Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual es concedeixen subvencions destinades a finançar la modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals de la Comunitat Valenciana, previstes en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. [2022/6472]

(DOGV núm. 9380 de 11.07.2022) Ref. Base de dades 006260/2022
Mitjançant la Resolució de 30 de desembre de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, es va convocar la concessió de les subvencions previstes en el Pla de recuperació, transformació i resiliència destinades a finançar la modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals de la Comunitat Valenciana (DOGV 9250). Aquestes subvencions es regeixen per les bases reguladores aprovades en aquesta resolució i es van publicar com a annex I d'aquesta.

Aquestes ajudes estan integrades en el component número 24 del PRTR denominat «Revalorització de la indústria cultural» que comprén, entre altres, el grup d'inversions o actuacions «I2 Dinamització de la cultura al llarg del territori». Aquest grup d'actuacions es desenvolupa en diversos programes entre els quals es troba el P2.1 «Modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals, així com el foment de circuits de difusió interterritorial».En el termini previst en la convocatòria s'han presentat un total de huitanta-cinc sol·licituds d'aquestes subvencions. Una vegada instruïts els expedients corresponents, la comissió tècnica prevista en la base 7 de les bases reguladores, en sessió celebrada el 31 de maig de 2022, va efectuar la valoració de les sol·licituds presentades admeses al procediment i ha proposat la distribució d'aquestes ajudes.

De conformitat amb el citat dictamen i com a titular d'aquest centre directiu, fent ús de les facultats conferides per delegació per la resolució de 13 d'abril de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 29.04.2022), resolc:Primer

Concedir les subvencions que s'indiquen en l'annex I d'aquesta resolució a les institucions i a les persones físiques o jurídiques que hi figuren, per un import total de 2.448.687,08 €, que es finançaran a càrrec de la línia S8608000, aplicació econòmica 09.99.99.451.99, dels pressupostos de la Generalitat per a 2022 o incorporats a aquest exercici, d'acord amb la següent distribució:

Anualitat 2021: 1.826.588,65 €

Anualitat 2022: 622.098,43 €

Total 2.448.687,08 €Segon

No admetre en aquest procediment les sol·licituds que figuren en l'annex II pels motius esmentats per a cada interessat.Tercer

Tindre per desistides les respectives sol·licituds de les institucions, persones i entitats que s'indiquen en l'annex III d'aquesta resolució, que han sigut excloses d'aquest procediment per no aportar la documentació exigida prevista en les bases reguladores o en la resolució de convocatòria ni atendre el requeriment d'esmena o de millora formulat per l'òrgan instructor, o per fer-ho incorrectament o fora del termini concedit a aquest efecte.Quart

1. Els que resulten beneficiaris d'aquestes subvencions no hauran d'acceptar-les expressament i podran iniciar l'execució de les inversions previstes immediatament després de produir-se la publicació d'aquesta resolució, si no ho hagueren fet amb anterioritat; hauran de complir totes les obligacions establides en les bases reguladores citades, en la legislació general sobre subvencions i en les disposicions de l'Estat i de la Unió Europea per les quals es regeix el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

2. El tràmit de pagament d'aquestes subvencions s'iniciarà una vegada justificada l'execució de las obres, instal·lacions o equipaments per part dels beneficiaris. La documentació que ha d'integrar el compte justificatiu a presentar és la indicada en la base 13 de les bases reguladores.

3. D'acord amb el que es disposa en el punt 11 de la base 13 de les bases reguladores d'aquestes ajudes, el termini per a presentar la documentació justificativa de l'execució de les inversions subvencionades finalitza el 30 de desembre de 2022.

4. El compte justificatiu es presentarà per mitjans electrònics en la seu electrònica de la Generalitat, a través del següent URL:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22084

En virtut del que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en el 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer mitjançant recurs potestatiu de reposició, o bé, es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució.

b) El recurs contenciós administratiu s'interposarà davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució.

València, 5 de juliol de 2022.– La directora general de Cultura i Patrimoni: Carmen Amoraga Toledo.

Mapa web