Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2022, del director general d'Economia Sostenible, per la qual es concedeixen ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022. [2022/6687]

(DOGV núm. 9384 de 15.07.2022) Ref. Base de dades 006485/2022
Vistes les actuacions realitzades per a la tramitació i resolució dels expedients incoats a conseqüència de les sol·licituds presentades en el marc de l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, modificada per l'Ordre 2/2022, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible, en relació amb la Resolució de 4 de març de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022 (DOGV 9294, 09.03.2022), es proposa la resolució d'aquesta convocatòria sobre la base dels següents:Antecedents de fetPrimer. Mitjançant Ordre 2/2017, d'1 de febrer, modificada per l'Ordre 2/2022, de 8 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'economia sostenible.

En el marc establit per aquestes bases reguladores, a través de la resolució de 4 de març de 2022, de la mateixa Conselleria, es va convocar la concessió d'aquestes subvencions per a l'exercici 2022.

Segon. De conformitat amb el punt huité de la dita resolució de convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds finalitzava el 22 d'abril de 2022, havent concorregut a la convocatòria un total d'189 sol·licituds.

Tercer. Vistes les sol·licituds presentades, es van efectuar, d'una banda, tràmits d'audiència com a pas previ a les propostes de resolució d'inadmissió a tràmit de les sol·licituds, en considerar que les actuacions proposades no s'ajustaven a les accions subvencionables recollides en l'article 4.1 de les bases reguladores o no complien els requisits per a ser entitats beneficiàries conformement amb el que s'estableix en l'article 3.1 de les bases reguladores, i d'altra banda, requeriments perquè les entitats pogueren esmenar o millorar les sol·licituds, advertint expressament que, de no esmenar la falta o no presentar tota la documentació exigida, es tindrien a les entitats interessades per desistides de les seues peticions.

Quart. La Comissió de Valoració prevista en l'article 8 de la mencionada Ordre 2/2017 es va reunir en data 6 de juny de 2022.

La Comissió de Valoració va elevar proposta de resolució de desistiment a aquelles entitats que no havien atés els requeriments íntegrament, ho havien fet de manera incorrecta o incompleta o havien desistit expressament de la seua sol·licitud.

Respecte a les sol·licituds admeses a tràmit i que havien esmenat el requeriment, la Comissió de Valoració va procedir a l'examen d'aquestes, i va arribar als següents acords, aprovats per unanimitat de les persones assistents, constant tot això en l'acta de sessió en la qual s'efectua la proposta motivada de la resolució.

En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes dirigides a finançar les despeses derivades d'actuacions que estiguen realitzant les pimes per a la implantació de la cultura i pràctica de l'economia sostenible, a les quals es refereix l'article 4.2 de les bases reguladores, atés que la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels 99 projectes que compleixen els requisits de la convocatòria ascendeix a un total de 218.025 euros, sent l'import disponible de 360.000 euros, la Comissió considera que es compleix el supòsit de l'article 9.4 de les bases reguladores, de manera que no resulta necessari fixar ordre de prelació entre les sol·licituds d'aquesta modalitat que compleixen els requisits i respecten els límits màxims per entitat beneficiària i quantia subvencionable, que s'estableixen en la mateixa convocatòria, i es proposa la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests.

En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes dirigides a les activitats d'investigació bàsica sobre economia sostenible, l'economia del bé comú, l'empresa socialment responsable i la innovació social, així com els destinats a l'impuls de la investigació aplicada en aqueixes matèries, dutes a terme per centres, instituts, i ens universitaris especialitzats, a les quals es refereix l'article 4.3 de les bases reguladores, la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels 4 projectes que compleixen els requisits de la convocatòria ascendeix a un total de 20.000 euros. Atés que aquest import és inferior a l'import global màxim destinat per a aquesta modalitat d'ajudes, que és de 40.000 euros, la Comissió considera que es compleix el supòsit de l'article 9.4 de les bases reguladores, de manera que no resulta necessari fixar ordre de prelació entre les sol·licituds d'aquesta modalitat, i es proposa la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests.

En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes per a activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de las entitats socialment responsables, el foment de la responsabilitat social, així com l'economia sostenible realitzades pels pactes d'ocupació i desenvolupament local de la CV, a les quals es refereix l'article 4.4 de les bases reguladores, la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels 8 projectes que compleixen els requisits de la convocatòria ascendeix a un total de 92.953,38 euros. Atés que aquest import és superior a l'import global màxim destinat per a aquesta modalitat d'ajudes, que és de 300.000 euros, queda un saldo disponible de 207.046,62 euros, i d'acord amb el que s'estableix en l'article 9.5 de les bases reguladores, es proposa augmentar el crèdit disponible per a la modalitat d'ajudes per a entitats sense ànim de lucre, de manera que aquest passe de 400.000 euros a 512.231,31 euros, i es proposa a més la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests. La Comissió considera que es compleix el supòsit de l'article 9.4 de les bases reguladores, de manera que no resulta necessari fixar ordre de prelació entre les sol·licituds d'aquesta modalitat.En relació amb les sol·licituds presentades a la modalitat d'ajudes per a activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de las entitats socialment responsables, el foment de la responsabilitat social, així com l'economia sostenible realitzades per associacions, fundacions i altres entitats i organismes sense ànim de lucre, a les quals es refereix l'article 4.1 de les bases reguladores, la quantia conjunta de les subvencions sol·licitades pels 60 projectes que compleixen els requisits de la convocatòria ascendeix a un total de 512.231,31 euros. Atés que aquest import és inferior a l'import global màxim destinat per a aquesta modalitat d'ajudes, que és de 400.000 euros D'acord amb el que s'estableix en l'article 9.5 de les bases reguladores, es proposa destinar el crèdit sobrant en la modalitat d'ajudes per als pactes d'ocupació i desenvolupament local de la CV, de manera que aquest passe de 400.000 euros a 512.231,31 euros, i es proposa a més la concessió de subvenció als expedients detallats en el quadre adjunt, pels imports continguts en aquests. La Comissió considera que es compleix el supòsit de l'article 9.4 de les bases reguladores, de manera que no resulta necessari fixar ordre de prelació entre les sol·licituds d'aquesta modalitat.Cinqué. L'òrgan instructor després d'efectuar la consulta interactiva del compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, emet un informe en el qual se certifica que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les ajudes establides en la convocatòria.Fonaments de dretI. De conformitat amb l'article 160.4.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com amb els articles 1 i 4 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l'òrgan competent per a resoldre els expedients tramitats és el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

No obstant això, segons allò que s'ha fixat en l'article 10 de l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer, i de conformitat amb l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la competència per a resoldre sobre les sol·licituds de subvencions d'aquesta convocatòria està delegada en la persona titular de la Direcció General d'Economia Sostenible.

II. De conformitat amb l'article 8 de l'ordre 2/2017, la Direcció General d'Economia Sostenible s'ha encarregat d'ordenar i instruir el procediment, acordant totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals procedeix adoptar la resolució pertinent.

III. La Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, preveu dins de l'aplicació pressupostària 11.02.02.615.10 (programa denominat Planificació i Previsió Econòmica) la línia pressupostària S8083000, destinada al finançament d'actuacions dirigides a la promoció, foment i difusió de la cultura i pràctiques d'economia sostenible, la responsabilitat social empresarial i el bé comú, amb un import màxim global d'1.100.000 euros (un milió cent mil euros).

IV. La Comissió de Valoració, de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 9 de les bases reguladores, ha elevat la corresponent proposta motivada de resolució, en data 6 de juny de 2022, per unanimitat, en els termes que figuren en l'acta incorporada a l'expedient de tramitació i que s'assumeix en la seua integritat.

D'acord amb tot això, i en aplicació del que es disposa en l'article 10.2 de les bases reguladores, que estableixen que l'òrgan instructor, a la vista dels expedients i de l'informe de la Comissió i vista la proposta de resolució definitiva.En virtut de tot això i de l'altra normativa aplicable, resolc:

Primer

Inadmetre a tràmit les sol·licituds formulades per les entitats que s'assenyalen en l'annex I, en virtut dels motius que en el mateix s'indiquen.Segon

Tindre per desestimades les sol·licituds incloses en l'annex II, per no haver atés els requeriments que els van ser efectuats perquè esmenaren i milloraran les seues respectives sol·licituds, haver atés els requeriments de manera incompleta o incorrecta, o haver desistit expressament.

Tercer

Que el crèdit sobrant en la modalitat de pactes d'ocupació (207.046,62 euros), d'acord amb el que s'estableix en l'article 9.5 de les bases reguladores, es destinen al següent:

– Augmentar el crèdit disponible per a la modalitat d'ajudes per a entitats sense ànim de lucre, de manera que aquest passe de 400.000 euros a 512.231,31 euros.

Així doncs, el total de les subvencions que es proposa concedir ascendeix a 843.209,69 euros, són el següent desglossament:Beneficiaris Imports

PYM 99 218.025,00 €

SAL 60 512.231,31 €

ORG 4 20.000,00 €

PAC 8 92.953,38 €

TOTAL 171 843.209,69 €

Quart

Concedir a les entitats que figuren en els annexos III, IV, V i VI l'import econòmic ressenyat en aquests annexos, de conformitat amb la proposta motivada de resolució efectuada per la Comissió de Valoració i amb càrrec a la línia pressupostària S8083000, destinada, dins de l'aplicació pressupostària 11.02.02.615.10 (programa denominat Planificació i Previsió Econòmica), a finançar, en el marc de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, la concessió de subvencions per a actuacions de promoció, foment i difusió de la cultura i pràctiques d'economia sostenible, la responsabilitat social empresarial i el bé comú, amb un import màxim global d'1.100.000 euros (un milió cent mil euros).

Les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions previstes en l'article 5 de l'Ordre 2/2017, interpretada en connexió amb la resta de l'ordre així com amb les previsions recollides en la resolució de 4 de març de 2022 d'aqueix mateix departament del Consell, amb especial atenció a l'obligació de respectar el termini màxim de justificació de la subvenció rebuda, que venç el 31 d'octubre de 2022. Així mateix, d'acord amb el Resolc Onzé, apartat 4, de la convocatòria hauran de comunicar amb suficient antelació la participació de la direcció general d'economia sostenible en les activitats subvencionades, mitjançant correu electrònic a: dgeconomia@gva.es.

D'acord amb la Resolució de 4 de març de 2022, de la mateixa Conselleria, per la qual es convoquen ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022, i d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar els següents recursos:

a) Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant del mateix òrgan.

b) o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que les entitats interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.València, 8 de juliol de 2022– El director general d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball: José Vicente Soler Gironés.ANNEX I

Entitats les sol·licituds de les quals s'inadmetenExpedient Entitat sol·licitant Motiu

EBCSAL/2022/1 FEDERA. DE TRIATLÓN Y DEPORTE COMBINADO DE LA CV 1 i 2

EBCSAL/2022/7 FUNDACIÓN CULTURAL 1 DE MAYO 3

EBCSAL/2022/11 ASOCIACIÓN APSA 2

EBCSAL/2022/30 ASOCIACIÓN INSTITUTO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 4

EBCSAL/2022/37 FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS 3

EBCSAL/2022/56 ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 3

EBCSAL/2022/63 FUNDACIÓN AMICA 3

EBCSAL/2022/65 CONSEJO VALENCIANO DE COITA DE LA C.V 2

EBCSAL/2022/66 IMECO INSTITUTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 1

EBCSAL/2022/69 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DEL RIURAU 1 i 2

Total 10 sol·licituds inadmeses

Motiu de la inadmissió a tràmit

1. Les actuacions per a les quals se sol·liciten ajudes no s'ajusten a l'exigit en l'article 4 de l'Ordre 2/2017.

2. No compleix els requisits per obtenir la condició de beneficiari, segons el que disposa l'article 3.1 de l'Ordre 2/2017.

3. No compleix els requisits per obtenir la condició de beneficiari, segons el que disposa l'article 3.2 de l'Ordre 2/2017.ANNEX II

Entitats a les quals es té per desistides en les seues sol·licitudsExpedient Entitat sol·licitant Motiu

EBCPYM/2022/1 FRANCISCO CORTÉS GÓMEZ 2

EBCPYM/2022/3 CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ACTIVA, SL. 1

EBCPYM/2022/14 ANIMACIÓN Y LOGISTICA CULTURAL, SL. 2

EBCPYM/2022/62 PRODUCTOS VELARTE, SL. 1

EBCPYM/2022/74 INÉS CARBALLO TOMÉ 1

EBCPYM/2022/83 CRONOS ASISTENCIA, SL. 1

EBCPYM/2022/106 AZUL LIMON ESTUDIO, SL. 1

EBCPYM/2022/108 KENSO SOLUTIONS, SL. 1

Total 8 sol·licituds no han contestat els requeriments o ho han fet de forma incorrecta

Motiu de desistiment

1. No han atès el requeriment en no esmenar la falta o aportar la documentació requerida.

2. Han atés el requeriment de forma incompleta o incorrecta.

3. Desistiment exprés.

ANNEX III

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes a entitats sense ànim de lucreExpedient Entitat beneficiària Import concedit

EBCSAL/2022//2 FUNDACIO HORTA SUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/3 ASOCIACION AMIG@S DEL CEREZO 4.000,00 €

EBCSAL/2022/4 ASOCIACION DE EMPRESARIAS PROFESIONALES Y DIRECTIVAS DE ALICANTE 10.000,00 €

EBCSAL/2022/5 ORGANIC SOCIAL DESIGN, COOP. V. 7.900,00 €

EBCSAL/2022/6 RURALAVANZA 5.040,00 €

EBCSAL/2022/8 FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA EL OLMO 3.300,00 €

EBCSAL/2022/9 ASOCIACIÓN NITTÚA 2.316,42 €

EBCSAL/2022/10 QUIMACOVA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/12 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS 10.000,00 €

EBCSAL/2022/13 CAMARA VALENCIA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/14 REAS PAIS VALENCIA XARXA D/ECONOMIA ALTERNATIVA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/15 ASOC SOMCUSTODIA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/16 FUND. PARA EL FOMENTO DEL SECTOR TEXTIL DE LA CV (FOMENTEX) 9.980,00 €

EBCSAL/2022/17 EGM PARC TECNOLOGIC PATERNA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/18 ASSOC. CULT.CRESOL-ART I CREATIVITAT PER UN DESENVOLUPAMENT SOCIAL 7.500,00 €

EBCSAL/2022/19 ASOCIACION EMPRESARIAL ALZIRA 8.265,00 €

EBCSAL/2022/20 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SAFOR 8.000,00 €

EBCSAL/2022/21 ASOC CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS INNOVACION ELCHE 10.000,00 €

EBCSAL/2022/22 ASOCIACIÓN PARA LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN EBCONNECTA 9.982,00 €

EBCSAL/2022/23 FUNDACIO NOVESSENDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 9.995,00 €

EBCSAL/2022/24 FUND. C.V. PARA UNA ECONOMIA BAJA EN CARBON 7.000,00 €

EBCSAL/2022/25 ASOCIACION RESTAURANTES DE VALENCIA MENJAR I VIURE 9.982,00 €

EBCSAL/2022/26 FEDERACION ASOC EMPRES DE LA SAFOR 7.000,00 €

EBCSAL/2022/27 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MAZIZO DEL CAROIG 2.755,17 €

EBCSAL/2022/28 ASSOC. VALENCIANA FOMENT ECONOMIA BE COMU 10.000,00 €

EBCSAL/2022/29 CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA VALL DALBAIDA – COEVAL 9.744,27 €

EBCSAL/2022/31 ASOC EMP CLUSTER TERRITORIAL DE LA INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD (INNOVALL) 9.809,09 €

EBCSAL/2022/32 ASOCIACION EMPRESARIAL DE POLIGONOS INDUSTRIALES DE SAN VICENT DEL RASPEIG 8.000,00 €

EBCSAL/2022/33 ASOCIACION PARA LA COOPERACION ENTRE COMUNIDADES– ACOEC 10.000,00 €

EBCSAL/2022/34 FUNDACIO NEXE DE LA COMUNITAT VALENCIANA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/35 ENCLAU RED PARA LA FINANCIACION ALTERNATIVA 9.985,86 €

EBCSAL/2022/36 ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DEL CALZADO 8.500,00 €

EBCSAL/2022/38 CLUB PARA LA INNOVACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 9.920,00 €

EBCSAL/2022/39 INST.VALENCIANO EMPRESA FAMILIAR (IVEFA) 5.500,00 €

EBCSAL/2022/40 FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 7.000,00 €

EBCSAL/2022/41 ASOCIACION VALENCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 7.019,00 €

EBCSAL/2022/42 RS PYMES ASOCIACIÓN VALENCIANA 7.249,00 €

EBCSAL/2022/43 FEDERACION EMPRESARIAL HOSTELERIA VALENCIA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/44 AGRUPACION EMPRESARIAL VALMETAL 9.781,76 €

EBCSAL/2022/45 ASOC PEQUE Y MEDIANOS EMP. COMERCIANTES DE VILLENA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/46 FUNDACION GLOBALIS 8.246,46 €

EBCSAL/2022/47 MERCAT DE SANT ROC AIE 7.300,00 €

EBCSAL//202248 PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE COMUNITAT VALENCIANA 5.000,00 €

EBCSAL/2022/49 REINVENTHADAS ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS 10.000,00 €

EBCSAL/2022/50 ASOC. EMPRESARIAL DE SILLA 7.000,00 €

EBCSAL/2022/51 FUNDACIO NOVA FEINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 9.600,00 €

EBCSAL/2022/52 ENTIDAD DE GESTION Y MODERNIZACION EGM ASIVALCO 6.000,00 €

EBCSAL/2022/53 MEDIASEGUROS FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/54 GREMIO DE COMERCIANTES TEXTILES MODA Y COMPLEMENTO 4.727,00 €

EBCSAL/2022/55 COLEGIO MEDIADORES DE SEGUROS DE ALICANTE 10.000,00 €

EBCSAL/2022/57 CONFEDERACION DE COMERCIANTES Y AUTONOMOS-COVACO 10.000,00 €

EBCSAL/2022/58 ASOC. PROV DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTELLÓN 9.189,58 €

EBCSAL/2022/59 ASOC DE LA EMPRESA FAMILIAR DE ALICANTE 10.000,00 €

EBCSAL/2022/60 CERS-CLUB DE EMPRESAS RESPONSABLES Y SOSTENIBLES D 10.000,00 €

EBCSAL/2022/61 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE JOVENES EMPRESARIOS 10.000,00 €

EBCSAL/2022/62 GRUP D'ACCIO LOCAL RURAL MUNTANYA DALACANT 10.000,00 €

EBCSAL/2022/64 JOVESOLIDES 10.000,00 €

EBCSAL/2022/67 ASOCIACION MESA DE LA INGENIERIA VALENCIANA 10.000,00 €

EBCSAL/2022/68 FEDER. ALICANTINA PER AL DESENVOLUPAMENT (FADIT) 10.000,00 €

EBCSAL/2022/70 OLIS DE DIANIA 9.643,70 €

Total 60 entitats beneficiàries 512.231,31 €

ANNEX IV

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes a centres,

instituts i ens universitarisExpedient Entitat beneficiària Import concedit

EBCORG/2022/1 UNIVERSIDAD MIGUEL HERÁNDEZ DE ELCHE 5.000,00 €

EBCORG/2022/2 UNIVERSITAT DE VALENCIA 5.000,00 €

EBCORG/2022/3 UNIVERSITAT JAUME I 5.000,00 €

EBCORG/2022/4 FUNDACIÓN UNIV. CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR 5.000,00 €

Total 4 entitats beneficiàries 20.000,00 €

ANNEX V

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes a pimesExpedient Entitat beneficiària Import concedit

EBCPYM/2022/2 COARVAL COOP V 1.600,00 €

EBCPYM/2022/4 KENDO MOBILIARIO SOCIEDAD LIMITADA 1.500,00 €

EBCPYM/2022/5 DISEÑOS MEDI, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/6 COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME DE ADZANETA-TOS 1.000,00 €

EBCPYM/2022/7 VICRIS, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/8 ONDULADOS DEL PAPEL, SA. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/9 ALANI HIGIENE PROFESIONAL, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/10 PINACH, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/11 TEXLIMCA, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/12 CULLERA HOLIDAY, SL. 2.100,00 €

EBCPYM/2022/13 COLCHONERA VALENCIANA, SA. 2.100,00 €

EBCPYM/2022/15 CAIXA RURAL D ALGEMESI S.COOP. V DE CREDIT 2.100,00 €

EBCPYM/2022/16 ARTESANIA MAC, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/17 JOSE GISBERT, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/18 IDEATEC ADVANCED ACOUSTIC SOLUTIONS, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/19 ITINERANTUR-RUTAS. CULTURA. NATURA. SL 500,00 €

EBCPYM/2022/20 TEXTILS MORA, SA.L. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/21 GREEN GEOMETRIES ARCHITECTS, SL. 1.000,00 €

EBCPYM/2022/22 GREEN GEOMETRIES CONSTRUCTION, SL. 1.000,00 €

EBCPYM/2022/23 RECUPERACIONES XUQUER, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/24 HILATURAS FERRE, SA. 2.100,00 €

EBCPYM/2022/25 VISDELTEX, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/26 SALPAX, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/27 UNECOL ADHESIVE IDEAS SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2022/28 PLASTINEZ GROUP, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/29 MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ALICANTE 1.750,00 €

EBCPYM/2022/30 TEXTILES VISATEX, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/31 EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/32 RAMON ESTEVE ESTUDIO DE ARQUITECTURA SLP 2.500,00 €

EBCPYM/2022/33 PEDRO INIESTA, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/34 ECOSIONA ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2022/35 MANTEROL, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/36 PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, SA. 2.100,00 €

EBCPYM/2022/37 VAYOIL TEXTIL, SA. 1.750,00 €

EBCPYM/2022/38 AVANT GESTIO TECNICA, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/39 NIRVEL, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/40 NIRVEL COSMETICS, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/41 FERRO-COVERLINK, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/42 MAPELOR, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/43 VERDU CANTO SAFFRONSPAIN, SL. 2.950,00 €

EBCPYM/2022/44 LIDA PLANT RESEARCH, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/45 TIBESOCA SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2022/46 EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS VALENCIA SOCIEDAD LIMIT 3.000,00 €

EBCPYM/2022/47 CHEMTEX PLASTICS EUROPA, SL. 875,00 €

EBCPYM/2022/48 VICENTE GANDIA PLA, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/49 EVIGA SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2022/50 JAMONDUL, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/51 COMERCIAL GRANELL, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/52 SATIS COATING, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/53 NATURE ABENFRUTA SOCIEDAD LIMITADA 1.050,00 €

EBCPYM/2022/54 CAMPO DE GOLF VILLA MARTIN, SA. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/55 MIGUEL PI SOCIEDAD LIMITADA 1.500,00 €

EBCPYM/2022/56 TEXTILES JOYPER, SL. 1.750,00 €

EBCPYM/2022/57 MANDRILADORA ALPESA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/58 URBANIZADORA VILLA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA 3.000,00 €

EBCPYM/2022/59 RESIGRES 2010, SL.U. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/60 PRIMO MENDOZA SOCIEDAD LIMITADA 3.000,00 €

EBCPYM/2022/61 MUEBLES ROMERO, SA. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/63 SIDO MADERA, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/64 ECOPOSTURAL SOCIEDAD LIMITADA 1.750,00 €

EBCPYM/2022/65 LV RECICLA MAS 2005 SL 2.100,00 €

EBCPYM/2022/66 BAR COLLADO, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/67 FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA 3.000,00 €

EBCPYM/2022/68 CUINATUR ACTIVA, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/69 ALGICOCINA, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/71 MAYAPAN, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/72 HERRAJES NESU SOCIEDAD LIMITADA 1.500,00 €

EBCPYM/2022/73 AIGUES I SANEJAMENT D/ELX 3.000,00 €

EBCPYM/2022/75 MARSHMALLOWS INTERNATIONAL SL+ 3.000,00 €

EBCPYM/2022/76 MON ORXATA, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/77 JUAN PALLARES TENA 1.050,00 €

EBCPYM/2022/78 GIOSEPPO, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/79 EXQUISITE FRUITS SOCIEDAD LIMITADA 1.500,00 €

EBCPYM/2022/80 JOSE MEDINA E HIJOS, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/81 LAMAGIK, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/82 LIBERTAS 7 SA. 1.000,00 €

EBCPYM/2022/84 CRONOS VALENCIA, SL. 1.000,00 €

EBCPYM/2022/85 AQUASOLVENT SOCIEDAD LIMITADA 1.000,00 €

EBCPYM/2022/86 NACITEX, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/87 COMPAÑIA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCCIONES ESPECIALE 2.100,00 €

EBCPYM/2022/88 SOLUCIONS GRAFIQUES S COOP V 1.000,00 €

EBCPYM/2022/89 OPTRON INGENIERIA, SL. 2.100,00 €

EBCPYM/2022/90 DISEÑOS TAPIZADOS MUÑOZ, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/91 REAL CLUB NAUTICO DE VALENCIA 3.000,00 €

EBCPYM/2022/92 GIBELLER 1924 SL 2.500,00 €

EBCPYM/2022/93 EURO GOODNIGHT SOCIEDAD LIMITADA 1.000,00 €

EBCPYM/2022/94 AGRIOS SELECTOS, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/95 VICAL HOME, SL. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/96 ALMACENES LAZARO, SL. 2.100,00 €

EBCPYM/2022/97 AISLAMIENTOS SUBERLEV, SL. 1.000,00 €

EBCPYM/2022/98 ETIC ONLINE, SL. 2.500,00 €

EBCPYM/2022/99 MANUEL REVERT Y CIA, SA. 3.000,00 €

EBCPYM/2022/100 COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE SOCIEDAD LIMITADA 2.100,00 €

EBCPYM/2022/101 LISTADUAL FORMACIO, SL. 500,00 €

EBCPYM/2022/102 ACTIDEM VALENCIA, SL. 500,00 €

EBCPYM/2022/103 SOLUMED CONSULTORES, SL. 1.500,00 €

EBCPYM/2022/104 EQUALITAT, PARTICIPACIO I IGUALTAT SOCIEDAD LIMITA 1.500,00 €

EBCPYM/2022/105 REAL CLUB NAUTICO DE CALPE 2.500,00 €

EBCPYM/2022/107 MAKHIN MARKETS, SL. 2.500,00 €

Total 99 entitats beneficiàries 218.025.00 €

ANNEX VI

Entitats beneficiàries en la modalitat d'ajudes a Pactes d'Ocupació i Desenvolupament Local de la Comunitat ValencianaExpedient Entitat beneficiària Import concedit

EBCPAC/2022/1 AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 15.000,00 €

EBCPAC/2022/2 CONSORCIO PACTEM NORD 5.705,80 €

EBCPAC/2022/3 MANCOMUNITAT CAMP DE TURIA 12.500,00 €

EBCPAC/2022/4 CONSORCI DE LA RIBERA 15.000,00 €

EBCPAC/2022/5 CONSORCIO GESTOR PACTO TERRIT. EMPLEO PLANA BAIXA 12.500,00 €

EBCPAC/2022/6 CREAMA 12.248,14 €

EBCPAC/2022/7 MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL ALTO PALANCIA 9.999,44 €

EBCPAC/2022/8 MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR TIERRA DEL VINO 10.000,00 €

Total 8 entitats beneficiàries 92.953,38 €

Mapa web