Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i cursos d'especialització. [2022/6899]

(DOGV núm. 9387 de 20.07.2022) Ref. Base de dades 006683/2022


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modifica l'accés a la Formació Professional (FP), així com les relacions entre els diferents subsistemes de l'FP, de manera que per a augmentar la flexibilitat del sistema educatiu i afavorir la formació permanent, s'estableixen diverses connexions entre l'educació general i la Formació Professional. Aquesta ha estat modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i les seues modificacions entren en vigor d'acord amb el calendari d'implantació establit en la disposició final cinquena d'aquesta llei.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional, té per objecte la constitució i ordenació d'un sistema únic i integrat de formació professional en què tota la formació siga acreditable, acumulable i capitalizable, que permetrà avançar en itineraris de formació conduents a acreditacions, certificacions i titulacions amb reconeixement estatal i europeu.

L'ordenació general de la Formació Professional, regulada pel Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, i a través dels reials decrets de títols i currículums vigents, ha anat concretant múltiples aspectes d'aquests ensenyaments.

Pel Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, es desenvolupa el contracte de formació i aprenentatge i s'estableixen les bases de la Formació Professional Dual per a la implantació progressiva de la Formació Professional Dual a Espanya.

El Decret 74/2013, de 14 de juny, modificat pel Decret 47/2021, de 26 de març, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, té per objecte adaptar la normativa autonòmica al Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, i regular la implantació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

L'Ordre 5/2022, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana (DOGV 22.02.2022), té com a objecte desplegar el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, així com facilitar la gestió en els centres educatius i en les empreses de la Formació Professional Dual del sistema educatiu en els aspectes referents a la seua implantació i posada en marxa. Juntament amb la Resolució d'11 de març de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els procediments, documents i models de gestió de la Formació Professional Dual a la Comunitat Valenciana (DOGV 17.03.2022), es perfila l'ordenació del sistema de Formació Professional Dual a la Comunitat Valenciana.L'Ordre 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, modifica part de l'articulat de l'Ordre 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, i l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació.

El Decret 135/2014, de 8 d'agost, modificat pel Decret 36/2020, de 13 de març, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, té per objecte desplegar la normativa bàsica estatal en matèria de cicles de Formació Professional de grau bàsic en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

L'Ordre 30/2022, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i autorització dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en el règim semipresencial en centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana.

El Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d'aprovació de l'oferta integrada de Formació Professional en instituts d'Educació Secundària autoritzats, té per objecte regular els requisits necessaris i el procediment perquè els instituts d'educació secundària puguen impartir també formació professional per a l'ocupació, juntament amb l'Ordre 2/2021, de 25 de novembre, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es deplega el Decret 74/2019. A més, el Reial decret 62/2022, de 25 de gener, de flexibilització dels requisits exigibles per a impartir ofertes de formació professional conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, així com de l'oferta de formació professional en centres del sistema educatiu i de formació professional per a l'ocupació (BOE 23, 27.01.2022) determina que a l'efecte d'accés a l'oferta i de planificació d'aquesta per part de les administracions competents, tindran la consideració de centres propis la resta de centres de l'administració pública que estiguen autoritzats per a impartir formació professional del sistema educatiu o que estiguen acreditats per a impartir ofertes de formació professional per a l'ocupació.Una vegada publicat el Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana (DOGV 9241, 23.12.2021), modifica en la seua disposició final segona. L'Ordre 78/2010, de 27 d'agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana faculta la conselleria competent en matèria d'educació per a establir cursos d'especialització que complementen les competències recollides en els currículums dels cicles formatius, sent la direcció general competent en matèria de Formació Professional la que determine en quins centres educatius dependents de la conselleria es desenvoluparan aquests cursos.

L'Ordre 47/2021, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea la Xarxa Novigi i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents i professorat adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana impulsa els programes Emprén, Qualitas, Innovatec i Acredita als centres docents públics de Formació Professional.

L'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.Mitjançant l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, s'estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.

La Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat, estableixen l'obligació que s'aporten certificats negatius del Registre central de delinqüents sexuals de totes les persones professionals o voluntàries que treballen en contacte habitual amb menors.

L'Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, regulen, respectivament, les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana i l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

L'Ordre 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana, dona resposta d'aquesta manera a les necessitats d'oferir ensenyaments parcials de Formació Professional, així com, en les condicions d'accés als mòduls, modificant a més els preceptes necessaris de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, per a respondre a aquestes necessitats i al marc actual de procediments electrònics.

L'Ordre 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d'Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i permet la flexibilització de la realització del mòdul d'FCT (DOGV 9299, 16.03.2022), i la Resolució de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en centres de treball (DOGV 9355, 06.06.2022).

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, adapta a l'ordenament jurídic espanyol el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, i introdueix una sèrie de canvis i novetats als quals és necessari adaptar els actuals tractaments. La Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és l'òrgan responsable dels fitxers de dades de caràcter personal segons estableix l'article 9 del Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat, i ha de vetlar, dins del seu àmbit de competència, pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. Per tant, és necessari dictar instruccions respecte a les mesures a dur a terme pels centres educatius públics on existisquen tractaments de dades de caràcter personal; per tot això, en la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.El Decret 84/2018, de 15 de juny, del Consell, de foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres de la Generalitat, regula la instal·lació i el funcionament de les màquines de venda d'aliments i begudes en establiments i centres públics de la Generalitat i resulta d'aplicació als serveis de restauració col·lectius i venda d'aliments i begudes ubicats als centres educatius públics.

La Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI.

El Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, té per objecte desplegar la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, establint els mecanismes, mesures i procediments destinats a garantir els drets que aquesta reconeix per a totes les persones residents a la Comunitat Valenciana.Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, estableix i regula l'accessibilitat cognitiva i les seues condicions d'exigència i aplicació (BOE 78, 01.04.2022).

El Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià. Des de la concepció de l'educació com un instrument de millora de la qualitat de vida de les persones i del benestar social, el repte és crear les condicions perquè el sistema educatiu valencià responga al principi de qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, en condicions d'equitat i amb garantia d'igualtat d'oportunitats. L'educació inclusiva és el marc més adient per a respondre al que preveu el capítol II de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.El Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència.

Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant de diversos supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.El Reglament (UE) número 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) número 1083/2006, del Consell, que estableix en l'article 4 que els fons estructurals i d'inversió europeus proporcionaran una ajuda, a través de programes plurianuals, que complementaran les intervencions nacionals, regionals i locals, a fi de complir l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, així com a través de les missions específiques dels fons, d'acord amb els seus objectius basats en els tractats, incloent-hi la cohesió econòmica, social i territorial, tenint en compte les directrius integrades d'Europa 2020.El Reglament (UE) número 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu que deroga el Reglament (CE) número 1081/2006, del Consell, en l'article 3, «Àmbit d'aplicació», lletra c), apartats I) i IV), en relació amb l'objectiu temàtic «Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent», recull com a prioritats d'inversió: la reducció i la prevenció de l'abandó escolar primerenc i el foment de la igualtat d'accés a una educació infantil, primària i secundària de bona qualitat; i la millora de l'adequació al mercat de treball dels sistemes d'educació i formació, facilitant la transició de l'educació a l'ocupació i reforçant els sistemes d'ensenyament i formació professional.

Aquesta resolució té per objecte, d'acord amb la normativa indicada, dictar instruccions que faciliten la gestió docent de la Formació Professional en tots aquells aspectes que garantisquen el desenvolupament educatiu de l'alumnat, complementant la normativa vigent que regula el funcionament dels centres d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Convé, per tant, dictar instruccions per al curs acadèmic 2022-2023 respecte a les mesures d'ordenació acadèmica entorn de la coordinació docent i l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual, els horaris lectius, l'opcionalitat i altres aspectes didàctics i organitzatius en els quals s'han de tindre en compte en tot moment els principis coeducatius de manera transversal, tenint en compte la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV 8168, 13.11.2017).

Aquests principis són:

– L'eliminació dels prejudicis, els estereotips i els rols en funció del sexe, construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, per tal de garantir per a tot l'alumnat possibilitats de desenvolupament personal integral.

– La prevenció de la violència contra les dones, mitjançant l'aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes.

– Els llibres de text i altres materials didàctics que s'utilitzen o es proposen en els projectes d'innovació educativa han d'integrar els objectius coeducatius assenyalats. Així mateix, s'ha d'utilitzar un llenguatge no sexista i en les imatges s'ha de garantir una presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes.

– La capacitació de l'alumnat perquè l'elecció de les opcions acadèmiques es realitze lliure de condicionaments basats en el gènere.

De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions; el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell, modificat pel Decret 2/2022, de 10 de febrer, del president de la Generalitat, de modificació del Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 9277, 14.02.2022) i el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:Primer

Aprovar les instruccions incloses en l'annex, a les quals haurà d'ajustar-se l'organització i el funcionament dels centres educatius que impartisquen cicles de Formació Professional de grau bàsic de grau mitjà i de grau superior durant el curs acadèmic 2022-2023.Segon

Deixar sense efectes la Resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior (DOGV 9138, 29.07.2021).Tercer

La present resolució tindrà efectes a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 15 de juliol de 2022.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.ANNEX

Instruccions d'organització i funcionament durant el curs 2022-2023

ÍNDEX

1. Àmbit d'aplicació

2. Accés, admissió i matrícula en la Formació Professional

3. Admissió en oferta parcial

4. Compatibilitat de matrícula en els cicles de Formació Professional i amb altres ensenyaments

5. Autorització d'ensenyaments

6. Constitució de grups

7. Tutories

7.1. Tutories d'FCT

7.2. Tutoria grau bàsic

7.3. Tutoria del mòdul professional de Projecte

7.4. Tutoria del certificat de professionalitat

8. Mòdul professional de Projecte

9. Assistència

10. Anul·lació de matrícula

10.1. A instàncies de la persona interessada

10.2. Per inassistència

11. Avaluació

11.1. Procés d'avaluació

11.2. Qualificacions

11.3. Reclamació de qualificacions

12. Documents del procés d'avaluació

12.1. Expedient acadèmic

12.2. Actes d'avaluació

12.3. Informes d'avaluació individualitzats

12.4. Certificat acadèmic oficial

12.5. Instruccions comunes als documents d'avaluació

13. Convocatòries

13.1. Nombre de convocatòries

13.2. Termini de realització de les convocatòries

13.3. Renúncia a la convocatòria

13.4. Accés a la segona convocatòria

13.5. Sol·licitud de convocatòria extraordinària

14. Consell orientador

15. Promoció a segon curs. Cicles llargs

16. Promoció i permanència en horari especial, nocturn

17. Formació en centres de treball (FCT)

17.1. Matrícula en règim semipresencial

18. Convalidacions de mòduls professionals

18.1. Normativa aplicable

18.2. Convalidacions competència del centre

18.3. Convalidacions competència del Ministeri

18.4. Convalidacions d'Anglés Tècnic

19. Alumnat amb necessitats educatives especials

20. Professorat

20.1. Criteris per a l'elaboració de plantilles de professorat

20.2. Distribució de torns, matèries i cursos. Ordre d'elecció entre el professorat

20.3. Criteris per la distribució de les hores lectives dedicades a les funcions dels CIPFP

20.4. Criteris per a determinar l'assignació d'hores complementàries dedicades a funcions de coordinació i preparació de l'alumnat participant en els campionats d'FP

20.5. Horari

20.6. Activitats del professorat quan l'alumnat està realitzant o ha realitzat l'FCT

20.7. Prevenció de riscos laborals

20.8. Professorat dels cursos d'especialització

20.9. Incompatibilitats

21. Centres integrats públics de Formació Professional (CIPFP)

21.1. Marc legal

21.2. Equip directiu

21.3. Crèdit horari

21.4. Persona coordinadora de convivència i igualtat

22. Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural. Projecte lingüístic de centre

22.1. Projecte lingüístic de centre

22.2. Segon idioma estranger

22.3. Anglés tècnic

22.4. Cicles plurilingües experimentals

23. Gestió i justificació de les actuacions finançades pel Fons Social Europeu (FSE) dins del marc del Programa operatiu 2014-2020 i REACT-UE de la Comunitat Valenciana

24. Modalitat de Formació Professional Dual

25. Implantació de nous cicles a l'empara de la LOE

26. Avaluació dels processos d'ensenyament, del projecte curricular i de les programacions didàctiques

27. Aules virtuals en règim semipresencial o a distància

27.1. Centres públics

27.2. Centres privats i privats concertats

28. Consideracions finals

28.1. Compliment de les instruccions

28.2. Centres privats

1. Àmbit d'aplicació

Aquestes instruccions seran aplicables, per al curs 2022-2023, en els centres de la Comunitat Valenciana autoritzats per a impartir els ensenyaments de Formació Professional de grau bàsic, grau mitjà, de grau superior i cursos d'especialització.

S'emeten amb caràcter complementari al que es disposa en les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.2. Accés, admissió i matrícula en la Formació Professional

1. En matèria d'accés, admissió i matrícula, hauran d'ajustar-se al que disposen l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, així com la Resolució de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió i la Resolució de 13 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat.2. Quant a l'accés, l'admissió i la matrícula en grau bàsic, s'ajustarà al que disposen el capítol II del Decret 135/2014, de 8 d'agost, modificat pel Decret 36/2020, de 13 de març, del Consell, pel qual es regulen els cicles de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i les esmentades resolucions de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, i de 13 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

3. L'alumnat de cicles de grau mitjà o superior podrà romandre cursant un cicle formatiu, amb caràcter general, durant un temps màxim que no supere el doble dels cursos assignats al cicle en virtut del que es disposa en l'article 42.4 de la LOE

(https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con).

4. La matrícula en primer curs en cicles LOGSE de curta durada podrà incloure el mòdul d'FCT, exclusivament a l'efecte de sol·licitar l'exempció total d'aquest i condicionada a la resolució favorable de l'exempció total del mòdul.

5. En règim semipresencial, l'alumnat formalitzarà matrícula fins a un màxim de 1.000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d'oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat.

6. La matrícula en règim semipresencial podrà incloure la matrícula del mòdul d'FCT condicionada al que disposa la normativa vigent. Així mateix, l'alumnat podrà formalitzar matrícula condicionada en els mòduls a efectes únicament de sol·licitud de convalidació en el cas que siguen convalidables i en els mòduls superats amb idèntica codificació (LOE). En cas de resolució desfavorable, la matrícula no serà confirmada i l'alumnat haurà de participar en el següent procés d'admissió que es convoque per a l'admissió en aquests mòduls.

3. Admissió en oferta parcial

1. Sense perjudici del procediment d'admissió en la modalitat d'oferta parcial regulat per l'ordre d'admissió esmentada en el punt anterior, que està vinculat a l'oferta específica realitzada per l'Administració educativa, l'alumnat també podrà sol·licitar places vacants en oferta parcial (opció A) en aquells mòduls en els quals, una vegada finalitzat el procediment de matriculació, els centres continuen tenint vacants, d'acord amb el que disposa l'Ordre 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana

(https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2646.pdf).

Els centres docents publicaran el 15 d'octubre de 2022 la llista de vacants en cada mòdul resultants del procés d'admissió.

2. Igualment, podrà sol·licitar plaça en mòduls professionals que s'oferisquen de manera específica i diferenciada dels mòduls dels cicles formatius que tinguen autoritzats, oferta parcial B, atenent el que estableix aquesta ordre.

3. El centre específic d'educació a distància (CEEDCV) podrà oferir mòduls professionals per a facilitar que les persones que han participat en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals puguen completar la formació necessària per a obtindre un títol de formació professional, d'acord amb el que es preveu en l'article 43.2 del Reial decret 1147/2011, pel que s'estableix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu.4. Compatibilitat de matrícula en els cicles de Formació Professional i amb altres ensenyaments

1. La matrícula en un cicle en règim presencial, qualsevol que siga la seua modalitat, serà compatible amb la matrícula en qualsevol altre cicle, siga quin siga el règim o la modalitat, o altres ensenyaments, sempre que hi haja compatibilitat d'horaris.

2. Durant un mateix curs acadèmic, no es podrà simultaniejar matrícula en el mateix mòdul professional en règim presencial, semipresencial en la modalitat d'oferta completa o en la modalitat d'oferta parcial.3. La matrícula en un cicle, tant en règim presencial com en règim semipresencial, no serà compatible amb la matrícula, durant el mateix any acadèmic, amb les proves per a l'obtenció del títol de Formació Professional que convoque la conselleria competent en matèria d'educació del mateix mòdul professional que l'alumne o l'alumna es trobe cursant, excepte anul·lació de matrícula del cicle o mòduls corresponents, prèvia a la sol·licitud de participació en la prova per a l'obtenció del títol.

4. Només es podrà estar matriculat en un mateix cicle en un centre i en una modalitat.

No obstant això, pel que fa als alumnes i les alumnes matriculats en règim semipresencial en cicles LOGSE la durada dels quals siga de 1.400 o 1.700 hores en els quals en segon curs únicament es realitza el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT), la matrícula d'aquest mòdul es farà en règim presencial. En la resta dels cicles en règim semipresencial o a distància, la matrícula d'FCT i, si és el cas, del mòdul Projecte, es farà en aquest règim semipresencial. La realització del mòdul d'FCT sempre té caràcter presencial.5. En un mateix curs acadèmic no es podrà obtindre plaça en la modalitat d'oferta completa en més d'un cicle de Formació Professional, qualsevol que siga el seu règim, excepte en aquells cicles en què siguen coincidents tots els mòduls d'un mateix curs. No obstant això, la persona interessada podrà sol·licitar l'admissió en altres cicles de Formació Professional si hi ha vacants després del període de matrícula, amb la renúncia prèvia a la plaça adjudicada en el procediment d'admissió, i per a això haurà de presentar una còpia segellada de l'escrit de renúncia i haurà d'emplenar la casella prevista a aquest efecte en els annexos I, II o III de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny.

6. Serà possible obtindre plaça simultàniament, a través dels procediments d'admissió regulats per aquesta ordre, en la modalitat d'oferta completa i, complementàriament, en la modalitat d'oferta parcial.

5. Autorització d'ensenyaments

1. Horari especial nocturn: Per a impartir ensenyaments en la modalitat d'horari especial nocturn es requerirà un mínim de 20 alumnes per bloc i cicle formatiu.

El procediment per a sol·licitar l'autorització en la modalitat d'horari especial nocturn serà el següent:

– El mes de gener el centre presentarà la sol·licitud d'autorització a la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent.– El mes de febrer s'enviaran les sol·licituds, amb l'informe de la Inspecció d'Educació, a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que traslladarà la proposta d'autorització a la Direcció General de Centres Docents i a la Direcció General de Personal Docent.

– En la primera quinzena del mes de març, la Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Personal Docent resoldran conjuntament l'autorització d'impartició d'ensenyaments en la modalitat d'horari especial nocturn per al curs acadèmic següent.2. Programes formatius experimentals: Es podran autoritzar programes formatius experimentals que comprenguen mòduls professionals d'un o diversos títols de Formació Professional que donen resposta a necessitats del mercat laboral o del sector productiu de l'àmbit del centre docent públic en què s'autoritzen. Per a això, s'ajustarà al que es disposa en la Resolució de 17 de gener de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

3. Oferta integrada de certificats professionals:

a) Els centres integrats de Formació Professional (CIPFP) impartiran la Formació Professional en els graus C, D i E de la Llei de Formació Professional, sempre que estiguen autoritzats.

b) Els instituts d'ensenyament secundari (IES) autoritzats per a impartir formació professional del sistema educatiu podran impartir certificats professionals segons Reial decret 62/2022, de 25 de gener, i a l'empara del Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, i l'Ordre 2/2021, de 25 de novembre, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es desenvolupa el Decret 74/2019 (DOGV núm. 9238 / 20.12.2021), així com la Resolució de 16 de juny de 2022, conjunta de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció General d'Ocupació i Formació de Labora, per la qual s'aproven les instruccions per a gestionar la formació de certificats de professionalitat en centres educatius públics de la Generalitat Valenciana que imparteixen Formació Professional

(https://dogv.gva.es/datos/2022/06/22/pdf/2022_5872.pdf).

c) L'oferta de certificats professionals en IES per al curs 2022-2023 es publicitarà en la pàgina web següent:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/

4. Oferta parcial en l'opció B: La direcció del centre que desitge impartir mòduls en oferta parcial en l'opció B procedirà segons el que es disposa en l'article 5.2 de l'Ordre 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

El termini de presentació de la sol·licitud en la corresponent direcció territorial d'Educació es farà com a mínim amb dos mesos d'antelació a la data proposada d'inici de l'ensenyament.

5. Grups experimentals de grau bàsic inclusiva: Per a l'autorització de grups experimentals de Formació Professional de grau bàsic inclusiva caldrà ajustar-se al que es disposa en la Resolució de 5 de maig de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, preveu el procediment d'autorització de la Formació Professional de grau bàsic inclusiva.

6. Autorització cicles formatius en centres públics: Per a la determinació de l'oferta formativa de cicles formatius de Formació Professional en els centres públics docents de titularitat de la Generalitat, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial establirà el procediment de recopilació de la informació necessària per a establir l'oferta formativa en funció de la planificació i els recursos disponibles. Els centres docents atendran únicament els requeriments d'informació en els termes i terminis que aquesta direcció general, o les direccions territorials d'educació corresponents, disposen.

6. Constitució de grups

1. S'estableixen els nombres màxims d'alumnes per grup, d'acord amb l'article 3 del Decret 58/2021, de 30 d'abril, del Consell, sobre jornada lectiva del personal docent i nombre màxim d'alumnat per unitat en centres docents no universitaris, següents:

– Grau mitjà i superior en règim presencial: 30 persones.

– Cursos d'especialització: 20 persones.

– Família professional d'Informàtica i Comunicacions: 24 persones.– Cicles de Vídeo Discjòquei i So, i Artista Faller i Construccions d'Escenografies: 25 persones.

– Règim semipresencial: 45 persones.

– Grau bàsic: 18 persones.

Es podrà determinar un màxim de 15 persones en els cicles de grau bàsic d'Activitats Agropecuàries; Agrojardineria i Composicions Florals; Aprofitaments Forestals; Cuina i Restauració; Electricitat i Electrònica; Fabricació i Muntatge; Fusteria i Moble; i Manteniment de Vehicles, segons el que s'estableix en el Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, que regula els cicles de grau bàsic la Comunitat Valenciana.

– Certificats de professionalitat: 15 persones.

2. Així mateix, per a la constitució d'un grup d'un cicle formatiu es requerirà un mínim de 12 persones.

3. Els grups amb més de 18 estudiants poden ser susceptibles de desdoblament en els supòsits previstos en l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.Els grups de grau bàsic podran integrar alumnat amb necessitats educatives especials permanents fins a un màxim de 2 per grup, i es reduirà el nombre màxim d'alumnes en 2 per cada persona amb necessitats educatives especials permanents, tenint en compte que el nombre mínim d'alumnes per grup serà de 10 en cas de grups amb alumnes amb necessitats educatives especials permanents.

7. Tutories

7.1. Tutories d'FCT

En relació amb el mòdul d'FCT, el tutor o tutora del grup assumirà les funcions establides en l'article 11 de l'Ordre 12/2022, de 9 de març, a més de les funcions de la tutoria docent. En el cas que tinga més de 3 alumnes en FCT flexible en el grup, per a seguiment de la resta de l'alumnat, haurà de rebre el suport previst en el punt 20.6 apartat 8.c d'aquest annex.

7.2. Tutoria grau bàsic

Caldrà ajustar-se al que disposa el Decret 135/2014, de 8 d'agost.

(https://dogv.gva.es/datos/2014/08/11/pdf/2014_7635.pdf)

7.3. Tutoria del mòdul professional de Projecte

S'ajustarà al que es disposa en l'article 15.2 de l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost.

(https://dogv.gva.es/datos/2010/09/03/pdf/2010_9539.pdf)

7.4. Tutoria del certificat de professionalitat

1. En els cursos de certificats professionals autoritzats, es comptarà amb un tutor o tutora del curs que ha de complir el següent:

a) Ha de correspondre a una persona que impartisca o impartirà docència directa en el certificat de professionalitat.

b) Les seues funcions són les relacionades directament amb el seguiment del procés d'aprenentatge en el desenvolupament de les pràctiques no laborals (PNL), l'assessorament i l'avaluació de l'alumnat, així com atendre les consultes d'aquests.

c) No podrà tindre en un mateix curs acadèmic la tutoria d'FCT i la tutoria de PNL.

2. A més de l'anterior, el tutor o tutora realitzarà les següents funcions:

a) Gestió de les beques de transport convocades per LABORA.

b) Les tasques de gestió del procés d'admissió i matrícula en els cursos dels certificats de professionalitat.8. Mòdul professional de Projecte

1. Amb caràcter general, el mòdul es desenvoluparà simultàniament amb el mòdul d'FCT, en els períodes i fases de realització establits en l'article 15 i 16 de l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost

https://dogv.gva.es/datos/2010/09/03/pdf/2010_9539.pdf).

2. A fi de possibilitar la incorporació en el mòdul de Projecte de les competències adquirides en el període de pràctiques en empresa, aquest mòdul s'avaluarà una vegada cursat el mòdul d'FCT. L'avaluació d'aquest mòdul professional, pel seu caràcter integrador i complementari de la resta de mòduls professionals que componen el cicle formatiu, inclòs el d'FCT, quedarà condicionada a l'avaluació positiva d'aquests.a) En cas de no poder avaluar-se el mòdul de Projecte per no estar superats tots els mòduls que componen el cicle (inclòs el d'FCT), no esgotarà convocatòria, i el mòdul de Projecte serà avaluat en la següent convocatòria en la qual es reunisquen els requisits.

b) En cas d'avaluar i no superar el mòdul de Projecte aquest podrà ser avaluat en la següent convocatòria del curs, podent renunciar a la convocatòria per iniciativa de la persona interessada o a criteri del tribunal d'avaluació del projecte.

3. La qualificació del mòdul seguirà el que estableix l'article 12 de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost

(https://dogv.gva.es/datos/2010/09/06/pdf/2010_9553.pdf).

4. El centre docent fomentarà la creació d'un fons documental digital de projectes.

5. Els autors i les autores dels projectes tenen plena disposició i dret exclusiu a l'explotació del projecte presentat, sense més limitacions que les contingudes en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, en matèria de propietat industrial i intel·lectual, sense perjudici que hauran de cedir al centre el projecte a efectes acadèmics.6. L'avaluació i règim d'impugnacions del mòdul es regirà per la normativa d'avaluació de Formació Professional.9. Assistència

1. La presencialitat s'ajustarà al que disposa l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost (https://dogv.gva.es/datos/2010/09/06/pdf/2010_9553.pdf), que regula l'avaluació de l'alumnat.

2. En règim presencial, serà necessària l'assistència almenys al 85 % de les classes i activitats previstes en cada mòdul.

En règim semipresencial caldrà complir almenys el 85 % de presencialitat que estiga establit en els mòduls professionals per als quals s'exigisca aquesta. Caldrà ajustar-se al que disposa la Resolució de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que estableix el límit màxim de presencialitat exigible per a l'alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols de Formació Professional en modalitat semipresencial o a distància

(https://dogv.gva.es/datos/2018/05/31/pdf/2018_5209.pdf).

Aquesta circumstància haurà de ser acreditada i certificada per la direcció del centre a partir dels comunicats de faltes d'assistència registrats. L'incompliment d'aquest requisit suposarà la pèrdua del dret a l'avaluació contínua en el mòdul on no s'haja aconseguit l'assistència mínima i podrà representar l'anul·lació de matrícula per inassistència en aplicació del que s'indica en el punt 10.2 d'aquestes instruccions.

10. Anul·lació de matrícula

L'alumne o l'alumna la matrícula del qual siga anul·lada perdrà la condició d'alumne o alumna; en conseqüència, no serà inclòs o inclosa en les actes d'avaluació final.

A més, en els centres sostinguts amb fons públics, perdrà el dret de reserva de plaça com a alumne o alumna de l'ensenyament en la qual s'anul·la matrícula. Si desitja continuar aquests ensenyaments en el futur, haurà de concórrer de nou al procés general d'admissió que estiga establit.

10.1. A instàncies de la persona interessada

1. Els i les alumnes matriculats en règim semipresencial podran sol·licitar l'anul·lació de matrícula del curs o bé sol·licitar l'anul·lació de matrícula de mòduls concrets. En els dos casos perdran els drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació dels corresponents mòduls d'acord amb la seua normativa específica.

2. Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula s'hauran de presentar amb una antelació d'almenys dos mesos abans del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu, mitjançant el model de l'annex VII de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, que regula l'avaluació de l'alumnat, davant de la direcció del centre.

Quan la matrícula només incloga el mòdul d'FCT i, si és el cas, el mòdul de Projecte, l'anul·lació se sol·licitarà abans del seu començament.

3. La direcció del centre on l'alumne o l'alumna curse estudis resoldrà la sol·licitud, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la presentació, després d'haver escoltat, si és el cas, l'equip docent i el departament d'orientació, mitjançant una resolució que es comunicarà a la persona interessada segons el model de l'annex VIII de l'Ordre 79/2010. Una còpia d'aquesta resolució s'adjuntarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna i es notificarà, si és el cas, al centre públic al qual està adscrit el centre privat. El silenci administratiu tindrà caràcter estimatori. Contra la resolució desestimatòria es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.

4. A l'alumnat al qual es concedisca l'anul·lació de matrícula del curs en règim presencial o de tots els mòduls en règim semipresencial, no se li computaran les convocatòries a què hauria donat dret la matrícula. A més, els alumnes que cursen els ensenyaments en un centre sostingut amb fons públics perdran el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics.

5. L'anul·lació de matrícula és independent de la renúncia a convocatòries concretes de mòduls que es puguen sol·licitar, sense que la renúncia a convocatòries implique la renúncia de la matrícula.

El contingut d'aquest punt s'estableix sense perjudici del que disposa la normativa vigent d'avaluació i respecte a la renúncia a convocatòries de mòduls professionals per determinades circumstàncies personals indicades en el punt 13.3 d'aquestes instruccions.

10.2. Per inassistència

1. La condició necessària que, amb caràcter general, manté vigent la matrícula en un cicle de Formació Professional és l'assistència a les activitats de formació en règim presencial, i l'assistència a les tutories col·lectives, la realització de les activitats d'autoaprenentatge, l'accés regular a l'aula virtual o la participació en els fòrums en règim semipresencial.

2. El nombre de faltes no justificades, o amb justificació improcedent, que determina l'anul·lació de la matrícula serà el que equivalga al 15 % de les hores de formació en el centre que corresponguen al total dels mòduls en què l'alumne es trobe matriculat, excloent els mòduls professionals pendents de cursos anteriors, si n'hi ha, i els que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a la convocatòria.Així mateix, serà causa d'aquesta anul·lació de matrícula la inassistència durant un període de 10 dies lectius consecutius no justificada de l'alumne o l'alumna a les activitats formatives.

Es consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de l'alumne, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària apreciada pel director o directora del centre on cursa els estudis.

– Des de l'inici del curs escolar fins a la finalització del mes d'octubre, la direcció del centre, a proposta del tutor o la tutora del grup, acordarà l'anul·lació de matrícula de qui acumule un nombre de faltes d'assistència injustificades, o amb justificació improcedent, igual o superior al que estableix el punt 10.2.2 d'aquestes instruccions.

– Després del mes d'octubre també s'acordarà l'anul·lació de matrícula quan se supere el màxim de 15 % d'hores d'inassistència, injustificades o amb justificació improcedent, o de 10 dies lectius consecutius. En el cas que no hi haja vacants del cicle en règim semipresencial en un centre públic de la província, no s'anul·larà la matrícula, però l'alumne o alumna perdrà el dret a l'avaluació contínua i només es podrà presentar a l'avaluació final dels mòduls corresponents.3. Junt amb els documents de matrícula, el centre comunicarà a l'alumnat el nombre de faltes no justificades que determina l'anul·lació de matrícula per inassistència de cada mòdul. S'indicarà de forma expressa els efectes que la no justificació de les faltes pot tindre respecte a la vigència de la matrícula, així com el límit establit per a la seua anul·lació. L'alumne o l'alumna signarà l'acceptació d'aquestes condicions. Així mateix, a l'inici de les activitats lectives, el tutor o la tutora ha d'informar l'alumnat sobre què disposa aquest punt.4. L'anul·lació de matrícula per les causes establides s'ajustarà al procediment següent:

a) Si s'arriba al límit del 15 % de faltes o als 10 dies lectius d'inassistència continuada sense justificar o amb justificació improcedent, el director o la directora del centre comunicarà a l'alumne o l'alumna, o als seus representants legals, l'anul·lació de la matrícula per inassistència, amb el tràmit d'audiència prèvia a la persona interessada en el termini de dos dies hàbils.

b) Contra la resolució adoptada es podrà recórrer en alçada davant de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació. La seua resolució posarà fi a la via administrativa.

c) Una còpia de la resolució de l'anul·lació de la matrícula s'adjuntarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna.

d) En el cas d'alumnes de centres privats o privats concertats, les comunicacions seran realitzades pel director o la directora del centre públic a petició del director o la directora del centre privat o privat concertat adscrit, una vegada comprovat que s'han dut a terme els tràmits previstos en aquest punt.

e) Les comunicacions s'efectuaran de manera que quede constància documentada o justificant de recepció.

5. Els centres registraran les faltes d'assistència a les activitats de formació.11. Avaluació

11.1. Procés d'avaluació

1. Les competències professionals i personals de l'alumnat seran avaluades de manera contínua tenint en compte els resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació dels mòduls professionals del cicle formatiu.2. El procés d'avaluació implica, almenys, les actuacions següents:a) Avaluació de cada mòdul professional.

b) Avaluació conjunta d'adquisició d'objectius generals i específics de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu.c) Avaluació del mòdul d'FCT i, si és el cas, del mòdul de Projecte.d) Qualificació final del cicle formatiu.

En les sessions d'avaluació, que presidirà el tutor o la tutora del grup, estarà present l'equip docent i el professorat especialista del cicle.3. En finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, tindrà lloc una sessió d'avaluació en la qual es decidirà, de manera col·legiada, la qualificació final dels diferents mòduls professionals cursats.

4. Es realitzarà, almenys, una sessió d'avaluació cada trimestre lectiu, per a analitzar el procés d'aprenentatge de l'alumnat, a més es podrà qualificar el mòdul d'FCT de l'alumnat que l'haja finalitzat.

L'acta d'avaluació del mòdul d'FCT serà formalitzada pel tutor o tutora, i l'equip docent i complementarà l'avaluació de la resta de mòduls del cicle quan aquesta avaluació s'haja realitzat amb resultat positiu en tots els mòduls.

L'acta d'avaluació del mòdul Projecte serà formalitzada pels membres del tribunal avaluador d'aquests, el cap o la cap de departament de família professional que haja actuat com a president o presidenta, el tutor o tutora individual i qui haja exercit la tutoria col·lectiva o professor o professora de l'equip docent del grup designat per la direcció del centre.

11.2. Qualificacions

1. L'expressió de l'avaluació final de cada un dels mòduls professionals que componen el cicle es realitzarà en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10, sense decimals.

En l'avaluació dels mòduls es podran expressar les següents abreviatures:

a) Convalidació sense nota: (CO)

b) Convalidació amb nota: (CO amb la qualificació numèrica)

c) Exempció: (EX)

d) Renúncia a la convocatòria: (RC)

e) No avaluat o avaluada: (NE)

f) Incompatible: (IC)

A més de les anteriors, per a la qualificació del mòdul d'FCT s'expressarà en termes d'«apte/apta» o «no apte/no apta».

Tal com estableix el Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre els mòduls professionals convalidats amb unitats de competència certificades després d'un procés d'acreditació de competències o per formació no reglada, titulació universitària, ensenyaments professionals anteriors a la LOGSE, o altres titulacions diferents a cicles d'FP LOGSE o LOE, no tindran qualificació numèrica i no computaran en el càlcul de la nota mitjana final de cicle; mentre que els mòduls professionals convalidats aportant mòduls professionals LOE o LOGSE, es qualificaran amb la nota numèrica dels mòduls aportats o mitjana aritmètica en cas que s'aporten més d'un mòdul.

2. Qualificació final del cicle.

La qualificació final del cicle es determinarà una vegada superats tots els mòduls professionals que el constitueixen. Per a això, es calcularà la mitjana aritmètica simple de les qualificacions dels mòduls professionals que tenen valoració numèrica; del resultat es prendrà la part sencera i les dues primeres xifres decimals, arredonint per excés la xifra de les centèsimes si la de les mil·lèsimes resulta ser igual o superior a 5.A l'efecte del càlcul de la nota mitjana, els mòduls convalidats es qualificaran amb un 5.

En aquest càlcul, per tant, no es tindran en compte les qualificacions d'«apte», «apta», i «exempt», «exempta», ni els convalidats sense qualificació numèrica.

3. Qualificació de les unitats formatives en grau bàsic

a) En el cas que algun mòdul associat als blocs comuns s'establisca en diferents unitats formatives diferenciades en funció de l'acreditació de la competència lingüística del professorat que impartisca el cicle, es considerarà com a nota final la mitjana numèrica ponderada de les unitats formatives que componen els mòduls professionals afectats.b) En el cas que el mòdul d'FCT s'organitze en dues unitats formatives, l'alumne o l'alumna haurà d'obtindre la qualificació d'apte en les dues unitats formatives.

11.3. Reclamació de qualificacions

1. D'acord amb el que disposen l'article 9 de l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga

(https://dogv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13033.pdf), i l'article 14 de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, que regula l'avaluació de l'alumnat de Formació Professional, es disposa el següent:

a) L'alumnat té dret a ser informat, a l'inici de cada curs, del procés d'aprenentatge i els criteris d'avaluació, de qualificació, així com el tipus les proves a les quals serà sotmés, d'acord amb els objectius generals, específics del títol, així com resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació de cada mòdul del cicle formatiu.b) Els alumnes i les alumnes, o els seus representants legals, podran sol·licitar els aclariments que consideren necessaris sobre les valoracions que es realitzen sobre el seu procés d'aprenentatge, així com sobre les qualificacions o decisions de promoció o de titulació que s'adopten com a resultat d'aquest procés.

c) L'alumnat podrà sol·licitar revisions respecte a les qualificacions d'activitats acadèmiques o d'avaluació, tant parcials com al final de cada curs, i podrà reclamar contra les qualificacions obtingudes i les decisions de promoció o obtenció del títol acadèmic que corresponga.2. El procediment per a fer efectiu aquest dret serà el següent:

2.1. Per a la revisió de qualificacions parcials:

a) Sol·licitud d'aclariments al professorat del mòdul formatiu corresponent.

b) Revisió, per part del professorat i de la persona interessada, dels elements d'avaluació que han servit per a qualificar l'alumnat.c) Si persisteix la discrepància, reclamació mitjançant un escrit dirigit a la direcció del centre docent en un termini de tres dies hàbils següents al de la notificació de la qualificació.

d) Revisió de les proves, exercicis i altres elements que van donar lloc a la qualificació reclamada i els criteris utilitzats per a avaluar-los, per una comissió formada per professorat del cicle formatiu, el tutor o tutora i direcció d'estudis, en un termini màxim de tres dies hàbils posteriors a la recepció de la reclamació escrita.

e) Dictamen emés per la direcció d'estudis, prenent en consideració les conclusions de la comissió.

f) La direcció del centre notificarà per escrit a la persona interessada el resultat de la revisió, en què es confirmarà o rectificarà la qualificació reclamada, en el termini màxim dels dos dies hàbils següents a la recepció del dictamen.

2.2. Reclamació contra les qualificacions finals, de promoció o titulació:

a) Una vegada efectuat el mateix procediment que el previst per a les qualificacions parcials, si es manté la discrepància o s'ha produït silenci administratiu, que tindrà caràcter desestimatori, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o del dia en què es produïsquen els efectes del silenci.

b) La persona titular de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport resoldrà en el termini màxim de tres mesos, una vegada que la Inspecció d'Educació haja revisat l'expedient i informat sobre aquest, i després d'efectuar les consultes que estime oportunes. Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa.

12. Documents del procés d'avaluació

Els documents oficials del procés d'avaluació (article 51.10 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol; Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, que regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles de Formació Professional) són els següents:

Els informes d'avaluació i els certificats acadèmics oficials són els documents bàsics que garanteixen la mobilitat de l'alumnat.12.1. Expedient acadèmic

L'expedient acadèmic inclou les dades d'identificació del centre educatiu i de l'alumne o l'alumna i la informació relativa al procés d'avaluació, així com els seus antecedents acadèmics i la informació relativa als canvis de centre i de domicili. El contingut i disseny s'ajustarà al model de l'annex I de l'esmentada ordre.

En l'expedient acadèmic quedarà constància dels resultats de l'avaluació amb indicació expressa de la convocatòria, de les propostes de promoció i titulació i, si és el cas, del lliurament del certificat acadèmic oficial a què es refereix l'apartat 4 d'aquest punt.

S'adjuntarà la documentació acreditativa dels requisits acadèmics exigibles per a cursar els ensenyaments de Formació Professional i la documentació que acredite les diverses circumstàncies acadèmiques de cada alumne o alumna.

12.2. Actes d'avaluació

1. És el document fonamental en el qual es deixa constància oficial de les qualificacions obtingudes per l'alumnat i es prendrà com a referent per a emplenar la resta dels documents d'avaluació i els certificats acadèmics. Els resultats de l'avaluació es registraran en dos tipus d'actes:

– Acta d'avaluació final: aquesta acta s'estendrà per a registrar els resultats i les decisions preses en les sessions d'avaluació final dels mòduls professionals de formació en el centre educatiu.

El model de l'annex II de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, serà utilitzat per a registrar les dades corresponents a les avaluacions de les convocatòries, ordinària i extraordinària, de cada curs escolar.

Comprendrà la relació nominal de l'alumnat que forma el grup, juntament amb les qualificacions dels mòduls i les decisions de promoció al curs següent o al mòdul d'FCT.

– Acta de qualificació final del cicle: es formalitzarà aquesta acta per a registrar les qualificacions i decisions acordades en les sessions d'avaluació final ordinària o extraordinària de cicle al final de la realització del mòdul d'FCT i, si és el cas, del mòdul de Projecte, d'acord amb el model oficial publicat.

2. Per a l'emplenament de les actes es tindrà en compte el que preveu la normativa vigent sobre el registre de les qualificacions i les anotacions literals que permeten reflectir les decisions preses en l'avaluació.

La seua impressió es realitzarà a doble cara en els models corresponents.

3. Els mòduls professionals que corresponen a cicles LOE s'han d'identificar en les caselles de les actes d'avaluació amb les claus numèriques que s'inclouen en l'ordre, o decret, de currículum corresponent al títol aprovat per a la seua implantació a la Comunitat Valenciana.Aquestes claus i els noms que hi estan associats es reflectiran en el revers de les actes.

4. Les actes se segellaran i requeriran el nom, cognoms i la signatura autògrafa del professorat que ha intervingut en l'avaluació. En tots els casos es farà constar el vistiplau del director o la directora del centre.5. Els centres privats emplenaran les actes i les lliuraran en el centre públic al qual es troben adscrits, junt amb una còpia de seguretat de l'aplicació informàtica de gestió de la matrícula i avaluació de l'alumnat. El secretari o la secretària d'aquest centre, després de la seua revisió per a verificar que s'ajusta a la normativa, tornarà al centre privat una fotocòpia segellada del document en la qual farà constar la seua conformitat.

12.3. Informes d'avaluació individualitzats

Per a garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge de les persones que es traslladen a un altre centre sense haver conclòs el curs escolar, s'emetrà un informe d'avaluació individualitzat atenent el model de l'annex VI de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, elaborat i signat pel tutor o la tutora, amb el vistiplau del director o de la directora del centre docent, a partir de les dades facilitades pel professorat dels mòduls professionals, en el qual es consignaran les dades següents:

– Adquisició de les competències adquirides dels diferents resultats d'aprenentatge dels mòduls professionals cursats.

– Totes aquelles observacions que es consideren oportunes sobre el progrés general de l'alumne o de l'alumna.

12.4. Certificat acadèmic oficial

1. És el document oficial en el qual es reflecteixen les qualificacions obtingudes per l'alumne o l'alumna fins al dia d'emissió del certificat. El certificat acadèmic oficial podrà reflectir estudis complets o incomplets; en aquest cas, reflectirà, a més, el curs acadèmic i el nombre de les convocatòries consumides, d'acord amb els models recollits com a annexos III, IV i V de l'esmentada ordre. En tot cas, indicarà les condicions d'accés al cicle.

2. El secretari o la secretària del centre públic serà responsable d'emetre els certificats que se sol·liciten en els models oficials segons es tracte, respectivament, d'estudis superats parcialment o completament.

12.5. Instruccions comunes als documents

1. El director o la directora del centre on estiga matriculat l'alumne o l'alumna garantirà mitjançant la seua signatura autògrafa l'autenticitat i integritat de les dades recollides en els documents.

2. En els documents constarà la referència a les normes que estableixen el títol i el currículum del cicle corresponent.

3. La custòdia i arxivament dels expedients acadèmics correspon als centres públics, tant de l'alumnat matriculat en el centre com del matriculat en els centres privats adscrits a aquest centre. El secretari o la secretària del centre docent serà responsable del seu emplenament i de la seua custòdia. La centralització electrònica d'aquests es realitzarà d'acord amb el procediment que es determine i amb el manual per a l'ús de l'aplicació corporativa a aquest efecte, sense que això supose una subrogació de les obligacions inherents a aquests centres docents.Les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport adoptaran les mesures oportunes per a la seua conservació i trasllat en el cas de supressió del centre.

4. Quan els mòduls s'organitzen en unitats formatives, aquestes unitats podran ser certificables, i el certificat serà vàlid en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. La superació de totes les unitats formatives que constitueixen el mòdul professional donarà dret a la certificació d'aquest, amb validesa en tot el territori nacional.13. Convocatòries

13.1. Nombre de convocatòries

1. L'alumne o alumna podrà disposar per cada curs acadèmic de dues convocatòries, en cada curs escolar, d'avaluació i qualificació dels mòduls professionals que componen els ensenyaments de Formació Professional, com a màxim.

2. De la mateixa manera, podrà presentar-se a l'avaluació i qualificació final d'un mateix mòdul professional, un màxim de quatre vegades.

3. Per al mòdul d'FCT, només podrà presentar-se en 2 convocatòries, preferentment per a la segona convocatòria les activitats d'FCT es realitzaran en un centre de treball diferent de la primera.

4. La no presentació a una convocatòria, sense haver renunciat, constarà com «no avaluat», «no avaluada» i consumirà convocatòria.

5. L'alumnat que haja esgotat el nombre de convocatòries establides podrà optar a les alternatives següents per a superar els diferents mòduls pendents:

a) Realització de les proves lliures per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de Formació Professional que anualment es convoquen.

b) Sol·licitud de convocatòria de gràcia davant de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport corresponent. Aquesta sol·licitud la podran formular tant els alumnes i les alumnes de cicles formatius de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior.

c) Sol·licitud en modalitat d'oferta parcial (opció A o B) dels mòduls no superats.

6. Els cicles de grau bàsic en relació amb el nombre de convocatòries s'ajustaran al que disposa el Decret 135/2014, de 8 d'agost, modificat pel Decret 36/2020, de 13 de març, així com al que disposa l'article 23 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer.

Els alumnes de grau bàsic tenen dret a 2 convocatòries anuals durant els quatre anys de permanència en el cicle.

13.2. Termini de realització de les convocatòries

Es realitzaran en els següents moments, segons el tipus de convocatòria:

1. Primera convocatòria.

a) En finalitzar el tercer trimestre del curs acadèmic per als mòduls del primer curs, tant dels cicles curts com dels de llarga durada, així com en el supòsit de mòduls pendents del primer curs.

b) En finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, primer o segon trimestre, per als mòduls del 2n curs dels cicles de llarga durada.

2. Segona convocatòria.

a) Amb posterioritat a la primera convocatòria per als mòduls pendents del primer curs, tant per a l'alumnat de primer com per al de segon curs amb mòduls pendents de primer.

b) En finalitzar el tercer trimestre, per als mòduls pendents del segon curs en els cicles llargs.

13.3. Renúncia a la convocatòria

1. Per a no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, l'alumnat podrà renunciar a l'avaluació i qualificació d'una de les convocatòries o de les dues del curs acadèmic de tots els mòduls o d'algun, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Malaltia perllongada o accident de l'alumne o l'alumna.

b) Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l'equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l'estudi.

c) Ocupació d'un lloc de treball.

d) Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.

e) Altres circumstàncies, degudament justificades, que tinguen caràcter excepcional.

f) Proposta de l'equip educatiu de no presentació a la segona convocatòria.

La sol·licitud de renúncia a instància de l'alumne i l'alumna es presentarà amb una antelació mínima d'un mes a la data de l'avaluació final dels mòduls afectats, segons l'annex IX de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost.

Si la sol·licitud fora a proposta de l'equip educatiu, no caldria ser presentada amb dita antelació mínima d'un mes.

El director o la directora del centre públic on conste l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna resoldrà la petició en el termini màxim de deu dies hàbils; incorporarà una còpia a aquest expedient i ho comunicarà a la persona interessada. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori. Contra la resolució desestimatòria, que serà motivada, es podrà interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.2. Amb la mateixa finalitat, quan es produïsca alguna de les circumstàncies descrites en el punt anterior, es podrà renunciar a l'avaluació i qualificació d'una de les convocatòries o de les dues previstes per al mòdul professional, o unitat formativa en el grau bàsic, d'FCT.

La renúncia a l'avaluació i qualificació en alguna convocatòria del mòdul d'FCT implica, al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l'avaluació i qualificació del mòdul professional de Projecte, si és el cas.

La sol·licitud perquè s'admeta aquesta renúncia es podrà efectuar durant tot el període previst per a la realització del mòdul o unitat formativa d'FCT.

El director o la directora del centre públic on conste l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna resoldrà la petició en el termini de cinc dies hàbils i incorporarà una còpia de la resolució a aquest expedient.Quan la resolució adoptada siga favorable, si l'alumne o l'alumna disposa d'una nova convocatòria per al mòdul d'FCT en el mateix curs acadèmic, l'equip docent podrà decidir si les hores efectuades fins al moment de la concessió de la renúncia a la convocatòria, amb un mínim de 100 hores, li són comptabilitzades com a realitzades i, en conseqüència, només hauria de realitzar les hores que falten fins a completar les assignades a aquest mòdul professional. També podrà prendre aquesta decisió l'equip docent, si la següent convocatòria de què disposa l'alumne o l'alumna correspon a un curs acadèmic posterior i es matricula en el mateix centre educatiu; si continuara els estudis en un altre centre, hauria de realitzar de nou el total d'hores atribuït al mòdul d'FCT.3. Quan les activitats de recuperació d'un mòdul professional qualificat negativament en la convocatòria ordinària no puguen efectuar-se en període lectiu, el professor o la professora responsable d'aquest mòdul farà constar si considera que l'alumne o l'alumna està en condicions de realitzar autònomament les activitats planificades i afrontar amb possibilitats d'èxit l'avaluació extraordinària. En el cas que no siga així, l'alumne o l'alumna podrà decidir si es presenta a la prova de l'avaluació extraordinària o si, a fi de no esgotar el nombre màxim de convocatòries establides, renuncia per una sola vegada a la convocatòria.

4. Les raons que s'al·leguen per a la renúncia s'han de justificar sempre documentalment.

13.4. Accés a la segona convocatòria

1. Qui no supere algun mòdul professional dels realitzats en el centre educatiu en la primera convocatòria disposarà en el mateix curs escolar d'una segona convocatòria.

2. Amb la finalitat de facilitar a l'alumnat la superació dels resultats d'aprenentatge no adquirits en els mòduls professionals, el professorat organitzarà un programa formatiu específic.

3. El programa formatiu específic dels mòduls no superats es dissenyarà de forma diferenciada segons els períodes o moments d'aplicació, que podran ser els següents:

a) Programa formatiu específic posterior a l'avaluació de la primera convocatòria del primer curs. Es dissenyarà perquè l'alumne o l'alumna el realitze entre la primera i la segona convocatòria, sense assistir a classes ni a tutories, però comptant amb l'orientació prèvia del professorat.b) Programa formatiu específic després de l'avaluació de la segona convocatòria del primer curs. Es dissenyarà perquè l'alumne o l'alumna el puga realitzar simultàniament als mòduls de segon curs, tenint en compte que no es garantirà la seua assistència a les classes del mòdul o mòduls pendents.

c) Programa formatiu específic de segon curs després de l'avaluació de la primera convocatòria realitzada abans de l'inici del primer període de realització del mòdul professional de Formació en centres de treball. Aquest programa incorporarà les activitats que l'alumne o alumna realitzarà durant el tercer trimestre de l'any acadèmic, amb docència directa per part de professor o professora responsable de cada mòdul professional.

d) Programa formatiu específic de segon curs després de l'avaluació de la segona convocatòria fent-ho compatible amb la realització del mòdul de Formació en centres de treball o de Projecte. Es dissenyarà perquè l'alumne o l'alumna el realitze simultàniament, compatibilitzant l'assistència a classes o comptant amb tutories i orientació del professorat corresponent.

4. Després de l'avaluació de la primera convocatòria, l'equip educatiu podrà autoritzar la renúncia extraordinària a la segona convocatòria.

Les raons que s'al·leguen per a la renúncia s'han de justificar sempre documentalment.

13.5. Sol·licitud de la convocatòria de gràcia

Tal com disposa l'article 17 de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, els alumnes i les alumnes que esgoten el nombre màxim de convocatòries, per motius de malaltia o altres que condicionen o impedisquen el desenvolupament ordinari dels estudis, podran sol·licitar una convocatòria de gràcia davant de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport que corresponga.14. Consell orientador

Els equips docents dels centres educatius, en col·laboració amb el departament d'orientació dels centres, organitzaran les activitats necessàries per a la correcta orientació educativa i professional de l'alumnat, especialment pel que fa a la seua carrera professional i la seua incorporació al món laboral.

Aquesta orientació formarà part de la funció docent i es plasmarà en un informe d'orientació, que no serà prescriptiu i que tindrà caràcter confidencial. El consell orientador s'ajustarà al model establit en la Resolució de 20 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives a l'avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com a l'avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional per al curs 2021-2022 (DOGV 9325, 26.04.2022) i la seua correcció d'errades publicada en el DOGV del dia 28 d'abril de 2022

(https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3560.pdf), que inclou el document número 6 de consell orientador per a l'alumnat de tercer curs de l'etapa d'ESO per a la incorporació a un cicle formatiu de grau bàsic.

Excepcionalment el departament d'orientació podrà realitzar un segon consell orientador.15. Promoció a segon curs. Cicles llargs

1. En règim presencial, per a matricular-se i cursar els mòduls professionals de segon curs, l'alumnat haurà de superar tots els mòduls de primer curs. No obstant això, si l'equip docent ho aconsella, podran matricular-se, i cursar els mòduls professionals que s'imparteixen en el segon curs o en el bloc següent en l'horari especial nocturn, l'alumnat amb mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària del qual, en conjunt, no supere les 240 hores o el 20 % de la durada dels mòduls del corresponent bloc en l'horari especial nocturn.Qui es matricule en el segon curs amb algun mòdul no superat, perquè es trobe en algun dels casos a què es refereix el paràgraf anterior, es matricularà dels mòduls professionals de segon i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs, que cursarà com a pendents i se li aplicarà un programa formatiu específic.

Qui no puga matricular-se dels mòduls professionals que s'imparteixen en el segon curs romandrà en el primer curs i es matricularà únicament dels mòduls no superats que s'imparteixen en aquest curs.Qui, al final del segon curs, no supere tots els mòduls professionals del cicle formatiu, romandrà en segon curs i es matricularà dels mòduls pendents de superació de segon i, si és el cas, de primer.2. Per a l'alumnat de grau bàsic, cal tindre en compte:

a) Podran passar a segon curs quan els mòduls professionals pendents associats a unitats de competència no superen el 20 % de l'horari setmanal. No obstant això, s'hauran de matricular dels mòduls professionals pendents de primer. Els centres hauran d'organitzar el programa formatiu específic per als mòduls professionals amb resultats d'aprenentatge no aconseguits.

b) Per a poder passar a segon curs en règim ordinari caldrà haver superat el mòdul professional de Comunicació i Societat I o el de Ciències Aplicades I, sempre que la junta d'avaluació determine que es poden continuar els estudis amb aprofitament i es garantisca un pla de recuperació que permeta a l'alumnat superar el mòdul que no està superat.

c) Només es podrà repetir una vegada. Excepcionalment, es podrà autoritzar la repetició d'un mateix curs per segona vegada, amb un informe previ de l'equip docent.

d) A l'alumnat que no supere la unitat formativa I del mòdul d'FCT i passe al segon curs, l'equip docent li adequarà els períodes i horaris per a compatibilitzar la realització de la unitat formativa amb la realització del segon curs del cicle, sempre amb anterioritat a la realització de la unitat formativa II del mòdul d'FCT.16. Promoció i permanència en horari especial, nocturn

En els cicles que s'impartisquen en horari especial, nocturn, en règim presencial, amb caràcter general caldrà ajustar-se al que disposa el punt 15 d'aquestes instruccions per a la promoció i permanència en el cicle de Formació Professional.

Excepcionalment, en els ensenyaments cursats en horari especial, nocturn, l'alumnat amb mòduls pendents que sumen més de 240 hores, si l'equip docent ho aconsella, també podran matricular-se i cursar mòduls professionals que s'imparteixen en el segon curs o en el bloc següent, fins a un límit màxim de 540 hores entre les pendents i les de nova matriculació.17. Formació en centres de treball (FCT)

Caldrà ajustar-se al que disposa, a tots els efectes, l'Ordre 12/2022, de 9 de març, que regula el mòdul professional d'FCT

(https://dogv.gva.es/datos/2022/03/16/pdf/2022_2086.pdf).

17.1. Matrícula en règim semipresencial

Tal com estableix l'article 19 de l'Ordre 30/2022, de 12 de maig (https://dogv.gva.es/datos/2022/05/18/pdf/2022_4219.pdf), el mòdul professional d'FCT es realitzarà de manera presencial, encara que es tracte de cicles formatius en règim semipresencial, en els termes establits en l'article 16.3 d'aquesta ordre al que es disposa amb caràcter general en la normativa vigent.18. Convalidacions de mòduls professionals

18.1. Normativa aplicable

1. Les convalidacions de mòduls professionals de diferents títols d'FP de grau mitjà i superior estan regulades pel Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seua aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

2. Pel que fa a les convalidacions en cicles de grau bàsic, s'aplicarà la normativa vigent en matèria de convalidació de mòduls professionals inclosos en els títols professionals bàsics en les condicions i mitjançant els procediments establits amb caràcter general per als ensenyaments de Formació Professional, així com el que estableix l'article 19 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer.

3. Mentre no es resolguen les peticions, l'alumnat assistirà a les activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per a realitzar el mòdul professional d'FCT ni el de Projecte si no compleix els requisits exigibles per la normativa en vigor.

4. Els mòduls que tinguen els mateixos codis, les mateixes denominacions, capacitats terminals o resultats d'aprenentatge, continguts i duració, seran considerats mòduls idèntics, independentment del cicle formatiu al qual pertanguen.

Es traslladaran les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals superats a qualsevol dels cicles en els quals aquests mòduls estiguen inclosos.

5. Els mòduls professionals convalidats amb estudis universitaris, així com els que es convaliden aportant estudis anteriors a la LOGSE, no portaran assignada cap puntuació.

Constaran en l'expedient de l'alumnat com a «convalidat» i no computaran a l'efecte de càlcul de la nota mitjana del cicle formatiu.

6. Qui tinga acreditada una unitat de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant qualsevol altre títol de Formació Professional, certificat de professionalitat, o part d'aquests o mitjançant acreditació parcial obtinguda a través del procediment que s'establisca en compliment del que disposa l'article 8.3 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional, tindrà convalidats els mòduls professionals corresponents segons el que s'establisca en la norma que regule cada títol.En aquest últim cas, haurà de tindre's en consideració les equivalències establides en els reials decrets pels quals se suprimeixen determinades unitats de competència que estan associades a mòduls de cicles formatius, en els quals no s'han actualitzat les unitats de competència suprimides. Aquestes equivalències poden consultar-se en la pàgina web de l'INCUAL:

https://incual.educacion.gob.es/equivalencias-unidades-de-competencia

Els mòduls constaran en l'expedient de l'alumnat com a «convalidat» i no computaran a l'efecte de càlcul de la nota mitjana del cicle formatiu.

7. Les convalidacions de mòduls de títols LOGSE amb mòduls de títols LOE s'estableixen en el Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre i en els annexos dels corresponents reials decrets de cada títol que no hagen sigut derogats pel Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre.8. Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu.

9. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial facilitarà informació de convalidacions i els models de sol·licitud en la pàgina web següent:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/convalidaciones

18.2. Convalidacions competència del centre

1. L'alumne o l'alumna presentarà en el centre docent públic on conste el seu expedient acadèmic, la sol·licitud de convalidació en els models establits. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà durant el mes de setembre de 2021 per als matriculats en juliol; l'alumnat matriculat amb posterioritat disposarà d'un mes a comptar de la data de matrícula.

2. Les persones matriculades en un cicle de Formació Professional que obtinguen unitats de competència convalidables mitjançant procés permanent d'acreditació de competències durant el desenvolupament del curs acadèmic, podran presentar-les per a convalidar-les en qualsevol moment del curs.

3. A la petició s'adjuntarà el certificat acadèmic oficial dels estudis cursats o, si és el cas, el certificat de professionalitat, o l'acreditació parcial de les competències adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació segons el que disposa l'article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional. El centre incorporarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna còpia compulsada d'aquest document.4. El director o la directora del centre públic on conste el seu expedient resoldrà la petició d'acord amb el model publicat per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació, abans d'un més des de la presentació de la sol·licitud.

18.3. Convalidacions competència del Ministeri

1. Per a la resta de les convalidacions no previstes en els punts precedents, es tramitarà sol·licitud al Ministeri d'Educació i Formació Professional conforme al procediment següent:

L'alumne o l'alumna emplenarà la sol·licitud, segons el model publicat pel Ministeri en el Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, i facilitada en la seua pàgina web:

https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html

El termini de presentació de sol·licituds de convalidació s'inicia el dia en què comença el curs escolar i finalitza l'últim dia del curs escolar.Només es podrà presentar una única sol·licitud de convalidació per curs acadèmic.

a) El director o la directora del centre educatiu incorporarà un certificat en el qual es faça constar que l'alumne o l'alumna està matriculat en el cicle formatiu per al qual sol·licita la convalidació i la remetrà en el termini d'un mes al Ministeri d'Educació i Formació Professional per a la seua resolució.

b) Una vegada resolta la convalidació per l'òrgan competent, l'alumne o l'alumna descarregarà directament la resolució de la SEU electrònica del ministeri (https://sede.educacion.gob.es/portada.html) i haurà de presentar aquesta resolució en el centre educatiu on conste el seu expedient perquè tinga els efectes oportuns.

c) Les resolucions es registraran mitjançant còpia o un altre procediment en l'expedient acadèmic de l'alumne o l'alumna. Els mòduls convalidats es consignaran en els documents d'avaluació.

18.4. Convalidacions d'Anglés Tècnic

1. La convalidació de mòduls professionals d'Anglés Tècnic serà reconeguda per la direcció del centre docent on conste l'expedient acadèmic de la persona interessada.

Requerirà la matriculació prèvia en aquest mòdul professional i la presentació d'un certificat oficial que acredite almenys una de les situacions següents:

a) Tindre superat el mòdul d'Anglés Tècnic d'un determinat curs en un cicle de grau superior; tindrà efectes de convalidació sobre el mòdul d'Anglés Tècnic del mateix curs de qualsevol cicle de grau mitjà, cursat a la Comunitat Valenciana, i establit a l'empara de la LOE.b) Acreditar el nivell de coneixement de llengua anglesa corresponent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de les Llengües. Per a acreditar-lo es requerirà certificat expedit per les escoles oficials d'idiomes o altres organismes oficials nacionals o estrangers.

c) I qualsevol altre requisit que s'establisca per resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i l'última publicada és la Resolució de 15 de setembre de 2021, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es delega la direcció del centre educatiu públic per a la resolució del procediment de convalidació del mòdul professional d'Anglés Tècnic / horari reservat per a la docència en anglés, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

(https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9454.pdf).

2. Per a la resta de les convalidacions del mòdul professional d'Anglés Tècnic no previstes se seguirà el procediment següent:

a) Durant el primer mes del curs acadèmic, l'alumne o l'alumna presentarà la sol·licitud de convalidació i documentació justificativa en el centre docent públic on conste el seu expedient acadèmic, segons el model de l'annex XVIII de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost.

b) La direcció del centre educatiu afegirà un certificat relatiu a la seua matriculació en el cicle formatiu per al qual sol·licita la convalidació i, en el termini d'un mes, remetrà la sol·licitud i la resta de la documentació a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

c) Pel que fa a les sol·licituds de convalidació del mòdul professional d'Anglés Tècnic en les quals s'aporte la superació d'un mòdul d'Anglés Tècnic, el currículum del qual s'empare en la normativa d'una comunitat autònoma que no siga la Comunitat Valenciana, la direcció del centre educatiu remetrà la sol·licitud i la resta de la documentació a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial resolga sobre aquesta sol·licitud de convalidació.

3. L'alumnat provinent d'una altra comunitat autònoma amb estudis iniciats en un cicle de Formació Professional i que, en el curs 2022-2023, es matricule en aquests estudis en un centre educatiu de la Comunitat Valenciana, en el cas que el currículum del cicle d'aquesta comunitat autònoma no incloga el mòdul professional d'Anglés Tècnic, la direcció del centre educatiu en el qual conste l'expedient d'aquest alumne o alumna no podrà qualificar aquest mòdul com a convalidat només pel fet de procedir d'un sistema educatiu en el qual no s'ha inclòs el mòdul d'Anglés Tècnic. Així mateix, s'haurà d'informar l'alumne o l'alumna que el mòdul d'Anglés Tècnic propi del currículum del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana ha de ser cursat.

19. Alumnat amb necessitats educatives especials

1. El Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià regula l'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, perquè, des d'un vessant de drets, inclusiu, intercultural, amb perspectiva de gènere i de forma cooperativa entre tots els agents implicats, contribuïsca a l'optimització dels processos de desenvolupament personal, social, emocional, acadèmic i professional de l'alumnat, garantisca l'orientació al llarg de tot l'itinerari formatiu i acompanye els centres docents en el procés de transformació cap a la inclusió.

2. En l'article 6.1 de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, que regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional, s'estableix el procediment d'admissió per mitjà de la reserva de situacions derivades de diversitat funcional. Aquest alumnat haurà de sol·licitar un informe del departament d'orientació del centre de la primera opció en què, vist l'informe de la persona titular de la direcció de departament de la família professional del cicle corresponent sobre les capacitats i habilitats requerides per a poder adquirir els objectius finals de capacitació professional, se li comunique els resultats d'aprenentatge relacionats amb les competències professionals del títol que, en atenció a la seua diversitat funcional, podrà aconseguir. En cas de no existir departament d'orientació, l'informe serà emés directament per qui ostente la titularitat del departament de la família professional del cicle corresponent.3. Atenent el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics dels graus bàsics, el consell orientador o informe sobre competències i èxits escolars en referència als dels graus bàsics específics per a majors de 17 anys, en aquest cas, de segona oportunitat, han de contindre una referència explícita al fet que la participació en aquesta activitat formativa afavorirà l'ocupabilitat de l'alumnat (art. 18.1) i la seua incorporació a la vida activa amb responsabilitat i autonomia (art. 5.2).

4. Per a complir el que estableixen les normes referides en els dos punts anteriors, s'utilitzarà els documents establits en la correcció d'errors de la Resolució de 20 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional (DOGV 9325)

(https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3560.pdf), com a model d'informe del departament d'orientació.

5. De conformitat amb l'article 71 de la LOE, s'asseguren els recursos necessaris perquè els alumnes i les alumnes que requerisquen una atenció educativa diferent de l'ordinària perquè presenten necessitats educatives especials, puguen aconseguir el màxim desenvolupament possible de les seues capacitats.

6. Per a donar resposta educativa adequada a l'alumnat amb necessitats educatives especials en Formació Professional, caldrà ajustar-se al que disposa l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics.

7. En aplicació de l'article 15 de l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, que regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius, els alumnes o les alumnes amb greus problemes d'audició, visió i motricitat o altres necessitats educatives especials degudament dictaminades es podran presentar a l'avaluació i qualificació d'un mateix mòdul professional fins a un màxim de sis vegades.En cas d'esgotar les convocatòries, se'ls podrà ampliar el nombre de convocatòries dels mòduls pendents, atenent les seues característiques pròpies i sempre que això afavorisca la finalització del cicle formatiu corresponent.

8. A l'alumnat amb necessitats educatives especials que estiga cursant un cicle de grau bàsic, se li podrà fer adaptacions curriculars destinades a l'adquisició de competències lingüístiques per a aquelles persones que presenten dificultats d'expressió, tant en la seua programació com en la seua avaluació. En cap cas, aquestes adaptacions suposaran una reducció ni eliminació del nivell i quantitat dels resultats d'aprenentatge establits en el títol de grau bàsic.

9. S'establiran mesures de flexibilització i alternatives metodològiques en l'ensenyament i avaluació de la llengua estrangera per a l'alumnat amb diversitat funcional, especialment per a aquell que presente dificultats en l'expressió oral, en aplicació de l'article 42.6 de la LOE. Aquestes adaptacions en cap cas es tindran en compte per a minorar les qualificacions obtingudes.20. Professorat

20.1. Criteris per a l'elaboració de plantilles de professorat

1. Caldrà ajustar-se al que disposa l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.

2. Derivat de l'aplicació de l'article 4.4 de l'Ordre 47/2021, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea la Xarxa Novigi i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents i professorat adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana, s'estableixen 2 hores setmanals per al coordinador o coordinadora de cada programa del projecte Novigi en els centres reconeguts per la Resolució de 21 d'abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual obtenen reconeixement determinats centres docents a la Xarxa Novigi de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

3. Donades les característiques dels cursos d'especialització, l'equip docent responsable de cada curs d'especialització comptarà amb una bossa de 50 hores lectives setmanals que es distribuiran entre el professorat del curs d'especialització.

4. En els IES amb cursos de certificats de professionalitat autoritzats s'haurà de tindre en compte el següent:

a) En els cursos de certificats de professionalitat de duració, major o igual a 400 hores, es computaran 25 hores lectives setmanals que es distribuiran entre el professorat del curs.

b) En els cursos de certificats de professionalitat de duració menor a 400 hores, es computaran 15 hores lectives setmanals que es distribuiran entre el professorat del curs.

c) La tutoria del grup del curs de certificat de professionalitat comptarà amb 3 hores setmanals lectives per a desenvolupar les funcions encomanades.

d) En els centres que s'haja autoritzat la impartició de certificats de professionalitat de duració, major o igual a 400 hores, es podran computar dues hores lectives per a la realització de coordinació.

e) El professorat dels cursos de certificats de professionalitat dedicarà la resta del seu horari lectiu a activitats de reforç o desdoblament en els cicles formatius per als quals tinga atribució docent. El còmput global en el curs acadèmic de les hores lectives dedicades al certificat de professionalitat i a les activitats de reforç i desdoblament no podrà sobrepassar les determinades per al professorat docent en el curs 2022-2023.

20.2. Distribució de torns, matèries i cursos. Ordre d'elecció entre el professorat

Caldrà ajustar-se al que disposen les instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen ESO i Batxillerat durant el curs 2022-2023.

En el cas que no hi haja acord per a l'elecció de torns i grups per part del professorat, s'aplicarà el que estableix l'apartat 2.1 i 2.2 de l'annex II de l'Ordre de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, relatiu a la distribució i ordre d'elecció, tenint en compte que la modalitat semipresencial o a distància no serà considerada com a torn, ja que l'exercici de la docència en aquesta modalitat implica assignar sessions d'un mateix mòdul professional en un horari de matí i vesprada.

20.3. Criteris per la distribució de les hores lectives dedicades a les funcions dels CIPFP

El crèdit horari conjunt a què haja donat lloc l'aplicació del que disposa el punt 21 d'aquestes instruccions, quedarà a disposició de la direcció del centre per a la seua distribució discrecional entre el professorat del centre, amb independència que tinga o no càrrec o direcció, després d'escoltar la comissió de coordinació pedagògica.

Així mateix, es podrà acumular el crèdit horari esmentat durant tot el curs o la part d'aquest que la direcció determine per al compliment de determinades funcions o càrrecs, i es podrà superar el crèdit horari que amb caràcter ordinari preveu la normativa vigent per a cada càrrec, òrgan o lloc de manera singularitzada, però sense que en el còmput global es puga superar el límit de crèdit horari que correspon al centre per la suma de crèdits horaris corresponents a cada funció, càrrec o lloc.20.4. Criteris per a determinar l'assignació d'hores complementàries dedicades a funcions de coordinació i preparació de l'alumnat participant en els campionats d'FP

1. Els campionats de Formació Professional (Skills) consisteixen en el desenvolupament d'una sèrie de competicions relacionades amb les diferents especialitats de l'FP, en les quals l'alumnat participant ha de demostrar la seua competència professional i mesurar les seues destreses amb alumnat de diferents centres educatius, a través de la realització de les proves corresponents. Així mateix, aquests campionats tenen com a objectiu valorar la qualitat i l'atractiu dels ensenyaments de Formació Professional que s'imparteixen en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, estimulant i motivant l'alumnat i, al seu torn, reconeixent la labor del professorat.

Les persones participants que resulten campiones en les competicions celebrades a la Comunitat Valenciana participen en el campionat nacional de Formació Professional (Spainskills), que serveix per a seleccionar les persones competidores espanyoles que representen Espanya en les competicions europees (EuroSkills) i mundials (WorldSkills).2. Amb la finalitat de garantir una òptima organització i desenvolupament dels campionats d'FP, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport designa un tutor o tutora que s'encarrega de la formació i preparació de l'alumnat participant en els campionats i l'acompanya durant tot el desenvolupament de la competició.

Per cada una de les especialitats que es convoquen, la conselleria designa un expert o experta, la funció de què és garantir tècnicament la preparació i el desenvolupament de la competició autonòmica, coordinar i dirigir el tutor o tutora en la formació de l'alumne o l'alumna que resulte guanyador o guanyadora de la competició autonòmica amb vista a la seua participació en els campionats nacionals o internacionals, així com exercir com a representant de la Comunitat Valenciana en els jurats nacionals de SpainSkills i d'Espanya, en els jurats internacionals de WorldSkills i EuroSkills.

3. Els tutors i les tutores que prepara l'alumnat participant en els campionats de Formació Professional (Skills), així com els experts i expertes de cada una de les famílies professionals convocades, tindran una assignació, a més de les hores que els puguen correspondre segons l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de tres hores complementàries setmanals de les arreplegades en el seu horari individual per a realitzar les tasques pròpies de preparació d'aquest alumnat.

20.5. Horari

1. L'horari del professorat s'organitzarà per períodes lectius la durada mínima del qual serà de 55 minuts.

2. L'atenció lectiva a l'alumnat podrà incorporar, repassos, exàmens, recuperacions, etc., però en cap cas es podrà suspendre, ni disminuir, aquesta atenció a l'alumnat abans de les dates fixades pel calendari escolar per a la finalització de les activitats escolars del corresponent curs acadèmic.

3. En els cursos d'especialització, l'horari màxim diari serà de 5 hores lectives. Sobre la base d'això cada centre docent responsable d'impartir cursos d'especialització concretarà el calendari lectiu, amb un mínim de 4 dies per setmana, per al curs respectant els períodes vacacionals establits i els dies festius que li siguen aplicable.

– Cada centre docent informarà del calendari lectiu l'alumnat matriculat pels mitjans públics i personals efectius.

– Els cursos d'especialització començaran l'1 d'octubre de 2022, havent d'haver finalitzat com a màxim el 15 de juny de 2023, segons el que s'estableix en l'annex V de la Resolució de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional

(https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2648.pdf).

4. En els certificats de professionalitat l'horari es compondrà atenent els següents criteris:

a) S'impartiran 5 mòduls d'1 hora de duració cadascun de dilluns a divendres, sent en total 25 hores lectives setmanals. Per a aquells cursos de menys de 400 hores lectives, es podrà programar en 4 mòduls horaris d'1 hora de duració cadascun de dilluns a divendres, sent en total 20 hores lectives setmanals.

b) els cursos s'impartiran a partir del 9 de gener de 2023 i fins a complir les hores del certificat de professionalitat estipulades, podent acabar el curs el mes de juliol de 2023.

20.6. Activitats del professorat quan l'alumne i alumna està realitzant o ha realitzat l'FCT.

1. En el projecte curricular que realitze l'equip docent, es contemplarà una proposta d'activitats a desenvolupar pel professorat, triades de les detallades en l'apartat 8 d'aquest punt amb la càrrega horària que s'hi estableix. Aquestes activitats, prioritzades per l'equip directiu o a instàncies de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, s'adjuntaran i formaran part de la programació general anual o del pla anual d'actuació del centre educatiu corresponent, per la qual cosa s'hauran de concretar abans de la seua presentació al consell escolar o consell social per a la seua aprovació.

2. La direcció d'estudis d'FP o la direcció d'estudis del centre educatiu, en la sessió d'avaluació final ordinària prèvia a l'inici del primer període anual de realització del mòdul d'FCT i del mòdul de Projecte, després de consultar amb les direccions de les famílies professionals, direcció de pràctiques i direcció dels departaments implicats proposarà, de les activitats aprovades en la programació general anual, les que es realitzaran, qui les realitzarà, on i en quins horaris.3. Amb la finalitat d'optimitzar el desenvolupament d'aquestes activitats, i amb l'acord previ entre el professorat implicat i la direcció d'estudis, es podrà modificar l'horari establit a l'inici de curs, i deixarà constància de la modificació per a la seua supervisió.

4. Els professors i les professores que vegen modificades les seues activitats o horaris, mitjançant acceptació prèvia d'aquest, hauran de signar un nou horari individual en el qual quedaran detallades les activitats a desenvolupar, els horaris i llocs de realització. En tot cas, els professors i les professores hauran d'acceptar el nou horari proposat que no implique canvi de torn assignat a l'inici de curs.5. En tot cas, la direcció del centre educatiu garantirà fins al final del període lectiu l'horari docent de tot el professorat i farà públic el nou horari per a aquest període.

6. La Inspecció d'Educació supervisarà el desenvolupament de les esmentades activitats i horaris.

7. Les activitats realitzades quedaran reflectides en la memòria anual del centre.

8. Les activitats a realitzar són les següents:

a) Impartir classes de recuperació a l'alumnat amb mòduls pendents, estiga o no realitzant l'FCT. La direcció d'estudis, juntament amb el professorat responsable dels mòduls pendents, establirà el nombre d'hores setmanals de forma proporcional al nombre d'hores lectives del mòdul i a l'alumnat amb mòduls pendents. No serà susceptible de desdoblar-se cap mòdul que no reunisca el nombre mínim d'alumnat entre el proposat a assistir a classes de recuperació, en aquest cas un dels professors o professores es dedicarà a altres tasques triades entre les restants.

b) Tutelar de forma individual l'alumnat durant el desenvolupament del mòdul de Projecte: 3 hores setmanals.

c) Col·laborar amb el tutor o tutora d'FCT del cicle en règim presencial, en el seguiment en centres públics del mòdul d'FCT, FCT flexible i, si és el cas, de Projecte.

En el centre específic d'educació a distància, CEEDCV, aquest seguiment serà realitzat pel tutor o la tutora del grup amb la col·laboració del professorat alliberat d'hores de docència per a impartir mòduls de segon que finalitzen en el primer o segon trimestre del curs escolar.d) Impartir mòduls professionals en els centres en els quals estiga prevista la modalitat d'oferta parcial d'opció B de cicles formatius. L'horari lectiu del professorat, per a aquest trimestre, inclourà la càrrega lectiva del mòdul a impartir.

e) Impartir cursos de certificats de professionalitat o cursos per a la preparació de les proves específiques per a l'obtenció dels diferents carnets professionals. L'horari lectiu del professorat, per a aquest trimestre, inclourà el nombre d'hores d'impartició de les matèries del curs.f) Col·laborar amb els processos d'acreditació de les competències professionals de la seua família professional desenvolupats en el centre, incorporant-se al grup de professorat d'Orientació i FOL, que, d'acord amb el que es preveu en la base 4 de l'annex únic de la Resolució de 21 de juliol de 2021 (https://dogv.gva.es/datos/2021/07/27/pdf/2021_8074.pdf), prestaran a qui ho sol·licite informació general sobre el procés d'Avaluació i Acreditació Permanent de la Competència Professional.

g) Participar en l'assistència a l'alumnat dels tràmits en els processos d'admissió, sol·licituds de subvencions, o col·laborar amb la direcció del centre en la baremació i els procediments de les sol·licituds presentades en el centre relacionats amb els procediments de subvencions, beques o ajudes.

h) Participar en la programació, desenvolupament, correcció i avaluació de les proves per a l'obtenció de títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de Formació Professional en aquells centres que les tinguen autoritzades: 3 hores setmanals.

i) Impartir mòduls professionals optatius que milloren la qualificació professional i afavorisquen la seua inserció professional, prèvia autorització de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Aquests mòduls podran incloure, entre altres, aquells que contribuïsquen a la difusió del valencià en els seus llenguatges d'especialitat, incidisquen en la sostenibilitat i l'equilibri mediambiental i en la responsabilitat social corporativa. L'horari lectiu del professorat, per a aquest trimestre, inclourà la càrrega lectiva del mòdul a impartir.

j) Orientar l'alumnat de grau mitjà per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior i col·laborar en la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés a FP: fins a 3 hores setmanals o la càrrega lectiva corresponent al mòdul a impartir.

k) Quan el nombre d'alumnes o la distribució geogràfica de les empreses o entitats on s'estiguen realitzant les pràctiques formatives ho aconselle, han de col·laborar amb els professors tutors o professores tutores en el seu seguiment: 3 hores setmanals per cada tres alumnes a tutelar i que es troben realitzant el mòdul d'FCT a més de 30 quilòmetres del centre educatiu.

l) Quan l'atribució docent ho permeta i el nombre d'alumnes matriculat siga el mínim que permet desdoblament en els mòduls que així els tenen assignats, han de compartir amb el professorat corresponent la docència d'aquells mòduls que, en principi, no són susceptibles de desdoblament. La càrrega lectiva serà la corresponent al mòdul a desdoblar.m) Col·laborar amb el professorat que imparteix mòduls professionals a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i programes de qualificació professional inicial quan aquests mòduls no hagen sigut objecte de desdoblament o no siguen susceptibles de desdoblament. La càrrega lectiva serà la corresponent al mòdul.

n) Col·laborar en el seguiment de l'alumnat que realitza estades o pràctiques formatives en altres països de la Unió Europea en programes gestionats directament pel centre educatiu o mitjançant un consorci, com són els programes Erasmus+: fins a 3 hores setmanals.

o) Promoure o participar en plans d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (I+D+I).

p) Dissenyar, programar i dur a terme projectes d'innovació, promoció i difusió de la Formació Professional.

q) Col·laborar en el desenvolupament de sistemes de gestió de qualitat o millora de la Formació Professional.

r) Qualsevol altra activitat que, a proposta de la família professional o departament didàctic, siga considerada d'interés per part de la direcció del centre educatiu. Preparació d'alumnat Skill, competicions, projectes innovació.

s) Qualsevol altra activitat, a proposta de la direcció del centre educatiu o de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de docència directa o activitats de promoció i millora del sistema de formació professional en el centre.

9. La càrrega horària destinada a la realització d'una activitat o de diverses relacionades en els apartats o a s serà determinada per la direcció del centre educatiu, subscrita pel professorat implicat i supervisada per la Inspecció d'Educació en els termes previstos en aquest punt fins a un màxim de 4 hores setmanals.

20.7. Prevenció de riscos laborals

1. Adaptació de llocs de treball

Atenent l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per a garantir la protecció dels treballadors i treballadores sensibles a determinats riscos recomanada en els informes mèdics laborals sobre adaptació del lloc de treball emesos pels metges i metgesses de medicina del treball del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) caldrà ajustar-se al següent:a) El procés s'iniciarà a instància de la persona interessada, la qual presentarà una sol·licitud d'adaptació de lloc de treball dirigida a l'INVASSAT.

b) L'informe mèdic pertinent, que inclourà, si és necessari, una proposta d'adaptació del lloc de treball, ha de ser remés per l'INVASSAT a la Subdirecció General de Personal Docent i a la persona interessada.c) La Direcció General de Personal Docent farà arribar aquesta adaptació del lloc de treball a la direcció territorial corresponent perquè, a través de la Inspecció d'Educació, realitze les gestions oportunes per a portar-la a terme.

d) Quan l'informe faça referència a canvi d'adscripció de destinació, canvi d'especialitat d'entre les seues especialitats reconegudes en el seu mateix centre o a l'adequació d'horari i/o jornada, per part de l'òrgan competent en matèria de personal docent, es procurarà adaptar allò que siga procedent d'acord amb l'INVASSAT.

e) Quan l'informe determine que el o la docent ha d'usar de manera habitual un material del qual el centre ja dispose, aquest l'ha de posar a disposició del o la docent.

f) Quan el centre dispose d'aquest material, però aquest estiga ubicat en una aula, el o la docent haurà d'impartir docència prioritàriament en aquesta aula.

g) Quan l'informe determine que el o la docent ha d'usar de manera habitual un equip d'amplificació vocal portàtil, la direcció del centre educatiu ho ha de notificar a la Direcció General de Personal Docent. Aquesta unitat realitzarà els tràmits de contractació oportuns i l'enviarà al centre per a ús exclusiu del o la docent mentre romanga en aquell centre de treball. Quan el o la docent canvie de lloc de treball a un altre centre educatiu, la direcció del centre ho ha de notificar a la Direcció General de Centres Docents perquè es produïsca el trasllat del material i se'n deixe constància.

2. Delegats i delegades de prevenció de riscos laborals

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, regula la participació i representació del personal treballador com a delegats i delegades de prevenció i membres del Comité de Seguretat i Salut.

A l'efecte de facilitar les seues actuacions, d'acord amb el que es disposa en la Resolució d'11 de setembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació del Pacte d'acció sindical subscrit per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals STEPV-IV, FE-CCOO-PV i FeSP-UGT-PV, les delegades i delegats de prevenció de riscos laborals del sector docent no universitari disposaran de quatre hores setmanals, dues de les quals seran lectives.20.8. Professorat dels cursos d'especialització

1. En els cursos d'especialització implantats, es podrà desdoblar el 100 % de les hores dels mòduls professionals que componen el curs amb professorat amb atribució docent en el mòdul o amb professorat especialista, amb càrrec al còmput de 50 hores lectives establit.2. Per a la contractació del professorat especialista, el director o directora procedirà en els termes establits en el Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de contractació de professorat especialista.

20.9. Incompatibilitats

El professorat no podrà matricular-se com a estudiant en ensenyaments impartits en el mateix centre on imparteix docència. En el cas del professorat interí, no podrà matricular-se si el període de docència en el centre comprén més de dos trimestres o l'avaluació final de l'ensenyament.21. Centres integrats públics de Formació Professional (CIPFP)

21.1. Marc legal

L'organització i el funcionament respondrà al marc legal establit en el Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, i en el Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

(https://dogv.gva.es/datos/2021/12/23/pdf/2021_12855.pdf).

21.2. Equip directiu

Per a determinar les hores lectives dedicades a les funcions de direcció en els CIPFP es compliran els criteris específics segons el que estableix l'Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que estableix criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres públics

(https://dogv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6065.pdf).

21.3. Crèdit horari

En els CIPFP no hi haurà departament d'Arts Plàstiques, Ciències Naturals, Educació Física i Esportiva, Filosofia, Física i Química, Francés, Geografia i Història, Grec, Llatí, Castellà: Llengua i Literatura, Matemàtiques, Música, Tecnologia, Valencià: Llengua i Literatura, Religió, Economia ni Informàtica que no siga de la família professional d'Informàtica, encara que hi haja professorat en el CIPFP que impartisca les matèries corresponents, ni el departament d'activitats complementàries i extraescolars, sense perjudici que les hores de reducció horària a què hagueren donat lloc en un centre docent ordinari s'acumulen al crèdit horari del centre.

21.4. Persona coordinadora de convivència i igualtat

En tots els CIPFP hi haurà un o una docent que actuarà de coordinador o coordinadora d'igualtat i convivència; en relació amb els requisits, formació i funcions per a ser coordinador o coordinadora d'igualtat i convivència, caldrà ajustar-se al que disposen les instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen ESO i Batxillerat.

En tot cas, per al desenvolupament de les funcions que ha d'exercir la persona coordinadora de convivència i igualtat, amb la plantilla disponible en els centres públics i sense que implique increment d'aquesta, s'assignaran un total de 2 hores lectives a la persona designada per a coordinar el programa.22. Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural. Projecte lingüístic de centre

22.1. Projecte lingüístic de centre

1. En cada centre sostingut amb fons públics s'ha d'aplicar el programa d'educació plurilingüe i intercultural, d'acord amb el projecte lingüístic de centre (PLC) autoritzat per la Direcció Territorial d'Educació corresponent, pel que fa a l'organització i el tractament didàctic de l'ensenyament i ús vehicular de les llengües i a la promoció de l'ús del valencià en els diversos àmbits d'intervenció al centre educatiu, segons s'indica en l'article 15 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià (DOGV 8240, 22.02.2018). Les innovacions didàctiques i mesures organitzatives previstes en el PLC per a cada curs escolar s'han de recollir en la programació general anual.2. El professorat dels centres pot comptar amb l'orientació i el suport de l'assessoria tècnica docent en matèria d'educació plurilingüe, en especial sobre enfocaments metodològics, activitats d'innovació, material de suport i per a la modificació i el seguiment del projecte lingüístic de centre.

3. Els centres de nova creació que inicien l'activitat docent en el curs 2022-2023 han d'elaborar i presentar, abans del 12 de març de 2023, a la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per a ser autoritzat, un PLC que comprenga tots els nivells educatius. El PLC autoritzat serà aplicable a partir del curs 2023-2024. Durant el curs 2022-2023 aquests centres aplicaran el PLC que determine la conselleria competent en matèria d'educació, a partir de l'anàlisi del context del centre.

4. Per a l'elaboració o modificació del PLC, els centres poden comptar amb les orientacions i el suport dels assessors i assessores tècnics i tècniques docents en matèria d'educació plurilingüe i de la Inspecció d'Educació.

22.2. Segon idioma estranger

1. En els cicles en els quals el seu currículum establisca l'ensenyament d'idioma o idiomes estrangers, els centres podran oferir, fins a un total de 3 hores setmanals en funció de les disponibilitats de professorat, altres mòduls d'idioma estranger diferents dels inclosos en aquest currículum, adequats en cada cas al perfil professional del cicle. Aquestes hores seran incrementades a l'horari lectiu i tindran per a l'alumnat la consideració de matèria opcional.

2. La qualificació d'aquestes matèries opcionals no figurarà en les actes d'avaluació. Quan siguen superades per l'alumnat, el centre estendrà un certificat d'acreditació del nivell aconseguit.

3. Per a la constitució efectiva dels grups que cursen aquestes matèries opcionals es requerirà un mínim de 10 alumnes.

22.4. Anglés Tècnic

1. El currículum dels cicles formatius incorpora la llengua anglesa de forma integrada en dos mòduls professionals relacionats amb les unitats de competència incloses en el reial decret pel qual s'estableixen el títol, de manera transitòria, un mòdul d'Anglés Tècnic en cada curs acadèmic, la llengua del qual vehicular serà l'anglés. El currículum d'aquests mòduls d'Anglés tècnic es concreta en els respectius annexos dels cicles formatius regulats a l'empara de la LOE.

2. El professorat d'aquests mòduls professionals tindrà assignades en el seu horari individual tres hores setmanals de les complementàries al servei del centre per a la seua preparació.

22.5. Cicles plurilingües experimentals

1. Els centres indicats en el document A impartiran en els dos cursos dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que es detallen en aquest, almenys durant el curs 2022-2023, un programa plurilingüe reforçat amb les característiques que es detallen en el punt 3.2. Els centres relacionats en el document B impartiran un programa plurilingüe reforçat de manera progressiva a partir del curs 2022-2023 en primer de grau mitjà i grau superior, i en el 2023-2024, en segon curs del cicle, amb les característiques que es detallen en el punt 3.3. Característiques del programa plurilingüe reforçat, en funció del tipus de cicle:

a) Tots els graus superiors de la família professional d'Hostaleria i Turisme (excepte el cicle superior de Direcció de Cuina) i el cicle de grau superior d'Assistència a la Direcció:

– Idioma estranger en 1r i 2n, segons el seu currículum.

– Han d'incloure 1 mòdul associat a unitat de competència en anglés tant en 1r com en 2n curs.

– Es pot triar acumular l'horari reservat per a l'ensenyament d'anglés al mòdul d'anglés o al mòdul professional vehiculat en anglés (tant en 1r com en 2n).

b) Tots els cicles formatius que inclouen en el seu currículum el mòdul de 0156. Anglés o 0179. Anglés i no inclouen mòdul de segon idioma estranger en 2n curs:

– Impartiran en 1r un mòdul associat a unitat de competència vehiculat en anglés i el mòdul d'anglés corresponent.

– En 1r poden utilitzar les hores reservades per a la docència en anglés per a impartir el mòdul de 0156. Anglés o 0179. Anglés o per al mòdul vehiculat en anglés.

– En 2n impartiran un mòdul associat a unitat de competència vehiculat en anglés i utilitzaran les hores reservades per a la docència en anglés per a impartir el mòdul d'anglés tècnic II corresponent (mòdul CV0002 per a grau mitjà o CV0004 per a grau superior).

c) Cicles que no inclouen en el seu currículum el mòdul de 0156. Anglés o 0179. Anglés.

– Impartiran en 1r un mòdul associat a unitat de competència vehiculat en anglés i utilitzaran les hores reservades per a la docència en anglés per a impartir el mòdul d'anglés tècnic I corresponent CV0001 per a grau mitjà o CV0003 per a grau superior.

– En 2n impartiran un mòdul associat a unitat de competència vehiculat en anglés i utilitzaran les hores reservades per a la docència en anglés per a impartir el mòdul d'anglés tècnic II corresponent CV0002 per a grau mitjà o CV0004 per a grau superior.

4. S'assignaran 8 hores de reforç (4 per a 1r i 4 per a 2n) per als cicles relacionats en el document A i 4 hores de reforç (per a 1r) per als cicles relacionats en el document B, destinats als mòduls vehiculats en anglés associats a unitats de competència.

5. L'aplicació d'aquest programa plurilingüe reforçat ha de garantir els percentatges establits en els articles 6 i 7 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, en referència al temps mínim destinat als continguts curriculars en cadascuna de les llengües oficials.

23. Gestió i justificació de les actuacions finançades pel Fons Social Europeu (FSE) dins del marc del Programa operatiu 2014-2020 i REACT-UE de la Comunitat Valenciana

1. El centre educatiu informarà el claustre del professorat sobre les característiques del paper de la Unió Europea en les accions financades, és a dir, que les hores d'impartició de la docència en FP estan finançades per l'FSE, per als ensenyaments de GB, la GB dirigida a persones majors de 17 anys desescolaritzades (segona oportunitat) i els cicles de grau mitjà i superior. En tots els casos queda exclòs del cofinançament, la modalitat semipresencial o a distància, la modalitat presencial en horari nocturn i el mòdul d'FCT.

La transmissió d'aquesta comunicació haurà d'acreditar-se mitjançant còpia de l'acta de la reunió del Claustre de professorat, o certificat d'aquesta, signades i segellades, on conste que s'ha informat de l'anteriorment indicat. Aquest procés s'haurà de repetir individualment per al professorat que es vaja incorporant al llarg del curs acadèmic implicat en la docència dels grups finançats, i en cada cas, estendre l'acta corresponent.

2. El centre educatiu informarà, així mateix, la resta de membres de la comunitat educativa, sobre les característiques de l'acció cofinançada i del paper que la Unió Europea exerceix en aquesta. La transmissió d'aquesta comunicació haurà d'acreditar-se mitjançant còpia de l'acta de la reunió del Consell Escolar (o Consell Social, si és el cas), o certificat d'aquesta, signat i segellat, en què conste que s'ha informat de l'anteriorment indicat. Fent constar, al seu torn, el nom i els cognoms de totes les persones presents i absents en el consell escolar o consell social, si és el cas.

3. Igualment, el centre educatiu informarà l'alumnat que participe en els ensenyaments esmentats sobre les característiques de l'acció finançada, així com del paper que la Unió Europea exerceix en aquesta. La transmissió d'aquesta comunicació haurà d'acreditar-se mitjançant la signatura del tutor o tutora del grup, juntament amb la relació de l'alumnat matriculat en aquest grup, i no serà necessària la signatura de l'alumnat.

Els centres educatius, per a complir amb les obligacions establides en els tres apartats anteriors, podran utilitzar els models que es posen a la seua disposició en la web de l'FSE d'FP en el següent enllaç

https://ceice.gva.es/va/web/fse/inicio.

4. Els centres educatius tindran arxivat i guardat el procediment utilitzat per a controlar les absències del personal docent en el centre, per si l'Administració educativa o l'FSE el requeriren en el seu moment.5. Amb independència i al marge del control de les absències del personal docent previst reglamentàriament i que seguirà el seu procediment, la direcció dels centres educatius finançats haurà de realitzar un control específic de la impartició efectiva per part del professorat de les sessions corresponents als mòduls professionals, amb l'única fi que puguen ser imputades a l'FSE. Cal tindre en compte que la sessió impartida i no registrada mitjançant la casella (check) en l'aplicació informàtica ITACA, no podrà ser finançada per l'FSE, per la qual cosa complir amb aquesta obligació és necessari per a obtindre el finançament. Per a això:

a) El professorat que tinga assignada docència en els diferents mòduls professionals cofinançats, haurà de marcar diàriament la casella facilitada en l'aplicació ITACA, en la qual es faça constar que la sessió ha sigut impartida pel professor o professora a qui corresponga la impartició del mòdul professional de conformitat amb l'horari general del centre, inclòs el professorat de desdoblament, i el professorat interí en cas d'absència, vacant o malaltia, i queda exclòs el professorat de guàrdia. No es registraran com a classes impartides aquelles sessions en les quals el/la docent es trobe en la situació d'incapacitat temporal.b) Únicament seran finançades les sessions de docència efectivament impartides de continguts curriculars. No són cofinançats els mòduls professionals d'FCT, de Projecte, les tutories, les activitats extraescolars i complementàries en les quals els docents no impartisquen continguts associats amb el títol.

c) Durant el període de realització del mòdul professional d'FCT, no s'ha de marcar la casella d'impartició de les sessions en cap dels mòduls professionals dels grups que es troben en aquest període. Si en aquest període es realitzen sessions de repàs de mòduls professionals o tasques de seguiment de l'alumnat, tampoc caldrà marcar la casella d'impartició. Per contra, si part de l'alumnat continua rebent continguts associats al mòdul formatiu, les seues sessions han de ser registrades.En ITACA es disposa d'una funcionalitat per a indicar les dates d'inici i fi dels grups que es troben realitzant l'FCT. En indicar aquest període en ITACA, aquest període queda bloquejat i s'impedeix el registre incorrecte de sessions i garanteix que apareguen correctament les dades en els informes mensuals.

d) La persona que exercisca la direcció (la vicedirecció en cas d'absència de la direcció o en el supòsit de tractar-se de Secció d'IES) podrà marcar la casella d'impartició de la sessió en substitució del professor o professora. La casella no podrà ser utilitzada de manera ordinària, només en casos excepcionals d'oblit, o fallada de l'aplicació, i en el supòsit que estiga degudament acreditat que s'ha impartit la docència pels canals que habilite el centre. Només llavors, podrà la direcció registrar la sessió impartida.

e) El director o directora del centre validarà els informes mensuals de Formació Professional a través d'ITACA (seguint la Guia d'Ús disponible en aquesta aplicació), abans de la data indicada pels òrgans de gestió de l'FSE i, una vegada validats, els òrgans de gestió de l'FSE podran descarregar-los directament. Aquests informes no s'enviaran als correus electrònics que es van proporcionar en el seu moment per a FSE.

6. Els centres educatius hauran de controlar la presència i absència de l'alumnat que curse els diferents mòduls professionals cofinançats a través d'ITACA.

7. És imprescindible que tota la documentació, relacionada amb els mòduls professionals cofinançats, generada pel centre fora de l'aplicació ITACA, porte incorporat el logotip de l'FSE. L'aplicació ITACA incorporarà els logotips indicats en tota aquella documentació que ho requerisca.

8. Els centres que impartisquen ensenyaments de GB dirigides a persones majors de 17 anys desescolaritzades (segona oportunitat) hauran de sol·licitar a l'alumnat la inscripció prèvia en el sistema de Garantia Juvenil, com a requisit imprescindible per a realitzar la formalització de la matrícula.

9. El centre educatiu haurà de donar publicitat de totes les actuacions corresponents a la impartició dels cicles cofinançats a través de la seua pàgina web, díptics, etc.; totes aquestes estaran en un registre i a la disposició de l'òrgan gestor. En aquesta publicitat s'haurà d'incloure el logotip de l'FSE.

10. Els centres educatius hauran de posar almenys un cartell informatiu en lloc visible per al públic (d'una grandària mínima DIN A3, i a color), on s'esmente l'ajuda financera de la Unió Europea. Aquest cartell estarà disponible, per a la seua descàrrega i impressió, en el següent enllaç: https://www.ceice.gva.es/web/fse.

11. Entre les exigències de l'FSE per al cofinançament de la Formació Professional figuren les obligacions en matèria de seguiment i en particular els indicadors. Segons estableix el Reglament (UE) 1303/2013, han d'haver-hi registres informàtics de les dades individuals de cada participant (alumnat), que han d'estar disponibles per als controls i auditories pertinents. Hi ha tres tipus d'indicadors:

a) Indicadors d'execució (dades en la data d'inici del curs acadèmic).

b) Indicadors de resultat immediat (dades 4 setmanes després de la finalització del curs acadèmic).

c) Indicadors de resultat a llarg termini (dades dins dels 6 mesos de la finalització del curs acadèmic)

Per a dur a terme la recollida d'aquestes dades de l'alumnat s'ha habilitat una aplicació informàtica, ARIWEB, en què l'alumnat emplenarà els qüestionaris en els diferents períodes.

L'alumnat rebrà, via correu electrònic i SMS, un missatge amb el seu usuari/ària i contrasenya per a accedir a l'aplicació ARIWEB. Per a això, és necessari que estiguen correctament introduïdes en ITACA les dades referents al correu electrònic i/o telèfon mòbil, de l'alumne/alumna o, si és el cas, de les persones tutores legals d'aquestes, i mantindre-les degudament actualitzades.

12. El centre educatiu haurà d'enviar, realitzant el tràmit corresponent en l'Oficina Virtual, i seguint la guia disponible del tràmit, la següent documentació escanejada:

a) Acta del claustre del professorat, o certificat d'aquesta degudament emplenat, en la qual conste la informació indicada en el punt 1 del present apartat.

b) Acta del Consell Escolar (o Consell Social, si és el cas), o certificat d'aquest degudament emplenat, en el qual conste la informació indicada en el punt 2 del present apartat.

c) Comunicacions signades pel tutor o tutora del grup i en les quals conste la informació indicada en el punt 3 del present apartat.d) Fotografia de la ubicació i del cartell informatiu del projecte de cofinançament.

13. La direcció del centre haurà de custodiar durant un termini de cinc anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes, en els quals estiguen incloses les despeses de l'operació (article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013); és a dir, fins al final de l'any 2026, amb la finalitat de poder justificar de manera fefaent en cas d'auditoria, els següents documents:a) Documentació referenciada en el punt 12 del present apartat.b) Programació general anual.

c) Les programacions didàctiques de cadascuna de les diferents matèries o mòduls professionals cofinançats per l'FSE.

d) Actes de qualificacions de l'avaluació signades i acta d'acords de la sessió d'avaluació, dels grups d'FP cofinançats, signada per l'equip docent del grup.

e) Documentació relativa al procediment utilitzat per a controlar les absències del personal docent en el centre, indicat en el punt 4 del present apartat.

f) Tots els documents de publicitat que han generat les actuacions corresponents als punts 7 i 9 del present apartat.

14. Per a la coordinació de la realització de les operacions seleccionades s'organitzaran reunions informatives al llarg del curs escolar amb els centres públics docents.

15. La Inspecció d'Educació vetlarà pel compliment i l'aplicació d'aquestes instruccions en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana. La supervisió de la inspecció continguda en aquest punt es realitza en compliment de les presents instruccions sobre la gestió i justificació de les actuacions finançades pel Fons Social Europeu i se centrarà en concret en les actuacions següents:

a) Revisió dels horaris curriculars dels grups d'FP.

b) Supervisió dels horaris del professorat.

c) Informes sobre la PGA (revisió i validació).

La Inspecció General d'Educació designarà un inspector o inspectora en cada direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport que assistirà a les reunions que des del Servei d'Investigació, Cultura Digital i Programes Europeus s'organitzen amb els centres docents en matèria d'FSE, i actuarà com a persona de referència entre l'esmentat servei i la Inspecció Territorial d'Educació.

16. Respecte als grups d'FP cofinançats es tindrà en compte el següent:

a) El nombre de grups oficials creats en ITACA ha de coincidir amb el nombre d'unitats autoritzades, sense tindre en compte els possibles grups residuals pertanyents a cicles no vigents.

b) En les sessions de l'horari de grups de grau bàsic només pot aparéixer un únic mòdul professional/unitat formativa (no poden existir desdoblaments).

c) En les sessions de l'horari de grups de cicles de grau mitjà i de superior, els mòduls professionals susceptibles de desdoblament sempre han de pertànyer al mateix curs.

d) En les sessions de l'horari de docent que imparteix mòduls professionals de grau bàsic, cicles de grau mitjà i de grau superior en grups en règim presencial, només ha d'aparéixer un únic mòdul professional o tutoria per sessió.

e) No es poden generar grups no oficials. Per a dissenyar els desdoblaments, s'ha de seguir el procediment establit en la guia específica d'ITACA.

Aquesta supervisió per part de la Inspecció d'Educació es durà a terme, partint de la informació proporcionada pels serveis tècnics informàtics de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, durant el procés de revisió i validació de la PGA. La Inspecció d'Educació realitzarà les actuacions necessàries davant els centres, de manera que aquests esmenen les irregularitats detectades.

17. La informació relativa al Programa operatiu 2014-2020 i REACT-UE, així com el Manual de procediment i diferents models orientatius de documentació, es troben a la disposició dels centres educatius en https://ceice.gva.es/va/web/fse/inicio.24. Modalitat de Formació Professional Dual

Els centres educatius que impartisquen cicles formatius en modalitat de Formació Professional Dual (https://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/) hauran de registrar i introduir totes les dades de gestió administrativa i acadèmica referents a aquesta modalitat en el sistema informàtic ITACA.

S'ajustarà al que disposa el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 47/2021, de 26 de març, l'Ordre 5/2022, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana (DOGV 22.02.2022) i la Resolució d'11 de març de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els procediments, documents i models de gestió de la Formació Professional Dual a la Comunitat Valenciana (DOGV 17.03.2022).25. Implantació de nous cicles a l'empara de la LOE

En el curs 2022-2023 s'implantaran els nous cicles LOE enumerats al final d'aquestes instruccions en el document C.

La implantació dels cicles LOE serà progressiva, amb una duració de dos anys.

Simultàniament, en els mateixos anys acadèmics, deixaran d'impartir-se els corresponents al primer i segon curs dels cicles LOGSE que són substituïts:

– El primer any s'implanten els primers cursos LOE i es mantenen els segons cursos LOGSE que estan sent substituïts.

– El segon any s'implanten els segons cursos LOE, i s'extingeix el cicle LOGSE.

En l'any d'implantació, l'alumnat de primer curs LOGSE podrà promocionar a segon curs i acabar els estudis amb la titulació corresponent, LOGSE. L'alumnat que no promocione a segon curs, haurà de matricular-se del primer curs del cicle LOE, amb les possibles convalidacions que es puguen derivar dels mòduls professionals LOGSE que tinguera superats.

L'alumnat que en el segon any d'implantació finalitze el segon curs del cicle LOGSE amb els mòduls pendents tindrà dues vies per tal de superar-lo:

– Disposarà de 2 cursos per a superar els mòduls pendents, comptats a partir del segon any d'implantació. Així mateix, per a superar el mòdul d'FCT, disposarà d'una convocatòria residual en cada un d'aquests cursos acadèmics. Tot açò, sempre amb la limitació en el nombre de convocatòries que l'alumnat té dret segons la normativa d'aplicació.– Podrà optar per superar els mòduls mitjançant les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior emparats per la LOGSE que es convoquen durant els cinc cursos següents a aquell en què va deixar d'impartir-se el segon curs.26. Avaluació dels processos d'ensenyament, del projecte curricular i de les programacions didàctiques

1. El professorat avaluarà l'obtenció d'objectius de l'alumnat, el procés d'ensenyament i la seua pràctica docent en relació amb els reials decrets i currículum del títol, amb les necessitats educatives de l'entorn econòmic i productiu centre i amb les característiques de l'alumnat, la qual cosa implicarà l'avaluació i revisió, si és el cas, del projecte curricular de cicle i de les programacions didàctiques que estiguen desenvolupant.

2. La comissió de coordinació pedagògica proposarà al claustre, per a la seua aprovació, el pla d'avaluació de la pràctica docent i del projecte curricular.

L'avaluació del projecte curricular de cicle es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) L'adequació dels objectius de la Formació Professional al context socioeconòmic i cultural del centre.

b) El pla d'orientació i d'acció tutorial.

c) L'organització i distribució de l'horari i dels espais.

3. En finalitzar cada curs acadèmic, els departaments didàctics avaluaran les seues programacions a la vista dels resultats aconseguits per l'alumnat.

L'avaluació de les programacions didàctiques es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) La selecció, distribució i seqüenciació dels continguts.

b) Els criteris d'avaluació.

c) La metodologia didàctica aplicada.

d) Els materials i recursos didàctics utilitzats.

e) Els criteris establits per a adoptar les mesures d'atenció a la diversitat i realitzar les adaptacions curriculars per als alumnes i les alumnes que les necessiten.

f) Els resultats obtinguts per l'alumnat en el mòdul de Formació en centres de treball, especialment la seua inserció professional.

4. La memòria de final de curs inclourà els resultats de l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat, dels processos d'ensenyament, del projecte curricular de cicle i de la inserció professional de l'alumnat que acabe els estudis.

A partir d'aquests resultats es modificaran aquells aspectes de la pràctica docent i del projecte curricular detectats com a poc adequats a les característiques de l'alumnat i al context escolar, socioeconòmic i cultural del centre.27. Aules virtuals en règim semipresencial o a distància

27.1. Centres públics

1. El professorat utilitzarà la plataforma d'aprenentatge en línia disponible en https://aules.edu.gva.es/semipresencial.

El docent disposarà d'un espai en l'aula virtual per a cada un dels mòduls que impartisca, així com un altre reservat per al tutor o la tutora, espai que s'utilitzarà per a la distribució de materials didàctics i per a la realització d'anuncis de rellevància per al seguiment del curs. Aquest espai web serà preparat pel professorat.

2. A fi de garantir la continuïtat i la qualitat de la docència impartida a distància, es permetrà l'accés de personal assignat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, així com les persones titulars dels centres o les persones que exerceixen la direcció d'estudis, a les aules virtuals i als continguts publicats en aquestes al llarg de tot el curs.27.2. Centres privats i privats concertats

S'ajustarà al que es disposa en l'article 32 de l'Ordre 30/2022, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

(https://dogv.gva.es/datos/2022/05/18/pdf/2022_4219.pdf).28. Consideracions finals

28.1. Compliment de les instruccions

La direcció de cada centre educatiu complirà i farà complir el que estableix aquesta resolució i adoptarà les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa.

La Inspecció d'Educació supervisarà el compliment del que estableix aquesta resolució en el marc del seu pla anual d'actuació.

28.2. Centres privats

Aquestes instruccions són aplicables als centres privats excepte en aquells punts que contradiguen la seua normativa específica.

Mapa web