Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2022/818]

(DOGV núm. 9271 de 04.02.2022) Ref. Base de dades 000968/2022


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyamentLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, defineix, en el capítol V del títol I, els aspectes més rellevants de la Formació Professional en el sistema educatiu, i disposa que podran cursar la Formació Professional de grau mitjà i la de grau superior els qui, respectivament, posseïsquen el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria o el de Batxiller. Així mateix, l'article 41 en els apartats 2 i 3 de la mateixa llei, estableix l'accés a la Formació Professional d'aquells aspirants que, mancant dels requisits acadèmics, superen una prova d'accés regulada per les administracions educatives.Les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional constitueixen una de les mesures que faciliten a les persones la continuïtat en l'educació i la formació, concretament a aquelles que, per alguna raó, van abandonar el sistema educatiu sense cap titulació o amb titulació insuficient per a continuar els estudis, de tal manera que possibiliten que les persones interessades cursen estudis de Formació Professional sense complir els requisits acadèmics d'accés.

D'altra banda, l'apartat segon de l'article 2 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana, estableix la possibilitat que es presenten a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior les persones que estiguen en possessió del títol de tècnic o tècnica de Formació Professional únicament als efectes d'admissió.D'acord amb la normativa indicada, i vistes les funcions atribuïdes pel Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:Primer. Finalitat

Aquesta resolució té com a finalitat convocar la realització de les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional per a l'any 2022.Segon. Condicions d'accés

1. Totes les persones que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu podran concórrer a les proves d'accés sempre que complisquen les condicions següents:

– Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2022.

– Proves de grau superior: tindre 19 anys o complir-los durant l'any 2022.

2. Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional poden presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova. Aquest requisit podrà acreditar-se fins a la data marcada per al lliurament de documentació en l'annex I. Si complida la data, no s'aporta el títol de tècnic corresponent, la prova d'accés quedarà sense cap valor. El resultat de la prova únicament tindrà efectes per a l'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

Tercer. Validesa i efectes

1. La superació de les proves permet l'accés als cicles formatius a les persones que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe.2. El certificat que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.

3. Per a aquest alumnat, els centres han de reservar una quota del 20 % de les places vacants, quota reservada per a les persones sol·licitants que provenen de les proves d'accés així com per altres vies, que pot ampliar-se en cas que no hi haja sol·licituds suficients per part de l'alumnat que concórrega per altres quotes d'accés.

Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica dels candidats per a cursar els ensenyaments corresponents. Les persones aspirants que superen la prova d'accés han d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, si són admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.

4. Les persones que hagen superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés per les quotes d'accés directe poden optar directament a la quota del 20 % de les places, previst per a prova d'accés i altres vies d'accés, dins del termini establit de sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En aquest cas, les sol·licituds s'han de baremar juntament amb les presentades per les persones que hagen superat les proves en la convocatòria actual.

5. Sense perjudici del que s'ha exposat més amunt, per a l'accés a cicles de grau superior, les persones que hagen superat la prova d'accés per alguna de les sis opcions que establia l'Ordre de 14 de març de 2001, únicament podran sol·licitar plaça en els cicles als quals donava accés cadascuna d'aquestes opcions.

6. La referència a l'accés a un determinat cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 1/1990, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que figure en els certificats de superació de proves d'accés regulades per l'Ordre de 14 de març de 2001 s'entendrà realitzada al cicle formatiu emparat per la Llei orgànica 2/2006, d'educació (LOE), que el substituïsca, d'acord amb el reial decret que establisca i regule el títol.

7. No obstant això, les persones sol·licitants que presenten un certificat d'haver superat la prova d'accés a grau superior derivada de l'Ordre de 14 de març de 2001, i pretenguen accedir a un cicle formatiu que no s'inclou en aquesta, únicament s'hauran de presentar a la part específica de la prova, i quedaran exemptes de la part general.Quart. Calendari

1. Tant la inscripció i la publicació de les llistes de persones admeses com la realització de les proves d'accés als cicles formatius i els diferents terminis de lliurament de justificants o de reclamacions es realitzaran segons el calendari recollit en l'annex I d'aquesta resolució.2. Les proves per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior es faran els dies 23 i 24 de maig.

3. D'acord amb la planificació i el calendari establit, es determina com a data alternativa per a la realització de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior, el dia 31 de maig, acreditant per part del participant, al president de la junta d'avaluació, una causa mèdica justificada.Cinqué. Horari de les proves

L'horari de realització de les proves d'accés a cicles formatius serà l'indicat en l'annex II d'aquesta resolució.Sisé. Lloc de realització

1. Les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà es faran en tots els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau mitjà.

2. Les proves d'accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles relacionats amb l'opció triada.

3. Per a realitzar les proves, les persones aspirants hauran d'anar proveïts del document d'identificació corresponent: DNI, passaport, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).Seté. Sol·licitud d'inscripció

1. Les sol·licituds d'inscripció s'han de presentar en els terminis indicats en l'annex I d'aquesta resolució.

a) La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant de la situació actual originada per la covid-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretaria dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució. En aquest cas, es remetrà un únic correu electrònic al centre docent en el qual es desitja fer la prova, en l'assumpte del qual s'han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant, i s'adjuntarà a aquest correu la documentació necessària.b) En els annexos X i XI d'aquesta resolució es detallen, respectivament, els centres docents examinadors de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, així com l'adreça i el correu electrònic del centre, mitjançant el qual les persones interessades poden enviar la sol·licitud i la documentació oportuna.2. Els models de sol·licitud es recullen en els annexos III i IV d'aquesta resolució.

a) Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants o el representant legal hauran de presentar:

– En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

– En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.– Declaració responsable que no es compleixen els requisits d'accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle compliren els requisits, renunciarien a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superat.

Un model d'aquesta declaració figura en l'annex V d'aquesta resolució.

Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de tècnic o tècnica de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, i el resultat de la prova es tindrà en compte únicament a l'efecte d'admissió i en aquest cas no hauran de presentar la declaració responsable esmentada en el paràgraf anterior.– Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

– Si és el cas, la documentació justificativa detallada en l'apartat huité i catorzé d'aquesta resolució.

b) En el procés d'admissió i avaluació els centres educatius utilitzaran el programa informàtic de gestió establit amb aquesta finalitat.

3. Tota la documentació ha de ser signada degudament (a mà o electrònicament).

Aquesta documentació es troba disponible en l'enllaç següent:http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendarioHuité. Lliurament de documentació justificativa

1. Tant els motius d'exempció d'alguna part o apartat de les proves com la superació d'un programa de qualificació professional inicial o d'un cicle formatiu s'hauran d'acreditar amb la documentació corresponent.

2. Aquesta documentació s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud, si les persones aspirants ja la posseeixen, o entregar en el termini indicat en l'annex I d'aquesta resolució, segons el model que s'indica en els annexos VI i VII d'aquesta resolució, excepte la documentació amb la qual es pretenga acreditar l'exempció per experiència laboral, que, en tot cas, s'haurà d'entregar en el termini de presentació de sol·licituds.

3. Si la documentació no s'entrega en el termini assenyalat a aquest efecte, no es tindran en compte els mèrits o motius d'exempció indicats.

4. Tal com s'indica en l'apartat anterior, la documentació esmentada en aquest apartat serà remesa per la persona interessada al centre docent, en el qual desitja examinar-se, mitjançant el correu electrònic habilitat a aquest efecte, indicat en els annexos X i XI d'aquesta resolució.Nové. Determinació dels centres examinadors

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els centres enviaran a l'adreça de correu electrònic de la respectiva direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport de cada província la relació d'aspirants i, si és el cas, una sol·licitud del fet que, per problemes d'espai, els últims aspirants matriculats realitzen les proves en un altre centre. Les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport estudiaran les sol·licituds rebudes i determinaran els centres on hagen d'examinar-se aquests aspirants.

2. Els centres que hagen rebut les sol·licituds d'aquestes persones les enviaran, juntament amb tota la seua documentació, als centres on hagen d'examinar-se i publicaran en la pàgina web del centre docent les llistes, en les quals hauran d'indicar la relació d'aquestes, indicant el nom i l'adreça del centre on hagen d'examinar-se segons el model de l'annex VIII d'aquesta resolució, en la publicació d'aquestes llistes el centre garantirà la privacitat de les persones que s'hi indiquen, mitjançant procediments de protecció de les dades personals, de manera que únicament s'indicarà la inicial del nom i els cognoms i les 4 últimes xifres del DNI, NIE o document acreditatiu d'identitat requerit.

Desé. Publicació de persones admeses en cada centre

1. Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de fer les proves en cada centre, aquests publicaran la relació de les persones aspirants admeses, indicant les parts o apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa està presentada, d'acord amb els terminis establits en l'annex I d'aquesta resolució, segons els models previstos en el programa informàtic de gestió.2. Així mateix, es publicarà la relació de les persones aspirants excloses, indicant el motiu de l'exclusió, segons el model previst en el programa informàtic de gestió, en els mateixos terminis.

3. Una vegada analitzades les reclamacions que puga haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex I d'aquesta resolució.

4. En la publicació d'aquestes llistes el centre garantirà la privacitat de les persones que s'hi detallen, mitjançant procediments de protecció de les dades personals, de manera que únicament s'indicarà la inicial del nom i els cognoms i les 4 últimes xifres del DNI, NIE o document acreditatiu d'identitat requerit.Onzé. Orientació a l'alumnat inscrit

La direcció dels centres docents designarà el professorat dels diferents departaments, didàctics i/o d'orientació, que haurà d'orientar les persones interessades en la realització de les proves.

Aquesta orientació tindrà per objecte informar sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d'avaluació i possibilitat d'exempció d'aquestes proves, amb la finalitat de garantir la informació correcta a les persones participants en les proves d'accés, la direcció dels centres docents publicarà en la web del centre un correu electrònic mitjançant el qual es puguen atendre les qüestions derivades d'aquestes proves.

Dotzé. Prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà

La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà serà comuna per a totes les persones participants. La prova s'estructurarà en tres parts:1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de llengua i literatura (castellana o valenciana) i llengua estrangera (anglés), i constarà de dos apartats:

a) Llengua i literatura (castellana o valenciana),

b) Llengua estrangera (anglés).

2. Part social: constarà d'un únic apartat que versarà sobre coneixements de ciències socials, geografia i història.

3. Part científica-matemàtica-tècnica: versarà sobre coneixements de matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital, i constarà de tres apartats:

a) Matemàtiques

b) Ciències naturals,

c) Tractament de la informació i competència digital.

4. Els continguts d'aquesta prova estaran adaptats al que s'estableix en el currículum vigent de l'ESO a la Comunitat Valenciana i concretats en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana.

5. Els enunciats de les proves d'accés de grau mitjà d'anys anteriors es poden trobar en el següent enllaç:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificacionesTretzé. Prova d'accés a cicles formatius de grau superior

La prova d'accés als cicles formatius de grau superior constarà de dues parts:

1. Part comuna, que constarà de quatre apartats:

a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana), en el qual les persones aspirants optaran per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de llengua i literatura: el de castellà o el de valencià,

a2) Llengua estrangera (anglés),

a3) Matemàtiques,

a4) Tractament de la informació i competència digital.

2. Part específica, que constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de determinats coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l'opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu.En l'annex IX d'aquesta resolució s'indiquen les opcions en què s'agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en les quals es basaran i les famílies professionals a les quals donen accés.

3. Ambdues parts de la prova inclouran continguts de matèries recollits en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana.Catorzé. Exempcions

1. Estaran exemptes de realitzar la prova d'accés als cicles de grau mitjà:

a) Les persones que hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

b) Les persones que hagen superat la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de les opcions.

c) Les persones que hagen superat el primer nivell d'un programa de qualificació professional inicial.

En aquests casos, la preinscripció podrà realitzar-se directament en el cicle formatiu que es desitge cursar, per a la qual cosa haurà d'aportar-se la documentació acreditativa en el període que establisca la normativa sobre admissió de l'alumnat i podran accedir per la quota reservada a l'alumnat procedent de prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional. La qualificació que se'ls assignarà serà la que conste en el certificat corresponent, si s'ha superat la prova d'accés a la universitat o la prova d'accés a Formació Professional de grau superior, i un 5 en el supòsit d'haver superat el primer nivell d'un programa de qualificació professional inicial.

d) Les persones que hagen superat un programa formatiu de qualificació bàsica (PFQB) a la Comunitat Valenciana.

1.1. Estaran exemptes de la part lingüística o, si és el cas, de l'apartat que corresponga:

– Les persones hagen superat tota la prova o l'apartat llengua i literatura (castellana o valenciana) del qual sol·licita l'exempció en convocatòries anteriors.

– Les persones que hagen superat l'àmbit de comunicació del cicle 2, nivell 2, d'Educació de Persones Adultes.

– Les persones que hagen superat el mòdul lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial (PQPI) a la Comunitat Valenciana.

– Les persones que hagen superat les matèries corresponents en l'Educació Secundària Obligatòria.

– Les persones que hagen superat l'àmbit lingüístic i social d'un programa de diversificació curricular (PDC).

– Les persones que hagen superat el mòdul professional 3012, comunicació i societat II, d'un cicle de Formació Professional Bàsica (FPB).

– Les persones que hagen superat els mòduls lingüisticosocial d'un PFQB a la Comunitat Valenciana.

– Les que, estant exemptes de tota la prova, segons s'especifica en el punt 6.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.1.2. Estaran exemptes de la part social:

– Les persones que hagen superat tota la prova o l'apartat ciències socials en convocatòries anteriors.

– Les que hagen superat l'àmbit de ciències socials del cicle 2, nivell 2, d'Educació de Persones Adultes.

– Les persones que hagen superat el mòdul lingüisticosocial del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.

– Les que hagen superat la matèria corresponent en l'Educació Secundària Obligatòria.

– Les que hagen superat l'àmbit lingüístic i social d'un programa de diversificació curricular.

– Les que hagen superat els mòduls professionals comunicació i societat I i comunicació i societat II de qualsevol cicle de Formació Professional Bàsica.

– Les que hagen superat els mòduls lingüisticosocial i formació i orientació laboral d'un PFQB a la Comunitat Valenciana.

– Les que, estant exemptes de tota la prova, segons s'especifica en el punt 6.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.1.3. Estaran exemptes de la part científica-matemàtica-tècnica o, si és el cas, de l'apartat que corresponga:

– Les que hagen superat tota la prova, la part científica-matemàtica-tècnica o l'apartat del qual sol·liciten l'exempció en convocatòries anteriors.

– Les que hagen superat l'àmbit cientificotecnològic del cicle 2, nivell 2, d'Educació de Persones Adultes.

– Les que hagen superat el mòdul cientificomatemàtic del primer nivell en un programa de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana.

– Les persones que hagen superat les matèries corresponents en l'Educació Secundària Obligatòria.

– Les que hagen superat els àmbits científic i pràctic d'un programa de diversificació curricular.

– Les que hagen superat els mòduls professionals ciències aplicades I i ciències aplicades II de qualsevol cicle de Formació Professional Bàsica.

– Les que hagen superat els mòduls cientificomatemàtic i prevenció riscos laborals i qualitat mediambiental d'un PFQB a la Comunitat Valenciana.

– Les que estiguen en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.

– Les que tinguen una experiència laboral de, com a mínim, l'equivalent a un any a jornada completa.

– Les que hagen superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d'un títol de grau mitjà.

– Les que, estant exemptes de tota la prova, segons s'especifica en el punt 6.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.2. Estaran exemptes de realitzar la prova d'accés als cicles de grau superior les persones que hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

En aquest cas, la preinscripció podrà realitzar-se directament en el cicle formatiu que es desitge cursar, per a la qual cosa s'haurà d'aportar la documentació acreditativa en el període que establisca la normativa sobre admissió de l'alumnat i podran accedir per la quota reservada a l'alumnat procedent de prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional. Si l'opció de la part específica triada està vinculada a les famílies professionals relacionades amb la branca de coneixement que permet accedir als mateixos estudis universitaris per als quals les persones aspirants van superar la prova d'accés a la universitat, la qualificació serà l'obtinguda en aquesta prova; en els altres casos, la qualificació global serà de 5.

2.1. Estaran exemptes de la realització de la part comuna de la prova o, si és el cas, de l'apartat que corresponga:

– Les persones que hagen superat tota la prova o aquesta part o l'apartat del qual sol·liciten l'exempció en convocatòries anteriors.

– Les que hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o l'apartat corresponent.

– Les que, estant exemptes de tota la prova, segons s'especifica en el punt 8.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.2.2. Estaran exemptes de la realització de la part específica de la prova d'accés a cicles de grau superior o, si és el cas, de l'apartat que corresponga:

– Les que hagen superat tota la prova o les matèries corresponents a aquesta part de la prova o l'apartat del qual sol·liciten l'exempció en convocatòries anteriors.

– Les que hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica o l'apartat que corresponga.

– Les persones que estiguen en possessió d'un títol de tècnic o tècnica en un cicle de la mateixa família professional o d'altres famílies professionals incloses en la mateixa opció de la prova d'accés.

– Les persones que estiguen en possessió d'un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació professional de, com a mínim, nivell 2 d'una família professional de les establides per a l'opció per la qual es presenta.

– Les persones que tinguen una experiència laboral de, com a mínim, l'equivalent a un any a jornada completa en el camp professional d'una família professional de les establides per a l'opció per la qual es presenta.

– Les persones que tinguen superats dos mòduls professionals relacionats amb una o diverses unitats de competència d'un títol de grau superior relacionat amb l'opció per la qual es presenten.

– Per a l'accés a cicles formatius de la família professional d'activitats físiques i esportives, qui acredite, mitjançant una certificació de la secretaria autonòmica competent en matèria d'esport, ser esportista d'elit (nivells A i B) de la Comunitat Valenciana o tindre la condició d'esportista d'alt nivell, segons el que s'estableix en el Reial decret 971/2007 de 13 de juliol.

– Les que, estant exemptes de tota la prova, segons s'especifica en el punt 8.1 de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta.3. Les exempcions establides en aquesta resolució seran acumulables.

a) Les persones interessades en les exempcions hauran de fer-ho constar en les sol·licituds d'inscripció recollides en els annexos III i IV d'aquesta resolució per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, respectivament.

b) Les persones que demanen alguna exempció per experiència laboral hauran d'aportar la documentació següent en el termini de presentació de sol·licituds de participació en les proves:

– Certificats de les empreses on s'haja treballat en els quals es faça constar específicament l'activitat a la qual es dedica l'empresa, la duració del contracte, l'activitat laboral desenvolupada per la persona interessada i el nombre d'hores dedicades a aquesta. En cas de persones treballadores autònomes, certificat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.

– Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual estiguen afiliats, on conste l'empresa i el període de contractació o, si és el cas, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

4. Tal com s'indica en l'apartat seté d'aquesta resolució, la persona interessada haurà de remetre la documentació esmentada en el present apartat al centre docent. Amb la possibilitat de presentar-la mitjançant el correu electrònic habilitat per a aquest efecte.

5. La concessió de les exempcions per experiència laboral es comunicarà mitjançant una resolució individualitzada a cada persona sol·licitant, emesa pel president o presidenta de la comissió d'avaluació, i mitjançant la publicació d'una llista annexa a la llista d'aspirants admesos i exclosos establida en l'apartat deu d'aquesta resolució.

6. Les persones que hagen sol·licitat alguna exempció podran presentar-se, si així ho desitgen, a l'examen de l'apartat del qual hagen sol·licitat l'exempció. En aquest cas, la nota final d'aquest apartat serà la major entre les dues que puguen correspondre-li, és a dir, la nota de l'examen o la nota a què li dona dret el certificat que presente.Quinze. Elaboració de les proves

Els exercicis de les proves seran elaborats per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.Setze. Coordinació

1. La persona titular de cadascuna de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport designarà en la província de l'àmbit de la seua competència un inspector o inspectora d'educació, que s'encarregarà de la coordinació del procés de desenvolupament de les proves.

2. Les seues funcions seran:

– Planificar, convocar i dirigir totes les reunions que siguen necessàries amb els directors i directores dels centres educatius on s'hagen de realitzar les proves a la seua província corresponent.

– Supervisar el desenvolupament de les proves.

– Atendre les consultes que realitzen els centres educatius sobre aquest tema.

3. El Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional convocarà els inspectors i les inspectores de coordinació designats a les reunions conjuntes necessàries per a organitzar el desenvolupament de les proves.Dèsset. Comissions avaluadores

1. En cadascun dels centres educatius en els quals es realitzen les proves hi haurà una comissió avaluadora per a l'accés a cicles de grau mitjà i/o per a l'accés a cicles de grau superior composta per:– El president o presidenta, que serà el director o directora del centre o, si no n'hi ha, un professor o professora de Secundària o un professor o professora tècnics de Formació Professional.

– Quatre professors o professores del cos de professors de Secundària i/o del cos de professors tècnics de Formació Professional, un dels quals actuarà com a secretari de la comissió.

– Així mateix, es podran incorporar els professors que es necessiten, depenent de la complexitat dels exercicis que s'han d'avaluar derivada de les diferents opcions que pot triar l'alumnat i del nombre d'aquests.2. La comissió avaluadora tindrà les funcions següents:

– Organitzar i realitzar la prova.

– Resoldre les sol·licituds d'exempció.

– Corregir i qualificar els diferents exercicis.

– Emplenar l'acta i publicar les llistes provisionals i definitives dels resultats.

– Resoldre les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.3. Les comissions avaluadores seran nomenades pel director o directora del centre.Díhuit. Qualificacions dels exàmens de les proves i publicació d'aquestes

1. Una vegada realitzats els diferents exàmens de les proves, les comissions avaluadores els qualificaran puntuant-los de 0 a 10 punts.2. Prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

a) Els exàmens corresponents a llengua i literatura (castellana o valenciana), llengua estrangera (anglés), ciències socials: geografia i història, matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital es qualificaran de 0 a 10 punts.

– La nota de la part lingüística serà la mitjana ponderada amb dos decimals de les notes de llengua i literatura (castellana o valenciana) i de llengua estrangera (anglés), que tindran un pes de 8 i 2 respectivament.

– La nota de la part social serà la corresponent a la qualificació obtinguda en ciències socials: geografia i història.

– La nota de la part científica-matemàtica-tècnica serà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de matemàtiques, ciències naturals i tractament de la informació i competència digital, que tindran un pes de 5, 3 i 2 respectivament.

b) La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres parts de la prova, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga igual o superior a 4.

No obstant això, les qualificacions inferiors a 5 d'algun dels apartats de la prova no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.

Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada.

En tot cas la nota de cada part, apartat i/o la nota final mai podrà ser superior a 10 punts.

3. Prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

a) Part comuna.

Els exàmens corresponents a llengua i literatura (castellana o valenciana), matemàtiques, llengua estrangera (anglés) i tractament de la informació i competència digital es qualificaran de 0 a 10 punts.

La nota de la part comuna serà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de llengua i literatura (castellana o valenciana), matemàtiques, llengua estrangera (anglés) i tractament de la informació i competència digital, que tindran un pes de 3,5, 3,5, 2 i 1 respectivament.

b) Part específica. Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dues optatives de l'opció que hagen triat.

c) La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dues parts de la prova, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cadascuna de les parts de la prova siga igual o superior a 4.

No obstant això, les qualificacions inferiors a 5 d'algun dels apartats de la prova no podran considerar-se com a apartat superat en convocatòries posteriors.

Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada.

En tot cas la nota de cada part, apartat i/o la nota final mai podrà ser superior a 10 punts.

4. Una vegada finalitzat el procés de qualificació, es publicaran les actes provisionals amb la nota obtinguda en els exàmens dels diferents apartats per les persones que s'hagen presentat a les proves, segons els models previstos en el programa informàtic de gestió.Dènou. Qualificacions definitives de la convocatòria i publicació d'aquestes

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació necessària per a justificar les sol·licituds d'exempció, les comissions avaluadores analitzaran i decidiran les qualificacions que corresponguen a les persones sol·licitants d'alguna exempció en els diferents apartats.

2. La qualificació definitiva de cada apartat per a les persones que hagen sol·licitat algun tipus d'exempció serà la major entre les dues que puguen correspondre-li, és a dir, la nota de l'examen o la nota a la qual li dona dret la certificació que presente.

3. D'acord amb la disposició addicional primera de l'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, l'alumnat que haja superat un programa de qualificació professional inicial experimental a la Comunitat Valenciana amb una qualificació igual o superior a 5 i complisca els requisits per a fer la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà disposarà d'una puntuació de partida que se sumarà a l'obtinguda en la prova; aquesta puntuació s'obtindrà multiplicant la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les àrees de Formació bàsica i de Formació i orientació laboral i en cadascun dels mòduls que componen l'àrea de Formació Professional, sempre que aquestes siguen iguals o superiors a 5, pel coeficient 0,1.

4. L'acta d'avaluació es confeccionarà segons els models previstos en el programa informàtic de gestió.

a) En l'acta d'avaluació haurà de constar la puntuació numèrica obtinguda en cadascuna de les parts i apartats de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior amb la finalitat que la persona interessada obtinga un certificat de superació d'aquestes parts o dels apartats que les componen.

b) Quan la qualificació total siga igual o superior a 5, s'ha de fer constar en aquesta acta la puntuació numèrica expressada amb dues xifres decimals.

5. Les comissions avaluadores han de remetre una còpia de les actes d'avaluació a les direccions territorials d'Educació corresponents, en el termini màxim de set dies hàbils des de la publicació de les llistes definitives.

6. Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat en les dates que s'indiquen en l'annex I d'aquesta resolució.7. En tot cas la superació de la prova d'accés no suposa l'admissió en el cicle formatiu, i les persones sol·licitants han de participar en el procediment d'admissió i, una vegada admeses, formalitzar la matrícula en el termini que s'establisca amb aquesta finalitat.Vint. Certificats

1. El secretari o secretària del centre en el qual es realitzen les proves expedirà, des del 3 de juny de 2022 fins al 4 de juliol de 2022 un certificat a les persones que les hagen superades íntegrament o en alguna de les parts i/o dels apartats segons els models previstos en el programa informàtic de gestió.

a) Aquesta data estarà condicionada a l'establida en el procediment d'admissió a cicles formatius de Formació Professional.

b) La comissió avaluadora comunicarà i farà públic degudament en el tauler d'anuncis i en la pàgina web del centre examinador qualsevol canvi en aquesta.

2. En el certificat que s'estenga a les persones que hagen superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, ha de constar expressament que permet cursar qualsevol d'aquests.

3. En el certificat que s'estenga a les persones que hagen superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior, ha de constar el nom de cadascuna de les famílies professionals i cicles formatius als quals dona accés, segons les opcions regulades per la Resolució de 17 d'agost de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'estableixen els cicles als quals permeten l'accés les opcions de la part específica de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de les diferents famílies professionals de Formació Professional.

4. En el cas que les persones que hagen superat la prova d'accés en el procediment d'admissió a cicles formatius de Formació Professional sol·liciten com a primera opció el centre on han realitzat la prova d'accés, no serà necessari que recullen el certificat expedit on consta la nota mitjana, sinó que serà la direcció del centre l'encarregada d'introduir aquesta nota en el procediment d'admissió.

Vint-i-un. Reclamació de qualificacions

Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions s'han de fer segons el procediment següent:

1. S'han de presentar per escrit en el termini indicat en l'annex I d'aquesta resolució dirigides al president o la presidenta de la comissió avaluadora del centre on van tindre lloc.

2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president o la presidenta comunicarà per escrit a la persona interessada.3. Si després de la decisió persisteix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini dels dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la reclamació al director o directora territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent que, després de l'informe de la Inspecció d'Educació, resoldrà el que siga procedent. Aquesta resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.

4. Les persones interessades tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.Vint-i-dos. Protecció de dades

Les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional objecte de la convocatòria requereixen el tractament de dades personals de les persones sol·licitants de l'admissió a les proves o dels seus representants legals, en els termes següents:

a) Responsable del tractament: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb domicili a l'avinguda de Campanar, 32, 46015 València, contacte protecciodedadeseducacio@gva.es.

b) Categoria i origen de les dades a tractar: Dades personals identificatives, de contacte, d'ocupació, econòmiques, de circumstàncies socials, categories especials de dades, altres dades especialment protegides i de qualsevol altra naturalesa que siguen recollides a través de formularis, consulta a plataformes autonòmiques d'interoperabilitat (d'ara en avant, PAI) o a altres administracions públiques, en cas en què no hi haja oposició a aquesta consulta d'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, i documentació que entreguen els sol·licitants i representants legals.

Si la documentació presentada conté dades de terceres persones, prèviament a la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, les persones sol·licitants i els representants legals han d'informar aquestes persones interessades del tractament de les seues dades per la Conselleria en els termes previstos en aquest article.

c) Fins del tractament i base jurídica: Amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic, exercici de poders públics i en el compliment de les obligacions legals segons les normes reguladores d'aquesta convocatòria i altres normes aplicables, incloent-hi les que regulen el tràmit electrònic, les dades personals es tractaran per a tramitar i gestionar la realització de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional, l'expedició de certificats d'haver superat les proves i la resolució de possibles reclamacions.

d) Destinataris de les dades: D'acord amb les lleis i per a complir una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Conselleria, les dades personals podran ser comunicades tant a la PAI, per a comprovar les dades de les persones sol·licitants o situacions socioeconòmiques establides per a la baremació, com a altres administracions i institucions públiques, entre les quals es troben, sense caràcter limitatiu, òrgans de caràcter autonòmic, local, estatal i de la UE, òrgans judicials i Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, IGAE, Defensor del Poble, Síndic de Greuges, Agència Valenciana Antifrau, Delegació de Protecció de Dades i altres tercers subjectes de dret privat amb interés legítim i/o dret d'accés en el procediment. Si és el cas, les dades podran ser tractades a instàncies de la Conselleria per terceres persones encarregades del tractament.

e) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.

f) Totes les dades sol·licitades a través del formulari de sol·licitud, així com la documentació vinculada, són necessàries per a poder tramitar la sol·licitud. La falta de comunicació d'aquestes dades a la Conselleria comportarà les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic.

g) Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual se sol·liciten i pels terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'arxius i documentació.h) Drets: la persona interessada pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, a través de les vies següents:

– Tràmit electrònic que es pot consultar en la pàgina web de la Conselleria www.ceice.gva.es, en l'apartat Registre de tractament de dades.– Enviant la petició a qualsevol de les adreces següents:

Postal: avinguda de Campanar, 32 46015 València – Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es.

– De manera presencial, aportant la sol·licitud corresponent a través del registre.

L'exercici dels drets requereix la identificació inequívoca de la persona interessada o d'aquella que la represente.

i) Dret a reclamar davant de l'autoritat de control: La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera no atesos els seus drets o vulnerat el tractament de les dades personals. Prèviament pot contactar amb el delegat o delegada de Protecció de Dades de la Generalitat a través de dpd@gva.es o dirigint-se al passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València.

Més informació sobre el tractament de dades personals, consultant el Registre de Tractament de Dades en www.ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dadesVint-i-tres. Publicació de llistes

1. Les llistes a les quals fa referència aquesta resolució, a excepció de les llistes de qualificació de les proves, seran publicades per la comissió avaluadora en el tauler d'anuncis i també en la pàgina web del centre on desitge fer la prova la persona sol·licitant. La informació continguda en la totalitat de les llistes haurà de garantir la protecció de dades de caràcter personal, i indicar únicament la inicial del nom, el primer cognom, la inicial del segon cognom i les 4 últimes xifres del DNI, NIE o document acreditatiu d'identitat requerit.2. Les llistes de qualificacions es publicaran segons el que s'estableix en l'apartat dènou d'aquesta resolució.Vint-i-quatre. Producció d'efectes

Aquesta resolució produirà efectes l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 28 de gener de 2022.– El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia Giménez.

Mapa web