Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. [2022/6903]

(DOGV núm. 9389 de 22.07.2022) Ref. Base de dades 006779/2022
El Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu aprova catorze títols professionals bàsics on es fixen els seus currículums bàsics.

La disposició addicional quarta del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, atribueix a les administracions educatives la competència per a establir i autoritzar altres ofertes formatives de Formació Professional adaptades a les necessitats de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Aquesta disposició addicional s'ha desenvolupat mitjançant l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de cua1ificación bàsica en la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell, resolc:Primer. Àmbit d'aplicació

Les presents instruccions seran aplicables, per al curs 2022-2023, en els centres o entitats de la Comunitat Valenciana que impartisquen programes formatius de qualificació bàsica.Segon. Accés i admissió de l'alumnat en els programes formatius de qualificació bàsica

L'accés i admissió de l'alumnat a aquests programes s'estableix en l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica en la Comunitat Valenciana, la Resolució de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023 (https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2648.pdf), i la Resolució de 13 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i en els programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023 (https://dogv.gva.es/datos/2022/05/17/pdf/2022_4225.pdf).

Tercer. Modalitats i condicions d'accés

Les modalitats dels programes formatius de qualificació bàsica venen regulades en l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qua1ificació bàsica a la Comunitat Valenciana (https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/o/2014/08/26/73/dof/vci-spa/pdf)Quart. Prioritat en l'accés en els programes formatius de qualificació bàsica

Caldrà ajustar-se al que es disposa en l'article 6 l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.Cinqué. Procediment d'adjudicació

1. Caldrà ajustar-se al que es disposa en l'article 7 l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.2. La publicació de les vacants disponibles en cada centre es podrà consultar en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport https://portal.edu.gva.es/telematricula/

3. Una vegada publicades les llistes provisionals de persones admeses i no admeses les persones interessades podran presentar una reclamació de manera telemàtica mitjançant el procediment establit4. Si no s'obté plaça en cap dels centres triats, es remetran les sol·licituds no ateses a la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional.

5. Les persones interessades podran presentar al·legacions, davant la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional contra les esmentades llistes definitives, de manera telemàtica, i mitjançant l'enllaç disponible en l'adreça https://portal.edu.gva.es/telematricula/6. Contra la resolució de la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional a les al·legacions presentades, les persones interessades podran interposar reclamació. El director o directora territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent, resoldrà en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de l'acord adoptat per la Comissió Sectorial d'Escolarització, segons l'article 7.10 de l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

7. Les persones sol·licitants no admeses en algun dels programes formatius de qualificació professional bàsica sol·licitats quedaran en llista d'espera, i podran ser admeses en cas de quedar places vacants.

Sisé. Constitució efectiva de grups dels programes formatius de qualificació bàsica

Es complirà el que s'estableix en l'article 8 de l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.Seté. Vacants al final del procediment d'admissió

L'alumnat que, havent presentat sol·licitud, no haja obtingut lloc escolar segons les seues opcions, podrà dirigir-se, abans que concloga el termini de matrícula, al centre corresponent i sol·licitar qualsevol dels llocs vacants. Per a això, haurà de presentar, juntament amb la nova sol·licitud, el resguard i la còpia de la sol·licitud que en el seu moment van presentarHuité. Comissions sectorials d'escolarització

Les comissions sectorials d'escolarització de Formació Professional són les constituïdes en aplicació de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

(https://dogv.gva.es/datos/2016/06/03/pdf/2016_4016.pdf).

Nové. Publicació de llistes

1. Les llistes, tant provisionals com definitives, de persones admeses i excloses s'obtindran a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió.

2. En virtut de l'aplicació de la Resolució de 28 de juny de 2018 (DOGV núm. 8436 de 03.12.2018), els llistats que es publiquen es realitzaran amb les següents dades encriptades i de la següent manera:a) DNI o document acreditatiu d'identitat: s'utilitzaran els criteris generals que s'han establit com a recomanacions de l'Agència Estatal de Protecció de Dades, per la qual cosa solament apareixeran 4 dígits numèrics.

b) Primer cognom complet.

c) Inicial del segon cognom i del nom.Desé. Constitució de grups

1. Per a la modalitat de programes formatius de qualificació bàsica ordinaris el nombre màxim d'alumnes serà de quinze i el mínim de deu per grup. En aquesta modalitat es podrà integrar alumnat amb necessitats educatives especials permanents fins a un màxim de dos per programa. El nombre màxim d'alumnat es reduirà en dos per cada alumne o alumna amb necessitats educatives especials permanents, tenint en compte que en tot cas el nombre mínim d'alumnes per grup serà de huit.

2. Els programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents es desenvoluparan en grups de dotze alumnes com a màxim. En aquesta modalitat no es podran autoritzar grups amb una matrícula inferior a sis.

Onzé. Compatibilitat de la matrícula en els programes formatius de qualificació bàsica i els cicles formatius de Formació Professional de grau bàsic

Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en els cicles de Formació Professional de grau bàsic i en els programes formatius de qualificació bàsica. Cap alumne o alumna podrà estar matriculat en el mateix o diferent centre o entitat, en la mateixa o diferent modalitat, en diversos programes formatius de qualificació bàsica.Dotzé. Matrícula

1. Per a formalitzar la matrícula en un centre o entitat serà necessari aportar emplenats els annexos V-a, V-b, V-c i V-d a aquesta resolució, en funció de la situació de la persona sol·licitant.

2. Quan persones amb diversitat funcional desitgen formalitzar una matrícula en un programa formatiu de qualificació bàsica ordinari, hauran de disposar d'un consell orientador o informe sobre competències i èxits escolars en referència al programa a realitzar. Aquest consell orientador o informe sobre competències i èxits escolars ha de contindre una referència explícita al fet que la participació en el programa afavorirà l'ocupabilitat de l'alumnat i la seua incorporació a la vida activa amb responsabilitat i autonomia; el seu model consta com a annex V-e.

3. Sempre que existisquen places disponibles, la matrícula de l'alumnat en un grup d'aquests programes, en qualsevol de les seues modalitats i qualsevol que siga el tipus de centre o entitat promotora, romandrà oberta durant el primer trimestre del curs.

4. Els equips docents, departament d'orientació i direcció del centre emissor vetlaran pel correcte emplenament dels esmentats documents i la remissió d'aquests i de l'expedient acadèmic a l'entitat o centre receptor, sense perjudici de les competències de supervisió de la Inspecció d'Educació.Tretzé. El disseny del programa

1. El disseny dels programes formatius de qualificació bàsica, en relació amb els mòduls professionals específics, es correspon amb una qualificació completa. El currículum dels mòduls professionals associats a unitats de competència pròpies d'una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en cas d'existir un títol de Formació Professional de grau bàsic que les preveja, és l'establit en el currículum del corresponent títol de Formació Professional de grau bàsic.

En cas de no existir un títol de Formació Professional bàsica que preveja l'esmentada qualificació completa, el disseny s'obtindrà a partir del Catàleg Nacional de les Qualificacions (INCUAL), per al qual es pot utilitzar l'enllaç que, sobre aquest tema, figura en la pàgina web d'aquesta direcció general, d'aquelles qualificacions de nivell 1 els reials decrets d'aprovació del qual hagen sigut publicats en el Boletín Oficial del Estado en una data anterior a la data límit de presentació dels projectes socioeducatius i sol·licitud per a programes formatius de qualificació bàsica en qualsevol de les convocatòries.

2. Els perfils d'aquests programes corresponents a qualificacions professionals es troben recollits en l'annex VI-a d'aquesta resolució; els mòduls professionals associats a unitats de competència inclosos en els títols de Formació Professional de grau bàsic queden recollits en l'annex VI-b (relacions entre els perfils dels títols de Formació Professional de grau bàsic i els de programes de qualificació bàsica) d'aquesta resolució.Catorzé. La programació

1. Correspon a l'equip educatiu del programa, tant d'entitats com de centres docents:

a) L'elaboració de la programació general de cada programa, així com l'organització dels horaris i espais per a impartir-los.

b) L'elaboració del pla d'acció tutorial.

c) L'elaboració del programa de formació en els centres de treball.d) L'elaboració de la programació didàctica de cadascun dels mòduls o àmbits integrants del programa en què es recullen els aspectes següents:

– Objectius, redactats en termes de capacitats o resultats d'aprenentatge.

– Continguts.

– Activitats d'ensenyament-aprenentatge.

– Metodologies i recursos didàctics.

– Activitats extraescolars.

– Procediments i criteris d'avaluació i recuperació.

e) Promoure la participació activa de les famílies.

2. En el cas de centres docents, aquesta tasca la realitzarà l'equip educatiu del programa o programes, en col·laboració amb el departament d'orientació, si és procedent, i amb el departament de la família professional corresponent, sota la supervisió de la direcció d'estudis.

3. Les programacions didàctiques dels mòduls professionals específics s'elaboraran a partir del Catàleg Nacional de les Qualificacions de nivell 1 i dels corresponents reials decrets d'aprovació de cadascuna de les esmentades qualificacions. En cas d'existir un títol de Formació Professional Bàsica que preveja la qualificació professional, s'elaboraran a partir dels títols de Formació Professional Bàsica.

Els mòduls de caràcter general es programaran, necessàriament, d'acord amb l'annex VII de la present resolució.

4. Les programacions didàctiques han d'estar, no obstant això, adaptades a les condicions i característiques de l'alumnat de cada programa, per al qual s'establiran els nivells necessaris d'adaptació curricular en cada grup. Els mòduls de caràcter general que componen el programa són susceptibles de tindre adaptacions curriculars significatives. En els certificats s'haurà de fer constar aquesta qüestió.5. Per als centres docents, la programació general de cada programa formatiu de qualificació bàsica formarà part de la programació general anual (PGA) del centre i del projecte educatiu del centre com a mesura específica d'atenció a la diversitat i l'avaluació del programa s'integrarà en la seua memòria final.

6. Per a les entitats col·laboradores, tant la programació general com les programacions didàctiques de cadascun dels mòduls integrants del programa s'arxivaran en ITACA, en l'apartat «documentació / documentació addicional» de la secció «PGA», abans del 15 de novembre o fins al primer dia hàbil següent en cas de ser festiu, perquè siguen supervisades per la Inspecció d'Educació, a fi d'assegurar la seua adequació al que s'estableix en la normativa vigent i a les presents instruccions.Quinzé. Els horaris

1. Els equips docents i directius de cada centre o entitat vetlaran perquè la distribució horària dels programes s'ajuste, en la mesura que es puga, als models horaris establits en l'annex VIII de la present resolució.

2. Els centres educatius o entitats podran oferir mòduls optatius d'activitat física i esport, noves tecnologies, espanyol per a estrangers o anglés aplicat a la qualificació professional, o qualsevol altre que considere necessari en atenció a les necessitats específiques de l'alumnat i a la seua iniciativa.

3. De les 30 hores lectives de l'horari setmanal, dos es dedicaran a tutoria. La tutoria serà competència del docent o la docent que impartisca la major part del nombre d'hores corresponents als mòduls específics i, en cas d'igualtat, per qui decidisca la direcció del centre o entitat. No serà compatible l'exercici de la tutoria en més d'un programa.

4. El professorat que impartisca els mòduls específics serà el responsable del programa formatiu corresponent al mòdul de Formació en centres de treball i de realitzar el seu seguiment. Per a l'exercici de les esmentades funcions en centres públics, a aquest professorat se li computaran addicionalment dues hores de la seua jornada lectiva setmanal i dues hores complementàries d'entre les del seu horari individual, en tots dos casos durant tot el curs, procurant que aquest horari es concentre en el menor nombre de dies possible, a fi de facilitar el desplaçament en els centres de treball en què l'alumnat desenvolupe aquest mòdul.Setzé. L'assistència i el seu control

1. L'assistència de l'alumnat i el control de l'absentisme és fonamental per a la consecució dels objectius d'aquests programes. Per al control i justificació d'absències s'aplicarà el reglament de règim interior o de convivència i les normes del centre o entitat sobre aquest tema.

2. Quan l'absentisme sense causa degudament justificada d'un alumne o alumna supere el 15%, l'equip docent proposarà a la direcció del centre la seua baixa. L'adreça comunicarà per escrit a la persona interessada, si és major d'edat, i/o als pares o representants legals l'esmentada proposta, en què farà constar que la baixa es farà efectiva passats els deu dies a partir de la recepció de la seua comunicació, sense perjudici de l'aplicació de la regulació continguda en la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència. La vacant resultant s'oferirà a l'alumnat en llista d'espera, si n'hi haguera, i sempre que aquesta es produïsca al llarg del primer trimestre del curs.

3. Cada centre o entitat arbitrarà les mesures que considere més oportunes perquè l'alumnat puga seguir el desenvolupament del programa de forma continuada i estable, com per exemple registres d'assistència o parts a les famílies, tutories individualitzades i entrevistes periòdiques amb pares, mares, tutors o tutores o representants legals.

4. L'alumnat signarà el document d'acceptació i compromís, annex IX, pel qual es compromet a mantindre una assistència no inferior al 15%. Podrà perdre la seua plaça en cas que les faltes d'assistència no justificades superen l'esmentat termini o duració.

5. Les entitats i centres promotors dels programes formatius de qualificació bàsica donaran compte mensualment de les altes i baixes de l'alumnat a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i a la Inspecció d'Educació, i per a això utilitzaran el model que figura en l'annex X.Desseté. El mòdul professional de Formació en centres de treball1. La realització del mòdul professional de Formació en centres de treball, d'ara en avant, FCT, així com la confecció del corresponent programa de formació, s'efectuarà d'acord amb la normativa aplicable en matèria d'FCT.

2. Aquest mòdul serà obligatori per a l'obtenció de la qualificació professional i la seua duració serà d'un mínim de 80 hores i un màxim de 150 hores, a més dels mòduls corresponents de la formació associada a la qualificació professional, i es realitzarà preferentment, dins del tercer trimestre del curs.

3. Per a optimitzar el nombre de llocs formatius en les empreses, finalitzada la formació dels mòduls específics associats a unitats de competència, l'alumnat quedarà distribuït en dos grups:

– El primer s'incorporarà en el centre de treball i, conclòs el seu període de formació, tornarà al centre educatiu o a l'entitat per a completar la seua formació durant les quatre últimes setmanes del curs.

– El segon grup romandrà en el centre educatiu o entitat rebent la formació, i s'incorporarà durant les quatre últimes setmanes del curs escolar al centre de treball.

El professorat que impartisca els mòduls específics prestarà especial atenció en aquest període a l'alumnat del grup que no haja aconseguit, fins a aquest moment, totes les capacitats associades als esmentats mòduls. Per a aquest alumnat programarà activitats de recuperació que possibiliten la seua consecució.

4. Per a poder realitzar el mòdul d'FCT, a part d'altres criteris de caràcter acadèmic i actitudinal relacionats amb els altres mòduls o àmbits constitutius del programa, establits per l'equip docent i daus a conéixer tant a l'alumnat com als seus pares, mares, tutors o representants legals, es requereix que l'alumnat haja assistit almenys al 85% de l'horari del període lectiu previ a la realització del mòdul professional d'FCT.

En el cas de realitzar aquest mòdul de manera fragmentada, fins a un màxim de tres períodes durant el curs, s'aplicarà aquest mateix percentatge d'assistència en els períodes lectius immediatament anteriors a cada període de pràctiques.

L'alumne o alumna que en la sessió d'avaluació, i tenint en compte l'informe individual elaborat pel tutor o tutora, l'equip educatiu decidisca que no pot cursar el mòdul d'FCT romandrà en el centre educatiu o en l'entitat completant la seua formació. Per a aquest alumnat es programaran activitats de recuperació que possibiliten la consecució de les capacitats associades als diferents mòduls.

5. De manera extraordinària i a conseqüència de les circumstàncies personals de l'alumnat, la falta de llocs formatius, el perfil del programa o les necessitats del centre o entitat, l'alumnat podrà realitzar el mòdul professional de Formació en centres de treball totalment o parcialment en el mateix centre o entitat, amb un informe previ de la Inspecció d'Educació.

6. La direcció del centre públic on l'alumne o alumna curse el programa, o d'adscripció, en cas que l'alumne o alumna curse el programa en un centre privat o entitat, resoldrà sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en centres de treball, amb un informe previ del corresponent equip educatiu del centre públic, privat o entitat col·laboradora, per a aquell alumne o alumna que acredite experiència professional amb jornada completa relacionada amb el programa d'una duració no inferior a sis mesos o proporcionalment amb contractació a temps parcial. En la resta s'ajustarà a la normativa que regule el mòdul de Formació en Centres de Treball.

7. El mòdul de Formació en Centres de Treball s'avaluarà separadament en termes d'apte o no apte, sent necessària la seua superació per a l'obtenció de la certificació corresponent.

8. En el cas d'alumnat que realitze el mòdul d'FCT en activitats que impliquen un contacte habitual amb menors, presentarà davant la direcció del centre educatiu i/o les persones titulars de les entitats promotores del programa el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals amb caràcter previ a la realització del mòdul professional de Formació en centres de treball.

9. En el no previst en aquest apartat serà present el que s'estableix en l'Ordre 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, programes formatius de qualificació bàsica, cursos d'especialització i bloc de formació pràctica (BFP) dels ensenyaments de règim especial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

(https://dogv.gva.es/datos/2022/03/16/pdf/2022_2086.pdf).Dihuité. L'avaluació

1. L'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica serà contínua i diferenciada segons els diferents mòduls i àmbits constitutius d'aquests programes.

2. Per a l'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge dels programes formatius de qualificació bàsica haurà d'ajustar-se al que es disposa en la normativa vigent en matèria de formació professional reglada.

3. S'expedirà consell orientador tant a l'alumnat que finalitze el programa com al que abandone el programa sense haver-lo superat, d'acord amb el model que figura en l'annex XI.Denové. Les actes finals

1. Les actes d'avaluació comprendran la relació nominal de l'alumnat que compon cada programa juntament amb els resultats de l'avaluació dels seus mòduls o àmbits.

2. L'acta d'avaluació final ordinària s'emplenarà en l'última sessió d'avaluació que es realitze el mes de juny. L'acta d'avaluació final extraordinària s'emplenarà en la sessió d'avaluació corresponent a la prova extraordinària.

Totes dues actes s'arxivaran unides i s'ajustaran al model que es dispose d'aquestes en la web.

3. En les actes es farà constar la mitjana obtinguda mitjançant expressió numèrica fins a les centèsimes. Per a l'obtenció de la mitjana del programa formatiu de qualificació bàsica, s'inclourà la nota obtinguda de tots els mòduls del programa a excepció del d'FCT.

4. Les actes d'avaluació seran signades per l'equip docent del programa. En totes les actes es farà constar el vistiplau del director o directora del centre o responsable de l'entitat i el de l'inspector o inspectora d'educació corresponent.

Vinté. Certificació i qualificacions

1. L'alumnat que supere tots els mòduls del programa obtindrà una certificació acadèmica expedida per la conselleria amb competències en matèria d'educació a través del centre públic on van cursar els ensenyaments o al qual s'haja adscrit el centre privat o l'entitat autoritzada a impartir-lo. Es faran constar els mòduls específics que es corresponen amb cada unitat de competència que conformen el programa, els mòduls formatius de caràcter general, així com els optatius, si escau.

2. La certificació acadèmica d'haver superat mòduls professionals específics inclosos en un títol professional bàsic tindrà caràcter acumulable per a l'obtenció de l'esmentat títol.

3. La superació de tots els mòduls professionals associats a unitats de competència d'una qualificació professional de nivell 1 donarà dret, a qui ho sol·licite, a l'acreditació d'unitats de competència o a l'expedició dels certificats de professionalitat corresponents per part de l'administració laboral.

4. La superació de la resta de mòduls no inclosos en un títol professional bàsic que formen part del programa s'acreditarà mitjançant una certificació acadèmica, i les competències professionals així adquirides podran ser avaluades i acreditades d'acord amb el procediment establit en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

5. L'alumnat que no aconseguisca tots els objectius previstos en el programa podrà repetir-lo íntegrament. Així mateix, podrà romandre cursant el programa durant un màxim de dos anys, en el cas de la modalitat ordinària. En el cas de la modalitat de persones amb necessitats educatives especials permanents, podran romandre un màxim de quatre anys. S'haurà de respectar en tot cas els límits mínims i màxims d'edat establits en els esmentats articles.

6. L'alumnat que no aconseguisca tots els objectius previstos al final del programa i no desitge continuar cursant el programa obtindrà una certificació acadèmica en què es faça constar els mòduls que haja superat.

7. Les qualificacions dels mòduls o àmbits que constitueixen el programa s'expressaran en els següents termes: insuficient (IN), suficient (SU), bé (BÉ), notable (NT) o excel·lent (EXC), excepte el mòdul d'FCT, que s'expressarà en els termes d'apte/a, no apte/a o exempt/a. Aquests termes aniran acompanyats d'una qualificació numèrica d'1 a 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i s'aplicaran les següents correspondències:

Insuficient = 1, 2, 3, 4

Suficient = 5

Bé = 6

Notable = 7 o 8

Excel·lent = 9 o 10.Vint-i-uné. Els documents: actes i certificats. La seua tramitacióLa tramitació de la documentació acadèmica de final de curs estarà subjecta a les fases procedimentals següents: emplenament, presentació i expedició.

1. L'emplenament de les actes i certificats dels programes formatius de qualificació bàsica impartits tant en centres educatius com en entitats serà realitzada pels equips docents o, si és el cas, pel personal d'administració que corresponga. Aquesta documentació s'emplenarà utilitzant l'aplicació informàtica disposada a aquest efecte.2. S'emplenaran els següents documents, segons siga procedent:

– Acta. Annex XII.

– Certificat acadèmic. Annex XIII.

– Acreditació d'unitats de competència. Annex XIV-a i annex XIV-b.

– Informe d'alumnat desescolaritzat. Annex XV.

– Autorització de cessió de dades per al seguiment. Annex XVI.

3. Per a l'emplenament d'aquests documents se seguiran les instruccions següents:

a) Certificat acadèmic. Annex XIII.

El certificat acadèmic s'emplenarà, d'acord amb les actes corresponents, en les següents circumstàncies:

– Una vegada conclòs i superat el programa en la convocatòria ordinària.

– Per a la modalitat de programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents, el certificat acadèmic s'emplenarà quan concloga i se supere est, és a dir, finalitzat el segon curs d'aquesta modalitat.b) Acreditació d'unitats de competència. Annex XIV-a i annex XIV-b.

El centre docent o l'entitat on s'haja cursat el programa formatiu de qualificació bàsica emplenarà igualment les certificacions per a l'acreditació d'unitats de competència que es corresponguen amb els mòduls superats.

La versió de l'annex XIV-a o reduïda és per a programes que només hagen inclòs una qualificació i, en tot cas, algun mòdul complementari més.

La versió de l'annex XIV-b o extensa és per a programes que hagen inclòs més d'una qualificació i algun mòdul complementari més.

Aquesta documentació serà emplenada pels centres docents i les entitats que impartisquen programes formatius de qualificació bàsica a la finalització del curs.

4. Els centres educatius i les entitats col·laboradores adscrits en centres públics a l'efecte de l'expedició oficial de la documentació esmentada anteriorment, la presentaran en suport digital per a facilitar la seua tramitació en la secretaria del centre públic corresponent.No obstant això, s'adjuntarà una còpia de l'acta del programa signada i segellada per la Inspecció d'Educació, que quedarà arxivada en el centre receptor de la documentació. Una segona còpia de l'acta serà arxivada pel centre o per l'entitat que haja impartit el programa.

5. Correspon en els centres públics, als quals els siguen adscrits entitats o centres educatius que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica, expedir, en nom de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, els certificats, les acreditacions i els títols anteriorment esmentats.Vint-i-dosé. La memòria

L'equip docent de cada programa formatiu de qualificació bàsica elaborarà, en finalitzar el curs, una memòria que contindrà, almenys, els apartats següents:

a) Dades estadístiques sobre l'alumnat.

b) Valoració dels resultats acadèmics i de progrés de l'alumnat.c) Informe sobre la inserció sociolaboral aconseguida a la finalització del programa de l'alumnat del curs anterior.

d) Informe sobre la prossecució d'estudis.

e) Dades sobre la participació de les famílies i altres que es considere d'interés.

f) Recursos humans, materials i comunitaris empleats.

g) Valoració global del programa i específica del mòdul de Formació en centres de treball.

h) Identificació de dificultats, necessitats i propostes de millora.

Vint-i-tresé. Coordinació i tramitació de documents d'entitats i centres docents adscrits

Els centres públics, als quals els siguen adscrits entitats o centres docents que impartisquen el programa formatiu de qualificació bàsica, tindran a càrrec seu les tasques següents:

1. La coordinació de la custòdia i l'arxiu dels documents que correspon al centre o entitat adscrit que impartisca el programa formatiu de qualificació bàsica.

2. L'expedició de les certificacions acadèmiques i d'acreditació d'unitats de competència i, si escau, les seues certificacions provisionals, en nom de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.3. El registre i arxiu d'una còpia de les actes, ordinàries i extraordinàries, de cada programa.Vint-i-quatré. Centres educatius i entitats privades amb programes formatius no subvencionats amb fons públics

Aquestes instruccions s'apliquen en els centres educatius privats i entitats privades amb programes formatius no subvencionats amb fons públics, excepte en aquells apartats que contradiguen la normativa aplicable a aquests centres.Vint-i-cinquena. Producció d'efectes

La present resolució tindrà efectes a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i deixarà sense efectes la Resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022 (DOGV núm. 9138, 29.07.2021).València, de 15 de juliol de 2022.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

Mapa web