Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les ajudes en matèria de projectes de suport a les associacions de persones consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària. [2022/7012]

(DOGV núm. 9390 de 25.07.2022) Ref. Base de dades 006815/2022
De conformitat amb el que es disposa en l'article 9 de l'Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades a promoure projectes relacionats amb la salut pública, (DOGV 8503 d'11.03.2019), l'òrgan competent per a dictar les resolucions és la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, que actua per delegació de la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Per Resolució d'11 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, es va efectuar la convocatòria de les ajudes en matèria de projectes de suport a les associacions de persones consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària (DOGV 9291, 04.03.2022).Per Resolució de 16 de març de 2022, de la directora general de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es nomena les persones que formaran part de la comissió avaluadora.

Vista la proposta d'adjudicació elevada per la comissió avaluadora, en l'acta de data 10 de maig de 2022, resolc:Primer

Concedir les ajudes a les entitats que s'assenyalen en l'annex II per a projectes de suport a les associacions de persones consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària, per un import global de 30.000. € (trenta mil euros), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 10.02.98.0000.413.10, línia comptable S0406000, dels Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2022.Segon

S'inclou un annex I amb les entitats admeses en el procediment de concessió d'adjudicació.Tercer

D'acord amb la puntuació obtinguda per les entitats que han superat la puntuació mínima que dona dret a la subvenció, es relaciona en l'annex II les entitats amb l'import total de la subvenció concedida.

Quart

Qualsevol sol·licitant podrà renunciar a la subvenció concedida amb anterioritat al deslliurament dels fons, de manera expressa i per qualsevol mitjà que permeta la seua constància. En el cas que es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, es procedirà d'acord amb el que s'estableix en l'article 13 de la citada Ordre 1/2019 de bases reguladores.Cinqué

Conforme amb el que s'estableix en l'article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es realitzarà un control administratiu sobre la totalitat de les subvencions concedides. Igualment s'exigirà, entre els mesos de gener i febrer de l'exercici pressupostari següent al pla de control, un informe sobre l'efectiva i correcta realització de l'activitat subvencionada i el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.Sisé

El termini i la forma de presentació de la justificació de les subvencions serà l'establit en l'article 15 de la citada Ordre 1/2019 de bases reguladores.Seté

S'hauran de complir les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP – Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep).

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 123 la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 13 de juliol de 2022.– La directora general de Salut Pública i Addiccions (p. d. Ordre 1/2019 de 28 de febrer; DOGV 8503 d'11.03.2019): Ofèlia Gimeno Forner.

Mapa web