Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca la sol·licitud d'assignacions econòmiques extraordinàries per a la conversió d'aules en espais tecnològics en els centres docents de titularitat pública de la Generalitat. [2022/7056]

(DOGV núm. 9390 de 25.07.2022) Ref. Base de dades 006810/2022
El Pla per a la Formació Professional, el creixement econòmic i social, i l'ocupabilitat, derivat de l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible, que el Govern d'Espanya ha assumit, i impulsat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, incorpora els plantejaments de comunicacions de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions, com ara una nova agenda de capacitats per a Europa: treballar junts per a reforçar el capital humà, l'ocupabilitat i la competitivitat, i de les recomanacions del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea en matèria de Formació Professional i de competències clau per a l'aprenentatge permanent.Amb la finalitat de complir l'objectiu del Pla de Formació Professional, el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha definit actuacions, de caràcter estratègic, a les quals s'assignen recursos, entre aquestes la de conversió d'aules en espais de tecnologia aplicada.De conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència, seran subvencionables, a partir de l'1 de febrer de 2020, les mesures dels plans de recuperació i resiliència, que han de ser compatibles amb els reptes i prioritats pertinents de cada país, determinats en el marc del Semestre Europeu.El Reglament estableix les mesures d'informació, comunicació i publicitat, en particular, indica que els preceptors de fons de la Unió faran esment de l'origen del finançament i vetlaran per donar-li visibilitat, incloent l'emblema de la Unió i una declaració de finançament adequat que indique «finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU».Fruit d'aquest pla, i de l'acord del Consell de Ministres, per la Resolució de 7 d'octubre de 2021, de la Secretaria General de Formació Professional, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021, pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes en el marc del component 20 Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional, del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en l'exercici pressupostari 2021 (BOE 249, 18.10.2021), la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha rebut un crèdit per import d'1.324.775,96 €, per a la conversió d'aules en espais de tecnologia aplicada, que s'aproximen a entorns de treball, amb incorporació de recursos propis de cada sector productiu, mitjançant simuladors i altres elements tecnològics.

La Formació Professional, que en l'últim període s'ha presentat com un dels àmbits estratègics de les polítiques d'aquesta conselleria, ha donat mostra de la seua capacitat d'incorporar innovació amb l'agilitat que els sectors productius necessiten i ha comptat amb el seu suport. Per això, la Formació Professional es mostra ara, també, amb una rellevància essencial com un dels motors en el creixement econòmic i social després d'aquesta crisi.

Així mateix, el Pla valencià d'impuls i millora de la Formació Professional té com a objectiu central l'impuls i la millora del nivell de competències del conjunt de la ciutadania, un model flexible que afavorisca la cohesió social i que impulse noves capacitats professionals relacionades amb les necessitats dels sectors productius, a més d'incentivar un sistema d'avaluació de la formació i millora de la qualitat de la Formació Professional.Aquests objectius, marcats per les organitzacions i institucions, obliguen a implantar un model de gestió de l'educació de Formació Professional des d'una òptica diferent a l'actual, un model que facilite la integració de tota la Formació Professional i que facilite que qualsevol ciutadà es forme al llarg de la vida, que tinga com a objectiu fonamental l'adquisició de competències d'una forma àgil i relacionada amb les necessitats dels sectors productius, així com un seguiment de la qualitat dels resultats.

En aquest sentit, i tenint en compte les recomanacions dels organismes internacionals, la implantació de metodologies actives relacionades amb les competències adquirides en els processos d'aprenentatge s'estima com a estratègica per a aconseguir aquests objectius. Les societats occidentals estan canviant i això també comporta el canvi en les metodologies d'aprenentatge de la Formació Professional.

A la Comunitat Valenciana la creativitat, la innovació aplicada i la cultura emprenedora són factors diferenciadors en el territori nacional i imprimeixen unes característiques a les economies comarcals que dinamitzen el territori de manera segura i de futur, sobretot en territoris allunyats de les grans urbs.

En conseqüència, per la present resolució es convoca la sol·licitud de finançament extraordinari amb la finalitat de millorar els recursos dels centres perquè aquests desenvolupen la conversió d'aules en espais tecnològics.

En exercici de les atribucions conferides en el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:Primer. Objecte i àmbit d'aplicació

La present convocatòria permetrà seleccionar els centres docents públics als quals se'ls concediran assignacions econòmiques, centres de titularitat de la Generalitat que ho sol·liciten dins del termini i en la forma escaient i que impartisquen Formació Professional a la Comunitat Valenciana, que seran destinades a donar suport al desenvolupament de la conversió d'aules en espais tecnològics.Segon. Finançament

El finançament de les quantitats assignades als centres públics, amb caràcter de despesa extraordinària de funcionament, s'abonarà a càrrec del capítol 2 del programa pressupostari 09.99.99.2012.422.99, del pressupost de la Generalitat de l'any 2022, per un import global màxim d'1.320.000 euros.Tercer. Objectius

1. Donar suport a la conversió d'aules en espais que s'aproximen a entorns de treball, amb incorporació de recursos propis de cada sector productiu, mitjançant simuladors i altres elements tecnològics.

2. Implantar metodologies actives com a element pedagògic en els cicles de Formació Professional.

3. Treballar sota un prisma metodològic basat en metodologies actives basades en projectes.

4. Fomentar la innovació, la cultura emprenedora, la creativitat i la digitalització en tots els centres que imparteixen Formació Professional del sistema educatiu.

5. Acostar els alumnes que cursen Formació Professional a la innovació i l'emprenedoria a l'entorn dels centres d'ensenyament.

Quart. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

1. El centre públic que desitge acollir-se a aquesta resolució formalitzarà la sol·licitud mitjançant el formulari, segons l'annex I de la present resolució, disponible en la pàgina web següent:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/innovatec

2. La sol·licitud serà formalitzada per la persona que tinga la representació legal del centre.

3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Cinqué. Òrgan instructor

Serà la Subdirecció General d'Ordenació i Planificació de Formació Professional i Ensenyaments Professionals l'òrgan instructor del procediment regulat en aquesta resolució.Sisé. Procediment de dotació

1. Per a efectuar el procediment de dotació, s'atendrà la sol·licitud que el centre realitze en la plataforma telemàtica abans indicada.

2. Només seran considerats centres sol·licitants i seran seleccionats aquells que hagen presentat la sol·licitud completa i correctament emplenada en els terminis i en la forma establits, ordenats segons els següents criteris de baremació:

– Haver completat la formació en metodologies actives proposada en el programa d'Innovatec, fins a 15 punts.

– Estar en procés de formació en metodologies actives dins del programa d'Innovatec, fins a 10 punts.

– Estar en procés de formació en metodologies actives dins del programa de formació d'algun dels CEFIRE específics de Formació Professional, fins a 5 punts.

– Impartir algun curs d'especialització, 3 punts per curs acreditat.– Per ser centre de la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, fins a 3 punts.

– Impartir cicles formatius de grau superior semipresencials, 2 punts per cada cicle formatiu semipresencial de grau superior.

3. L'òrgan instructor verificarà que s'han atés els requisits establits en la resolució. En cas contrari, la sol·licitud quedarà exclosa de manera definitiva.

4. S'ordenaran les sol·licituds per puntuació. Els empats es dirimiran atenent el major nombre d'alumnat cursant ensenyaments de Formació Professional en el centre.

5. L'assignació a cada centre seleccionat és de 55.000 euros, resultant un màxim de 24 aules atés el crèdit disponible.Seté. Inversió de la dotació

1. El termini d'execució de les accions es troba comprés des de l'1 de setembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.

2. Les despeses elegibles són les següents:

a) Despeses directes en béns i serveis, tramitades mitjançant externalitzacions, que puguen vincular-se indubtablement amb l'actuació, incloent obres d'adaptació, connectivitat i equipament.

b) Formació metodològica del personal que utilitzarà aqueixes aules fins a un màxim d'un 20 %.

c) Despeses relacionades amb la informació i difusió de l'actuació.d) Despeses directes de personal relacionades amb l'actuació.

e) Despeses indirectes: en el cas d'imputar despeses de personal, es podran imputar costos indirectes, equivalents a un tipus fix del 15 % dels costos directes de personal imputats, per transposició de l'article 68.b del Reglament (UE) 1303/2013.

3. Els nous espais creats garantiran l'adaptabilitat d'aquests, tenint en compte els següents aspectes, tant de connectivitat com d'equipament bàsic:

a) Quant a l'adaptabilitat i connectivitat:

– Estaran connectats amb banda ampla ultra ràpida, wifi, fibra òptica.

– Suportaran la capacitat d'intercanviar escenaris virtuals i presencials i qualsevol altra modalitat.

– Hauran de comptar amb condicions adequades d'acústica i il·luminació.

– Hauran de comptar amb mobiliari per zones de treball i disseny Wall-Art.

– S'haurà de comptar amb una anàlisi tecnològica que permeta conéixer les tecnologies prèvies amb què compta el centre tant a nivell HW com a nivell d'eines SW per a validar la seua integració en el nou espai creat.

– Comptaran amb espais escalables, configurables en funció de les necessitats temporals. Espais que s'aniran afegint, adaptats a les necessitats que puguen configurar-se segons les necessitats de cada moment.b) Quant a l'equipament amb el qual ha de comptar el nou espai creat, s'indiquen a continuació, a tall d'exemple, alguns elements subvencionables:

– Elements digitals de presentació de la informació.

– Pantalla tàctil.

– Projector d'alta qualitat.

– Pissarra col·laborativa que permet al docent escriure i compartir continguts en remot i presencial.

– Càmeres d'alta definició en streaming, que garantisquen la cobertura del professorat en tot moment.

– Microfonia direccional i sonorització adaptada a les característiques de l'aula.

– Plataformes de col·laboració intercentres i entre comunitats.

– Impressores 3D: escanejats i fabricació.

– Sistema de realitats immersives.

– Realitat mixta / virtual.

– Sistemes hologràfics.

– Sistemes d'intel·ligència artificial aplicada.

– Equips informatius d'altes prestacions adaptats específicament a les tecnologies de l'aula (un màxim de dues unitats per aula).

c) Els nous espais creats podran comptar amb altres elements necessaris en funció de les especialitats i famílies professionals.Huité. Resolució definitiva de la convocatòria

1. El termini màxim per a resoldre la present convocatòria és de quatre mesos des de la data d'efectes. Vençut el termini sense que s'haja notificat una resolució expressa, els centres interessats hauran de considerar desestimada la seua sol·licitud.

2. A l'efecte de notificacions, la resolució definitiva de la selecció es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. La resolució definitiva contindrà la relació de centres docents ordenats per la puntuació obtinguda i les quanties assignades, i les sol·licituds excloses.Nové. Percepció de les dotacions econòmiques

El lliurament de l'assignació econòmica es realitzarà, una vegada concedida, per transferència bancària al centre docent per mitjà d'ordre de pagament en ferm, a proposta de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a càrrec del pressupost anual de l'exercici 2022.Desé. Justificació

1. Atés el caràcter de sobredotació per despesa extraordinària de funcionament, el centre docent especificarà els ingressos i despeses que es produïsquen per raó d'aquesta convocatòria en els documents de control de l'activitat econòmica.

Els centres adjuntaran la justificació de l'import de l'assignació econòmica concedida al balanç anual que han d'efectuar, d'acord amb el que es disposa per l'Ordre de 18 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència (DOGV 2526, 09.06.1995).

2. El centre guardarà les factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa de les despeses efectuades per a posteriors comprovacions de la inversió amb data compresa entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 de desembre de 2022.

3. Tant la dotació percebuda pel centre com les despeses a càrrec seu s'inscriuran tan prompte com siga possible, des de la data d'efectes, en els apartats corresponents de la gestió econòmica en ITACA i fins al 31 de desembre de 2022.

4. La dotació percebuda pel centre educatiu s'inscriurà en l'apartat d'ingressos de la gestió econòmica d'ITACA.

5. Les despeses s'inscriuran, des de la data d'efectes, en un subcompte justificatiu específic, amb codi 22602XNINN, dins de la gestió econòmica d'ITACA per a comptabilitzar les despeses del programa per al qual es concedeix l'assignació econòmica.

6. El centre haurà d'invertir a la finalitat prevista la totalitat de la quantitat econòmica que se li assigne. En cas que el centre dispose d'un romanent després d'abonar la totalitat de les factures corresponents al programa per al qual es percep la dotació econòmica, es procedirà al seu reintegrament a la Generalitat.

7. Remissió de la documentació comptable justificativa fins al 15 de gener de 2023, mitjançant el procediment que establisca per instrucció la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

8. Així mateix, fins al 31 de gener de 2023, el centre haurà de remetre una memòria amb la relació del material adquirit i una breu explicació de la finalitat i activitats a les quals s'ha destinat la dotació. Aquesta memòria contindrà un certificat que ha sigut presentada al consell escolar i al claustre de professors.

9. La memòria i la correcta inversió de la dotació podran ser tingudes en compte en la baremació que s'efectue als centres en futures actuacions que la conselleria competent en matèria d'educació programe.Onzé. Delegació

Es delega en la persona titular de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial la facultat de resoldre la convocatòria i concedir les assignacions econòmiques als centres docents seleccionats, i se l'autoritza per a adoptar les mesures oportunes per al compliment i l'aplicació d'aquesta resolució i també per a resoldre i notificar totes les incidències que es plantegen en la seua interpretació i execució.Dotzé. Informació i difusió

Els equips directius dels centres docents de titularitat pública establiran les mesures necessàries perquè aquesta resolució siga coneguda pels membres de la comunitat educativa.Tretzé. Efectes

Aquesta resolució produirà efectes a partir de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició o plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

a) Recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de ser publicada.

b) Recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de ser publicada.València, 20 de juliol de 2022.– El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia Giménez.ANNEX I – Sol·licitud d'assignacions econòmiques extraordinàries per a la conversió d'aules en espais tecnològics

ANEXO I – Solicitud de asignaciones económicas extraordinarias para la conversión de aulas en espacios tecnológicos

A DADES DEL CENTRE / DATOS DEL CENTRO

NOM / NOMBRE: CODI / CÓDIGO:

CP: LOCALITAT / LOCALIDAD: PROVÍNCIA / PROVINCIA:

B SOL·LICITUD / SOLICITUD

El director/a Sr/Sra.: / El director/a D./doña:

Sol·licita assignacions econòmiques extraordinàries per a la conversió d'aules en espais tecnològics

Solicita asignaciones económicas extraordinarias para la conversión de aulas en espacios tecnológicos:

Si ha participat amb anterioritat en algun altre programa d'FP, indique-ho:

Si ha participado con anterioridad en algún otro programa de FP, indíquelo:

C CRITERIS DE LES SOL·LICITUDS / CRITERIOS DE LAS SOLICITUDESBaremació/Baremación

a) Haver completat la formació en metodologies actives proposada en el programa d'Innovatec. / Haber completado la formación en metodologías activas propuesta en el programa de Innovatec.

b) Estar en procés de formació en metodologies actives dins del programa d'Innovatec / Estar en proceso de formación en metodologías activas dentro del programa de Innovatec.

c) Estar en procés de formació en metodologies actives dins del programa de formació d'algun dels CEFIRE específics de Formació Professional / Estar en proceso de formación en metodologías activas dentro del programa de formación de alguno de los CEFIRE específicos de Formación Profesional.

d) Impartir algun curs d'especialització / Impartir algún curso de especialización

e) Per ser centre de la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional de la Comunitat Valenciana / Por ser centro de la Red de Institutos de Excelencia de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana.

f) Impartir cicles formatius de grau superior semipresencials / Impartir ciclos formativos de grado superior semipresenciales.D DOCUMENTACIÓ QUE S'HI ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar de tota la documentació que permeta poder contrastar la informació susceptible de baremar-se i que el centre ha puntuat en la seua baremació. En cas contrari no podrà tindre's en compte aquesta valoració.

A aquesta solicitud ha de acompañarse toda la documentación que permita poder contrastar la información susceptible de baremarse y que el centro ha puntuado en su baremación. En caso contrario no podrá tenerse en cuenta dicha valoración, d de

Per la personal titular de la direcció / Por la persona titular de la dirección

Total baremació / Total baremaciónSignatura / Firma:

Data/ Fecha

Mapa web