Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ 21 de juny de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana. [2022/5893]

(DOGV núm. 9369 de 27.06.2022) Ref. Base de dades 005720/2022
En data 2 de juny de 2022 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9353, l'Ordre 5/2022, de 24 de maig, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana.

En el present règim d'ajudes és aplicable a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316 de la Comissió, de 21 de febrer de 2019; i per a la resta d'operadors és aplicable el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 de Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, modificat pel Reglament (UE) 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020.Sobre la base de això, a l'efecte d'inici del procediment de tramitació i del consegüent termini de presentació de sol·licituds a les ajudes adés referenciades, resolc:Primer. Convocatòria

Convocar per a l'exercici 2022, les ajudes a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, regulades per Ordre 5/2022, de 24 de maig, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana.Segon. Finançament de les ajudes

D'acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, la dotació pressupostària, amb càrrec a la partida pressupostària 12.02.02, programa 542.20, línia S8184000 Suport a la certificació de la producció ecològica, és de huit-cents quaranta-set mil euros (847.000,00 €).

Segons el que es disposa en el punt 2 de la base tercera de l'Ordre 5/2022, de 24 de maig, s'estableix mitjançant la present convocatòria, que la intensitat de l'ajuda serà del 70 % de les despeses subvencionables. No obstant això, i segons l'indicat en el punt 2 de la base octava d'aquesta mateixa ordre, en el cas que no existisca crèdit suficient per a atendre tota la despesa considerada subvencionable, es farà el prorrateig del crèdit disponible, atorgant la mateixa intensitat d'ajuda entre persones beneficiàries que complisquen els requisits indicats en el paràgraf anterior.Tercer. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds d'ajuda

1. El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte del a convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.2. Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en el registre de la conselleria competent en matèria d'agricultura, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú, mitjançant el corresponent model normalitzat disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'adreça d'internet sede.gva.es/va/proc18688.

3. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'internet sede.gva.es/va/proc18688. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/va/sede_certificados).

Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física), o de representant d'entitat (si és persona jurídica)

En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds han de signar-se amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si fa el cas, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, se signaran electrònicament pels qui hi siguen competents, aquells documents que s'adjunten la signatura dels quals siga obligatòria.

Si algun dels subjectes als quals fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, presenta la seua sol·licitud presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A l'efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena.

4. Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'internet sede.gva.es/va/proc18536.

5. No seran admeses a tràmit les sol·licituds que es presenten fora del termini establit en la convocatòria, i se'n resoldrà la inadmissió, que haurà de ser notificada als interessats en els termes previstos en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.6. Tant el model de sol·licitud d'ajuda com la resta de models de documents a aportar, igual que la informació bàsica sobre aquestes ajudes, són els que apareixen en l'adreça d'internet sede.gva.es/va/proc18688.Quart. Termini de justificació de l'ajuda

El termini de justificació de la despesa s'estableix en quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Cinqué. Documentació a aportar

Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació següent, segons models normalitzats:

– Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, si fa el cas, del seu representant legal.

– Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social.

– Model de domiciliació bancària degudament emplenat i signat. Si tal com s'indica en la base 5 de l'Ordre 5/2022, de 24 de maig, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el document ha sigut presentat en anualitats anteriors, s'haurà d'indicar en la sol·licitud, assenyalant el número de compte en el qual se sol·licita cobrar l'ajuda.

– Factura o factures emeses pel Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, per la quota de manteniment anual 2022 pel control i certificació, juntament amb el justificant bancari del seu pagament.

No serà necessari aportar aquella documentació que ja s'haja presentat anteriorment davant aquesta administració, sempre que no hagen variat les dades contingudes en aquella i continuen vigents. En aquest cas haurà de posar-se en coneixement de l'òrgan gestor la documentació de què es tracte, procediment, expedient, any i unitat administrativa en la qual es va presentar la documentació requerida.

La direcció general competent en matèria de producció ecològica es reserva el dret de sol·licitar informació complementària a l'anteriorment referida, quan així ho estime convenient.

L'acreditació de la documentació relacionada s'efectuarà sense perjudici del que s'estableix en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan l'administració actuant consulte o recapte dades o documents en l'àmbit dels fins de la convocatòria que estiguen en la seua poder o que hagen sigut elaborats per qualsevol altra administració, el règim aplicable serà el següent:

a) L'òrgan gestor del procediment haurà d'estar autoritzat per la persona interessada per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. En cas contrari, la persona interessada haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.

b) L'òrgan gestor del procediment té potestat per a consultar la informació següent: identitat del sol·licitant o, si fa el cas, del seu representant legal, dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social, dades d'acreditació d'estar inscrits en el Registre d'Operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors), o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses) del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, i certificació emesa pel Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana indicant imports abonats i no retornats. No obstant això, si la persona interessada desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'hi oposa, queda obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

c) L'òrgan gestor podrà verificar l'exactitud de les dades declarades per la persona interessada, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre; en l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Sisé. Competència per a la resolució de les ajudes

1. Es delega en la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural la Resolució de les sol·licituds de les presents ajudes, segons el que s'estableix en la base cinquena de l'Ordre 5/2022, de 24 de maig, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

2. El termini de màxim de resolució i notificació s'estableix en sis mesos, a comptar des de la data de l'inici del termini de presentació de sol·licituds. La falta de resolució en termini tindrà efectes desestimatoris en els termes previstos en l'article 25 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana.

3. La resolució serà motivada d'acord amb el que es preveu en l'Ordre 5/2022, de 24 de maig, i contindrà la informació següent: la despesa subvencionable, la quantia de les ajudes concedides com a percentatge de la despesa subvencionable en equivalent de la subvenció bruta, així com el caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE. Aquesta es publicarà en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de producció ecològica i innovació.Seté. Transparència, subministrament d'informació i dades obertes.

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana; i de l'article 18 de la Llei general de subvencions, els subjectes beneficiaris de la subvenció hauran de complir les obligacions de transparència següents:

1. Les entitats privades hauran de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, quan:

a) Perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros.

b) Perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats públiques de la Comunitat Valenciana recollides en l'article 3 de la Llei 1/2022, en una quantia superior a 50.000 euros.

c) Les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

En particular, hauran de publicar en els termes previstos en els principis generals de l'article 5 de la Llei 19/2013, la informació institucional i organitzativa de l'article 6 i l'econòmica i pressupostària del seu article 8. Aquesta publicació es realitzarà a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma TEP – Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en gvaoberta.gva.es/va/tep.

Aquesta informació s'haurà de publicar a partir de l'any següent d'aquell en el qual s'hagen superat els llindars establits, i haurà de mantindre's publicada durant almenys quatre anys naturals.

2. Sense perjudici de les obligacions previstes en l'apartat anterior, totes les entitats o persones beneficiàries de subvencions hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.

3. Les entitats o persones beneficiàries de subvencions estan obligades a subministrar a l'entitat concedent, previ requeriment, tota la informació que siga necessària per al compliment aquesta de les obligacions previstes en la llei de transparència que aquesta requerisca, en el termini de 15 dies hàbils des del requeriment. Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que aquest haguera sigut atés, l'òrgan que ha realitzat el requeriment podrà acordar, previ advertiment i audiència a l'interessat, la imposició de multes coercitives en els termes previstos en l'article 5 de la Llei 1/2022.

4. Els nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolupament de les subvencions atorgades per l'administració de la Generalitat s'han de disposar, sempre que siga possible, com a conjunt de dades obertes.Huité. Protecció de dades de caràcter personal

1. La gestió de les ajudes comporta el tractament de dades de caràcter personal en el marc del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. De conformitat amb el que es preveu en els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 i l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, respecte al tractament de dades de caràcter personal cal informar el següent:

a) Nom del tractament: ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'agricultura.

b) Identitat del responsable del tractament: persona titular de la Sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d'agricultura.

c) Finalitat del tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural.

d) Exercici de dret: les persones interessades tenen dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en l'adreça d'internet: sede.gva.es/va/proc19970.

e) Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en l'adreça d'internet: sede.gva.es/va/proc22094, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

f) Es pot obtindre informació més detallada en l'enllaç: https://agroambient.gva.es/va/registre-de-tractaments

3. Quan al llarg del procediment administratiu la persona sol·licitant, o el seu representant legal, aporte dades de caràcter personal de terceres persones en el procediment administratiu, tindrà l'obligació d'informar-los dels extrems següents:

– La comunicació d'aquestes dades a l'administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment.

– La possibilitat que l'administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar-ne, entre altres extrems, la veracitat. Si aquesta consulta requereix autorització per llei per part de les persones les dades de les quals es consultaran, la persona sol·licitant, o el seu representant legal, haurà d'haver recaptat aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'administració en qualsevol moment.

– La possibilitat i manera d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició que l'assisteix en relació amb el tractament de les seues dades personals.

El present acte posa fi a la via administrativa i contra aquest pot interposar-se potestativament recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que hi estimen pertinent.

València, 21 de juny de 2022.– La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: Mireia Mollà Herrera.

Mapa web