Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es modifiquen alguns aspectes i es realitzen aclariments sobre el contingut de les resolucions de 20 de juliol i de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per les quals s'aproven, respectivament, les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària, i Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, durant el curs 2021-2022. [2022/636]

(DOGV núm. 9266 de 28.01.2022) Ref. Base de dades 000738/2022
Amb data 23 de juliol de 2021 es va publicar la Resolució de 20 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aprovaren les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2021-2022 (DOGV 9134, 23.07.2021).

Amb data 30 de juliol de 2021 es va publicar la Resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aprovaren les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022 (DOGV 9139, 30.07.2021).

En l'elaboració d'aquestes instruccions es va tindre en compte tota la normativa bàsica estatal i la normativa autonòmica d'aplicació, i principalment, aquella normativa d'aplicació directa establida en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, després de la modificació realitzada mitjançant la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, que va entrar en vigor, per al curs 2021-2022, d'acord amb el calendari d'implantació que s'estableix en la disposició final cinquena d'aquesta llei.A més, davant la situació ocasionada per la covid-19, també es va incorporar, en aquestes instruccions, la normativa que ha estat dictada necessàriament, amb caràcter excepcional, per a l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques i els criteris d'avaluació, promoció i titulació.

D'aquesta manera, els centres educatius han comptat amb les oportunes instruccions per al seu funcionament per al curs 2021-2022.

L'actual situació sanitària en la Comunitat Valenciana, derivada de l'evolució de la pandèmia ocasionada per la covid-19, ha fet que els centres educatius, en general, i els equips directius, en particular, hagen de centrar la majoria de les seues actuacions i de dedicar quasi tots els esforços a gestionar aspectes derivats directament o indirectament de la incidència de la pandèmia en els seus centres.

Així doncs, a banda de totes les tasques educatives, administratives i de gestió econòmica, els centres han de gestionar la situació ocasionada per la pandèmia, i, per tant, també han d'assumir les actuacions que les autoritats sanitàries han requerit mitjançant les guies d'actuació i el protocol establit per a la gestió del seguiment i control dels casos per covid-19.

A més, donada l'acceleració de l'increment dels casos positius que estem vivint en l'actualitat, tant del personal docent com de l'alumnat, ha estat necessària una contínua adaptació de les instruccions de les autoritats sanitàries per a la gestió de la covid-19 en els centres escolars, la qual cosa ha produït un increment de les tasques que han d'assumir els equips directius.

Per aquest motiu, en el moment actual, la realitat ha evidenciat que els equips docents han d'assolir un increment significatiu de tasques en el seu dia a dia i que, principalment, els seus esforços estan focalitzats en fer el seguiment i la gestió dels casos de covid-19 als centres educatius.

Per això, s'ha considerat necessari, per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, procedir a la modificació d'alguns dels aspectes establits en les instruccions referides anteriorment i a la flexibilització o endarreriment en alguns dels terminis establits per a la realització de determinades actuacions, per tal de disminuir la pressió sobre els centres, intentant eliminar, sobretot, aquelles actuacions d'índole més burocràtica i que no tenen un gran impacte en el desenvolupament del treball d'atenció a l'alumnat, per tal de concentrar els seus esforços en millorar l'atenció educativa a l'alumnat i a les seues famílies.

Així doncs, de conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (DOGV 8572, 17.06.2019), i el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 8576, 21.06.2019), resolc:Apartat únic

Aprovar les instruccions, incloses en l'annex únic, per les quals es modifiquen alguns aspectes i es realitzen aclariments sobre el contingut de la Resolució de 20 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2021– 2022, i de la Resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.

València, 26 de gener de 2022. El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

ANNEX ÚNIC

Instruccions per les quals es modifiquen alguns aspectes i es realitzen aclariments sobre el contingut de la Resolució de 20 de juliol de 2021 i de la Resolució de 26 de juliol de 2021, ambdues del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional.1. Aspectes comuns a tots els plans i programes desenvolupats pels centres que formen part del projecte educatiu de centre (PEC) i de les seues concrecions anuals incloses en la programació general anual (PGA) i en el pla d'actuació per a la millora (PAM)

Respecte a les tasques de revisió i seguiment dels esmentats plans i programes que s'han de realitzar amb diversa periodicitat al llarg del present curs per tal d'orientar el treball del centre per al pròxim curs 2022-2023, durant aquest curs 2021-2022, per a la seua realització, no serà necessari que els centres elaboren documents específics, sinó que bastarà que la revisió i seguiment es realitze en el marc de l'elaboració de la memòria de final de curs, que hauran de realitzar a la finalització del període lectiu i mitjançant la qual, el consell escolar, el claustre i l'equip directiu avaluaran el grau de compliment de la PGA, i més específicament les actuacions incloses en el seu PAM.

2. Ampliació de determinats terminis establits en les resolucions de 20 de juliol y de 26 de juliol de 2021

El termini establit per a l'adequació per part dels centres del seu projecte de gestió i de règim econòmic a allò que s'estableix en el títol V, capítol II, secció primera, projecte de gestió i règim econòmic dels decrets 253/2019 i 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, queda ampliat fins a la finalització del pròxim curs 2022-2023.El termini establit per a elaborar per part dels centres, amb la col·laboració de personal tècnic de l'Administració municipal, un pla de sostenibilitat de recursos, eficàcia energètica i tractament de residus, que inclouran en el seu projecte de gestió, queda ampliat fins a la finalització del pròxim curs 2022-2023.

El termini establit per a l'adequació per part dels centres de les seues normes d'organització i funcionament a allò que s'estableix en la secció segona del capítol II del títol V dels decrets 253/2019 (article 68 i següents) i 252/2019 (article 83 i següents), sobre normes d'organització i funcionament, queda ampliat fins a la finalització del pròxim curs 2022-2023.3. Realització del simulacre d'emergència realitzat en el marc del pla d'emergència del centre

El simulacre d'emergència, que s'havia de realitzar almenys una vegada cada curs escolar, durant el present curs 2021-2022 sols es realitzarà en la mesura que siga possible d'acord amb l'evolució de la pandèmia, i es podrà realitzar al llarg de tot el curs escolar.4. Elaboració i modificació dels projectes lingüístics de centre (PLC) per part dels centres

En el cas dels centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil i d'Educació Primària, la data de l'11 de març de 2022, establida inicialment per a l'elaboració del PLC, queda ajornada fins al termini que s'establisca en les instruccions que elaborarà la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació en relació al procediment per a l'avaluació dels resultats i del procés d'aplicació del seu PLC.En el cas dels centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, les dates de l'11 i del 12 de març de 2022, establides inicialment per a la modificació i elaboració en cas de centres de nova creació dels seus PLC, queda ajornada fins al termini que s'establisca en les instruccions que elaborarà la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació en relació al procediment per a la modificació dels PLC elaborats pels centres.

5. Seguiment i avaluació del pla de convivència

Durant el present curs 2021-2022, la Direcció General d'Inclusió Educativa no activarà, en la darrera quinzena de juny, la plataforma per a l'elaboració per part dels centres de l'informe anual sobre la convivència del centre.

En aquest sentit, l'avaluació del pla d'igualtat i convivència del centre es realitzarà en el marc de la memòria de final de curs que hauran d'elaborar a la finalització del període lectiu.6. Elaboració del pla específic d'organització de la jornada escolar (PEOJE) per part dels centres que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil i Educació Primària.

En el moment en què es publique la nova ordre que ha de regular aquest pla, la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació establirà el procediment i el calendari a seguir per part dels centres educatius.

Mapa web