Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroguen les beques convocades per la Resolució de 13 de maig de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2022/6935]

(DOGV núm. 9389 de 22.07.2022) Ref. Base de dades 006775/2022
Mitjançant l'Ordre 1/2017, de 16 de gener, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s'estableixen les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7965, de 25 de gener de 2017.

Per la Resolució de 13 de maig de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es van convocar set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 9087/19.05.2021).

Mitjançant la Resolució de 2 d'agost de 2021, de la directora general d'Assistència Sanitària, es va resoldre la convocatòria de set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 9150/13.08.20201) i per la Resolució d'1 de setembre de 2021, de la directora general d'Assistència Sanitària, de concessió d'una nova beca després de les renúncies de les persones que han sigut beneficiàries d'aquesta, i es declara deserta la beca en l'especialitat d'Infermeria (DOGV 9310/31.03.2022), les persones beneficiàries a data d'inici 1 de setembre de 2021 van ser les següents:Seder González, Sara

Lledó Guerrero, Neus

García Alonso, Judith María

Carretero Navarro, Iván

Segura Gosálbez, Alexandre

Manjavacas Díez, Sara AmadaPer la Resolució de 12 de maig de 2022, de la directora general d'Assistència Sanitària, es considera finalitzada l'adjudicació de la beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària de Sara Amada Manjavacas Díez, després de la renúncia de la persona beneficiària (DOGV 9344/20.05.2022).

A cada una de les persones beneficiàries esmentades se li va adjudicar una beca per un import de 1.088,43 euros bruts mensuals, subjectes a les retencions legalment establides, quantitat que finalment, després de la Resolució de 19 de gener de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat de percepció en l'exercici 2022 de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell (DOGV 9265/27.01.2022), va quedar fixada en 1.120,19 euros.

Segons el que s'estableix en la base catorze, punts 1 i 2, de l'Ordre de 1/2017, de 16 de gener, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s'estableixen les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; la duració de les beques comprendrà des de la incorporació de la persona adjudicatària mitjançant una resolució de la Direcció General d'Assistència Sanitària fins a un període màxim de 12 mesos. No obstant això, podrà prorrogar-se sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que existisca la disponibilitat pressupostària corresponent i el desenvolupament de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o ho aconselle.

Les persones beneficiàries de la beca, segons les resolucions indicades, realitzen les seues pràctiques professionals desenvolupant els seus programes de treball de manera satisfactòria, es considera necessari que continuen amb el desenvolupament de la seua activitat i, per tant, que la beca siga prorrogada.

Així, sobre la base de l'anteriorment exposat, de conformitat amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat i conforme al Decret 80/2018, de 15 de juny, del Consell, pel qual es nomena la persona titular de la Direcció General d'Assistència Sanitària, resolc:Primer

Prorrogar la duració de les beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària, fins al 31 de desembre de 2022, a les següents persones beneficiàries:

Seder González, Sara

Lledó Guerrero, Neus

García Alonso, Judith María

Carretero Navarro, Iván

Segura Gosálbez, AlexandreSegon

La dotació econòmica per a finançar la present pròrroga ascendeix a la quantia global màxima de 22.403,80 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 10.02.91.0000.412.22.4, línia S0446000 o equivalent, en els pressupostos de la Generalitat Valenciana, d'acord amb la següent distribució:2022

22.403,80 €Tercer

La pròrroga de les beques serà efectiva, per a les persones beneficiàries de les beques indicades, a partir del dia 1 de setembre de 2022, i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.

Les condicions d'aquestes seran, segons s'ha exposat, per un import de mil cent vint euros amb dènou cèntims (1.120,19 €) bruts mensuals, subjecte a la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com a la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i a qualsevol altra retenció que, si és el cas, poguera correspondre.Quart

La present resolució posa fi a la via administrativa i en contra es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana; així mateix, podrà interposar-se, de manera potestativa, un recurs de reposició davant la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública en el termini d'un mes segons el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que puga presentar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

València, 13 de juliol de 2022.– La directora general d'Assistència Sanitària: María Amparo García Layunta.

Mapa web