Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària per la qual s'estableix la quantia global màxima definitiva de la convocatòria de les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països recollides en el Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (sol·licituds 2022 pagaments 2023). [2022/6769]

(DOGV núm. 9384 de 15.07.2022) Ref. Base de dades 006494/2022


Per Resolució de 23 de desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, es van convocar les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països recollides en el Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (DOGV 9246, 30.12.2021)

Per acord de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, de data 18 de maig de 2022, es va aprovar la llista definitiva d'accions i programes de la mesura de promoció de vi en tercers països amb la distribució de fons, així com la certificació de la llista de percentatge definitiu, percentatge de finançament i distribució pressupostària per comunitats autònomes.

De conformitat amb el que es disposa en el punt segon del punt tercer de la Resolució de 23 de desembre de 2021 esmentada, l'import global màxim de la convocatòria ha de ser aprovat i publicat una vegada conegut el repartiment de fons que s'efectue en la corresponent Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural.

En virtut de les facultats conferides per l'article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'article 13.1 h) del Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (DOGV 5344, 12.09.2006) i el Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'organisme pagador de les despeses corresponents a la política agrícola comuna a la Comunitat Valenciana i s'estableix l'organització i el funcionament d'aquest (DOGV 5344, 12.09.2006) tots dos en la seua redacció vigent, resolc:Únic. Aprovació de la quantia global màxima definitiva

La quantia global màxima de la convocatòria d'ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana per a la promoció en mercats de tercers països recollides en el Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (sol·licituds 2022 pagaments 2023), aprovada per la Resolució de 23 de desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, és de 2.951.418 euros, que es financen amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses de l'AVFGA, línia S0830000.València, 4 de juliol de 2022.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Rogelio Llanes Ribas.

Mapa web