista és valencià.

En cap dels casos descrits es computen els premis ni les ajudes que no siguen en metàl·lic, excepte que en la convocatòria de l'ajuda o en les bases del premi s'haja quantificat econòmicament l'import equivalent a aquesta classe d'ajudes i premis.

En cas de ser finalista o haver obtingut diversos premis al guió, només en computa un.

En cas que hi haja més d'un guionista i algun no tinga la condició de valencià, es prorrateja la puntuació.

En el cas d'haver obtingut alguna d'aquestes ajudes s'ha d'acreditar la concessió al projecte, l'entitat concedent i la quantia. Només es computa una ajuda a escriptura de guió i una ajuda a desenvolupament.

d) Que el guió estiga basat en una obra, literària o teatral, d'un autor valencià publicada o bé, si és teatral, estrenada amb un mínim de quinze representacions públiques o, que haja obtingut premis, candidatures o reconeixements especials en els Premis Max, Premi Planeta o Premi Nadal, o que el guió estiga en la vida o obra artística, cultural, social o científica d'algun personatge valencià singular.

No tenen la consideració de premis ni reconeixements especials les ajudes públiques als textos literaris o teatrals en què es base el guió.Els còmics, les tires i les novel·les gràfiques s'entenen subsumits en el concepte d'obres literàries.

e) Si la dona desenvolupa un paper protagonista en el guió o en el document de disseny (videojocs), tal com es defineix en la present ordre.

f) En el cas de sèries d'animació en què el pilot de la sèrie haja obtingut una ajuda d'una administració pública a producció, amb una dotació igual o superior a 8.000 euros. En el cas d'ajudes a producció de l'IVC, es computa l'ajuda amb independència de la quantia de l'import. S'ha d'acreditar la concessió de l'ajuda, l'entitat concedent i la quantia.g) Si el procés de realització de l'animació es fa majoritàriament a la província d'Alacant o a la de Castelló, obtenen dos punts sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

– En el cas de sol·licitar una ajuda a curtmetratge, plataforma o videojoc que l'empresa sol·licitant no haja fet més de dos projectes de curtmetratge, multiplataforma o videojoc.

– En el cas de sol·licitar una ajuda a llargmetratge o sèrie que l'empresa sol·licitant no haja fet més de dos projectes de llargmetratge.Es tenen en compte les províncies en què es troben les instal·lacions en les quals es desenvolupa el procés d'animació.

Només es pot aconseguir un màxim de 5 punts en aquest apartat.

d) Altres aspectes del projecte:

1r La condició de valenciana de l'empresa sol·licitant es valora amb un màxim de 5 punts, segons el criteri següent:

– En cas d'empreses persones jurídiques, 1 punt per cada any transcorregut des que es va establir el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

En cas d'empreses persones físiques (autònoms), se suma 1 punt per cada any en què estiga donada d'alta en l'epígraf corresponent a producció audiovisual o explotació electrònica per compte de tercers en el cas d'empreses de videojocs en l'impost d'activitats econòmiques (IAE), amb domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana. Els anys han de ser consecutius per a computar.

No computa l'any de la convocatòria, tot i que ha d'estar domiciliat a la Comunitat Valenciana.

A aquest efecte es pot presentar una declaració responsable que incloga aquests aspectes o bé aportar el número d'inscripció en el Registre administratiu d'empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana, alta en l'impost d'activitats econòmiques o en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. A més, en cas de persona jurídica també es pot aportar l'escriptura pública de constitució o modificació en què així figure; i en el cas de persones físiques, el certificat d'empadronament.Si qui fa la sol·licitud és una AIE, es comptabilitzen els punts si un dels socis (empreses productores) que la componen compleix aquests requisits.

En cas de societats que hagen canviat únicament la denominació social en algun dels cinc anys anteriors, han d'acreditar que mantenen el mateix NIF i aportar còpia de l'escriptura de modificació.2n La inversió en el territori valencià. Es valora 1 punt per cada 5 % de despesa feta a la Comunitat Valenciana per qualsevol de les empreses coproductores superior a l'import d'ajuda sol·licitada fins a un màxim de 10 punts en el cas de fer una despesa del 50 % superior a l'ajuda concedida.

S'ha d'acompanyar d'una declaració responsable que incloga el compromís de la despesa en import i percentatge sobre l'ajuda sol·licitada que s'ha de fer a la Comunitat Valenciana.

3r La participació d'equips tècnics valencians es valora amb fins a un màxim de 20 punts en totes les modalitats. Si no se n'obtenen almenys 12,5, la puntuació és de 0 punts.

La participació dels components dels equips tècnics s'ha d'acreditar amb una declaració responsable de l'empresa en què s'indiquen els llocs que han d'ocupar professionals valencians. La declaració té caràcter vinculant i la producció la pot requerir en qualsevol moment l'IVC per a acreditar els aspectes declarats. No té validesa si el document no està degudament firmat per la producció. En el cas de no figurar el nom i cognoms d'una persona no es comptabilitza la puntuació referida al dit lloc tècnic.En cas de no estar acreditats els aspectes esmentats no es comptabilitzaran els punts corresponents.

Es distingeixen dos blocs, el d'autors i el de tècnics. En el cas que un mateix professional desenvolupe més d'una activitat de les incloses en el present apartat, en qualsevol dels blocs, pot obtindre els punts corresponents a cada una.

a) Bloc d'autors que tenen la condició de valencians:

a.1 En el cas de llargmetratges, sèries, curtmetratges, pilots de sèrie i multiplataforma:

Direcció: 4 punts

Producció executiva: 2 punts

Guionista: 2 punts

Autoria de la música: 2 punts

Direcció d'animació: 2 punts

a.2 En el cas de videojocs:

Lead designer: 2 punts

Producció executiva: 2 punts

Guionista/ narrative designer: 2 punts

Autoria de la música: 2 punts

Direcció d'animació: 2 punts

Direcció d'art: 2 punts

La puntuació en cada apartat és de 3 punts o 2 en el cas d'haver-hi un autor o autora valencians, independentment que hi haja més d'un autor per apartat.

En el cas que un dels autors siga dona i tinga la condició de valenciana es pot sumar un punt més a la puntuació del bloc.En el cas que, almenys, dos dels autors siguen dones que tinguen la condició de valencianes se sumen dos punts més a la puntuació del bloc.A aquest efecte, una mateixa dona no es pot computar més que una vegada, encara que haja de fer diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es pot aconseguir en aquest bloc és de 12 punts.

b) Bloc de tècnics que tenen la condició de valencians:

Line producer: 1 punt

Departament d'art. Production designer: 1 punt

Departament de modelatge. Supervisor / creació disseny de personatges: 1 punt

Departament de modelatge. Supervisor / creació de decorats Set & Props: 1 punt

Departament d'animació. Supervisor Previz / Layout / Story board: 1 punt

Departament d'il·luminació (Lighting). Supervisor d'il·luminació / composició / fotografia: 1 punt

Departament VFX. Supervisor VFX o crèdits / Supervisor CG Post Production image: 1 punt

Supervisor CG Post Production image: 1 punt

Postproducció de so: 1 punt

Si almenys el 50 % d'actors/actrius de doblatge tenen la condició de valencians: 1 punt

Si més del 50 % i fins al 75 % d'actors/actrius de doblatge tenen la condició de valencians: 2 punts

Si el 100 % d'actors/actrius de doblatge tenen la condició de valencians: 3 punts

A més, per a videojocs es computen els càrrecs següents:

Lead technical artist: 1 punt

Departament de desenvolupament. Lead game developer: 1 punt

Departament de disseny. Supervisor / User interface (UI) design: 1 punt

Departament de so. Supervisor / Sound FX: 1 punt

Departament de QA (Quality Assurance): QA i UX Manager: 1 puntUna altra direcció d'equip: 1 puntEl màxim de puntuació en cada apartat és d'1 punt independentment que hi haja més d'un tècnic per apartat.

En el cas que, almenys, dos de les direccions tècniques les ocupen dones valencianes es pot sumar un punt més a la puntuació del bloc.En el cas que quatre de les direccions tècniques les ocupen dones valencianes es poden sumar dos punts més a la puntuació del bloc.A aquest efecte, una mateixa dona no es pot computar més que una vegada, encara que hi faça diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es pot aconseguir en aquest bloc és de 8 punts.

En cas de coproduccions, la puntuació final obtinguda en cada un dels blocs (autors i tècnics) s'ha de valorar proporcionalment a la titularitat de l'obra que corresponga a l'empresa sol·licitant de l'ajuda, segons el contracte de coproducció aportat, que no ha de ser mai inferior al 20 %. De manera que quan els punts que sume siguen, com a mínim, l'equivalent al mateix percentatge aplicada la puntuació màxima que es pot obtindre en cada bloc (16 o 9 punts), suma el màxim de punts en cada cas i, si no hi arriba, se'n calculen els punts proporcionals. En el cas de curtmetratges, multiplataforma i videojoc el percentatge de coproducció de l'empresa sol·licitant en cap cas pot ser inferior al 50 %.De manera semblant, en el cas de les AIE valencianes o en la qual s'integre una empresa productora valenciana, s'entén que el percentatge de titularitat de l'obra de l'AIE sol·licitant és d'un 30 %, per la qual cosa el bloc d'autors sumarà 12 punts si arriba als 6 punts i el bloc de tècnics sumarà 8 punts si arriba als 4 punts, i si no els aconsegueix se n'han de calcular els punts proporcionals.

En cas que la coproducció o la constitució de l'AIE siga posterior a presentar la sol·licitud de l'ajuda, es pot modificar la puntuació total obtinguda en sumar el bloc d'autors i tècnics.

4t La contractació d'empreses que hagen de prestar serveis en la producció, amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, es valora amb fins a un màxim de 2 punts. Només per a llargmetratges i sèries.

La contractació del servei de què es tracte ha de ser majoritària. S'entén per contractació majoritària, a aquest efecte, els casos en què la contractació amb l'empresa de serveis valenciana per a un servei o de més d'una empresa valenciana per al mateix servei supose més del 60 % de la quantia pressupostada per al servei i prevista així en el pressupost. Per davall del percentatge dit no es computa la contractació.Les empreses de serveis, en el cas de ser autònoms, no poden ser persones de l'equip tècnic, si exerceixen la mateixa funció en tots dos casos.

A aquest efecte només es tenen en compte les empreses de serveis següents:

– Empreses de lloguer d'equipaments per a rodatge (càmeres, il·luminació, grues, grups electrògens, platós, material de so) i empreses de servei d'àpats, empreses de transport, empreses de postproducció d'imatge, d'efectes especials o visuals/òptics, empreses de so (so directe, doblatge, postproducció, subtitulació); per contractar amb una o diverses empreses s'atorguen 0,5 punts.

S'atorga un màxim de 0,5 punts per cada tipus d'empresa, encara que n'hi haja més d'una en el mateix grup. No es computen empreses que formen part de la producció (AIE, coproductors).

En el cas que s'acredite que una mateixa empresa, persona física o jurídica amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana presta serveis en més d'un grup d'activitats de les incloses en el present apartat, pot obtindre els punts corresponents a cada un.

S'han d'acreditar mitjançant declaració responsable de l'empresa productora amb indicació de l'import dels serveis, així com el domicili fiscal de l'empresa, si és persona jurídica. Si es tracta d'empresaris autònoms han d'estar empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat mínima d'un any. En cas de no estar acreditats els aspectes dits no es comptabilitzen aquestes empreses.

Es poden aportar factures de serveis ja prestats sempre que s'identifique el número de factura, l'empresa de serveis, el domicili fiscal, el servei prestat, el títol de la producció objecte d'aquest i l'import facturat que, sense IVA, ha de respectar el percentatge previst en el present apartat. Els pressupostos i les anomenades factures proforma no són vàlids a aquest efecte.

5é Trajectòria i solvència de l'empresa sol·licitant. Es valora, amb un màxim de fins a 6 punts, segons les obres audiovisuals fetes i els premis obtinguts.

A l'efecte del present apartat només es computen l'historial de l'empresa sol·licitant, si té el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, i de les persones que apareguen en el projecte en la producció, producció executiva i direcció, si tenen la condició de valencianes.En el cas que l'empresa sol·licitant siga una AIE computa l'historial de l'empresa valenciana que forme part de l'AIE, si n'hi ha, que assenyale l'AIE sol·licitant.

La condició de valenciana de l'empresa sol·licitant i de la producció s'acrediten mitjançant qualsevol de les formes que assenyala l'apartat 1r, d'aquesta lletra b).

Si una empresa sol·licitant ha canviat la denominació social, però manté el mateix NIF i així ho acredita, es considera que es tracta de la mateixa empresa.

5.1. Experiència de l'empresa sol·licitant de l'ajuda en els darrers de anys en el cas de projectes d'animació (puntuacions no acumulables). Màxim de 3 punts

1 punt per cada llargmetratge d'animació produït per l'empresa i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent i per cada llargmetratge televisiu o sèrie d'animació que s'haja emés en una cadena pública o privada o amb estrena comercial en reproducció en continu (streaming) o plataforma digital de visió a la carta.

– 0,50 punts per cada curtmetratge d'animació produït per l'empresa i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent. S'equiparen als curtmetratges i les sèries web sempre que s'hagen emés en plataformes de difusió de canals de televisió.

– 1 punt per cada per videojoc produït.

5.2. Participació en festivals i premis obtinguts en les categories de millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula d'animació, millor pel·lícula documental, millor curtmetratge o millor videojoc, produït per l'empresa sol·licitant de l'ajuda (d'acord amb les puntuacions establides en l'annex V de festivals i premis). Les produccions participants o premiades han de ser de gènere d'animació. Màxim de 3 punts.

6é. Trajectòria de la direcció. Es valora, amb un màxim de fins a 3 punts per a llargmetratges i sèries i fins a 1 punt per a curtmetratges i videojocs, segons les obres audiovisuals fetes i els premis obtinguts.6.1. Participació (o, si és el cas, nominació) en les categories de millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula d'animació, millor pel·lícula documental, millor curtmetratge, fet per la direcció; categoria de millor direcció i categoria de millor direcció novella en algun festival o premi dels relacionats en l'annex V de festivals i premis (puntuació per cada festival o premi). Les produccions participants o premiades han de ser de gènere d'animació. Màxim d'1 punt.

6.2. Obtenció de premi en les categories de millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula d'animació, millor pel·lícula documental, millor curtmetratge, per part de la direcció; categoria de millor direcció i categoria de millor direcció novella en algun festival o premi dels relacionats en l'annex V de festivals i premis (puntuació per cada festival o premi). Les produccions participants o premiades han de ser de gènere d'animació. Màxim de 2 punts.

En tots els casos, les circumstàncies corresponents han de ser d'abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Els premis s'han d'acreditar mitjançant fitxes de l'ICAA en què consten, captures de pantalla de la web de l'acadèmia o festival, documents expedits per l'acadèmia o l'organització del festival corresponent que certifiquen el premi o notícies de premsa.

7é. Viabilitat econòmica de la producció presentada. En particular es valora:

1r El finançament consolidat en relació amb el projecte es valora amb fins a un màxim de 10 punts.

Els projectes amb titulars que disposen del finançament del 20 % del pressupost del projecte obtindran la màxima puntuació, la qual es redueix proporcionalment segons el percentatge que tinguen finançat.S'obtenen els punts segons els documents que asseguren l'aportació real al projecte.

L'acreditació del finançament s'ha de fer amb documentació que quantifique l'import corresponent, a través de:

a) Contractes o precontractes d'adquisició anticipada de drets d'emissió del projecte amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual (televisions o plataformes) o amb administracions o entitats públiques formalitzats per l'empresa productora o coproductora, acreditats degudament.

En el cas d'adquisició anticipada dels drets per part d'empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual de titularitat pública, s'admetrà l'import que figure en la resolució d'adquisició corresponent, tot i que encara no s'haja formalitzat el respectiu contracte. A aquest efecte, no s'equiparen a aquestes resolucions altres actes o documents com propostes d'adquisició o seleccions d'obres prèvies.b) Contractes o precontractes sobre el projecte amb empreses distribuïdores, formalitzats per l'empresa productora o coproductora, sempre que s'acrediten degudament. Es comptabilitza l'import del contracte fins a un màxim del 15 % del pressupost de la producció.c) Contractes o precontractes que comprometen vendes internacionals del projecte amb agents acreditats en aquestes vendes sempre que incorporen un compromís ferm i un preu determinat formalitzats amb l'empresa productora o coproductora.

d) Ajudes públiques en concurrència competitiva a la producció del projecte sempre que se n'acredite l'emissió de la resolució de concessió abans del termini de finalització de presentació de sol·licituds, tant de l'empresa sol·licitant com de l'empresa coproductora acreditada com a tal. No computen a aquest efecte els imports d'ajudes concedides per a l'escriptura de guió.

e) Auditoria de la despesa ja feta en la producció, per una quantia no superior al 20 % del pressupost, elaborada per auditor inscrit en el Registre oficial d'auditors de comptes.

f) Aportacions destinades a la producció fetes per inversors privats sustentades en un contracte o document equivalent. Per a comptabilitzar-les s'han d'acreditar a través del document corresponent al compromís d'inversió i dels mitjans següents, segons corresponga:f.1. En el cas d'inversió privada o finançament a través d'una AIE ha de presentar escriptura de constitució, compromís quantificat de la inversió que s'ha de fer a través de l'AIE firmada pel representant, amb indicació de la procedència dels recursos, i a més ha d'aportar:Contracte o precontracte entre l'empresa o l'AIE, la part inversora i un despatx o empresa especialitzada en la gestió d'AIE i inversions privades, firmat per totes les parts amb el compromís d'inversió en el projecte. L'empresa intermediària o despatx especialitzat ha d'acreditar l'experiència en l'àmbit, indicant expressament el compromís de la quantitat que s'ha d'invertir.

f.2. En el cas d'inversió privada o finançament sense AIE ha de presentar:

– Contracte o precontracte entre l'empresa i la part inversora, firmat per totes les parts amb el compromís d'inversió en el projecte, amb indicació expressa de la quantitat que s'ha d'invertir.

Sense perjudici de tot això, qualsevol modificació que es preveja fer sobre les fonts de finançament declarades en el projecte s'ha de comunicar prèviament a l'IVC.

Els compromisos dels inversors privats són vinculants.

g) Els premis concedits a alguna de les empreses titulars del projecte per participar en festivals o laboratoris audiovisuals consistents en serveis propis d'empreses de servei, inclosos els corresponents a la postproducció, es poden imputar com a finançament consolidat sempre que el valor del premi estiga quantificat en les bases de la convocatòria corresponents.

h) Aval bancari. L'aval bancari és vàlid sempre que estiga relacionat directament amb la producció de l'obra audiovisual.

2n Qualitat del finançament acreditat. Fins a un màxim de 4 punts per a llargmetratges A, B, C i D i minisèries i per a curtmetratges i multiplataforma.

Es valora la qualitat del finançament acreditat que s'estableix sempre que s'acrediten correctament i dins dels preus de mercat i que siguen coherents a les quantitats que atorguen els operadors de televisió, les empreses de distribució i les administracions públiques.1. Contracte amb una empresa de distribució a Espanya. 2 punts si es presenten:

Contractes, amb preu determinat expressat en euros, formalitzats fins a la data de finalització del termini per a presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per part de l'empresa sol·licitant de l'ajuda o per qualsevol de les empreses coproductores del llargmetratge de nacionalitat espanyola, amb empreses de distribució cinematogràfica, sempre que hagen tingut la recaptació mínima de 50.000 euros en l'exercici 2021 o de 100.000 euros en l'exercici 2019, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.a de la disposició addicional segona de l'Ordre CUD/582/2020, de 26 de juny.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en les quals la participació espanyola siga minoritària, contractes amb preu cert expressat en euros amb empreses de distribució cinematogràfica, sempre que hagen tingut la recaptació mínima de 50.000 euros en l'exercici 2021 o de 100.000 euros en l'exercici 2019, formalitzats fins a la finalització del termini de presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per qualsevol de les empreses estrangeres coproductores, amb empreses distribuïdores dels països d'aquestes empreses coproductores.

2. Vendes internacionals. 1 punt si es presenten:

Contractes formalitzats fins a la data de finalització del termini per a presentar la sol·licitud per part de l'empresa sol·licitant de l'ajuda o per qualsevol de les empreses coproductores del llargmetratge de nacionalitat espanyola, amb agències de vendes internacionals, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en què la participació espanyola siga minoritària, contractes amb preu cert expressat en euros amb agències de vendes internacionals o dels precontractes, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros, formalitzats fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per qualsevol de les empreses estrangeres coproductores.3. Contractes de cessió o llicència de drets d'explotació per a l'àmbit internacional, exclòs el territori espanyol. 1 punt si es presenta:Import dels contractes de cessió o llicència de drets d'explotació per a l'àmbit internacional, exclòs el territori espanyol, amb empreses de distribució, plataformes en línia i canals televisius internacionals, o, en tots dos casos, dels precontractes, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en les quals la participació espanyola siga minoritària, import dels contractes de cessió o llicència de drets d'explotació per a l'àmbit internacional, exclòs el territori del país del qual es tracte, amb empreses de distribució, plataformes en línia i canals televisius internacionals, o precontractes, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros, formalitzats fins a finalitzar el termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per qualsevol de les empreses estrangeres coproductores, amb empreses distribuïdores dels països d'aquestes empreses coproductores.4. Suma total de contractes o compromisos en ferm amb prestadors de servei de comunicació audiovisual o amb les empreses productores filials que operen a Espanya, per a l'explotació a Espanya (puntuacions no acumulables). Màxim de 2 punts

Suma de contractes per un import igual o superior a 125.000 euros en animació. 2 punts

Suma de contractes per un import igual o superior a 80.000 euros en animació. 1 punt

Suma de contractes per un import inferior a 80.000 euros en animació. 0,5 puntsAcreditació. Documentació que s'ha de presentar:

Contractes amb preu cert expressat en euros, d'adquisició anticipada de drets d'explotació del llargmetratge, formalitzats fins a finalitzar el termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per part de l'empresa sol·licitant de l'ajuda, o per qualsevol de les empreses de nacionalitat espanyola coproductores, amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual o amb les empreses productores filials que operen en el territori espanyol, per a l'explotació a Espanya. En el cas d'adquisició anticipada dels dits drets per part d'empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual de titularitat pública, s'admetrà, així mateix, l'import que figure en la resolució d'adquisició corresponent, tot i que encara no s'haja formalitzat el respectiu contracte.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en les quals la participació espanyola siga minoritària, contractes amb preu cert expressat en euros, d'adquisició anticipada de drets d'explotació del llargmetratge, formalitzats fins a finalitzar el termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per qualsevol de les empreses estrangeres coproductores, amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual o amb les empreses productores filials que operen en el territori dels països d'aquestes empreses coproductores.5. Ajudes públiques estatals i ajudes de programes internacionals: Eurimages, Media, Ibermedia (imports acumulables). Màxim de 2 puntsImport igual o superior a 150.000 euros. 2 punts

Import igual o superior a 100.000 euros. 1 punt

Acreditació. Documentació que s'ha de presentar:

Resolucions de concessió al projecte, fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, de qualsevol ajuda pública estatal i internacional.

6. Coproducció internacional en la qual almenys empreses de dos països (un necessàriament Espanya) acrediten participació tecnicoartística. 1 punt

Acreditació. Documentació que s'ha de presentar:

Resolució d'aprovació de la coproducció internacional fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

2. Ficció. Els projectes de llargmetratge, curtmetratge i multiplataforma es valoren segons els criteris següents:

a) La qualitat del guió es valora amb fins a un màxim de:

– 20 punts en la modalitat de llargmetratge de ficció A.

– 20 punts en la modalitat de llargmetratge de ficció B i C.

– 20 punts en la modalitat de minisèries.

– 10 punts en la modalitat de llargmetratge de ficció D.

– 25 punts en la modalitat de curtmetratge i multiplataforma.

1r En cada modalitat es valoren els aspectes següents:

a) En el guió de curtmetratges i multiplataforma es valora:

– L'originalitat/premissa, fins a un màxim de 10 punts.

– L'estil/tècnica/tractament, fins a un màxim de 5 punts.

– Trama/desenvolupament, fins a un màxim de 5 punts.

– Els personatges, fins a un màxim de 5 punts.

b) En el guió de llargmetratges de ficció A, B i C, i minisèries es valora:

– L'originalitat/premissa, fins a un màxim de 5 punts.

– L'estil/tècnica/tractament, fins a un màxim de 5 punts.

– Trama/desenvolupament, fins a un màxim de 5 punts.

– Els personatges, fins a un màxim de 5 punts.

c) En el guió de llargmetratges de ficció D es valora:

– L'originalitat/premissa, fins a un màxim de 3 punts.

– L'estil/tècnica/tractament, fins a un màxim de 2 punts.

– Trama/desenvolupament, fins a un màxim de 3 punts.

– Els personatges, fins a un màxim de 2 punts.En les diferents modalitats de llargmetratge, per a valorar els aspectes assenyalats es pot tindre en consideració, de manera orientativa, el teaser del projecte i el videopitch, si els aporta l'empresa sol·licitant.En cada una de les modalitats es fa una mitjana de les valoracions de guió dels analistes experts de la comissió, i només passen a la fase següent el 75 % dels projectes presentats tenint en compte l'ordenació que resulta de la valoració del guió. A aquest efecte no es computen els projectes que no aporten un guió complet, ni els projectes els titulars dels quals hi hagen desistit mitjançant la renúncia corresponent, ni els presentats fora de termini.

L'últim projecte que supere la fase és el que, sent seleccionat, supose exactament, segons la modalitat, el 75 % o un percentatge superior sempre que sense comptabilitzar-lo el percentatge siga inferior al 75 %.Sense perjudici de tot això, es desestimaran els projectes amb un guió que obtinga una puntuació inferior a la mitat del màxim de punts establit per a cada modalitat.

Dels projectes amb els guions que queden entre el 75 % dels més ben valorats i amb una puntuació igual o superior a la mitat del màxim tenint en compte el que preveu aquest epígraf, es valora, a més:

b) Projecte. Fins a un màxim de 14 punts per a totes les modalitats.– Memòria de direcció. Es valora la consistència de la memòria de direcció i la visió autoral del projecte. Fins a un màxim de 6 punts.– Memòria de producció. Es valora el disseny de producció i la projecció del projecte, i l'equip autoral i tècnic. Es valora la proposta de l'equip creatiu i tècnic en coherència amb la tipologia del projecte. Fins a un màxim de 8 punts.c) Altres mèrits

Es valoren les ajudes prèvies, premis i reconeixements que haja obtingut el mateix projecte, que el guió estiga basat en una obra literària o teatral d'un autor valencià, el protagonisme de la dona, la vertebració i altres aspectes, amb un màxim de 5 punts; sempre que la puntuació obtinguda en la valoració del guió siga igual o superior al 50 % de la puntuació màxima de guió.

Es valora amb un màxim d'1,25 punts cada una de les circumstàncies següents, excepte en els apartats que s'atorguen 2 i 3 punts:

a) Haver obtingut una ajuda a escriptura de guió del mateix projecte d'una administració pública o del programa Ibermedia o del programa Media o d'entitats privades, amb una dotació igual o superior a 8.000 euros. En el cas d'ajudes de l'IVC (abans CulturArts), es computen les ajudes a escriptura de guió amb independència de la quantia de l'import. Per a llargmetratges i sèries.

b) Haver obtingut una ajuda a desenvolupament del mateix projecte d'una administració pública o del programa Ibermedia o del programa Media o d'entitats privades, amb una dotació igual o superior a 8.000 euros. En el cas d'ajudes de l'IVC, es computen les ajudes a desenvolupament amb independència de la quantia de l'import. Per a llargmetratges i sèries.

En el cas d'haver obtingut alguna de les ajudes dites s'ha d'acreditar la concessió al projecte, l'entitat concedent i la quantia. Només es computa una ajuda a escriptura de guió i una ajuda a desenvolupament.

c) Haver obtingut un premi al guió o al tractament del mateix projecte o ser-ne finalista i el guionista, valencià. En el cas de llargmetratges o sèries a més ha de tindre una dotació igual o superior a 2.000 euros.

En cap dels casos descrits es computen els premis ni les ajudes per a llargmetratges i sèries que no siguen en metàl·lic, llevat que en la convocatòria de l'ajuda o en les bases del premi s'haja quantificat econòmicament l'import equivalent a aquesta classe d'ajudes i premis.

En cas de ser finalista o haver obtingut diversos premis al guió només en computa un.

En cas que hi haja més d'un guionista i algun no tinga la condició de valencià se'n prorrateja la puntuació.

d) Que el guió estiga basat en una obra, literària o teatral, d'un autor valencià publicada o bé, si és teatral, estrenada amb un mínim de quinze representacions públiques, o que haja obtingut premis, candidatures o reconeixements especials en certàmens corresponents als Premis Max, Premi Planeta o Premi Nadal, o que el guió estiga basat en la vida o obra artística, cultural, social o científica d'algun personatge valencià singular.

No tenen la consideració de premis ni de reconeixements especials les ajudes públiques als textos literaris o teatrals en què es base el guió.Els còmics, les tires i les novel·les gràfiques s'entenen subsumits en el concepte d'obres literàries.

e) Si la dona desenvolupa un paper protagonista en el guió, tal com es defineix en la present ordre.

f) Relat valencià. Referents culturals, socials o històrics valencians en el conjunt del projecte. L'empresa sol·licitant ha de presentar un informe en què defense i acredite el relat valencià en cas que així siga.g) Si el rodatge es fa majoritàriament a la província d'Alacant o a la de Castelló, obtenen dos punts sempre que hi haja les circumstàncies següents:

– En el cas de sol·licitar una ajuda a curtmetratge o multiplataforma, que l'empresa sol·licitant no haja fet més de dos projectes de curtmetratge o multiplataforma de ficció, qualificats per l'ICAA, si escau.– En el cas de sol·licitar una ajuda a llargmetratge o sèrie, que l'empresa sol·licitant no haja fet més de dos projectes de llargmetratge de ficció, qualificats per l'ICAA, si escau.

Es tenen en compte les províncies en què es troben les instal·lacions en les quals es du a terme el rodatge.

h) En el cas de curtmetratges, multiplataforma i minisèries, que la llengua majoritària de rodatge siga el valencià. Màxim de 2 punts.d) Altres aspectes del projecte:

1r La condició de valenciana de l'empresa sol·licitant es valora amb un màxim de 5 punts, segons el criteri següent:

– En cas d'empreses persones jurídiques, 1 punt per cada any transcorregut des que es va establir el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

En cas d'empreses persones físiques (autònoms), se suma 1 punt per cada any en què estiga donat d'alta en l'epígraf corresponent a producció audiovisual en l'impost d'activitats econòmiques (IAE), amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

No computa l'any de la convocatòria, tot i que ha d'estar domiciliat a la Comunitat Valenciana.

A aquest efecte es pot presentar una declaració responsable que incloga els punts dits o bé aportar el número d'inscripció en el Registre administratiu d'empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana, alta en l'impost d'activitats econòmiques o en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. A més, en cas de persona jurídica també es pot aportar l'escriptura pública de constitució o modificació en què així figure; i en el cas de persones físiques, el certificat d'empadronament.Si la sol·licitant és una AIE, es comptabilitzen els punts si un dels socis (empreses productores) que la componen compleix aquests requisits.

En cas de societats que hagen canviat únicament la denominació social en algun dels cinc anys anteriors, han d'acreditar que mantenen el mateix NIF i aportar còpia de l'escriptura de modificació.2n La inversió en el territori de la Comunitat Valenciana. Es valora 1 punt per cada 5 % de la despesa feta a la Comunitat Valenciana per qualsevol de les empreses coproductores superior a l'import d'ajuda sol·licitada fins a un màxim de 10 punts en el cas d'una despesa del 50 % superior a l'ajuda concedida.

S'ha d'acompanyar d'una declaració responsable que contemple el compromís de la despesa en import i percentatge sobre l'ajuda que es reba que s'ha de fer a la Comunitat Valenciana.

3r La participació d'equips tècnics valencians es valora amb fins a un màxim de 10 punts en llargmetratges D i un màxim de 15 punts en llargmetratges A, B i C, minisèries i curtmetratges/multiplataforma. Si no s'obtenen almenys el 50 % dels punts, la puntuació és de 0 punts.La participació dels components dels equips tècnics s'ha d'acreditar amb una declaració responsable de l'empresa sol·licitant relacionant els llocs ocupats per persones amb la condició de valencianes. La declaració té caràcter vinculant i la producció pot ser requerida en qualsevol moment per l'IVC per a acreditar els aspectes declarats. No té validesa si el document no està degudament firmat per la producció.En la modalitat llargmetratges A s'obtenen els 15 punts en cas de presentar una declaració responsable on indique que el 80 % del bloc d'autors i el 80 % del bloc de direccions tècniques l'han de compondre professionals valencians, indicant, si és el cas, proposta de nom i cognoms de cada persona que ha d'ocupar el càrrec. En cas de no presentar la declaració o si el percentatge és inferior al 80 % en qualsevol dels dos blocs la puntuació és de 0 punts. En cas de no estar acreditats els aspectes descrits no es comptabilitzen els punts corresponents.Es distingeixen dos blocs, el d'autors i el de tècnics. En el cas que un mateix professional desenvolupe més d'una activitat de les incloses en el present apartat, en qualsevol dels blocs, pot obtindre els punts corresponents a cada una.

a) Bloc d'autors que tenen condició de valencians

Direcció: 2 punts

Producció executiva: 1 punt

Guionista: 1 punt

Autoria de la música: 1 punt

Direcció de fotografia: 1 punt

Muntatge: 1 punt

El màxim de puntuació en cada apartat és d'1 punt (2 en el cas de la direcció) independentment que hi haja més d'una autoria per apartat.En el cas que en una de les autories hi haja una dona que tinga la condició de valenciana, es pot sumar un punt més a la puntuació del bloc.

En el cas que, almenys, en dos de les autories hi haja dos dones valencianes diferents, se sumen dos punts més a la puntuació del bloc.A aquest efecte, una mateixa dona no es pot computar més que una vegada encara que hi haja de fer diferents funcions tècniques.

En el cas que la direcció siga novella se suma un punt més.

El màxim de punts que es pot aconseguir en aquest bloc és de 6 punts.

b) Bloc de tècnics que tenen condició de valencians.

Curtmetratges i multiplataforma, llargmetratges de ficció B, C i D

Direcció d'art: 1 punt

Direcció de producció: 1 punt

Direcció de so: 1 punt

Direcció de vestuari: 1 punt

Direcció de perruqueria: 1 punt

Direcció de maquillatge: 1 punt

Direcció de producció: 1 punt

Ajudant de direcció: 1 punt

Una altra direcció: 1 punt

El màxim de puntuació en cada apartat és, segons la modalitat, d'1 punt, independentment que hi haja més d'un tècnic per apartat.En el cas que dos o tres de les direccions tècniques les ocupen diferents dones que tinguen la condició de valencianes es pot sumar un punt més a la puntuació del bloc.

En el cas que quatre o més de les direccions tècniques les ocupen diferents dones valencianes es poden sumar dos punts més a la puntuació del bloc.

A aquest efecte, una mateixa dona no es pot computar més que una vegada, encara que hi haja de fer diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es pot aconseguir en aquest bloc és de 9 punts.

En les categories de llargmetratges B, C, D, minisèries i curtmetratges/multiplataforma, en cas de coproduccions, la puntuació final obtinguda en cada un dels blocs (autors i tècnics) es valora proporcionalment a la titularitat de l'obra que corresponga a l'empresa sol·licitant de l'ajuda, segons el contracte de coproducció aportat, que no ha de ser mai inferior al 20 % o 30 %, segons corresponga. De manera que quan els punts que sume siguen, com a mínim, l'equivalent a aquest mateix percentatge aplicat a la puntuació màxima que es pot obtindre en cada bloc, suma aquest màxim de punts i, si no hi arriba, se'n calculen els punts proporcionals. Açò no s'aplica a la categoria de llargmetratges A.De manera similar, en el cas d'una AIE valenciana o en la qual s'integre una empresa productora valenciana, s'entén que el percentatge de titularitat de l'obra de l'AIE és d'un 30 %, per la qual cosa en cada bloc es computa el màxim de punts si s'arriba al 30 % dels punts en cada un, i si no s'hi arriba es calculen els punts proporcionals, amb les excepcions especificades en la present ordre. Açò no s'aplica a la categoria de llargmetratges A.

En cas que la coproducció o la constitució de l'AIE siga posterior a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda, es pot modificar la puntuació total obtinguda en sumar el bloc d'autors i tècnics; sense que es puga alterar la modalitat per la qual se sol·licita l'ajuda. Açò no s'aplica a la categoria de llargmetratges A.

4t La participació d'equips artístics valencians es valora fins a un màxim de 10 punts en llargmetratges D i un màxim de 15 punts en llargmetratges A, B i C, minisèries i curtmetratges i multiplataforma.En la modalitat llargmetratges A s'obtenen els 15 punts en cas de presentar una declaració responsable que indique que el 80 % dels papers protagonistes i el 80 % dels papers secundaris els ocupen professionals valencians, amb la indicació del nom i cognoms de cada persona que farà cada personatge o indicant que està pendent de càsting. En cas de no presentar la declaració o si el percentatge és inferior al 80 % en qualsevol dels dos blocs, la puntuació és de 0 punts.En la resta de categories de llargmetratges de ficció B, C i D s'obté el màxim de punts en cas de presentar una declaració responsable que indique que es complirà el percentatge de coproducció del sol·licitant en els papers protagonistes i el percentatge de coproducció del sol·licitant dels papers secundaris que han d'ocupar professionals valencians, indicant, si és el cas, nom i cognoms de cada persona que ha de fer cada personatge o indicant que està pendent de càsting. En cas de no presentar la declaració, la puntuació és de 0 punts. El percentatge de compliment de participació de protagonistes i secundaris no pot ser mai inferior al percentatge de coproducció i en el cas que el percentatge de coproducció siga del 50 % o superior s'aconsegueix la màxima puntuació en acreditar un 50 % de participació de personatges protagonistes i un 50 % de participació de secundaris valencians.Quan el nombre de personatges en cada categoria no siga divisible pel percentatge de coproducció de l'empresa sol·licitant, s'entén complit el criteri si s'arriba al nombre de personatges que suposen el percentatge immediatament inferior sense superar el percentatge de la productora sol·licitant.

Quan no hi haja cap paper protagonista amb participació valenciana per ser impossible el compliment del percentatge de la productora sol·licitant en ser indivisible amb el nombre total de papers, s'aconsegueix la màxima puntuació si s'arriba a un nombre de personatges secundaris que suposen el percentatge de la productora sol·licitant incrementat amb un 20 % addicional.

En el cas de curtmetratges i multiplataforma s'aconsegueix la màxima puntuació si s'acredita la participació almenys del 60 % de personatges protagonistes i secundaris amb intèrprets valencians.

Es pot acreditar amb una declaració responsable de l'empresa sol·licitant en què es faça la relació del nom de les persones, amb la condició de valencianes, que han d'ocupar els diferents personatges del guió i amb la indicació de si són protagonistes o secundaris, el lloc de naixement i, en el cas de ser residents a la Comunitat Valenciana, el lloc d'empadronament i la data d'empadronament en el sentit definit en la present ordre. La declaració té caràcter vinculant i l'IVC pot requerir la producció en qualsevol moment per a acreditar els punts declarats. No té validesa si el document no està degudament firmat per la producció.En cas d'estar pendents de càsting s'ha de presentar un escrit de la producció amb el compromís ferm que seran valencians i, en els casos que procedisca, amb empadronament com a residents a la Comunitat Valenciana. L'empresa sol·licitant ha d'acreditar o comprometre's a tindre el mateix percentatge d'actors protagonistes i secundaris valencians que de coproducció. El compliment del percentatge dit atorga la màxima puntuació. En cas de ser un percentatge inferior es reduirà proporcionalment la puntuació.

En cas de coproduccions, la puntuació final obtinguda es valora proporcionalment a la titularitat de l'obra que corresponga a l'empresa sol·licitant de l'ajuda, segons el contracte de coproducció aportat, que no ha de ser mai inferior al percentatge de coproducció o del 30 % en el cas d'una AIE. De manera que quan el percentatge que sumen l'elenc protagonista i secundari siguen, com a mínim, l'equivalent a aquest mateix percentatge de coproducció i, si no s'hi arriba, se'n calculen els punts proporcionals.

En el cas de una AIE valenciana o en la qual s'integre una empresa productora valenciana, s'entén que el percentatge de titularitat de l'obra de l'AIE és l'estipulat en la present ordre.

En cas que la coproducció o la constitució de l'AIE siga posterior a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda, es pot modificar la puntuació total obtinguda; sense que es puga alterar la modalitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.

5é. La contractació d'empreses que hagen de prestar serveis en la producció, amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, es valora amb fins a un màxim de 2 punts en totes les modalitats.

La contractació del servei de què es tracte ha de ser majoritària. S'entén per contractació majoritària, a aquest efecte, els casos en què la contractació amb l'empresa de serveis valenciana per a un servei o de més d'una empresa valenciana per al mateix servei supose més del 60 % de la quantia pressupostada per al servei i prevista així en el pressupost. Per davall del percentatge dit la puntuació és de zero punts en aquest apartat.

Les empreses de serveis en el cas de ser autònoms no poden ser persones de l'equip tècnic si exerceixen la mateixa funció en tots dos casos.A aquest efecte només es tenen en compte les empreses de serveis següents:

Empreses de lloguer d'equipaments per a rodatge, càmeres, il·luminació, grues, grups electrògens, platós, material de so, empreses de servei d'àpats, empreses de transport, empreses de postproducció d'imatge, d'efectes especials o visuals/òptics, empreses de so, so directe, doblatge, postproducció, subtitulat, vestuari, decorats: per contractar amb una o diverses empreses s'atorguen 0,5 punts.

No es computen empreses que formen part de la producció (AIE, coproductors).

Les empreses que lloguen material de so es computen com a empreses de lloguer d'equipament per al rodatge i no com a empreses de so, llevat que siguen contractades per a prestar tots dos serveis, cas en el qual es poden computar en tots dos grups.

En el cas que s'acredite que una mateixa empresa, persona física o jurídica, amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, presta serveis en més d'un grup d'activitats de les incloses en el present apartat, pot obtindre els punts corresponents a cada un.

S'han d'acreditar mitjançant declaració responsable de l'empresa productora amb la indicació de l'import dels serveis, així com el domicili fiscal de l'empresa, si és persona jurídica. Si es tracta d'empresaris autònoms han de tindre empadronament com a residents a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat mínima d'un any. En cas de no estar acreditat això, no es comptabilitzen aquestes empreses.

Es poden aportar factures de serveis ja prestats relacionats amb el projecte pel qual se sol·licita la subvenció sempre que s'identifique el número de factura, l'empresa de serveis, el domicili fiscal, el servei prestat, el títol de la producció objecte d'aquest i l'import facturat que, sense IVA, ha de respectar el percentatge previst en el present apartat. Els pressupostos i les anomenades factures proforma no són vàlids a aquest efecte.

6é. Trajectòria i solvència de l'empresa sol·licitant. Es valora, amb un màxim de fins a 6 punts per a llargmetratges i minisèries i 3 punts per a curtmetratges i multiplataforma segons les obres audiovisuals fetes i els premis obtinguts. Les produccions participants o premiades han de ser de gènere de ficció.

A l'efecte del present apartat només es computen l'historial de l'empresa sol·licitant, si té el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i de les persones que apareguen en el projecte en la producció i producció executiva, si tenen la condició de valencianes.

En el cas que l'empresa sol·licitant siga una AIE computa l'historial de l'empresa valenciana que forme part de l'AIE, si n'hi ha, que assenyale l'AIE sol·licitant.

La condició de valenciana de l'empresa sol·licitant i de la producció s'han d'acreditar mitjançant qualsevol de les formes que assenyala l'apartat 1r, d'aquesta lletra b).

Si una empresa sol·licitant ha canviat la denominació social, però manté el mateix NIF i així ho acredita, es considera que es tracta de la mateixa empresa.

6.1. Experiència de l'empresa sol·licitant de l'ajuda en els últims deu anys en el cas de projectes de ficció (puntuacions no acumulables). Màxim de 3 punts

– 1,5 punts per cada llargmetratge de ficció produït per l'empresa i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent i per cada llargmetratge televisiu o sèrie de ficció que s'haja emés en una cadena pública o privada o amb estrena comercial en reproducció en continu (streaming) o plataforma digital de visió a la carta.

– 0,50 punts per cada curtmetratge de ficció produït per l'empresa i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent. S'equiparen als curtmetratges i les sèries web sempre que s'hagen emés en plataformes de difusió de canals de televisió.

– 0,25 punts per cada obra produïda per l'empresa i qualificada per l'ICAA o organisme equivalent com a curtmetratge documental, i 1 punt per cada llargmetratge de cine o televisiu o sèrie documental (60 minuts o més) que s'hagen emés en una cadena pública o privada o amb estrena comercial en reproducció en continu (streaming) o visió a la carta. S'equiparen als curtmetratges les sèries web sempre que s'hagen emés en plataformes de difusió de canals de televisió.

6.2. Participació en festivals i premis obtinguts en les categories de millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula de ficció, millor curtmetratge de ficció, amb producció de l'empresa sol·licitant de l'ajuda (d'acord amb les puntuacions establides en l'annex V de festivals i premis). Les produccions participants o premiades han de ser de gènere d'animació. Màxim de 3 punts.7é. Trajectòria de la direcció. Es valora, amb un màxim de fins a 3 punts per a llargmetratges A, B, C i D i minisèries, i un màxim d'1 punt per a curtmetratges.

7.1. Participació (o, si és el cas, nominació) en les categories de millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula de ficció, millor curtmetratge de ficció, realitzat per la direcció; categoria de millor direcció i categoria de millor direcció novella en algun festival o premi dels relacionats en l'annex V de festivals i premis (puntuació per cada festival o premi). Les produccions participants o premiades han de ser de gènere de ficció. Màxim d'1 punt.

7.2. Obtenció de premi en les categories de millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula de ficció, millor curtmetratge de ficció; categoria de millor direcció i categoria de millor direcció novella en algun festival o premi dels relacionats en l'annex V de festivals i premis (puntuació per cada festival o premi). Les produccions participants o premiades han de ser de gènere de ficció. Màxim de 2 punts.

En tots els casos les circumstàncies corresponents han de concórrer abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Els premis s'han d'acreditar mitjançant fitxes de l'ICAA en què consten, captures de pantalla de la web de l'acadèmia o festival, documents expedits per l'acadèmia o l'organització del festival corresponent que certifiquen el premi o notícies de premsa.

e) Viabilitat econòmica de la producció presentada. En particular es valora:

1r El finançament consolidat en relació amb el projecte es valora amb fins a un màxim de:

– 20 punts per a llargmetratges de ficció D.

Els projectes presentats en la categoria de llargmetratges de ficció D han d'obtindre almenys 15 punts. En cas de no aconseguir els 15 punts, la puntuació en aquest apartat és de 0 punts.

Els projectes llargmetratges D amb titulars que disposen del finançament del 40 % del pressupost del projecte obtenen la màxima puntuació. I la puntuació es reduirà proporcionalment al percentatge que tinguen finançat.

S'obtenen els punts segons els documents que asseguren l'aportació real al projecte.

L'acreditació del finançament es fa amb documentació que quantifique l'import corresponent, a través de:

a) Contractes o precontractes d'adquisició anticipada de drets d'emissió del projecte amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual (televisions o plataformes) o amb administracions o entitats públiques formalitzats per l'empresa productora o coproductora, degudament acreditats.

En el cas d'adquisició anticipada dels dits drets per part d'empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual de titularitat pública, s'admet l'import que figure en la resolució d'adquisició corresponent, tot i que encara no s'haja formalitzat el respectiu contracte. A aquest efecte, no s'equiparen a aquestes resolucions altres actes o documents com ara propostes d'adquisició o seleccions d'obres prèvies.b) Contractes o precontractes sobre el projecte amb empreses distribuïdores, formalitzats per l'empresa productora i/o coproductora, sempre que s'acrediten degudament tots aquests aspectes. Es comptabilitza l'import del contracte fins a un màxim del 15 % del pressupost de la producció.

c) Contractes o precontractes que comprometen vendes internacionals del projecte amb agents acreditats en aquestes vendes sempre que incorporen un compromís ferm i un preu determinat formalitzats amb l'empresa productora o coproductora.

d) Ajudes públiques en concurrència competitiva a la producció del projecte sempre que se n'acredite l'emissió de la resolució de concessió abans del termini de finalització de presentar sol·licituds, tant de l'empresa sol·licitant com de l'empresa coproductora acreditada com a tal. No computen a aquest efecte els imports d'ajudes concedides per a l'escriptura de guió.

e) Auditoria de la despesa ja feta en la producció, per una quantia no superior al 20 % del pressupost, elaborada per auditor inscrit en el Registre oficial d'auditors de comptes.

f) Aportacions destinades a la producció fetes per inversors privats sustentades en un contracte o document equivalent. Per a comptabilitzar-les s'han d'acreditar per mitjà del document corresponent al compromís d'inversió i dels mitjans següents, segons corresponga:f.1. En el cas d'inversió privada o finançament a través d'una AIE ha de presentar escriptura de constitució, compromís quantificat de la inversió que s'ha de fer a través de l'AIE firmada pel representant, amb indicació de la procedència d'aquests recursos, i a més ha d'aportar:Contracte o precontracte entre l'empresa o l'AIE, la part inversora i un despatx o empresa especialitzada en la gestió d'AIE i inversions privades, firmat per totes les parts amb el compromís d'inversió en el projecte. L'empresa intermediària o despatx especialitzat ha d'acreditar la seua experiència en l'àmbit, amb indicació expressa del compromís de la quantitat que s'hi ha d'invertir.

f.2. En el cas d'inversió privada o finançament sense AIE ha de presentar:

Contracte o precontracte entre l'empresa i la part inversora, firmat per totes les parts amb el compromís d'inversió en el projecte, amb indicació expressa de la quantitat que s'hi ha d'invertir.

Sense perjudici de tot això, qualsevol modificació que es preveja fer sobre les fonts de finançament declarades en el projecte s'ha de comunicar prèviament a l'IVC.

Els compromisos dels inversors privats són vinculants.

g) Els premis concedits a alguna de les empreses titulars del projecte per participar en festivals o laboratoris audiovisuals consistents en serveis propis d'empreses de servei, inclosos els corresponents a la postproducció, es poden imputar com a finançament consolidat sempre que el valor del premi estiga quantificat en les bases de la convocatòria corresponent.

h) Aval bancari. L'aval bancari és vàlid sempre que estiga relacionat directament amb la producció de l'obra audiovisual.

2n. Qualitat del finançament acreditat. Fins a un màxim de 5 punts per a llargmetratges A, B, C i D i minisèries i per a curtmetratges i multiplataforma.

Es valora la qualitat del finançament acreditat que s'estableix sempre que s'acrediten correctament i dins dels preus de mercat i que siguen coherents a les quantitats que atorguen els operadors de televisió, les empreses de distribució i les administracions públiques.

1. Contracte amb una empresa de distribució a Espanya. 2 punts si es presenten:

Contractes, amb preu determinat expressat en euros, formalitzats fins a la data de finalització del termini per a presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per part de l'empresa sol·licitant de l'ajuda o de qualsevol de les empreses coproductores del llargmetratge de nacionalitat espanyola, amb empreses de distribució cinematogràfica, sempre que hagen tingut la recaptació mínima de 50.000 euros en l'exercici 2021 o de 100.000 euros en l'exercici 2019, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.a de la disposició addicional segona de l'Ordre CUD/582/2020, de 26 de juny.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en què la participació espanyola siga minoritària, contractes amb preu cert expressat en euros amb empreses de distribució cinematogràfica, sempre que hagen tingut la recaptació mínima de 50.000 euros en l'exercici 2021 o de 100.000 euros en l'exercici 2019, formalitzats fins a finalitzar el termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, de qualsevol de les empreses estrangeres coproductores, amb empreses distribuïdores dels països d'aquestes empreses coproductores.2. Vendes internacionals. 1 punt si es presenten:

Contractes formalitzats fins a la data de finalització del termini per a presentar la sol·licitud de l'empresa sol·licitant de l'ajuda o de qualsevol de les empreses coproductores del llargmetratge de nacionalitat espanyola amb agències de vendes internacionals, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en què la participació espanyola siga minoritària, contractes amb preu cert expressat en euros amb agències de vendes internacionals o dels precontractes, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros, formalitzats fins a finalitzar el termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per qualsevol de les empreses estrangeres coproductores.

3. Contractes de cessió o llicència de drets d'explotació per a l'àmbit internacional, exclòs el territori espanyol. 1 punt si es presenta:Import dels contractes de cessió o llicència de drets d'explotació per a l'àmbit internacional, exclòs el territori espanyol, amb empreses de distribució, plataformes en línia i canals televisius internacionals, o, en tots dos casos, dels precontractes, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en què la participació espanyola siga minoritària, import dels contractes de cessió o llicència de drets d'explotació per a l'àmbit internacional, exclòs el territori del país del qual es tracte, amb empreses de distribució, plataformes en línia i canals televisius internacionals, o precontractes, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros, formalitzats fins a finalitzar el termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, de qualsevol de les empreses estrangeres coproductores, amb empreses distribuïdores dels països d'aquestes empreses coproductores.4. Suma total de contractes o compromisos en ferm amb prestadors de servei de comunicació audiovisual o amb les empreses productores filials que operen a Espanya, per a l'explotació a Espanya (puntuacions no acumulables). Màxim de 2 punts.

Suma de contractes per un import igual o superior a 125.000 euros en ficció. 2 punts.

Suma de contractes per un import igual o superior a 80.000 euros en ficció. 1 punt.

Suma de contractes per un import inferior a 80.000 euros en ficció. 0,5 punts.

En el cas de curtmetratges, suma de contractes per un import igual o superior a 5.000 euros, 2,5 punts.

Acreditació. Documentació que s'ha de presentar:

Contractes amb preu cert expressat en euros, d'adquisició anticipada de drets d'explotació del llargmetratge, formalitzats fins a finalitzar el termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per part de l'empresa sol·licitant de l'ajuda, o qualsevol de les empreses de nacionalitat espanyola coproductores, amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual o amb les empreses productores filials que operen en el territori espanyol, per a l'explotació a Espanya. En el cas d'adquisició anticipada dels dits drets per part d'empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual de titularitat pública, s'admetrà, així mateix, l'import que figure en la resolució d'adquisició corresponent, tot i que encara no s'haja formalitzat el respectiu contracte.En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en què la participació espanyola siga minoritària, contractes amb preu cert expressat en euros, d'adquisició anticipada de drets d'explotació del llargmetratge, formalitzats fins a finalitzar el termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per qualsevol de les empreses estrangeres coproductores, amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual o amb les empreses productores filials que operen en el territori dels països d'aquestes empreses coproductores.5. Ajudes públiques nacionals i ajudes de programes internacionals: Eurimages, Media, Ibermedia (imports acumulables). Màxim de 2 punts.

Import igual o superior a 150.000 euros. 2 punts.

Import igual o superior a 100.000 euros. 1 punt.

En el cas de curtmetratges, import igual o superior a 15.000 euros. 2,5 punts.

Acreditació. Documentació que s'ha de presentar:

Resolucions de concessió al projecte, fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, de qualsevol ajuda pública estatal i internacional.

6. Coproducció internacional en la qual almenys empreses de dos països (un necessàriament Espanya) acrediten participació tecnicoartística. 1 punt.

Acreditació. Documentació que s'ha de presentar:

Resolució d'aprovació de la coproducció internacional fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3. Documental. Els projectes de llargmetratge, curtmetratge i multiplataforma es valoren segons els criteris següents:

a) La qualitat del guió es valora amb fins a un màxim de:

– 30 punts per a llargmetratges i 35 punts per a curtmetratges i multiplataforma.

1r En cada modalitat es valoren els aspectes següents definits en la present ordre:

En el guió es valora:

– L'originalitat/premissa, fins a un màxim de 20 punts per a curtmetratges i multiplataforma i 15 punts per a llargmetratges.

– L'estil, la tècnica i el tractament, fins a un màxim de 5 punts.

– Trama/desenvolupament, fins a un màxim de 5 punts.

– Personatges, fins a un màxim de 5 punts.

En ambdós modalitats de llargmetratge, per a valorar els aspectes assenyalats es pot tindre en consideració, de manera orientativa, el teaser del projecte i el videopitch, si els aporta l'empresa sol·licitant.En cada una de les modalitats es fa una mitjana de les valoracions de guió dels analistes experts de la comissió i només passen a la fase següent el 75 % dels projectes presentats tenint en compte l'ordenació que resulta de la valoració de guió. A aquest efecte no es computen els projectes que no hagen aportat un guió complet.

L'últim projecte que supere la fase és el que sent seleccionat supose exactament el 75 % o un percentatge superior sempre que sense comptabilitzar-lo el percentatge siga inferior al 75 %.

Sense perjudici de tot això, es desestimaran els projectes amb un guió que obtinga una puntuació inferior a 15 punts en el cas de llargmetratges i 18 punts en el cas de curtmetratges i multiplataforma.Dels projectes amb guions que superen aquesta fase de valoració de guió, es valora, a més:

b) Projecte. Fins a un màxim de 13 punts.

Memòria de direcció. Es valora la consistència de la memòria de direcció i la visió autoral del projecte. Fins a un màxim de 5 punts.

Memòria de producció. Es valora el disseny de producció i la projecció del projecte. Equip tècnic i autoral. Es valora la proposta de l'equip creatiu i tècnic en coherència amb la tipologia del projecte. Es valora la repercussió dels projectes de l'empresa sol·licitant i de la direcció emesos per televisions o plataformes, públiques o privades, d'àmbit nacional o internacional.

Fins a un màxim de 8 punts.

c) Altres mèrits llargmetratges i sèries. Fins a un màxim de 5 punts.Es valoren les ajudes prèvies, premis i reconeixements que ha obtingut el mateix projecte, el protagonisme de la dona, la vertebració i altres aspectes, amb un màxim de 5 punts; sempre que la puntuació obtinguda en la valoració del guió siga igual o superior a 15 punts, respectivament.Es valora amb un màxim d'1,25 punts cada una de les circumstàncies següents excepte en els apartats que s'atorguen 2 i 3 punts:

1. Haver obtingut una ajuda a escriptura de guió del mateix projecte d'una administració pública o del programa Ibermedia o del programa Media o d'entitats privades, amb una dotació igual o superior a 8.000 euros. En el cas d'ajudes de l'IVC (abans CulturArts), es computen les ajudes a escriptura de guió amb independència de la quantia de l'import. Per a llargmetratges i sèries.

2. Haver obtingut una ajuda al desenvolupament del mateix projecte d'una administració pública o del programa Ibermedia o del programa Media o d'entitats privades, amb una dotació igual o superior a 8.000 euros. En el cas d'ajudes de l'IVC, es computen les ajudes a desenvolupament amb independència de la quantia de l'import. Per a llargmetratges i sèries.

En el cas d'haver obtingut alguna de les ajudes esmentades s'ha d'acreditar la concessió al projecte, l'entitat concedent i la quantia. Només es computa una ajuda a escriptura de guió i una ajuda a desenvolupament.

3. Haver obtingut un premi al guió o al tractament del mateix projecte o ser-ne finalista, si la dotació, en tots dos casos, és igual o superior a 2.000 euros i el guionista és valencià.

En cap dels casos esmentats es computen els premis ni les ajudes que no siguen en metàl·lic, llevat que en la convocatòria de l'ajuda o en les bases del premi s'haja quantificat econòmicament l'import equivalent a aquesta classe d'ajudes i premis.

En cas de ser finalista o haver obtingut diversos premis al guió, només en computa un.

En cas que hi haja més d'un guionista i algun no tinga la condició de valencià, es prorrateja aquesta puntuació.

En el cas d'haver obtingut alguna de les ajudes dites s'ha d'acreditar la concessió al projecte, l'entitat concedent i la quantia. Només es computa una ajuda a escriptura de guió i una ajuda al desenvolupament.

4. Si la dona té un paper protagonista en el guió, tal com es defineix en la present ordre.

5. Si el procés de realització és majoritàriament a la província d'Alacant o a la de Castelló, obtenen dos punts, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:

– En el cas de sol·licitar una ajuda a curtmetratge, que l'empresa sol·licitant no haja fet més de dos projectes de curtmetratge.

– En el cas de sol·licitar una ajuda a llargmetratge o sèrie que l'empresa sol·licitant no haja fet més de dos projectes de llargmetratge.Es tenen en compte les províncies en què es troben les instal·lacions en les quals es fa el rodatge.

6. Relat valencià. Referents culturals, socials o històrics valencians en el conjunt del projecte.

7. En el cas de curtmetratges i multiplataforma, que la llengua majoritària de rodatge siga el valencià. Màxim de 3 punts.

Només es pot aconseguir un màxim de 5 punts en aquest apartat.

c) Altres aspectes del projecte:

1r. La condició de valenciana de l'empresa sol·licitant es valora amb un màxim de 5 punts, segons el criteri següent:

– En cas d'empreses persones jurídiques 1 punt per cada any transcorregut des que es va establir el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

En cas d'empreses persones físiques (autònoms), se suma 1 punt per cada any en què estiga donat d'alta en l'epígraf corresponent a producció audiovisual en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) o amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

No computa l'any de la convocatòria, tot i que ha d'estar domiciliat a la Comunitat Valenciana.

A aquest efecte es pot presentar una declaració responsable que incloga aquests aspectes o bé aportar el número d'inscripció en el Registre administratiu d'empreses audiovisuals de la Comunitat Valenciana, alta en l'impost d'activitats econòmiques o en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors. A més, en cas de persona jurídica també es pot aportar l'escriptura pública de constitució o modificació en què així figure; i en el cas de persones físiques, el certificat d'empadronament.Si la sol·licitant és una AIE, es comptabilitzen els punts si un dels socis (empreses productores) que la componen compleix aquests requisits.

En cas de societats que hagen canviat únicament la denominació social en algun dels cinc anys anteriors, han d'acreditar que mantenen el mateix NIF i aportar còpia de l'escriptura de modificació.

2n. La inversió al territori de la Comunitat Valenciana. Es valora amb un màxim de 6 punts.

En el cas de llargmetratges B es valora 1 punt per cada 5 % de despesa feta a la Comunitat Valenciana per qualsevol de les empreses coproductores superior a l'import d'ajuda concedit fins a un màxim de 10 punts en el cas de fer una despesa del 50 % superior a l'ajuda concedida. En el cas de llargmetratges A i curtmetratges i multiplataforma es valora 0,5 punt per cada 5 % de despesa feta a la Comunitat Valenciana superior a l'import d'ajuda concedit fins a un màxim de 5 punts en el cas de fer una despesa del 50 % superior a l'ajuda concedida.

3r. La participació d'equips tècnics valencians es valora amb fins a un màxim de 21 punts en totes les modalitats.

Si no s'obtenen almenys 10 punts, la puntuació és de 0 punts.

La participació dels components dels equips tècnics es pot acreditar mitjançant contractes, precontractes o cartes d'interés dels professionals amb el seu compromís o interés de participar en el projecte, en què es concrete el nom i cognoms del tècnic, el número de DNI, municipi de naixement i municipi on resideix i any d'empadronament, així com el treball o treballs tècnics que hi ha de fer.Com a alternativa, la producció pot aportar una declaració responsable en què conste la relació dels diferents llocs tècnics que han d'ocupar professionals valencians. La declaració té caràcter vinculant i l'IVC pot requerir a la producció en qualsevol moment que acredite els aspectes declarats. No té validesa si el document no està degudament firmat per la producció.En cas de no estar acreditats aquests aspectes no es comptabilitzen els punts corresponents.

S'hi distingeixen dos blocs, el d'autors i el de tècnics. En el cas que un mateix professional desenvolupe més d'una activitat de les incloses en el present apartat, en qualsevol dels blocs, pot obtindre els punts corresponents a cada una.

a) Bloc d'autors que tenen la condició de valencians:

Direcció: 3 punts

Producció executiva: 2 punts

Guionista: 2 punts

Autoria de la música: 2 punts

Direcció de fotografia: 2 punts

Muntatge: 2 punts

El màxim de puntuació en cada apartat és de 2 punts (3 punts en el cas de direcció), independentment que hi haja més d'un autor per apartat.

En el cas que en una de les autories hi haja una dona que tinga la condició de valenciana, es pot sumar un punt més a la puntuació del bloc.

En el cas que en les autories hi haja dos o més dones valencianes diferents, se sumen dos punts més a la puntuació del bloc.

A aquest efecte, una mateixa dona no es pot computar més que una vegada, encara que hi haja de fer diferents funcions tècniques.

En el cas que la direcció valenciana siga novell, es pot sumar 1 punt més a la puntuació del bloc.

El màxim de punts que es pot aconseguir en el bloc és d'11 punts.b) Bloc de tècnics que tenen la condició de valencians:

Direcció d'art: 2 punts

Direcció de producció: 2 punts

Direcció de so: 2 punts

Ajudant de direcció: 2 punts

Si la funció de narrador principal la fa una persona que té la condició de valenciana o participa algun elenc que té la condició de valencià en seqüències ficcionades: 2 punts.

Altres direccions (fins a un màxim de tres): 2 punts per cada una. Només són computables tres direccions més de les que figuren en el conveni col·lectiu vigent de la indústria per a la producció audiovisual.

El màxim de puntuació en cada apartat és de 2 punts independentment que hi haja més d'un tècnic per apartat.

En el cas que dos o tres de les direccions tècniques les ocupen dones diferents que tinguen la condició de valencianes es pot sumar un punt més a la puntuació del bloc.

En el cas que quatre o més de les direccions tècniques les ocupen dones diferents que tinguen la condició de valencianes es poden sumar dos punts més a la puntuació del bloc.

A aquest efecte, una mateixa dona no es pot computar més que una vegada, encara que hi haja de fer diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es pot aconseguir en aquest bloc és de 10 punts.

En cas de coproduccions la puntuació final obtinguda en cada un dels blocs (autors i tècnics) es valora proporcionalment a la titularitat de l'obra que corresponga a l'empresa sol·licitant de l'ajuda, segons el contracte de coproducció aportat, que no ha de ser mai inferior a 30 %. De manera que quan els punts que sume siguen, com a mínim, l'equivalent a aquest mateix percentatge aplicat a la puntuació màxima que es pot obtindre en cada bloc (10 punts), suma aquest màxim de punts en cada bloc i si no l'aconsegueix se'n calculen els punts proporcionals.De manera semblant, en el cas de una AIE valenciana o en la qual s'integre una empresa productora valenciana, s'entén que el percentatge de titularitat de l'obra de l'empresa sol·licitant és d'un 30 %, per la qual cosa en cada bloc es computa el màxim de 10 punts, segons modalitat, si se n'aconsegueixen 5, i si no s'aconsegueixen es calculen els punts proporcionals.

En cas que la coproducció o la constitució de l'AIE siga posterior a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda, es pot modificar la puntuació total obtinguda en sumar el bloc d'autors i tècnics.

4t. La contractació d'empreses que hagen de prestar serveis en la producció, amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, es valora amb fins a un màxim de 3 punts.

La contractació del servei de què es tracte ha de ser majoritària. S'entén per contractació majoritària, a aquest efecte, els casos en què la contractació amb l'empresa de serveis valenciana per a un servei o de més d'una empresa valenciana per al mateix servei supose més del 60 % en els llargmetratges A, curtmetratges i multiplataforma documentals i més del 40 % en els llargmetratges B, de la quantia pressupostada per al servei i prevista així en el pressupost. Per davall del percentatge dit la puntuació és de zero punts en aquest apartat.Les empreses de serveis en el cas de ser autònoms no poden ser persones de l'equip tècnic si exerceixen la mateixa funció en tots dos casos.A aquest efecte només es tenen en compte les empreses de serveis següents:

– Empreses de lloguer d'equipaments per a rodatge, càmeres, il·luminació, grues, grups electrògens, platós, material de so, empreses de servei d'àpats, empreses de transport, empreses de postproducció d'imatge, d'efectes especials o visuals/òptics, empreses de so, so directe, doblatge, postproducció, subtitulat, vestuari, attrezzo, decorats; per contractar amb una o diverses empreses s'atorguen 0,5 punts.No es computen empreses que formen part de la producció (AIE, coproductors).

Les empreses que lloguen material de so es computen com a empreses de lloguer d'equipament per al rodatge i no com a empreses de so, llevat que siguen contractades per a prestar tots dos serveis, cas en el qual es poden computar en tots dos grups.

En el cas que s'acredite que una mateixa empresa, persona física o jurídica, amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, presta serveis en més d'un grup d'activitats de les incloses en el present apartat, pot obtindre els punts corresponents a cada un.

S'han d'acreditar mitjançant contractes o precontractes amb les empreses la contractació majoritària amb la indicació de l'import dels serveis, així com el domicili fiscal de l'empresa, si és persona jurídica, i fiscal, si és persona física. Si es tracta d'empresaris autònoms han d'estar empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat mínima d'un any. En cas de no estar acreditats aquests aspectes no es comptabilitzen aquestes empreses.

Es poden aportar factures de serveis ja prestats sempre que s'identifique el número de factura, l'empresa de serveis, el domicili fiscal, el servei prestat, el títol de la producció objecte i l'import facturat que, sense IVA, ha de respectar el percentatge previst en el present apartat. Els pressupostos i les anomenades factures proforma no són vàlids a aquest efecte.5é. Qualitat del finançament acreditat. Fis a un màxim de 5 punts per a llargmetratges A, B, C i D i minisèries i per a curtmetratges i multiplataforma.

Es valora la qualitat del finançament acreditat que s'estableix sempre que s'acrediten correctament i dins dels preus de mercat i que siguen coherents a les quantitats que atorguen els operadors de televisió, les empreses de distribució i les administracions públiques.1. Contracte amb una empresa de distribució a Espanya. 2 punts si es presenten:

Contractes, amb preu determinat expressat en euros, formalitzats fins a la data de finalització del termini per a presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per l'empresa sol·licitant de l'ajuda o per qualsevol de les empreses coproductores del llargmetratge de nacionalitat espanyola, amb empreses de distribució cinematogràfica, sempre que hagen tingut la recaptació mínima de 50.000 euros en l'exercici 2021 o de 100.000 euros en l'exercici 2019, d'acord amb el que estableix l'apartat 1.a de la disposició addicional segona de l'Ordre CUD/582/2020, de 26 de juny.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en les quals la participació espanyola siga minoritària, contractes amb preu cert expressat en euros amb empreses de distribució cinematogràfica, sempre que hagen tingut la recaptació mínima de 50.000 euros en l'exercici 2021 o de 100.000 euros en l'exercici 2019, formalitzats fins a la finalització del termini per a presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per part de qualsevol de les empreses estrangeres coproductores, amb empreses distribuïdores dels països d'aquestes empreses coproductores.2. Vendes internacionals. 1 punt si es presenten:

Contractes formalitzats fins a la data de finalització del termini per a presentar la sol·licitud per l'empresa sol·licitant de l'ajuda o per qualsevol de les empreses coproductores del llargmetratge de nacionalitat espanyola, amb agències de vendes internacionals, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en les quals la participació espanyola siga minoritària, contractes amb preu cert expressat en euros amb agències de vendes internacionals o dels precontractes, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros, formalitzats fins a finalitzar el termini per a presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per qualsevol de les empreses estrangeres coproductores.

3. Contractes de cessió o llicència de drets d'explotació per a l'àmbit internacional, exclòs el territori espanyol. 1 punt si es presenta:Import dels contractes de cessió o llicència de drets d'explotació per a l'àmbit internacional, exclòs el territori espanyol, amb empreses de distribució, plataformes en línia i canals televisius internacionals, o, en tots dos casos, dels precontractes, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros.

En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en què la participació espanyola siga minoritària, import dels contractes de cessió o llicència de drets d'explotació per a l'àmbit internacional, exclòs el territori del país del qual es tracte, amb empreses de distribució, plataformes en línia i canals televisius internacionals, o precontractes, sempre que incorporen un preu determinat, expressat en euros, formalitzats fins a la finalització del termini per a presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per part de qualsevol de les empreses estrangeres coproductores, amb empreses distribuïdores dels països d'aqueixes empreses coproductores.

4. Suma total de contractes o compromisos en ferm amb prestadors de servei de comunicació audiovisual o amb les empreses productores filials que operen a Espanya, per a l'explotació a Espanya (puntuacions no acumulables). Màxim de 2 punts

Suma de contractes per un import igual o superior a 80.000 € en documental. 2 punts

Suma de contractes per un import igual o superior a 40.000 € en documental. 1 punt

Suma de contractes per un import inferior a 40.000 € en documental. 0,5 punts

Acreditació. Documentació que s'ha de presentar:

Contractes amb preu cert expressat en euros, d'adquisició anticipada de drets d'explotació del llargmetratge, formalitzats fins a la finalització del termini per a presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per l'empresa sol·licitant de l'ajuda, o per qualsevol de les empreses de nacionalitat espanyola coproductores, amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual o amb les empreses productores filials que operen en el territori espanyol, per a l'explotació a Espanya. En el cas d'adquisició anticipada d'aquests drets per part d'empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual de titularitat pública, s'admet, així mateix, l'import que hi haja en la resolució d'adquisició corresponent, tot i que encara no s'haja formalitzat el respectiu contracte.En el cas dels projectes fets en coproducció amb empreses estrangeres en què la participació espanyola siga minoritària, contractes amb preu cert expressat en euros, d'adquisició anticipada de drets d'explotació del llargmetratge, formalitzats fins a la finalització del termini per a presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, per qualsevol de les empreses estrangeres coproductores, amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual o amb les empreses productores filials que operen en el territori dels països d'aquestes empreses coproductores.5. Ajudes públiques estatals i ajudes de programes internacionals: Eurimages, Media, Ibermedia (imports acumulables). Màxim de 2 puntsImport igual o superior a 150.000 euros. 2 punts

Import igual o superior a 100.000 euros. 1 punt

Acreditació. Documentació que s'ha de presentar:

Resolucions de concessió al projecte, fins a la data de finalització del termini per a presentar sol·licituds del procediment de selecció de què es tracte, de qualsevol ajuda pública estatal i internacional.

6. Coproducció internacional en la qual almenys empreses de dos països (un necessàriament Espanya) acrediten participació tècnica-artística. 1 punt

Acreditació. Documentació que s'ha de presentar:

Resolució d'aprovació de la coproducció internacional fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.6é. Trajectòria i solvència de l'empresa sol·licitant. Es valora amb un màxim de fins a 6 punts segons les obres audiovisuals fetes i els premis obtinguts.

A l'efecte del present apartat només es computen l'historial de l'empresa sol·licitant, si té el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, i de les persones que apareguen en el projecte en la producció, producció executiva i direcció, si tenen la condició de valencianes.En el cas que l'empresa sol·licitant siga una AIE computa l'historial de l'empresa valenciana que forme part de l'AIE, si n'hi ha, que assenyale l'AIE sol·licitant.

La condició de valenciana de l'empresa sol·licitant i de la producció s'acrediten per qualsevol de les formes que assenyala l'apartat 1r, d'aquesta lletra b).

Si una empresa sol·licitant ha canviat la denominació social, però manté el mateix NIF i així ho acredita, es considera que es tracta de la mateixa empresa.

6.1. Experiència de l'empresa sol·licitant de l'ajuda en els darrers deu anys en el cas de projectes de ficció (puntuacions no acumulables). Màxim de 3 punts.

– 1,5 punts per cada llargmetratge documental produït per l'empresa i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent i per cada llargmetratge televisiu o sèrie de ficció que s'haja emés en una cadena pública o privada o amb estrena comercial en reproducció en continu (streaming) o plataforma digital de visió a la carta.

– 0,50 punts per cada curtmetratge de documental produït per l'empresa i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent. S'equiparen als curtmetratges i les sèries web sempre que s'hagen emés en plataformes de difusió de canals de televisió.

– 0,25 punts per cada obra produïda per l'empresa i qualificada per l'ICAA o organisme equivalent com a curtmetratge de ficció, i 1 punt per cada llargmetratge de cine o televisiu o sèrie de ficció (60 minuts o més) que s'hagen emés en una cadena pública o privada o amb estrena comercial en reproducció en continu (streaming) o visió a la carta. S'equiparen als curtmetratges les sèries web sempre que s'hagen emés en plataformes de difusió de canals de televisió.

6.2. Participació en festivals i premis obtinguts en les categories de millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula documental, millor curtmetratge documental, de producció de l'empresa sol·licitant de l'ajuda (d'acord amb les puntuacions establides en l'annex V de festivals i premis). Màxim de 3 punts.7é. Trajectòria de la direcció. Es valora, amb un màxim de fins a 6 punts per a llargmetratges i sèries i 1 punt per a curtmetratges i multiplataforma.

7.1. Participació (o, si és el cas, nominació) en les categories de pel·lícula o sèrie: millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula documental, millor curtmetratge documental; categoria de millor direcció i categoria de millor direcció novella en algun festival o premi dels relacionats en l'annex V de festivals i premis (puntuació per cada festival o premi). Les produccions participants o premiades han de ser de gènere documental. Màxim d'1 punt.

7.2. Obtenció de premi en les categories de millor pel·lícula o sèrie: millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula documental, millor curtmetratge documental; categoria de millor direcció i categoria de millor direcció novella en algun festival o premi dels relacionats en l'annex V de festivals i premis (puntuació per cada festival o premi). Les produccions participants o premiades han de ser de gènere de documental. Màxim de 2 punts.

En tots els casos les circumstàncies corresponents han de concórrer abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Els premis s'han d'acreditar mitjançant fitxes de l'ICAA en què consten, captures de pantalla de la web de l'acadèmia o festival, documents expedits per l'acadèmia o l'organització del festival corresponent que certifiquen el premi o notícies de premsa.

4. La comissió respectiva proposa el repartiment del pressupost assignat a cada modalitat segons l'import sol·licitat i la puntuació obtinguda.

En cas d'empat s'ha de tindre en compte el que disposa la present ordre.

Es proposa atorgar a cada projecte l'ajuda sol·licitada amb el màxim permés, en percentatge i import tenint en compte la intensitat màxima d'ajudes públiques, fins a esgotar el pressupost.

5. En el cas que en alguna modalitat no s'assigne el total del pressupost previst en la present ordre, l'import restant s'ha de distribuir a una altra modalitat del mateix o diferent gènere, segons es considere que és més efectiva l'assignació i que afavorisca projectes de característiques més similars a la modalitat en la qual es produïsca el romanent. A aquest efecte, s'ha de tindre en compte, per aquest ordre, la puntuació que obtenen els diferents projectes i, en cas d'empat, es pren com a criteri el que preveu el punt 4 de la present base.

Únicament es revisen els punts del formulari d'autobarem dels projectes que en passar el tall de guió puguen tindre accés, per disponibilitat pressupostària, a l'ajuda amb la suma total de la puntuació. En el cas dels projectes que no es revisen les puntuacions d'autobarem per no tindre accés directe a l'ajuda i que hagen quedat com a suplents, la puntuació de l'autobarem es considera provisional i la pot revisar l'IVC en cas que posteriorment puga accedir a una ajuda per renúncies, economies pressupostàries o qualsevol altre cas.Catorzena. Resolució de la convocatòria i termini

1. L'òrgan instructor, després dels tràmits previstos en les presents bases, formularà una proposta de resolució definitiva, que ha d'elevar a la persona titular de la presidència de l'IVC, que és la persona competent per a resoldre.

Una vegada feta la proposta de la comissió avaluadora i de la Direcció General de l'IVC sobre l'adjudicació de quantitats i la denegació de la subvenció de les sol·licituds que no complisquen els requisits previstos en les bases reguladores i en la resolució de convocatòria, es resoldrà aquesta.

En tot cas, la denegació de la subvenció ha de ser motivada i les raons es faran constar en la resolució esmentada.

2. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions incloses en la present ordre és de sis mesos comptadors des de la data en què es publica. Transcorregut el termini dit sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les sol·licituds s'han de considerar desestimades per silenci administratiu, d'acord amb el que disposa la LPAC. En qualsevol cas, té validesa si posteriorment al termini es produeix la resolució.

3. La resolució de concessió es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el que disposa la LPAC i l'article 18 de la LGS.Quinzena. Règim de pagament de les subvencions

Una vegada verificat que la justificació de les ajudes per part de les persones beneficiàries, presentada dins del termini i en la forma escaient, s'ajusta al que disposa la present ordre, començaran els tràmits per a pagar-les.

Es podran realitzar pagaments anticipats de conformitat amb el que es disposa en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Aquests abonaments a compte poden suposar pagaments fraccionats que responguen al ritme d'execució de les accions subvencionades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada, i sempre que la naturalesa i les característiques de les accions permeta el fraccionament a l'efecte del pagament. En tot cas, hi ha d'haver una coherència entre els abonaments i el ritme d'execució de les accions subvencionades. Els pagaments anticipats suposaran lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, sense necessitat d'aportar garanties, excepte la justificació de la despesa.

No obstant això, en virtut del que preveu l'article 171.1 de la LHIS, no es pot fer el pagament de la subvenció sempre que la persona beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o tinga la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament. Circumstàncies que poden comportar la pèrdua del dret a cobrar l'ajuda.Setzena. Obligacions dels beneficiaris i justificació de les subvencions

1. El pagament de les ajudes es fa mitjançant transferència bancària tenint en compte les dades de domiciliació bancària (annex III) aportades, i es fa amb la comprovació prèviament de la justificació que els beneficiaris presenten telemàticament, mitjançant un compte justificatiu o auditoria. S'exigeix per a les ajudes de quantia igual o superior a 20.000 euros un informe d'un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre oficial d'auditors de comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que s'ha de regir d'acord amb les normes de procediment previstes en la legislació vigent en matèria d'auditories audiovisuals i legislació en matèria de subvencions.

2. Les empreses beneficiàries han de comunicar, per via telemàtica, a l'IVC, qualsevol eventualitat o modificació que puga afectar el desenvolupament de l'objecte de la subvenció abans de modificar el projecte presentat.

Fer canvis sense comunicar-ho prèviament pot determinar la revocació de la subvenció, amb la devolució de l'ajuda rebuda.En qualsevol cas, les modificacions no poden comportar una minoració de la puntuació obtinguda en el conjunt del projecte, segons els criteris d'atorgament. Si comporten una disminució de la puntuació obtinguda, es revocarà l'ajuda concedida, excepte causes de força major.Si amb posterioritat l'empresa beneficiària entra en coproducció amb tercers o passa a formar part d'una AIE, els punts corresponents al percentatge de la seua titularitat de l'obra no poden suposar un canvi en la puntuació obtinguda, una vegada recalculats segons s'assenyala en els apartats corresponents.

En cas que l'IVC no notifique al beneficiari, per via telemàtica, l'oposició expressa a la modificació, en el termini dels deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de rebre la comunicació, s'ha d'entendre com a autoritzada.

3. Les empreses beneficiàries han de justificar l'ajuda d'acord amb el que s'indica en la present ordre.

La justificació s'ha de fer mitjançant un compte justificatiu amb informe d'auditoria de revisió del cost de la producció, d'auditors inscrits en el Registre oficial d'auditors de comptes, que s'ha de regir pel que disposen les normes de procediment previstes en la legislació vigent en matèria d'auditories, i, en tot cas, d'acord amb els articles 30 i 31 de la LGS. La despesa derivada de l'informe d'auditoria té la condició d'una despesa indirecta subvencionable.

No obstant això, per a subvencions per import inferior a 20.000 euros, la justificació s'ha de fer presentant el compte justificatiu en els termes que hi ha tot seguit.

El compte justificatiu ha de contindre:

– Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

– Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgue segons un pressupost estimat, s'han d'indicar les desviacions ocorregudes.

– Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i la documentació acreditativa del pagament.

– Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb la indicació de l'import i la procedència.

– Si escau, una carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos derivats.

Les factures han de complir el que disposa el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE 289, 01.12.2012) i altra normativa vigent.

En les factures i altres documents acreditatius de despesa del beneficiari ha de constar com a únic destinatari l'entitat beneficiària i no s'admeten les factures emeses a entitats o persones interposades en nom de la beneficiària, ni els pagaments que hagen fet les entitats o persones que no siguen les beneficiàries.

En el cas de justificació mitjançant una transferència bancària, s'han d'aportar les còpies dels resguards de les transferències fetes. En el concepte de la transferència ha de constar el nom del projecte. Igualment, s'ha d'aportar còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent a l'operació justificada. Si una mateixa transferència engloba diverses factures, se n'ha d'aportar una relació detallada.Si la forma de pagament és un xec o un pagaré, el document justificatiu ha de ser un justificant de recepció, firmat i segellat pel proveïdor, en què s'ha d'especificar la factura o la documentació justificativa de la despesa a què correspon el pagament i la data, el número i la data del xec o la data del venciment del pagaré, i davall de la firma ha d'aparéixer el nom i el NIF de la persona que firma, així com una còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent a l'operació justificada.

Totes les despeses superiors a 300 euros s'han de fer mitjançant una transferència bancària, un xec o un pagaré.

En cas de pagaments en efectiu, fins a 300 euros, el document justificatiu és: justificant de recepció, firmat i segellat pel proveïdor, en què s'ha d'especificar la factura o la documentació justificativa de la despesa a què correspon el pagament i la data, i davall de la firma ha d'aparéixer el nom i el NIF de la persona que firma.

La producció ha de fer una despesa local a la Comunitat Valenciana com a mínim equivalent a l'import de l'ajuda que concedeix l'IVC. Aspecte que s'ha de contemplar en l'informe de l'auditoria final, o en el compte justificatiu simplificat, si l'import de l'ajuda és inferior a 20.000 euros.

Les produccions de curtmetratges, multiplataforma, pilots de sèrie i videojocs han de justificar almenys el pressupost corresponent on quede reflectit que s'ha complit la intensitat màxima d'ajudes d'acord amb la normativa vigent i que almenys l'import de l'ajuda que concedeix l'IVC correspon a despesa local a la Comunitat Valenciana.4. Així mateix han de comunicar a l'IVC la data d'inici i finalització del rodatge o del procés d'animació.

5. S'ha de fer constar en els títols de crèdit de la producció audiovisual i en la publicitat i la propaganda la col·laboració de la Generalitat, amb el logotip vigent de l'IVC, segons el manual d'identitat corporativa de l'entitat, inclòs en la pàgina web (https://ivc.gva.es/val/ivc-val/qui-som-ivc/logos-val).Sense perjudici de tot això, els beneficiaris, persones jurídiques, que perceben ajudes per import superior a 10.000 euros, han de donar publicitat a l'ajuda en la seua pàgina web, amb al·lusió a l'Institut Valencià de Cultura, l'import de l'ajuda i el projecte al qual es destina. Tot això d'acord amb el que preveu la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

6. Les empreses beneficiàries han d'entregar una primera còpia de la producció a l'IVC, Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia, Arxiu Fílmic, Parc Tecnològic, Leonardo da Vinci, 20, 46980 Paterna. Atés que la convocatòria té la finalitat de fomentar una activitat d'utilitat pública o interés social, les entregues es fan amb duració indefinida i per al compliment dels fins de conservació i difusió del patrimoni audiovisual valencià.a) Versions. En tot cas, una vegada feta la qualificació de la pel·lícula se n'ha d'entregar una còpia, així com el certificat de qualificació. La versió en el certificat de qualificació ha de ser la de la versió original segons s'ha declarat en el projecte presentat.Sense perjudici del que s'ha expressat, a l'efecte de justificació, és obligatori entregar una versió en valencià, a més d'una versió en castellà i una versió amb subtítols en anglés.

Entregar-ne una versió en castellà és obligatori quan s'haja fet una versió en aquesta llengua; en cas contrari n'hi ha prou amb una versió amb subtítols en castellà.

Es poden fer excepcions en els casos en què per motius artístics quede argumentada i justificada la no necessitat d'entregar una còpia en alguna de les llengües exigides, comunicant-ho prèviament, per via telemàtica, a l'Institut Valencià de Cultura (plaça de Viriat, s/n, 46001, de València), almenys un mes abans a entregar materials. L'IVC s'hi pot oposar i exigir-ne la còpia corresponent. En cas que l'IVC no notifique al beneficiari, per via telemàtica, l'oposició en el termini dels deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de rebre la comunicació, s'ha d'entendre autoritzada l'excepció que proposa l'empresa beneficiària.b) Materials

1r. En el cas que tot el procés es faça mitjançant sistemes electrònics, el material per a preservació s'ha d'entregar en el sistema, el format i el suport de més qualitat usats en la producció:

– Per a qualitats 2K o superiors s'ha d'entregar el DCDM i el DCP sense encriptació.

– Per a qualitats HD s'ha d'entregar cinta HD SR o disc dur amb els arxius amb una profunditat de bit no inferior a 8 bits.

– Per a qualitats PAL, s'ha d'entregar Betacam Digital.

Si en alguna fase del procés de producció o difusió intervé el sistema fotoquímic, es pot entregar l'interpositiu, l'internegatiu o el negatiu original més el negatiu de so sincronitzat corresponents a la versió definitiva de la producció en comptes de la còpia d'exhibició.En tots els casos en què s'aporte material fotoquímic de preservació s'ha d'entregar, a més, DCP sense encriptació.

En cas que la versió original de la producció no siga cap de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana s'ha d'entregar, a més, la banda negra de subtítols o el fitxer per a inserir els subtítols.2n. Així mateix, s'ha d'entregar informació tècnica de les qualitats, formats i suports usats al llarg de tot el procés, segons el model que es pot omplir a través de la web de l'IVC (http://ivac.gva.es/plantillafomento/index.php).

Per a accedir a la web cal tindre usuari i contrasenya que serà facilitat, a petició de les persones interessades, pels tècnics de l'Arxiu Fílmic de la Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia.

3r. Igualment s'ha d'incloure la sinopsi i una llista de títols de crèdit on apareguen els equips tècnics i artístics.

4t. Quan es tracte de llargmetratges, de qualsevol gènere, la producció entregada en format DCP corresponent almenys a la versió original, ha de ser accessible, per a la qual cosa s'ha d'acompanyar d'una pista d'audiodescripció per a persones amb discapacitat visual i d'un subtitulat especial per a persones amb discapacitat auditiva; de manera que, encara que no tinguen un sentit, puguen accedir perfectament als projectes audiovisuals a través de les adaptacions dites.

5é. En tots els casos s'ha d'entregar en suport DVD o en suport digital la versió definitiva de la producció amb els tres idiomes exigits en l'apartat a (valencià, castellà o subtitulat en castellà, i subtitulat en anglés).

6é. En tots els casos s'ha d'entregar material gràfic de promoció de la producció subvencionada (cartells, fotografies, dossier de premsa), si n'hi ha, en la seu central de la Filmoteca: Edifici Rialto, plaça de l'Ajuntament, 17, 46002 València.

L'IVC emetrà en cada cas certificat del compliment de les condicions tècniques contingudes en aquest punt.

Si s'adverteix que el material depositat en l'Arxiu Fílmic no s'ajusta a les condicions tècniques que exigeix la present ordre es requerirà que s'esmene. En cas de no fer-ho, es pot resoldre la revocació de l'ajuda i el reintegrament de les quantitats percebudes.

7. Quan no siga possible fer l'activitat per a la qual haja sigut concedida o quan no puga complir les condicions previstes en la present ordre i en l'article 14 de la LGS, l'empresa beneficiària ha de comunicar la renúncia a l'IVC mitjançant un escrit motivat que s'ha de presentar per via telemàtica.

8. Les empreses beneficiàries de les ajudes es comprometen a participar en totes les activitats de foment, difusió o promoció de l'audiovisual valencià que organitze la Generalitat en què participen les obres subvencionades.

9. Les empreses beneficiàries de les ajudes autoritzen la promoció de les produccions subvencionades en la pàgina web de l'IVC i la seua projecció en les activitats que l'IVC organitze per a fer-ne difusió i es comprometen a ser-hi presents a través d'algun participant en l'obra (responsable de la producció, de la direcció o intèrprets). Igualment n'autoritzen la cessió a altres òrgans de la Generalitat per a activitats institucionals, amb respecte als drets de propietat intel·lectual en els termes que inclou la legislació vigent.10. En coordinació amb l'IVC, les empreses beneficiàries comptaran amb un representant de l'entitat convocant en totes les activitats de promoció de les obres subvencionades que facen les productores, com ara preestrenes, rodes de premsa, presentació de rodatges, presentació en festivals. L'IVC posarà a disposició de totes les produccions subvencionades una de les seues sales per a la presentació, preestrenes i rodes de premsa, en el cas que les empreses beneficiàries ho consideren convenient i sempre que la programació de la filmoteca ho permeta.11. El rodatge de la producció s'ha fer dins del període a què fa referència la present ordre. En cas de no gravar-se entre les dates dites es pot revocar l'ajuda concedida.

Sense perjudici del que s'ha dit, les empreses beneficiàries que en obtindre la subvenció es demoren a començar o a acabar el procés d'animació o de rodatge en més de deu mesos del que estableix el seu pla de treball, poden ser sancionades, excepte que hi concórreguen causes de força major.

12. Justificar l'aplicació de la subvenció sotmetent-se a les actuacions de control financer a les quals fa referència l'article 113 de la LHIS per als beneficiaris de subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

13. L'empresa beneficiària ha de mantindre la titularitat de l'obra en el percentatge que finalment haja tingut en acabar la producció.14. Només en el cas de llargmetratges (excepte llargmetratges televisius) i curtmetratges, s'ha d'aportar el certificat de qualificació de l'ICAA que corresponga amb la versió declarada com a original junt amb la sol·licitud. El certificat s'ha d'aportar en el termini d'un mes comptador des que l'emet l'ICAA.

L'incompliment d'aquesta obligació pot donar lloc al reintegrament l'ajuda percebuda i, si és el cas, a les sancions administratives que corresponguen.

15. Les empreses beneficiàries han de complir el que disposen els convenis vigents amb professionals del sector audiovisual (actors, figurants, tècnics).

La inobservança acreditada dels convenis pot comportar el reintegrament de l'ajuda percebuda.

16. El doblatge de les produccions subvencionades s'ha de fer en empreses amb locals dedicats al doblatge que complisquen els requisits d'homologació que hi ha en la pàgina web de l'IVC o que tinguen l'homologació de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

17. Les persones beneficiàries s'han de trobar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.18. Auditoria verda. Les empreses beneficiàries de les ajudes han de presentar en la darrera fase de justificació un informe sobre les mesures de sostenibilitat que adopta l'empresa per a la producció de l'obra subvencionada.

19. El pagament de les ajudes es fa mitjançant transferència bancària tenint en compte les dades de domiciliació bancària aportades, comprovant prèviament la justificació que els beneficiaris presenten per via telemàtica, mitjançant compte justificatiu, que exigeix un informe d'un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre oficial d'auditors de comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que s'ha de regir segons les normes de procediment previstes en la legislació vigent en matèria d'auditories audiovisuals i legislació en matèria de subvencions. La despesa derivada de l'informe d'auditoria tindrà la condició d'una despesa indirecta subvencionable. Per a subvencions per import inferior a 20.000 euros, la justificació s'ha de fer mitjançant compte justificatiu.

20. Les empreses beneficiàries poden presentar en qualsevol moment justificacions parcials de despeses per a obtindre abonaments a compte per l'import de la despesa acreditada mitjançant compte justificatiu. L'abonament a compte serà, com a màxim, el de l'import de l'anualitat de la subvenció que corresponga.

21. Les empreses beneficiàries de les ajudes de caràcter pluriennal previstes en la present ordre han de:

a) Fins al 30 de novembre de 2022:

Justificar les despeses fetes en la producció per un import com a mínim igual a la part de la subvenció fixada per a aquesta anualitat. A aquest efecte es computen en l'anualitat les despeses fetes pels coproductors acreditats. En aquest últim cas s'ha d'aportar amb la justificació el contracte de coproducció, si no es presenta junt amb la sol·licitud de l'ajuda.

Les empreses beneficiàries també poden presentar un aval bancari per l'import de la subvenció adjudicada per a l'anualitat o que garantisca únicament l'import de l'anualitat que no es justifique amb les despeses fetes. L'aval ha de tindre una duració indefinida, amb vigència fins que l'IVC, una vegada presentada l'auditoria del total de despeses per l'import de l'anualitat, certifique l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval.L'import de cada anualitat minora si les despeses acreditades són inferiors a l'import concedit per a l'any.

b) Fins al 30 de novembre de 2023:

Les empreses beneficiàries han de justificar despeses fetes en la producció per un import com a mínim igual a la part de la subvenció fixada per a aquesta anualitat. A aquest efecte es computen en l'anualitat les despeses fetes pels coproductors acreditats. En aquest últim cas s'ha d'aportar amb la justificació el contracte de coproducció, si no es presenta amb la sol·licitud de l'ajuda.

No obstant això, a l'efecte de justificació, les empreses beneficiàries també poden presentar un aval bancari per l'import de la subvenció adjudicada per a l'anualitat o que garantisca únicament l'import de l'anualitat que no es justifique amb les despeses fetes. L'aval ha de tindre una duració indefinida, amb vigència fins que l'IVC, una vegada presentada l'auditoria del total de despeses per l'import de l'anualitat, certifique l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval.

L'import de l'anualitat minora si les despeses acreditades són inferiors a l'import concedit per a l'any.

c) Fins al 31 d'octubre de 2024:

1r. Els beneficiaris titulars de projectes de curtmetratges, multiplataforma, pilots de sèrie d'animació i videojocs, si no ho han fet ja en els exercicis anteriors, han de complir les obligacions establides en el punt huité de la present convocatòria i presentar, junt amb l'imprés que acompanya la convocatòria com a annex IV, la documentació que hi ha tot seguit:

a) Justificar la despesa corresponent a l'import de la subvenció concedida. En cas de compte justificatiu amb informe d'auditoria, l'informe ha de reflectir la despesa local a la Comunitat Valenciana en el sentit definit. En cas d'aportar compte justificatiu simplificat, la relació classificada de despeses ha de correspondre a aquesta despesa local.

En el cas de curtmetratges, de qualsevol gènere, en els casos en què els productors siguen autònoms, es pot computar el cost teòric dels treballs que fa com a guionista o direcció la producció, segons el que preveu l'article 2.1 ñ) de l'Ordre ECD/2784/2015, de 18 de desembre o normativa vigent. D'acord amb els valors inclosos en la Resolució de 4 de juliol de 2019, de la Direcció General de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, el cost teòric és de:Direcció: 210,90 € per minut

Guionista: 161,97 € per minut

L'import de l'anualitat minora si la despesa local acreditada és inferior a l'import de l'ajuda concedida.

b) Justificant de l'IVC d'haver depositat els materials indicats en el resolc huité, punt 7, de la present convocatòria.c) Declaració responsable actualitzada sobre subvencions sol·licitades, percebudes o concedides i pendents de percepció d'altres administracions o institucions públiques per a la mateixa finalitat, justificant documentalment la quantia, o bé declaració que la informació facilitada pel que fa al cas en la sol·licitud no ha patit variacions des de la data en què es presenta.

d) Llista de títols de crèdit de l'equip tècnic i artístic.

2n. Els beneficiaris titulars de llargmetratges i sèries d'animació, si no ho han fet ja en algun dels exercicis anteriors, han de complir les obligacions establides en el punt huité de la present convocatòria i presentar, segons l'imprés que acompanya la convocatòria com a annex IV, la documentació que hi ha tot seguit.

a) Acreditar el cost total de la producció justificant les despeses fetes d'acord amb el pressupost presentat en el projecte. En cas de compte justificatiu amb informe d'auditoria, l'informe ha de reflectir la despesa local a la Comunitat Valenciana feta que ha de ser igual a l'import de l'ajuda o a la que s'haja compromés a fer segons el projecte presentat i les dades facilitades en el full d'autobarem. En cas d'aportar compte justificatiu simplificat, la relació classificada de despeses ha de diferenciar la despesa local a la Comunitat Valenciana de la resta de despeses.

En el cas de coproduccions, s'han de diferenciar les aportacions fetes per cada una de les empreses coproductores, així com les diferents subvencions rebudes per a la producció de l'obra.

En el cas de coproduccions internacionals l'acreditació del cost de producció ha de prendre com a base el pressupost corresponent a la part espanyola. Per a la qual cosa s'ha d'aportar, si escau, l'última versió del contracte i en tot cas l'autorització oficial de la coproducció emesa per l'ICAA; sense perjudici del que preveuen els convenis internacionals vigents aplicables.

La justificació del cost total de la producció pot reflectir una reducció màxima sobre el pressupost presentat en el projecte dels percentatges següents:

En el cas de llargmetratges de ficció pot reflectir una reducció màxima del 30 %.

En el cas que l'import del cost total de la producció siga inferior al percentatge assenyalat en cada cas, s'ha de reduir l'ajuda proporcionalment. A aquest efecte s'ha de llevar de l'import de l'ajuda el mateix percentatge en què s'ha disminuït el cost inicialment pressupostat per davall de la reducció màxima que s'admet en cada modalitat.

En cap cas, la reducció que es faça pot comportar que la despesa definitiva feta estiga fora dels imports fixats per a la modalitat en la qual haja participat el beneficiari de l'ajuda. En cas que una reducció en el pressupost supose un canvi de modalitat l'ajuda serà revocada.b) Declaració responsable actualitzada sobre subvencions sol·licitades, percebudes o concedides i pendents de percepció d'altres administracions o institucions públiques per a la mateixa finalitat, amb la justificació documental de la quantia, o bé declaració que la informació facilitada al respecte en la sol·licitud no ha patit variacions des de la data en què es va presentar.

c) Declaració responsable d'haver fet les contractacions tècniques i artístiques corresponents al desenvolupament de l'activitat objecte de la subvenció, complint les cotitzacions a la Seguretat Social i l'abonament de les seues retribucions, segons els pactes, i d'abonar les factures corresponents en el cas de serveis artístics o tècnics prestats per persones acollides al règim d'autònoms, d'acord amb els contractes subscrits.d) Declaració responsable del compliment del que es preveu en els convenis laborals vigents amb professionals del sector audiovisual (actors, figurants, tècnics) en la producció subvencionada.

e) Declaració responsable de compliment de tota la puntuació presentada en l'autobarem amb la sol·licitud de l'ajuda.

f) En cas de constitució d'una AIE en què participe l'empresa beneficiària, l'auditoria ha de reflectir tant les despeses fetes per l'empresa beneficiària com les aportacions econòmiques fetes a l'AIE, la suma de les quals ha de ser, almenys, igual a l'import de l'ajuda concedida.En aquest cas, junt amb el compte justificatiu, s'ha d'aportar l'escriptura de constitució de l'AIE, excepte que s'haja aportat amb la sol·licitud.

22. Tota la documentació justificativa s'ha de dirigir a l'Institut Valencià de Cultura i s'ha de presentar per via telemàtica.

23. Els crèdits pressupostaris destinats a la present convocatòria, disposats i no pagats per falta de justificació o per ser incorrecta s'anul·laran, i el beneficiari perdrà el dret a percebre la subvenció assignada a aquesta anualitat.

En el cas d'ajudes triennals, la falta de justificació de dos anualitats comportarà la revocació de tota l'ajuda.

Els justificants que s'aporten han de pertànyer a despeses fetes que es referisquen, inequívocament, a la producció subvencionada i que estiguen dins dels terminis que marca la present ordre i complint els terminis i les excepcions previstes en l'Ordre ECD/2784/2015, de 18 de desembre, per la qual es regula el reconeixement del cost d'una pel·lícula i la inversió del productor o normativa vigent.24. L'IVC impulsarà el pagament íntegre de l'última anualitat de l'ajuda que contemple la corresponent resolució de concessió, sempre que s'haja verificat que el compte justificatiu i altra documentació s'ajusten al que disposa la present ordre i altra normativa aplicable i que els beneficiaris hagen depositat el material que s'assenyala en la present ordre.

Si s'adverteix que el material depositat en l'Arxiu Fílmic no s'ajusta a les condicions tècniques que exigeix aquesta ordre es requerirà que s'esmene. En cas de no fer-ho, es pot resoldre la revocació de l'ajuda i el reintegrament de les quantitats percebudes.

25. No es concediran ampliacions de termini per a la justificació de les ajudes previstes en la present ordre, excepte que estiguen justificades per causa major i es puguen imputar a l'exercici pressupostari corresponent.

26. La falta de justificació de les despeses en la forma i dins dels terminis previstos en la present ordre determina la pèrdua del dret a cobrar l'ajuda concedida i l'anul·lació del crèdit corresponent.27. En virtut del que preveu l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, no es pot pagar la subvenció si l'empresa beneficiària no es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o té la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament; circumstàncies que poden comportar la pèrdua del dret a cobrar l'ajuda.

28. La productora ha d'enviar els enllaços utilitzats per a la promoció de la peça i la productora i direcció i elenc protagonista en xarxes socials dels projectes subvencionats.

29. La persona beneficiària està obligada a presentar la justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció.Dessetena. Modificació i reintegrament

1. Qualsevol alteració de les condicions que es tenen en compte per a concedir la subvenció pot donar lloc a la modificació la resolució. En tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes d'altres administracions o ens públics o privats pel mateix concepte pot determinar la minoració de l'ajuda concedida en la mesura que siga necessària perquè la suma total de les ajudes no supere el cost de l'activitat desenvolupada.

2. A l'efecte de control dels límits exposats més amunt, s'exigirà a les entitats sol·licitants una declaració responsable en què s'indiquen totes les subvencions que tinguen concedides o sol·licitades per al mateix objecte.

3. L'Administració comprovarà les dades a què es refereixen les declaracions responsables d'acord amb el que estableix l'article 6 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments que gestiona l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

4. Constitueix un supòsit de pèrdua del dret a cobrar la subvenció i, si escau, de reintegrament, el fet que la quantitat concedida en concepte de subvenció siga destinada a una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.Fer alguna activitat de les enumerades en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, comporta perdre el dret a cobrar la subvenció o, si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes.5. Donen lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament, els casos previstos en l'article 37 de la Llei general de subvencions, d'acord amb els articles 91, 92 i 93 del seu Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

6. En la tramitació del procediment es garanteix, en tot cas, el dret d'audiència a l'interessat.

7. El que disposen els apartats anteriors és aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i de la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

8. La persona titular de la Direcció General de l'IVC és l'òrgan competent per a resoldre els expedients de reintegrament que siguen pertinents.Dihuitena. Pla de control

Hi haurà un pla de control de la realització de l'activitat subvencionada, per mitjà de la comprovació i el control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'import concedit, que a aquest efecte s'ha establit en les presents bases com d'aportació preceptiva per les entitats beneficiàries per al pagament de la subvenció, d'acord amb el que estableix l'article 169 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

El pla preveurà els possibles tipus de control que s'hagen de fer: administratius, sobre el terreny, a posteriori i de qualitat, els criteris de selecció de la mostra i el percentatge mínim d'ajuda a controlar sobre el total pagat en la línia pressupostària corresponent d'acord amb les intensitats màximes indicades.

Els controls administratius es faran fonamentalment mitjançant la comprovació i el control de la documentació de caràcter econòmic, justificativa de l'import concedit, i de la memòria d'actuació justificativa relativa a l'activitat subvencionada, que a aquest efecte s'ha establit en la present ordre de bases com d'aportació preceptiva per part de la persona beneficiària per al pagament de l'ajuda.Denovena. Tractament de dades de caràcter personal

1. La gestió de les ajudes regulades en les presents bases suposa el tractament de dades de caràcter personal de representants i, si és el cas, tercers, i s'han de preveure les mesures i garanties contemplades en la normativa referent a la matèria, especialment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dites dades (d'ara en avant Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. En el disseny dels formularis i en la sol·licitud de documentació s'han de tindre en compte els principis de protecció de dades. En concret, les dades personals han de ser adequades, pertinents i limitades al que siga necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. En aquest sentit:

– Els formularis i la documentació sol·licitada han de ser proporcionals a les necessitats de gestió i concessió de les subvencions.

– Les dades han de ser exactes i, si cal, actualitzades; els sol·licitants s'han de responsabilitzar de la veracitat dels documents que presenten; en tot cas, es té en compte que l'entitat convocant no és responsable de la inexactitud de les dades quan les aporten les entitats o els representants o s'obtenen de registres públics.– Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que se'n puguen derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades i d'acord amb normativa d'arxius i documentació.3. Amb caràcter general, la finalitat per al tractament de dades personals en relació amb les presents bases és la gestió de la concessió de subvencions, i han de tindre els tractaments de dades fets per a la gestió general de les subvencions, la gestió de sol·licituds i els actes d'instrucció, com a condició de licitud general, l'interés públic.

4. La convocatòria de les subvencions ha de proporcionar, de manera clara, la informació sobre protecció de dades d'acord amb l'obligació derivada dels articles 13 i 14 del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

En el cas que s'arrepleguen dades, tant en la sol·licitud com en el procediment de justificació, de persones que no són la persona sol·licitant o representant, s'ha de proporcionar un document que permeta complir el que estableix aquest apartat i ha d'incloure en la declaració responsable l'obligació del sol·licitant d'informar les persones de les quals s'aporten dades per a obtindre la subvenció.5. La informació completa sobre el tractament de dades personals que comporta la concessió d'ajudes que es regulen en les presents bases es troba disponible en el Registre d'activitats de tractament publicat en la pàgina web de l'IVC.

6. Les dades de les persones que formen part de la comissió de valoració es tractaran d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, especialment amb el RGPD i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD). Es té una consideració especial el compliment dels principis relatius al tractament establits en l'article 5 del RGPD. Així mateix, s'ha d'informar les persones integrants de la comissió d'acord amb el que estableixen els articles 13 i 14 del RGPD.7. Els projectes de la producció presentada romandran en l'expedient en poder de l'IVC.Vintena. No necessitat de notificació a la Comissió Europea

Les ajudes previstes en la present ordre no estan sotmeses a l'obligatorietat de notificació a la Comissió Europea, en la mesura que no suposen avantatge econòmic per a una empresa, ni incorren en el falsejament de la competència que afecta els intercanvis comercials entre els estats membres de la Unió Europea.

Les ajudes, en tractar-se d'ajudes per a obres audiovisuals, estan acollides a l'article 54 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, de 26.6.2014) modificat pel Reglament (UE) 2017/1084 de la Comissió, de 14 de juny de 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 651/2014 quant a infraestructures portuàries i aeroportuàries, els llindars de notificació per a les ajudes a la cultura i a la conservació del patrimoni i per a les ajudes a infraestructures esportives i recreatives multifuncionals, així com els règims d'ajudes de funcionament de finalitat regional, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 702/2014 quant al càlcul dels costos subvencionables (DOUE L 156 de 20.6.2017); també pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215 de 7. 7.2020) i pel Reglament (UE) núm. 2021/1237 de la Comissió, de 23 de juliol de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 270 de 29.7.2021). D'ara en avant, ens referirem al Reglament (UE) núm. 651/2014 i a les seues modificacions aprovades en els anys 2017, 2020 i 2021 com a RGEC.

A l'efecte de l'article 7 del RGCE, es determina que a l'efecte de calcular la intensitat de l'ajuda i els costos subvencionables, totes les xifres usades s'entenen abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues. Els costos subvencionables s'avalen per proves documentals clares, específiques i actualitzades.

A l'efecte de l'article 8 del RGEC, es fa constar que aquestes ajudes són compatibles amb altres ajudes d'estat i s'estableix que les ajudes estatals exemptes en virtut de la present ordre no s'acumularan amb ajudes de minimis relatives als mateixos costos subvencionables, si tal acumulació dona lloc a una intensitat d'ajuda superior a l'establida en el capítol III del reglament.

De més a més, es tenen en compte les intensitats màximes d'ajuda previstes en el Reial decret 1090/2020, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1084/2015, de 4 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cine, en el qual es fixen nous criteris per a identificar determinades obres com a «obres audiovisuals difícils» a l'efecte del citat article 54 del Reglament 651/2014, de la Comissió.Vint-i-unena. Incompliments, criteris de graduació, responsabilitat i règim sancionador

1. L'IVC es reserva igualment la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció, en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions imposades als beneficiaris, en els terminis i les condicions assenyalats, observant sempre el principi de proporcionalitat a què es refereix l'article 17.3.n de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Les infraccions i sancions s'han de resoldre d'acord amb el que disposen les bases reguladores i la normativa vigent sobre subvencions.3. Correspon reintegrar les quantitats percebudes en els casos establits en aquestes bases.

Mapa web