Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022 de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla d'inspecció ambiental de la Comunitat Valenciana (2022-2026). [2022/5723]

(DOGV núm. 9366 de 21.06.2022) Ref. Base de dades 2022/5723
La prevenció és un dels principis bàsics que ha d'informar tota política ambiental. L'objectiu consisteix a evitar la contaminació i minimitzar els seus efectes o la restauració de recursos afectats. La política ambiental espanyola, d'acord amb els successius programes de la Unió Europea sobre medi ambient, insisteix en la importància d'aquest principi com a base per a evitar, reduir i, en la mesura que siga possible, eliminar la contaminació derivada de les activitats industrials. D'altra banda, resulta apropiat facilitar un enfocament integrat del control de les emissions d'aquestes activitats a l'atmosfera, l'aigua o el sòl que atorgue una protecció al medi ambient en el seu conjunt, reforçar la vigilància i el control dels trasllats transfronterers de residus, i evitar la transferència de contaminació d'un element o recurs natural a un altre.La Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació), va introduir la necessitat d'establir un sistema d'inspecció mediambiental de les instal·lacions que incloguera l'anàlisi de tota la gamma d'efectes ambientals rellevants de la instal·lació de què es tracte. Aquest sistema ha de garantir que totes les instal·lacions estiguen cobertes per un pla d'inspecció amb un nivell adequat de comprovació del seu comportament ambiental, i garantir, a més, que aquest pla es reexamine i, quan siga procedent, s'actualitze regularment. Així mateix, s'especifica el contingut mínim que han de tindre aquests plans d'inspecció, així com l'obligació d'elaborar periòdicament programes d'inspecció dins dels plans indicats, i de notificar i publicar els informes de les inspeccions dins d'uns terminis establits.Cal recordar que en resposta a les exigències introduïdes en el Reglament (CE) núm. 660/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, es va modificar el Reglament (CE) núm. 1013/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, relatiu als trasllats de residus, d'acord amb les obligacions establides en el Conveni de Basilea sobre el control dels moviments transfronterers de deixalles perilloses i la seua eliminació, i es va fixar l'1 de gener de 2017 per a establir un o més plans per a realitzar inspeccions, així que el 15 de setembre de 2017 mitjançant l'Acord de Consell de Ministres es va aprovar el Pla estatal d'inspecció en matèria de residus 2017-2019, que estableix les bases de les inspeccions i el control de trasllats transfronterers de residus a Espanya per un període de tres anys.Amb la reforma duta a terme pel Reglament UE 660/2014, aplicable a partir de l'1 de gener de 2016, s'introdueix l'obligació per als estats membres de realitzar inspeccions més exhaustives, que permeten detectar si s'estan duent a terme trasllats de residus contraris a la norma. La fi última és assegurar el compliment de la normativa en el territori de la Unió i, en conseqüència, garantir la protecció del medi ambient i de la salut humana.

L'aprovació de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana, unida a la finalització de la vigència del primer Pla d'inspecció (2013-2015), i la reforma duta a terme pel Reglament UE 660/2014, va imposar l'aprovació de plans d'inspecció per part dels estats membres, a tot tardar l'1 de gener de 2017, així que per la Resolució de data 16 de novembre de 2016 (DOGV núm.7956/12.01.2017), de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, es va aprovar el Pla d'inspecció en matèria de qualitat ambiental i prevenció contra el canvi climàtic de la Comunitat Valenciana (2016-2020). En el punt 6.3 de l'annex, s'establia la possibilitat de realitzar revisions, modificacions i ampliacions, si les circumstàncies durant el desenvolupament així ho aconsellaren, i s'establia un període de vigència de quatre anys.Cal indicar que el desenvolupament d'aquest pla ha resultat afectat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que va incidir de ple en la seua fase final, obligant durant el període comprés entre els anys 2020 i 2021 a la realització d'un increment notable de les labors de prevenció, vigilància i control en matèria de residus, principalment en relació amb la gestió de residus sanitaris.Aquesta situació sobrevinguda, unida a les successives restriccions de mobilitat i la seua afecció al normal desenvolupament de l'activitat en les instal·lacions, va alterar les previsions inicialment programades dins del Pla d'inspecció (2016-2020), complementant-se durant 2021 la labor inspectora inicialment prevista en el programa de 2020.

Finalitzada la seua vigència, de conformitat amb el que es disposa en l'article 29.2 de la Llei 5/2013, d'11 de juny, 8.d, i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i en l'article 12.4.d de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, en el desenvolupament de la seua potestat de vigilància, inspecció, control i sanció de les activitats de producció i gestió de residus i de les competències establides en aquesta, es fa necessari escometre una revisió de la planificació de la inspecció mediambiental i que es procedisca a l'elaboració i aprovació d'un nou Pla d'inspecció ambiental a la Comunitat Valenciana.En l'actualitat, l'article 77 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana, regula la facultat inspectora de les instal·lacions subjectes a autorització ambiental integrada i assenyala que seran aprovades per la conselleria competent en matèria de medi ambient, i preveu en el seu article 83 que l'òrgan competent en matèria d'inspecció de qualitat ambiental de la conselleria amb funcions en matèria de medi ambient elaborarà plans d'inspecció ambiental amb la finalitat d'articular, programar i racionalitzar les inspeccions ambientals que es realitzen a la Comunitat Valenciana. Aquests plans vincularan en l'àmbit de les seues competències tots els agents de l'autoritat que actuen en l'àmbit del medi ambient i en el territori de la Comunitat Valenciana.Per la seua part, el Reglament (UE) núm. 660/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1013/2006, relatiu als trasllats de residus, va fixar com a data límit l'1 de gener de 2017 per a establir un o més plans per a realitzar inspeccions de trasllats de residus. D'acord amb la normativa vigent en aquell moment, amb data 4 de gener de 2017, es va dictar la Resolució de la llavors consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que aprova el Pla d'inspecció en matèria de trasllats transfronterers de residus de la Comunitat Valenciana 2017-2022 (DOGV 7956/12.01.2017), i estableix en el punt 4.4 del seu annex, l'àmbit temporal, la revisió i l'actualització, com a període de vigència el de sis anys, fent referència a la possibilitat de revisió cada tres anys i actualització sempre que les circumstàncies ho requerisquen. El pla s'ha desenvolupat mitjançant els corresponents programes anuals i actualment està en espera de l'aprovació del programa corresponent a l'actual exercici 2022, amb el qual finalitzaria la vigència de l'esmentat pla.Una vegada transcorregut el seu període de vigència, i en virtut de l'article 50.2 bis del Reglament (CE) núm. 1013/2006, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha elaborat un nou Pla estatal d'inspecció en matèria de trasllats transfronterers de residus 2021-2026 (d'ara en avant, PEITTR 2021-2026), basant-se en l'experiència recollida durant l'anterior període. El PEITTR 2021-2026 pretén garantir el compliment de la normativa en matèria de trasllats transfronterers de residus a Espanya, tant en l'àmbit internacional i comunitari com nacional. Aquest pla substitueix el vigent fins ara i determina els requisits que s'han de tindre en compte durant els trasllats transfronterers de residus, defineix les tasques encomanades a les autoritats competents i els dispositius de què es disposa per al seu correcte desenvolupament durant el període de vigència.

Aquest pla configura en l'àmbit estatal les bases d'un marc d'orientació estratègic en la inspecció dels trasllats transfronterers de residus entre Espanya i tercers països, així com els trasllats en trànsit per territori espanyol. Es dissenya de manera que una part de les inspeccions es realitzen en les duanes i la resta en establiments, empreses, agents i negociants de residus autoritzats, i duen a terme controls en l'origen, transport fins a les duanes o des d'aquestes i en la destinació dels residus. D'aquesta manera incidirà de ple en l'àmbit d'actuació de la labor inspectora de la comunitat autònoma des d'on es presten serveis de col·laboració en la inspecció conjunta amb la resta d'autoritats competents en matèria d'inspecció de trasllats de residus en tot el territori nacional. Així, atesa la conjuntura actual, es considera convenient avançar la revisió del Pla d'inspecció autonòmic en matèria de trasllats transfronterers de residus, a fi de conjugar els seus objectius amb els de la planificació estatal.De l'experiència adquirida en la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, es constata que en múltiples ocasions se superposen les necessitats d'inspecció d'instal·lacions, programades en el desenvolupament de la planificació, tant en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació com en matèria de trasllat transfronterer de residus.

D'altra banda, i tenint en compte que és el mateix equip inspector al qual correspon dur a terme cadascun dels programes anuals que s'aproven per a desenvolupar i executar els plans aprovats fins ara, es considera convenient dur a terme una tasca inspectora amb una visió integral i de conjunt, la qual cosa sens dubte redundarà en una major eficiència del treball de control realitzat.

És per això que aquest Pla d'inspecció ambiental de la Comunitat Valenciana 2022-2026 es configura com un document marc de caràcter plurianual, en el qual s'assenyalen les orientacions estratègiques i la metodologia a emprar en el desenvolupament de les competències en matèria d'inspecció ambiental de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, coordinant així les labors de la inspecció a desenvolupar en compliment de la legislació vigent en matèria de qualitat i educació ambiental, prevenció i control integral de la contaminació – en particular, dels residus, els sòls contaminats, la contaminació atmosfèrica i acústica -, l'impacte ambiental, la qualitat de l'aire i la protecció del medi ambient atmosfèric. Tot això amb la finalitat última de garantir la preservació dels valors ambientals del nostre territori.Aquest nou pla ha de dissenyar-se tenint en compte la normativa aprovada en matèria de qualitat ambiental, és a dir, el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat; el Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació dels residus mitjançant depòsit en abocador, i la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. A més, en la seua elaboració cal tindre en compte el paquet de mesures de gran abast aprovades pel Consell Europeu del 21 de juliol de 2020, després de la declaració de la situació de pandèmia internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut, entre elles l'aprovació del Fons de Recuperació i Resiliència i la implementació dins d'aquest d'un instrument europeu de recuperació (Next Generation EU) posat al servei del procés de reconstrucció de l'economia en el món postcovid.Dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència amb el qual es pretén donar curs a Espanya als fons New Generation EU en el període 2021-2026, s'introdueixen mesures urgents que sens dubte han d'acompanyar-se d'un pla d'inspecció adequat, el caràcter preventiu, dissuasiu i exemplaritzant del qual siga esperó per a les activitats que es desenvoluparan, de manera que les noves activitats industrials permeten un desenvolupament econòmic sostenible de la nostra Comunitat, garantint la protecció del nostre medi ambient i el seu gaudi per als ciutadans.Aquest pla es desenvoluparà i executarà a través dels programes anuals d'inspecció en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació de la Comunitat Valenciana i d'inspecció de trasllats transfronterers de residus, en els quals es concretarà el règim d'inspeccions d'acord amb els resultats de l'avaluació de riscos, i s'establirà el procediment d'elaboració d'aquests programes.

Per a l'execució del pla, caldrà la col·laboració de totes les autoritats competents en matèria de prevenció, control i inspecció, inclusivament de trasllats de residus en tot el territori nacional, que són el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, les comunitats autònomes, el Departament de Duanes i Impostos Especials, el SEPRONA de la Guàrdia Civil i altres cossos de seguretat de l'estat i autonòmics.El Pla d'inspecció ambiental de la Comunitat Valenciana (2022-2026), que s'aprova mitjançant aquesta resolució, s'estructura en set apartats. Una part introductòria, en la qual s'exposen els antecedents de l'activitat inspectora i la normativa aplicable en matèria d'inspecció mediambiental; s'inclouen els objectius perseguits (comprovar el grau de compliment de la normativa ambiental i els objectius estratègics, que es recolliran en els programes que el desenvolupen); es fa referència a l'àmbit territorial i temporal d'aplicació; conté les definicions dels conceptes legals, tipus de documents utilitzats, identificació de personal, tipus d'inspecció i termes clau continguts en aquest; els instruments de desenvolupament del pla; s'identifiquen programes de millora contínua, a través d'activitat. Finalment, s'estableix com es realitzarà l'avaluació i el seguiment del pla, especificant els diferents indicadors que serviran com a base per a avaluar el grau de compliment tant del pla com dels programes concrets que el desenvolupen i elaboració d'una memòria anual.En virtut de tot l'anterior, i fent ús de les atribucions que em confereixen l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en relació amb l'article 1 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina el nombre i la denominació de les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat i s'assignen a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, entre altres, les competències en matèria de medi ambient i canvi climàtic, complementada pel Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina el nombre de secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell, així com el Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i vist el que es disposa en l'article 7.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, resolc:Primer

Aprovar el Pla d'inspecció ambiental de la Comunitat Valenciana per al període 2022-2026, que figura com a annex a aquesta resolució.

Segon

Adoptar totes les mesures que siguen necessàries per a la difusió del contingut de l'esmentat pla.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat primer de l'article 123, en relació amb els articles 114.c) i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No es podrà interposar un recurs contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. La interposició del recurs contenciós administratiu podrà efectuar-se a elecció del demandant, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, seu de l'òrgan que ha dictat l'acte administratiu a impugnar, o davant el jutjat en la circumscripció del qual tinga el demandant el seu domicili, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 13 de juny de 2022.– La consellera d'Agricultura Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: Mireia Mollá Herrera.

ANNEX

PLA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2022-2026)1. INTRODUCCIÓ

1.1. Antecedents

1.2. La labor inspectora a escala autonòmica

1.3. Normativa d'aplicació

1.4. Marc competencial

2. OBJECTIUS

2.1. Objectiu general

2.2. Objectius estratègics

3. DEFINICIONS

4. PLA D'INSPECCIÓ

4.1. Àmbit territorial

4.2. Àmbit temporal

4.3. Àrees objectiu d'aplicació

4.3.1 Inspecció en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació

4.3.2 Inspecció en matèria de trasllat transfronterer de residus

4.4. Activitat inspectora

4.5. Recursos per a la inspecció

4.5.1 Dotació de recursos humans

4.5.2 Equipament per a la inspecció

5. PROGRAMES ANUALS

5.1. Programes anuals

5.2. Subprogrames

6. MILLORA CONTÍNUA I CREACIÓ DE CAPACITAT

6.1. Formació del personal d'inspecció

6.2. Activitat d'intercanvi d'informació entre equips inspectors

7. AVALUACIÓ DEL PLA D'INSPECCIÓ

7.1. Memòria anual

7.2. Indicadors

7.2.1 Indicadors d'activitat

7.2.2 Indicadors de resultats

7.3. Pla de qualitat

7.4. Revisió del Pla d'inspecció1. INTRODUCCIÓ

1.1. Antecedents

En un primer moment, es va concebre la inspecció en matèria mediambiental com un instrument per a donar resposta a denúncies de particulars o situacions sobrevingudes. Es fonamentava, així, la inspecció, en les denúncies que els ciutadans (no sols les associacions proteccionistes) formulaven davant de l'Administració en defensa del dret a gaudir d'un medi ambient adequat reconegut per l'article 45 de la nostra carta magna. La inspecció programada representava un percentatge minoritari en el conjunt de les actuacions realitzades per la conselleria amb competència en matèria de medi ambient.

Progressivament, l'enfocament va ampliar-se cap a nous plantejaments més estratègics, la qual cosa va permetre incrementar el nombre d'actuacions realitzades i millorar-ne l'eficàcia. En l'àmbit europeu, el Parlament i el Consell de la Unió Europea van aprovar la Recomanació 2001/331/CE, de 4 d'abril de 2001, sobre criteris mínims de les inspeccions mediambientals dels estats membres, que preveu la conveniència de comptar amb un o diversos programes d'inspeccions que cobrisquen tot el territori de l'estat membre i totes les instal·lacions controlades que es troben en aquest. La recomanació preveia l'establiment de plans d'inspecció i fixava criteris generals sobre el seu abast, el contingut mínim i la base sobre la qual han de desenvolupar-se.El concepte de pla d'inspecció ambiental apareix recollit en l'article 23 del Reial decret 815/2003, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, que el defineix com el «conjunt d'objectius i actuacions definides per les autoritats d'inspecció, al llarg d'un determinat període de temps, amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions ambientals establides per la legislació ambiental aplicable».L'aprovació de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (DEI) preveu, en l'article 23, la necessitat de comptar amb un sistema d'inspecció mediambiental que incloga l'anàlisi de tota la gamma d'efectes ambientals rellevants de la instal·lació de què es tracte per tal de garantir, així, un nivell adequat de comprovació del seu comportament ambiental.

L'aprovació successiva de normativa sectorial ha incrementat l'obligatorietat de realitzar labors de vigilància i inspecció per a incrementar, així, l'exigència en el control de tota mena d'activitats que puguen tindre una repercussió significativa sobre el medi ambient, i la facultat d'inspecció recau en els òrgans competents de la comunitat autònoma, tal com atribueixen les diferents normes sectorials. És el cas concret del Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació dels residus mitjançant el depòsit en abocador, que ha establit noves obligacions d'inspecció periòdica que cal realitzar en aquestes instal·lacions, estiguen sotmeses o no a una autorització ambiental integrada. Labors d'inspecció el contingut i l'abast de les quals es regulen en aquesta norma tant en fase d'explotació de l'abocador com durant el període de vigilància postclausura d'aquest.

D'altra banda, les noves activitats que cal desenvolupar en execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència (2021-2026) i les mesures urgents aprovades en el desenvolupament d'aquest, que introdueixen una disminució de terminis en la tramitació administrativa de les autoritzacions d'aquestes activitats, fan necessari incrementar els controls dels nous desenvolupaments econòmics autoritzats per aquesta via d'urgència, per a assegurar que no es minven les garanties d'un compliment adequat de la legislació mediambiental en matèria de qualitat ambiental.

Per tot això, es considera urgent l'aprovació del nou pla d'inspecció ambiental de la Comunitat Valenciana i, en acompanyament del Pla estatal d'inspecció del trasllat transfronterer de residus aprovat en 2021, la vigència del qual finalitza en 2026, es valora la conveniència que el nou pla d'inspecció ambiental que ara s'aprova finalitze la vigència en 2026, atés que es dissenya per a donar cobertura a les diferents inspeccions a dur a terme en totes les matèries competència de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.

1.2. La labor inspectora a escala autonòmica

A la Comunitat Valenciana la inspecció també es va organitzar en els seus orígens per a donar resposta a denúncies de particulars o situacions sobrevingudes. Es va tractar d'una eina de control relatiu que, en alguns casos, es completava amb una sistemàtica d'inspecció sense planificació prèvia.

En l'actualitat, la inspecció ambiental ha evolucionat cap a nous plantejaments basats en la planificació estratègica i s'ha sotmés a un procés de millora contínua basada en la mesura d'indicadors d'eficàcia i d'eficiència, que permeten avaluar tant els recursos destinats com el grau de consecució dels objectius perseguits.Els plans d'inspecció ambiental i els programes anuals que els desenvolupen constitueixen l'instrument principal a l'hora d'establir les actuacions d'inspecció i control ambiental. A més, la labor d'inspecció possibilita, d'una banda, el seguiment dels plans, projectes i activitats sotmeses als diferents procediments ambientals i autoritzacions sectorials en les matèries que constitueixen la competència de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental. D'altra banda, la planificació i programació de la inspecció en matèria de trasllats transfronterers de residus, duta a terme amb base a una avaluació de riscos en la qual es valoren tant els indicadors relacionats amb el tipus de residu que es trasllada com les característiques del mateix operador del trasllat, possibiliten la prevenció amb eficàcia dels trasllats il·lícits.El nou pla d'inspecció ambiental de la Comunitat Valenciana per al període 2022-2026 s'elabora com a resultat de l'experiència adquirida a la Comunitat Valenciana, en el desenvolupament del Pla d'inspecció en matèria de qualitat ambiental 2013-2015, del Pla d'inspecció en matèria de qualitat ambiental i prevenció contra el canvi climàtic 20162020, que arribat al final cal dur a terme una nova planificació, així com del Pla d'inspecció en matèria de trasllats transfronterers de residus 2017-2022, que és objecte de revisió donada la pròxima finalització de la seua vigència.

El contingut d'aquest nou pla es converteix, així, en una guia estratègica per al desenvolupament de les funcions inspectores sobre tres àmbits de competència específics en matèria de qualitat ambiental: les instal·lacions i activitats sotmeses a la normativa de prevenció i control integrats de la contaminació a través de l'autorització ambiental integrada; la inspecció d'instal·lacions i activitats alienes a aquest àmbit compreses en el patrimoni competencial de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental; com les instal·lacions de gestió de residus, i el control del trasllat transfronterer de residus que afecte el territori de la Comunitat Valenciana.

Tot això, sota la premissa de reforçar la labor inspectora que millore l'eficàcia de tots els recursos humans posats a la disposició de l'Administració valenciana amb aquesta comesa, i amb la finalitat última d'aconseguir d'una manera eficient, el creixement econòmic desitjat sense abandonar criteris de sostenibilitat ambiental.

Com a novetats principals del nou pla d'inspecció, cal destacar: la recopilació de l'experiència en el desenvolupament de plans anteriors; la unificació de les previsions d'inspecció en totes les matèries competència de la Direcció General que involucren els diferents agents amb competències inspectores a la Comunitat Valenciana, amb els quals s'estableixen vies de col·laboració i activitats formatives, i l'aposta per l'aplicació del sistema d'avaluació contínua mitjançant indicadors i memòries anuals conforme al Pla de qualitat.

1.3. Normativa d'aplicació

Per a l'elaboració d'aquest pla d'inspecció ambiental de la Comunitat Valenciana per al període 2022-2026, s'ha tingut en compte el que disposen els textos legals següents:

Requeriments legals de caràcter general:

– Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost de societats, pel que fa a l'obtenció del certificat de convalidació mediambiental d'inversions destinades a la protecció del medi ambient en l'impost de societats.– Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i l'exercici d'aquestes, que indica que les administracions públiques i altres autoritats competents fomentaran un nivell elevat de qualitat dels serveis, en particular impulsant inspeccions administratives i controls periòdics, així com el disseny i reforçament de plans d'inspecció.

– Decret 22/2015, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les funcions i el registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana.

– Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

– Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.– Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

– Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.

Requeriments legals de caràcter específic en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació:

– Decret 254/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es designa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'organisme competent per a atorgar l'etiqueta ecològica i efectuar, a més, funcions a què es refereix el Reglament (CEE) núm. 880/1992, de 23 de març.– Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica.

– Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

– Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

– Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

– Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació.

– Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

– Ordre 9/2015, de 30 de març, que aprova el protocol de vigilància i control per a la comprovació del compliment dels requisits d'autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals en instal·lacions de la Comunitat Valenciana.

– Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

– Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

Requeriments legals de caràcter específic en matèria de residus:– Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

– Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció.– Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús.

– Reial decret 105/2008 d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.

– Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

– Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

– Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador.

– Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, sobre els vehicles al final de la seua vida útil.

– Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Requeriments legals de caràcter específic en matèria de trasllat transfronterer de residus:

– Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat.

Requeriments legals de caràcter específic en matèria de responsabilitat mediambiental:

– Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.– Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.

– Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, per la qual s'estableix l'ordre de prioritat i el calendari per a l'aprovació de les ordres ministerials a partir de les quals es podrà exigir la constitució de la garantia financera obligatòria, previstes en la disposició final quarta de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.– Ordre APM/1040/2017, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix la data a partir de la qual es podrà exigir la constitució de la garantia financera obligatòria per a les activitats de l'annex III de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, classificades com a nivell de prioritat 1 i 2, mitjançant l'Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, i per la qual se'n modifica l'annex.

– Ordre TEC/1023/2019, de 10 d'octubre, per la qual s'estableix la data a partir de la qual es podrà exigir la constitució de la garantia financera obligatòria per a les activitats de l'annex III de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, classificades com a nivell de prioritat 3, mitjançant l'Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny.– Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril, de transposició de directives de la Unió Europea, entre d'altres, en matèria de prevenció i reparació de danys mediambientals.

El Pla d'inspecció manté, així mateix, la coherència amb les polítiques europees que, en particular, s'inspiren i emmarquen en les directrius següents:

– Recomanació 2001/3312/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 d'abril, sobre criteris mínims de les inspeccions mediambientals dels estats membres.

– Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

– Reglament (CE) núm. 1013/2006, relatiu als trasllats de residus, modificat pel Reglament (UE) núm. 660/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014.

– Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació).

– Directiva (UE) 2018/850, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.

– Projecte REDIA (Xarxa d'Inspecció Ambiental) relatiu a la implementació de l'article 23 de la Directiva 2010/75/UE, d'emissions industrials. Preparació d'un esquema comú entre les comunitats autònomes, per a l'elaboració de plans i programes d'inspecció.Els programes d'inspecció que s'aproven cada any han d'incloure una relació actualitzada de la normativa aplicable en cada cas.1.4. Marc competencial

La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana, en l'article 77, regula la facultat inspectora de les instal·lacions subjectes a autorització ambiental integrada, i assenyala que correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Així mateix, l'article 83 de la Llei 6/2014 esmentada va establir que la conselleria amb competències en medi ambient aprovarà plans d'inspecció ambiental amb la finalitat d'articular, programar i racionalitzar les inspeccions ambientals que es realitzen a la Comunitat Valenciana.Aquests plans els elaborarà l'òrgan competent en matèria d'inspecció de qualitat ambiental d'aquesta conselleria.

Aquesta competència s'atorga a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, creada mitjançant el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat.

Així, d'acord amb l'article 13.1 del Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental té assignada la competència d'elaboració dels plans d'inspecció en matèries de la seua competència i, en conseqüència, en matèria de qualitat i educació ambiental, prevenció i control integral de la contaminació –en particular, dels residus, els sòls contaminats, la contaminació atmosfèrica i acústica–, l'impacte ambiental, incloent-hi els sistemes indicadors i les avaluacions ambientals, la qualitat de l'aire i protecció del medi ambient atmosfèric, la intervenció administrativa ambiental, la inspecció mediambiental i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

D'altra banda, així mateix, d'acord amb l'article 83 de la Llei 6/2014 esmentada, els plans d'inspecció indicats vincularan, en l'àmbit de les seues competències, tots els agents de l'autoritat que actuen en l'àmbit del medi ambient i en el territori de la Comunitat Valenciana, la qual cosa exigeix no només la planificació de les actuacions d'inspecció i la vigilància ambiental, sinó la coordinació entre si i amb les d'altres administracions públiques i organismes inspectors.

Per part seua, l'article 13.2.c de l'esmentat Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell, estableix les funcions del Servei d'Inspecció Mediambiental. Aquestes funcions són:

– La inspecció, la vigilància i el control del compliment de les matèries pròpies de la direcció general, en particular la proposta del pla i el programa anual d'inspecció en matèria de qualitat ambiental;

– La instrucció i tramitació d'expedients sancionadors i, quan siga procedent, de responsabilitat mediambiental en les matèries competència de la direcció general; la tramitació dels recursos contra els actes dictats en l'exercici d'aquestes funcions;

– La formació i informació en matèria sancionadora, en particular a agents de l'autoritat i altres administracions públiques, i, en general, totes les funcions que se li encomanen en relació amb les anteriors.

Correspon, així, al Servei d'Inspecció Mediambiental la coordinació de l'execució del pla d'inspecció i la realització directa de les inspeccions que se li atribuïsquen en aquest. De la mateixa manera, li corresponen labors de coordinació de l'elaboració dels programes anuals d'inspeccions que desenvolupen els plans d'inspecció i l'elaboració de la memòria anual de resultats de cada un d'aquests programes.Les actuacions en les matèries competència de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental les realitzarà personal funcionari adscrit a aquesta. No obstant això, els òrgans competents en matèria d'inspecció podran designar entitats que demostren la capacitat tècnica adequada per a la realització, en el seu nom, d'actuacions materials d'inspecció que no estiguen reservades a funcionaris públics; en cap cas aquestes actuacions podran versar sobre el disseny de sistemes, plans o programes d'inspecció. En la designació d'aquestes entitats haurà de seguir-se un procediment de selecció en què es respecten els principis de publicitat, transparència, llibertat d'accés, no discriminació i igualtat de tracte, de conformitat amb la legislació de contractes del sector públic.Així mateix, podran intervindre en l'execució de les actuacions d'inspecció i control:

– Agents mediambientals, adscrits als serveis territorials de medi ambient de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, d'Alacant, Castelló i València.

– Funcionaris de la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana.

– Agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil.

– Unitats de policia local dels diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

– Serveis de vigilància del domini públic hidràulic, dependents de la confederació hidrogràfica corresponent.

Tot això amb el suport del personal funcionari de la resta de serveis de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental i dels serveis territorials de medi ambient, que complementaran la labor dels òrgans competents en matèria d'inspecció, i s'encarregaran del control documental en labors de vigilància del compliment dels requisits d'aportació documental de les instal·lacions, en les diferents matèries competència de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, incloent-hi la supervisió dels informes realitzats per les ECMCA.

2. OBJECTIUS

L'objectiu que es persegueix amb aquest pla d'inspecció ambiental de la Comunitat Valenciana (2022-2026) és afavorir un sistema integrat d'inspecció aplicat amb una visió de conjunt que garantisca que actuarem sobre els diferents operadors que influeixen en la qualitat ambiental, amb la finalitat última de garantir que s'aconsegueixen els objectius de protecció mediambiental dels ciutadans de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'estableix un sistema eficaç i eficient d'inspecció, quant a l'aplicació de recursos disponibles, destinats a aconseguir els objectius anuals que preveja cada programa anual que el desenvolupe.D'aquesta manera, s'estableix la planificació, des d'un mateix prisma i com a part coordinada, de la inspecció vinculada al control i la vigilància del compliment de totes les matèries pròpies de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, i així es procedeix a gestionar i controlar, de manera centralitzada i integrada, tots els aspectes rellevants des del punt de vista del medi ambient, i s'estableixen els procediments de treball i les instruccions tècniques pertinents.2.1. Objectiu general

L'article 23 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació, defineix el pla d'inspecció ambiental com el conjunt d'objectius i actuacions definides per les autoritats d'inspecció, al llarg d'un període determinat de temps, amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions ambientals establides per la legislació ambiental aplicable.

L'objectiu general d'aquest pla d'inspecció és definir les línies estratègiques i el marc d'actuació que ha de servir de guia per a l'elaboració posterior dels programes anuals d'inspecció successius. Al seu torn, el pla defineix els recursos i les actuacions necessàries durant la seua vigència, per a la comprovació del grau de compliment de la normativa ambiental, i estableix les bases per a dotar d'una formació contínua i idònia l'equip humà que conforma la inspecció ambiental a la Comunitat Valenciana.

Aquest pla d'inspecció pretén la millora de l'activitat d'inspecció mitjançant:

• L'assignació dels recursos disponibles a través d'un sistema de gestió de les prioritats que s'hauran de materialitzar mitjançant un sistema d'avaluació de riscos mediambientals.

• La reorientació de l'activitat cap a l'enfocament preventiu, que promoga l'adopció per part de les empreses de sistemes d'autocontrol i exercisca un control sobre el màxim nombre d'empreses possible i que exercisca un control més exhaustiu que estimule el comportament adequat i responsable per part dels operadors de trasllats de residus.• L'adequació de la càrrega d'inspeccions prefixades a la conjuntura socioeconòmica actual, als escenaris pressupostaris previstos en les pròximes anualitats i a la disponibilitat de recursos humans i materials que es definirà anualment en els programes d'inspecció mediambiental.L'objectiu general se centrarà a portar a bon fi les inspeccions prefixades previstes, amb l'objectiu de comprovar que les instal·lacions existents compleixen els condicionants mediambientals de les seues respectives autoritzacions i la normativa sectorial que se li aplica incloent-hi les normes per al correcte trasllat transfronterer de residus.

Comptant amb l'experiència adquirida en el desenvolupament dels plans d'inspecció aprovats fins hui, es desprén l'existència de dificultats per a escometre íntegrament l'ardu treball que recau en el Servei d'Inspecció Mediambiental, des de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, s'ha realitzat una forta aposta per incrementar la dotació de recursos destinats a les labors d'inspecció, de manera que aquest pla s'escomet com un pla de xoc acompanyat de les dues mesures necessàries següents per a garantir-ne l'execució correcta i ambiciosa:MESURA A): es dota el Servei d'Inspecció Mediambiental adscrit a la Subdirecció General de Qualitat i Educació Ambiental d'un reforç de capital humà amb un increment notable de l'equip inspector (equip tècnic inspector i jurídic, i suport administratiu). Així, al final de 2020 el Servei d'Inspecció comptava amb 5 inspectors i inspectores, 3 jurídics i jurídiques i 5 persones en suport administratiu.

Actualment la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental disposa d'una inspecció reforçada, amb un nombre total entre inspectors i inspectores de 12 membres, incloent una inspectora destacada a Alacant que permetrà agilitar les inspeccions per al control integrat de les instal·lacions d'aquesta província, i amb vista a atendre des de la proximitat la col·laboració en la inspecció de trasllats transfronterers afectes al Port d'Alacant. Quant a l'àmbit jurídic, l'equip actual està format per 4 membres. I pel que fa al suport administratiu, s'ha incrementat l'equip, que ha passat a tindre 7 persones.MESURA B): s'acompanya el pla d'un ampli programa de formació dels agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil, dels agents de Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana i dels mateixos agents mediambientals. Aquesta formació es dirigeix a incrementar l'eficiència de la labor d'inspecció i control immediat de les activitats objecte de denúncia, per a millorar els processos i incrementar la col·laboració interadministrativa necessària per a evitar duplicitat de controls i alentiment de processos, davant de la necessitat d'abordar situacions que requereixen anticipació i coordinació per a una resposta ràpida, àgil i eficaç.

Així, incrementant aquesta coordinació amb la implicació de la resta d'agents amb autoritat inspectora, es planteja abordar aquest pla d'inspecció 2022-2026 augmentant la programació d'inspeccions sense que això disminuïsca la vigilància i el control d'actuacions infractores i, per tant, sense menyscapte de les obligacions de control i salvaguarda de l'interés general.

Amb tot, el nou pla presenta, així, un major enfocament preventiu en l'activitat inspectora, atés que l'aposta per incrementar la realització d'inspeccions programades s'encamina a corregir males praxis i/o desviacions possibles en el compliment dels condicionants ambientals i en el compliment de la normativa sobre trasllat transfronterer de residus, així com en el compliment dels actes administratius dictats i la detecció d'actuacions contràries a la normativa aplicable.

2.2. Objectius estratègics

Pel que fa a les inspeccions que es realitzen sota l'empara d'aquest pla d'inspecció ambiental, es considera necessari preveure la situació de l'escenari que ens mostra la realitat de la qual partim, revisant l'actuació inspectora duta a terme fins al desembre de 2021. Cal assenyalar que el baix nombre d'inspeccions dutes a terme, que ascendeixen a un total de 192, deriva de l'escassetat de mitjans personals disponibles fins al moment. Les inspeccions es van dur a terme amb un equip inspector format per una mitjana anual de 4 persones amb dedicació parcial, perquè s'havia de compaginar amb l'elaboració d'informes i la tramitació de les múltiples denúncies rebudes en el període 2014-2021, en matèria de qualitat ambiental, que ascendien a una mitjana de 1.400 denúncies anuals, de les quals es deriven, en moltes ocasions, els expedients sancionadors corresponents.

Des d'aquest punt de partida, aquest pla d'inspecció ambiental es presenta com un pla de xoc; pretén escometre una programació inspectora anual que permeta arribar al seu equador, en 2024, i aconseguir realitzar almenys una inspecció de totes i cada una de les instal·lacions amb autorització ambiental integrada existents a la Comunitat Valenciana.

Cal destacar la incorporació recent al Servei d'Inspecció Mediambiental de tècnics inspectors i tècniques inspectores el mes de desembre de 2021, que finalitzen una primera fase de formació i aprenentatge, i han començat a projectar-se i a realitzar visites d'inspecció. Es preveu que en els programes anuals d'inspecció successius que s'aproven s'incremente el nombre total d'inspeccions que cal realitzar fins a aconseguir l'objectiu assenyalat en 2024.

A partir d'aqueix moment, comptant, a més, amb l'experiència adquirida i el resultat obtingut de les inspeccions dutes a terme en totes i cada una de les instal·lacions inspeccionades, en la programació anual haurà de tindre's en compte l'aplicació de l'avaluació dels riscos ambientals de cada instal·lació, per a prioritzar-ne el control. El sistema d'avaluació de riscos s'explicitarà en cada un dels programes anuals que s'aproven en el desenvolupament del pla.

Cal tindre en compte que l'existència d'incompliments de les condicions imposades en les autoritzacions ambientals integrades (AAI) està directament relacionada amb el nivell de control i exigències per part de l'organisme competent. Així, l'absència d'inspeccions prefixades i la falta de mesures de correcció en cas de descobrir aqueixos incompliments poden fer que el nivell d'autocontrol mediambiental dels titulars de les instal·lacions es relaxe i que no es preocupen en excés de complir les obligacions mediambientals. Davant d'aquesta possibilitat, és necessària una planificació correcta de la inspecció prefixada i l'exigència en el compliment de la normativa mediambiental.Per això mateix, en el cas dels titulars amb un alt nivell de compliment de la normativa mediambiental, que, a més, tinguen un bon coneixement d'aquesta i disposen també dels recursos necessaris, l'estratègia que caldrà seguir serà el distanciament en la freqüència de les inspeccions.

Al seu torn, amb els titulars amb una bona actitud mediambiental, però amb mancances en el maneig i coneixement de la legislació, o dificultat a l'hora de disposar dels mitjans tècnics i humans necessaris per al compliment de la normativa, l'estratègia que cal seguir ha de ser la formació i l'assessorament, així com facilitar-los els mitjans adequats en la mesura que siga possible.

En cada programa d'inspecció anual s'han d'establir, amb més concreció, les estratègies que cal seguir en funció dels grups destinataris, ja que aquests no es podran cobrir íntegrament en cada exercici la limitació dels recursos i, per tant, han de variar d'any en any.Per tant, com a objectius estratègics es fixen:

a) Potenciar el Servei d'Inspecció Mediambiental i incrementar la capacitat d'inspecció mitjançant:

• L'increment del personal adscrit a les labors d'inspecció.

• La formació del personal tècnic inspector, com a base per a assegurar la competència tècnica.

• L'automatització dels processos, mitjançant el desenvolupament d'eines informàtiques que faciliten la labor inspectora i la implantació d'un sistema de qualitat amb procediments per a les diferents actuacions.

• El suport especialitzat de tècnics de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, assistències tècniques, entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental registrades, encàrrecs de gestió, etc., com a suport per a les funcions tècniques assignades al servei.b) Conéixer el grau de compliment de la normativa ambiental de l'activitat i de sectors productius. Diagnosticar el compliment normatiu a través d'inspeccions mediambientals de les instal·lacions i activitats dins de l'abast de cada programa anual, i amb això es permet identificar el grau de compliment del pla i quines són les infraccions, tant a nivell d'activitat individual com dels diferents sectors i marcs legislatius.c) Aconseguir que les entitats explotadores, operadores i negociants coneguen i comprenguen millor les disposicions legislatives comunitàries pertinents, les diferents maneres de vulnerabilitat del medi ambient i les repercussions ambientals de les seues activitats.

d) Promoure la qualitat, la competència tècnica i la millora contínua. En el procés d'implantació del pla, s'han de desenvolupar els indicadors que ens permeten valorar si «estem fent el que és correcte (eficàcia)» i si «ho estem fent correctament (eficiència)». Per a fer-ho, en els programes que desenvolupen el pla s'establirà l'elaboració d'eines per a avaluar les actuacions d'inspecció. Així mateix, s'han d'incloure en els programes anuals les necessitats de formació del personal en l'exercici corresponent.

e) Fomentar la col·laboració entre les parts implicades per a obtindre el compromís de les empreses per al desenvolupament de sistemes que impliquen l'autocontrol fiable del compliment de la legislació.

f) Permetre la valoració del compliment dels condicionants exigits per les autoritzacions ambientals i la normativa en matèria de trasllats transfronterers de residus.

g) Proposar revisions d'autoritzacions de les inspeccions realitzades.

h) Executar l'article 23 de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació), transposada a la legislació espanyola mitjançant el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual siga prova el reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, que pretén que totes les instal·lacions estiguen cobertes per un pla d'inspecció mediambiental a escala nacional, regional o local, i que es garantisca que aquest pla es reexamine i, quan siga procedent, s'actualitze regularment.i) Realitzar una avaluació de riscos ambientals de les empreses, segons el que indica l'article 23 de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, d'emissions industrials, que servisca com a base per a planificar l'activitat inspectora de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada. En el cas de la programació de les inspeccions dels trasllats transfronterers de residus, aquesta avaluació de riscos abastarà els fluxos de residus i fonts de trasllats il·lícits específics, i tindrà en compte, quan siga procedent i es dispose d'aquestes, les dades rebudes pels serveis d'informació, com ara dades sobre investigacions policials i duaneres i anàlisis d'activitats delictives. En tot cas, aquesta avaluació de riscos tindrà, entre d'altres, l'objectiu de determinar el nombre mínim d'inspeccions exigides, inclosos els controls físics en establiments, empreses, agents, negociants i trasllats de residus o en la valorització o eliminació corresponents.Per a assegurar la viabilitat i garantir l'assoliment dels objectius estratègics d'aquest pla d'inspecció, en data 21 de setembre de 2021, es va sol·licitar oficialment a la Sotssecretaria de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Canvi Climàtic i Transició Ecològica la creació de la plaça de Subdirecció General de Control Ambiental, l'aprovació definitiva del qual depén d'aquest òrgan superior.

La creació d'aquesta subdirecció permetrà no sols millorar la implantació del sistema de qualitat necessari en els processos de la inspecció continguts en aquest pla, entre aquests, impulsar la col·laboració interadministrativa entre les diferents administracions amb capacitat inspectora, amb vista a augmentar l'eficàcia del sistema inspector de la Comunitat Valenciana, sinó que, de la mateixa manera, la creació d'aquesta subdirecció permetrà a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental incrementar i enfortir la participació de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en els fòrums d'anàlisi i presa de decisions com la Xarxa d'Inspecció Ambiental (REDIA), que engloba quasi tot el personal d'inspecció mediambiental d'Espanya, i, així, es va posicionar la Comunitat Valenciana entre les administracions en lluita en l'emergència climàtica en què ens trobem.3. DEFINICIONS

– Acta d'inspecció: document públic emés pel personal inspector que recull el resultat final de la visita in situ a l'establiment. Els fets constatats en l'acta d'inspecció tenen valor probatori sense perjudici de les proves que la persona titular de l'establiment inspeccionat puga assenyalar o aportar en defensa dels seus drets i interessos.– Campanya: nivell d'agregació en què s'agrupen les diferents actuacions que, a través d'un conveni de col·laboració amb organismes amb competències mediambientals, poden incloure's dins dels programes d'inspecció mediambiental, bé dins d'un mateix subprograma o incloent-n'hi diversos. Es distingeix pel caràcter flexible de la duració o tipologia d'instal·lacions que cal inspeccionar.

– Control: les actuacions de comprovació sectorials o específiques realitzades pel titular o explotador mateix o per entitats degudament acreditades, per encàrrec d'aquell, si bé els resultats o els informes queden sotmesos a revisió segons els criteris de l'òrgan ambiental.

– Avaluació de riscos mediambientals: a l'efecte d'aquest document es considera «avaluació de riscos mediambientals» l'anàlisi sistemàtica dels potencials riscos ambientals de les instal·lacions cobertes pel pla i/o el programa d'inspecció corresponent, i el resultat d'aquesta anàlisi s'aplica a la selecció d'instal·lacions rellevants, a l'assignació de prioritats temporals per a la realització d'inspeccions, així com la selecció d'aspectes ambientals clau que seran objecte de comprovació.– Explotador: qualsevol persona, física o jurídica que exerceix l'activitat controlada o el trasllat transfronterer de residus. L'explotador pot ser diferent del titular.

– Informe d'inspecció: check-list que conté la informació sobre el resultat de les comprovacions dutes a terme per a cada un dels condicionants ambientals de compliment obligat de la instal·lació i/o activitat inspeccionada.

– Inspecció ambiental: activitat que consisteix, segons siga procedent, a comprovar si les instal·lacions controlades i/o els transports realitzats, compleixen els requisits mediambientals pertinents establits en la legislació i impulsar aquest compliment. S'inclouen en aquesta definició, entre d'altres, les accions següents:

– Visita in situ d'instal·lacions.

– Supervisió del compliment de les diverses normes de qualitat ambiental, així com les relatives a les obligacions documentals per al trasllat de residus.

– Consideració i verificació de les activitats d'autocontrol realitzades per entitats explotadores d'instal·lacions controlades o en el seu nom.

– Avaluació de les activitats i operacions realitzades en la instal·lació controlada.

– Control dels locals i els equips pertinents, i de la idoneïtat de la gestió mediambiental de les instal·lacions.

– Control dels registres pertinents en poder de les entitats explotadores de les instal·lacions controlades.

La inspecció pot ser integral o parcial en funció de l'amplitud de les variables o matèries ambientals que cal inspeccionar.

– Inspeccions programades: són les realitzades com a part d'un programa d'inspeccions previst i tenen per objecte la revisió periòdica del compliment mediambiental d'instal·lacions, activitats controlades i operacions de trasllat de residus.

– Inspeccions no programades: les realitzades amb motiu d'accidents, incidents, denúncies i seguiment.

– Inspecció documental: són les inspeccions ambientals d'instal·lacions i activitats controlades que, tant si són objecte de programació com si no, no es realitzen físicament, sinó que consisteixen en la sol·licitud de documentació, mitjançant l'ofici corresponent, a l'efecte de comprovar el compliment dels requisits mediambientals establits en la legislació competència de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.

– Instal·lacions i activitats controlades: es consideren instal·lacions i activitats objecte d'inspecció ambiental qualsevol instal·lació, activitat, pla o programa subjecte a autorització en aplicació de la legislació vigent en matèries competència de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Energètica.

– Jornada d'inspecció: cada una de les jornades laborals que es dediquen a la inspecció ambiental física d'activitats o instal·lacions.

– Personal de suport: funcionaris de l'administració dependent de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental que realitza labors de vigilància i control documental del compliment de les normes mediambientals contingudes en les autoritzacions sectorials en matèria de qualitat ambiental, la labor de les quals dona suport al desenvolupament de la labor inspectora tant programada com derivada d'actuacions fora de programa.

– Personal d'inspecció: funcionaris de l'Administració amb competències en matèria de medi ambient que realitzen inspeccions ambientals. Han d'estar adscrits a l'òrgan directiu que exercisca les competències en matèria d'inspecció ambiental. En l'exercici de les seues funcions gaudeixen de la condició d'agents de l'autoritat.

– Personal col·laborador: personal que no té relació directa d'ocupació en una institució pública (assistències tècniques, personal d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i similars), però realitza activitats de col·laboració o comprovació del compliment de normes mediambientals.

– Pla d'inspecció ambiental: document marc de caràcter plurianual que conté objectius i actuacions definides per les autoritats d'inspecció ambiental, amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions ambientals establides en la legislació ambiental aplicable.– Programa d'inspecció ambiental: document executiu, de caràcter anual, que recull tota la informació necessària per a fer les inspeccions ambientals que s'hi inclouen i prioritzen, així com la previsió dels recursos necessaris per a executar-les.

– Sistema d'inspecció mediambiental: conjunt suficient i adequat de mitjans personals i materials per a realitzar les tasques d'inspecció ambiental amb eficàcia i eficiència.

– Subprograma: nivell d'agregació en què s'agrupen les actuacions previstes en els programes d'inspecció. Es distingeix per la permanència al llarg del temps i el caràcter general del contingut. A la Comunitat Valenciana els subprogrames d'inspecció es defineixen en funció de les diferents lleis que obliguen en matèria d'inspecció ambiental (subprograma d'emissions atmosfèriques, d'abocadors, de granges, d'indústria ceràmica…) o, fins i tot, en subprogrames que s'executen mitjançant la col·laboració d'agents pertanyents a unitats d'inspecció d'altres administracions col·laboradores (subprograma de tallers, de centres autoritzats per al tractament de vehicles…).– Titular: qualsevol persona, física o jurídica, que posseeix una instal·lació o activitat controlada o de la que deriven operacions de transport transfronterer de residus.4. PLA D'INSPECCIÓ

4.1. Àmbit territorial

L'àrea geogràfica a la qual s'aplicarà aquest pla d'inspecció en els seus dos camps d'acció principals, així com els programes anuals que els desenvolupen, és el territori de la Comunitat Valenciana. Per a fer-nos una idea global de l'amplitud, ha de tindre's en compte que la Comunitat Valenciana té en data 1 de juliol de 2021, segons dades de l'INE, una població de 5.051.250 habitants, que resideix en una superfície de 23.255 km².

La major part dels sectors industrials principals de la Comunitat Valenciana es caracteritza per la concentració geogràfica elevada: Castelló segueix concentrant la majoria d'indústries de productes ceràmics; a València és notable el sector metal·lomecànic, d'automoció i moble, i a Alacant, el de calçat i joguet que, encara que no estan sotmeses a AAI, són generadores de residus industrials, el depòsit en abocador dels quals ha de ser objecte de vigilància. De la mateixa manera, atesos els efectes i impactes que es generen sobre la qualitat de l'aire derivats de les emissions atmosfèriques, es prioritzaran les inspeccions i/o s'augmentarà la freqüència d'aquestes, en les instal·lacions situades en zones que es detecten amb més concentracions de contaminants atmosfèrics.D'altra banda, les activitats ramaderes es concentren a les comarques interiors de les províncies de Castelló i València. Per la seua part, les àrees costaneres que es troben majorment urbanitzades es converteixen en focus importants de producció de residus sòlids urbans (RSU) i s'hi produeixen nombroses denúncies d'abocaments incontrolats de residus de construcció i demolició (RCD).

En la taula adjunta es mostra la distribució dels 4 grans grups d'activitats sotmeses a AAI, per províncies a la Comunitat Valenciana: (RES): gestors de residus; (CER): ceràmiques; (AR): activitats ramaderes; (IND): indústries; (A): abocadors.Província IND RES CER AG V

Castelló 51 6 130 46 17

València 92 10 13 69 18

Alacant 28 4 8 4 18

Totals 171 20 151 119 53

El nombre d'abocadors (A) en cada província incorporat a la taula que conté les inspeccions que cal realitzar té en compte aquells la necessitat d'inspecció dels quals està assenyalada pels requisits legals incorporats pel Reial decret 646/2020, de 7 de juliol. Aquest RD 646/2020 obliga a la inspecció mediambiental, en fase d'explotació i després de la clausura posterior d'aquesta. Així, es programarà la inspecció de cada un dels abocadors de residus existents, subjectes a una autorització ambiental integrada tant de depòsits de residus perillosos o no perillosos com si es tracta de depòsits de residus inerts, que no requereixen aquesta autorització.4.2. Àmbit temporal

El Pla d'inspecció ambiental de la Comunitat Valenciana s'aplicarà al període comprés entre 2022 i 2026, amb una vigència de 5 anys que no n'impedeix la revisió i/o actualització en el moment que les circumstàncies ho requerisquen.

Els programes anuals recolliran una anàlisi de les possibles variacions legals aplicables que redirigirà l'acció inspectora amb vista a l'adaptació de la inspecció als nous requisits, sense que això tinga aparellada directament la necessitat implícita de modificació del pla.4.3. Àrees objectiu d'aplicació

Les activitats objecte del pla d'inspecció es desenvoluparan en dues àrees diferenciades:

4.3.1 Inspecció en matèria de prevenció i control integrat de la contaminació

Instal·lacions amb autorització ambiental integrada (AAI). Anualment s'aprovarà un programa dirigit fonamentalment a la inspecció de les instal·lacions en què es desenvolupen activitats que requereixen una autorització ambiental integrada. Així, en aquest camp de la inspecció ha de tindre's en compte, d'una banda, el control del compliment dels condicionants de les autoritzacions ambientals integrades corresponents.La labor inspectora en aquesta matèria ha de tindre en compte la necessitat d'incorporar la vigilància en el compliment de l'adopció de les garanties financeres necessàries en aplicació de la Llei de responsabilitat mediambiental. D'aquesta manera, es du a terme en la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental el control del compliment dels terminis de presentació d'aquesta declaració responsable de responsabilitat i l'informe de riscos corresponent. Així, el 31 d'octubre de 2019 totes les instal·lacions de prioritat 1 i 2 han hagut d'acomplir aquesta obligació; les de prioritat 2, en data 31 d'octubre de 2019, i el 15 d'octubre de 2021, les de prioritat 3 (a excepció de les activitats ramaderes, que poden complir-se fins al 15.10.2022). A més, ha de continuar sent objectiu de vigilància que les instal·lacions acomplisquen l'exigència de revisar el seu informe de riscos en el moment que es produïsquen modificacions substancials de les seues instal·lacions.En la taula següent es mostren, per epígraf, el nombre d'instal·lacions amb autorització ambiental integrada existents l'1 de gener de 2022 a la Comunitat Valenciana, enquadrades, cada una, en el seu grup de risc d'acord amb la prioritat assignada en matèria de responsabilitat mediambiental.Sector/Activitat Epígraf AAI Nre. total d'instal·lacions Responsabilitat mediambiental

Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3

INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIÓ 1.1 9 9

1.2 1 1

PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE METALLS 2.1 2 2

2.3 2 2

2.5 5 5

2.6 31 31

INDÚSTRIES MINERALS 3.1 7 7

3.3 22 22

3.4 2 2

3.5 149 149

INDÚSTRIES QUÍMIQUES 4.1 11 11

4.2 9 1 8

4.3 6 6

4.4 1 1

GESTIÓ DE RESIDUS 5.1 16 16

5.3 4 4

5.4 2 2

5.5 20 20

5.6 3 3

INDÚSTRIA DERIVADA DE LA FUSTA 6.1 5 5

INDÚSTRIA TÈXTIL 7.1 18 18

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA I EXPLOTACIONS RAMADERES 9.1 27 27

9,2 4 4

9.3 119 119

CONSUM DE DISSOLVENTS ORGÀNICS 10.1 10 10

TRACTAMENT INDEPENDENT D'AIGÜES RESIDUALS 13.1 1 1

486 25 24 437

Instal·lacions que no requereixen AAI. S'inclouran en el programa anual corresponent les activitats que, sense estar recollides en l'annex 1 de la Llei 6/2014 i sense requerir, per tant, AAI, desenvolupen activitats potencialment contaminadores i que podem assenyalar en aquests apartats:

– Activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA): durant la vigència del pla es programarà anualment un nombre d'inspeccions determinat a aquestes instal·lacions.

– Activitats relacionades amb la producció i gestió de residus: el sector dels residus genera un nombre elevat d'inspeccions per part de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental per a les quals es realitzen les inspeccions de comprovació prèvies a l'autorització de gestor i inspeccions prefixades i no prefixades a gestors i productors derivades de les múltiples denúncies efectuades després de la important labor inspectora que duen a terme altres agents inspectors, com són les patrulles del SEPRONA de la Guàrdia Civil, policies locals i agents de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, agents mediambientals i altres denunciants.

– Instal·lacions de depòsit de residus. Abocadors: a més dels 20 abocadors amb AAI (instal·lacions amb epígraf 5.5 recollits en la taula anterior), s'han d'inspeccionar les instal·lacions per al depòsit de residus que, sense estar sotmeses a AAI, requereixen una inspecció amb periodicitat mínima triennal en virtut de l'RD 646/2020, que inclou, així mateix, l'obligatorietat de mantindre la vigilància de tots els abocadors clausurats durant els 30 anys després de clausurar-se.

– Instal·lacions registrades en l'inventari E-PRTR: per a les indústries que, sense estar afectades per la Llei 16/2002, estan obligades a notificar les seues emissions i la transferència de residus, segons el reglament E-PRTR, s'estableix com a objectiu comprovar la veracitat i l'exactitud de les dades notificades, en funció del nombre i la quantitat de contaminants i residus notificats.

– Instal·lacions subjectes al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (GEH): l'objectiu és comprovar que es realitza correctament la verificació d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'aquestes instal·lacions, que reglamentàriament ha de dur a terme un verificador extern acreditat degudament.

– Organitzacions inscrites en el sistema de gestió mediambiental EMAS: l'objectiu és realitzar un seguiment del nombre d'organitzacions que s'adhereixen anualment al sistema EMAS com a manera de valorar la millora contínua de les instal·lacions de la Comunitat Valenciana en matèria de gestió ambiental.

4.3.2 Inspecció en matèria de trasllat transfronterer de residus

Es durà a terme la inspecció dels trasllats de residus, entre la Comunitat Valenciana i els països pertanyents a la Unió Europea, amb base en el repartiment competencial establit per l'article 12.4.d de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, d'acord amb el qual correspon a les comunitats autònomes autoritzar els trasllats de residus des de països de la Unió Europea o cap a aquests, regulats en el Reglament (CE) núm. 1013/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, relatiu al trasllat de residus, i exercir les funcions de vigilància, inspecció i, si és el cas, sanció derivades del règim de trasllats esmentat.A aquest efecte, es programaran les inspeccions relatives al trasllat de residus de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 660/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1013/2006 relatiu als trasllats de residus.

Aquests programes anuals inclouran el nombre d'inspeccions que cal dur a terme en funció de l'anàlisi de riscos que s'efectue de tots els operadors que hi hagen intervingut durant l'exercici anterior. De la mateixa manera, es dissenyarà anualment la col·laboració de les autoritats competents i es duran a terme els procediments sancionadors que hi corresponguen, i es publicarà l'informe anual corresponent.

Les actuacions d'inspecció de trasllats transfronterers de residus podran dur-se a terme als establiments, empreses, negociants, agents o transportistes que participen en el trasllat, en els supòsits següents:1. Quan el punt d'origen o de destinació es trobe dins de l'àmbit territorial del pla.

2. Durant el trasllat a l'interior de l'àmbit territorial del pla, per carretera, ferrocarril, transport fluvial o transport marítim.4.4. Activitat inspectora

El procediment d'inspecció podrà desenvolupar-se en les fases següents:

– Fase preparatòria, en què es realitzarà la recopilació de tota la informació relativa a les inspeccions que cal realitzar, obertura d'expedient d'inspecció, etc.

– Fase executiva, que consistirà en la inspecció in situ, l'alçament d'acta corresponent i l'informe posterior que correspon a cada visita, o en cas d'inspecció documental, en l'elaboració de l'informe tècnic en què es recollirà el resultat de la inspecció realitzada.

– Fase final, consistirà en el tancament de l'expedient d'inspecció, així com la tramitació d'aquest, amb l'inici de notificacions, requeriments o qualsevol altra diligència prèvia que podrà donar lloc, si és el cas, a l'inici de l'expedient sancionador corresponent, si és el cas.

– Fase de transparència que comprendrà la publicació de l'informe d'inspecció corresponent en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Canvi Climàtic i Transició Ecològica.El nombre i la tipologia de les inspeccions s'indicaran en el programa anual.

Dins de cada un dels programes anuals, es comprenen dos tipus d'inspeccions mediambientals en funció de la mena de control que cal efectuar:

a) Inspeccions prefixades o programades: segons es definia en l'apartat corresponent, són les realitzades com a part d'un programa d'inspeccions previst: en un cas, per a la revisió periòdica del compliment ambiental d'instal·lacions i activitats controlades en matèria de prevenció i control de la contaminació (residus, emissions a l'atmosfera, sorolls, abocaments, olors, etc.) i, en un altre, per a la inspecció del compliment de la normativa en matèria de trasllat transfronterer de residus.

b) Inspeccions no prefixades o fora del programa: poden estar condicionades per cada un dels motius següents, que es tindran en compte a l'hora de programar aquest tipus d'inspeccions:

Denúncies: la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Canvi Climàtic i Transició Ecològica, a través de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, podrà realitzar inspeccions ambientals quan hi haja denúncies mediambientals.

Investigació d'accidents, incidents o casos d'incompliment, inclosos els detectats en el seguiment: l'objectiu de la investigació ha de servir per a:

– Determinar les causes del fet i la repercussió ambiental i, si escau, les responsabilitats jurídiques i d'una altra mena del que ha succeït i les conseqüències, i, si és el cas, comunicar les conclusions a l'autoritat encarregada de l'aplicació de les disposicions reglamentàries.

– Mitigar i, si és possible, corregir les repercussions mediambientals del fet mitjançant l'establiment de les mesures apropiades, que hauran d'adoptar l'entitat explotadora i les autoritats.

– Determinar les mesures que han d'adoptar-se per a previndre nous accidents, incidents o incompliments.

– Aplicar, quan siga procedent, mesures executives o sancions.

– Vetlar perquè l'operador prenga les mesures de seguiment adequades.

La posada en marxa d'una planificació que incloga la realització d'inspeccions programades hauria de redundar en una reducció paral·lela de les inspeccions no prefixades relacionades amb la presentació de denúncies i amb l'aparició d'accidents o incidents, la qual cosa evidenciaria el caràcter preventiu de les inspeccions prefixades enfront del pal·liatiu de les inspeccions no prefixades.4.5. Recursos per a la inspecció

4.5.1 Dotació de recursos humans

El pla d'inspecció preveu un reforç de la labor inspectora duta a terme des de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, a manera de pla de xoc, i té implícits dos camps d'acció:D'una banda, l'establiment de mecanismes destinats a incrementar la col·laboració i l'establiment de mesures de cooperació amb altres unitats d'inspecció d'organismes amb competències en inspecció mediambiental en el territori de la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, acompanyant el reforç efectuat de personal (equip tècnic, jurídic i administratiu) que forma part del Servei d'Inspecció Mediambiental, amb el suport de l'equip tècnic de la resta de serveis de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, principalment el Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, el Servei de Residus i el Servei de Protecció de l'Atmosfera, que en l'actualitat estan dotats de majors efectius.

Es posarà en marxa un programa de col·laboració tècnica en l'execució de les visites programades in situ a les instal·lacions inspeccionades, la qual cosa permet una millora de l'eficiència de tots els recursos humans posats a la disposició de l'Administració amb aquesta comesa.4.5.2 Equipament per a la inspecció

Per a l'execució d'aquest pla d'inspecció es dotarà la inspecció ambiental d'equipament personal, mitjançant abillament adequat (d'hivern i d'estiu) i equips EPI adequats, tal com es requereix principalment per a inspeccionar instal·lacions ramaderes.

D'altra banda, es dotarà d'ordinadors portàtils tot el personal inspector i s'adquiriran càmeres fotogràfiques.5. PROGRAMES ANUALS

L'execució del pla d'inspecció ha de ser flexible als canvis, i ha d'adaptar-se als recursos disponibles i a l'experiència que s'adquireix mitjançant la implantació d'aquest, d'ací que l'instrument principal de la seua execució siga a través de programes anuals que el desenvolupen i de subprogrames amb objectius específics.

5.1. Programes anuals

Anualment s'aprovaran DOS PROGRAMES d'inspecció, amb els subprogrames que s'estimen convenients en cada cas:

– Programa d'inspecció per al control i prevenció de la contaminació

– Programa d'inspecció de trasllats transfronterers de residus

Cada un dels programes anuals s'elaborarà prenent com a referència els punts següents:

1. Introducció

2. Memòria d'actuacions

2.1. Resultats de les inspeccions dutes a terme en el programa de l'exercici anterior

3. Objectius del programa

3.1. Prioritats d'actuació:

Es fixaran els objectius i l'amplitud del programa anual establint el següent ordre de prioritat de les actuacions que cal programar:

– Inspeccions d'instal·lacions amb una autorització ambiental integrada, en aplicació de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.

– Inspeccions per trasllats transfronterers de residus, que podran dur-se a terme en el moment del trasllat, amb la cooperació amb els agents de duanes i serveis de la Guàrdia Civil competents, així com sobre els establiments, agents i negociants que intervenen en aquests trasllats.

– Inspeccions a abocadors de residus en aplicació del Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el depòsit en abocador.

– Inspeccions a empreses gestores de residus perillosos i no perillosos.

– Inspeccions a activitats no sotmeses a la Llei 6/2014, de 25 de juliol.

– Inspecció d'empreses no regularitzades.

3.2. Avaluació de riscos:

La programació anual de les inspeccions que cal dur a terme, tant de les instal·lacions assenyalades anteriorment com dels transports transfronterers que hi corresponga, s'adoptarà després de l'avaluació de riscos corresponent el desenvolupament de la qual es plasmarà en el programa corresponent, tenint en compte tant criteris d'impacte com criteris de comportament de l'operador per a fixar la freqüència de les inspeccions que cal dur a terme en cada un dels programes esmentats.

4. Recursos disponibles

5. Activitat inspectora

5.1. Inspeccions prefixades o programades, avaluació de riscos i indicació de qui ha de fer-ne l'execució. L'avaluació de riscos que s'ha de realitzar fixarà les inspeccions que cal dur a terme de manera programada en cada exercici.

5.2. Inspeccions no prefixades Es farà una previsió de les possibles necessitats d'actuació a conseqüència de successos, com ara l'ocurrència d'accidents i incidents, dissenyant els protocols d'actuació per a una intervenció eficaç. També podran dur-se a terme inspeccions no programades en virtut de denúncia, acordades d'ofici o en seguiment de comprovació d'esmena de deficiències.

5.3. Inspeccions documentals que començaran amb la selecció del sector que cal inspeccionar.

6. Actuacions per a la qualificació i la formació contínua de l'equip inspector

7. Actuacions per a la cooperació entre les diferents autoritats inspectores

8. Avaluació de les actuacions

8.1. Indicadors d'activitat

8.2. Indicadors de resultats

9. Sistemes de gestió de la informació5.2. Subprogrames

En virtut de la programació anual que s'aprove i derivada de la informació obtinguda en relació amb el resultat del programa dut a terme en l'exercici anterior, podran dissenyar-se subprogrames d'inspecció específics. L'abast d'aquests subprogrames es determinarà amb la coordinació que es considere necessària i d'acord amb les funcions dels diferents agents inspectors competents de la Comunitat Valenciana. A més, l'amplitud temporal de cada subprograma s'adoptarà en funció de l'objectiu que cal perseguir en cada cas i depenent dels recursos materials, humans, organitzatius i pressupostaris disponibles.En l'elaboració d'aquests subprogrames es tindrà en compte l'experiència adquirida després de la important activitat d'inspecció que desenvolupen els agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil, els funcionaris de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i els agents mediambientals, fonamentalment.

Com a resultat d'aquesta activitat inspectora, l'experiència ha demostrat que sorgeixen múltiples denúncies, el règim sancionador de les quals es canalitza a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. S'origina, així, l'obertura de múltiples diligències de comprovació de dades, emissió d'informes, i en alguns casos és necessari realitzar una nova visita d'inspecció, efectuar requeriments als denunciats, etc.; actuacions que podrien dur a terme els agents inspectors abans de formular la denúncia. D'aquesta manera, s'optimitzaria l'abast dels objectius últims d'aquest pla d'inspecció. A més, el nombre elevat de gestors i productors de residus existent fa necessari efectuar una planificació conjunta entre equips inspectors que garantisca l'efectivitat dels recursos posats a la disposició de la inspecció a la Comunitat Valenciana.És per això que aquest pla proposa l'establiment, en els programes d'inspecció successius, de vies de col·laboració entre equips inspectors per a dissenyar campanyes específiques, amb el conseqüent subprograma d'inspecció. Com a exemple es poden esmentar les campanyes de revisió de tallers d'automoció o de centres de descontaminació de vehicles, i campanyes de vigilància i control d'abocaments incontrolats de residus, entre d'altres. En tots els casos es programaran sessions per a l'elaboració conjunta d'aquests subprogrames i actuacions formatives dels diferents agents intervinents. Així mateix, es planificaran jornades de col·laboració, inspeccions conjuntes i tasques de cooperació en investigacions que cal dur a terme, destinades a optimitzar l'eficàcia de tots els recursos posats al servei de la labor inspectora.Aquestes campanyes, incorporades com a subprogrames específics, seran objecte d'inclusió en els programes anuals. Es fixen com a objectius estratègics dels subprogrames, d'una banda, el fet de garantir l'adequada recollida i el tractament dels residus i promoure la utilització de sistemes que conduïsquen a reciclar-los i reutilitzar-los. D'altra banda, evitar cremes i/o abocaments incontrolats de residus, tant si són perillosos com si no, dels quals sorgeixen multitud de denúncies, així com promoure els controls de compliment dels valors límit d'emissions atmosfèriques davant de l'augment de denúncies per mala qualitat de l'aire i la necessitat de fer front a aquesta contaminació en la situació d'emergència climàtica en què ens trobem.6. MILLORA CONTÍNUA I CREACIÓ DE CAPACITAT

Un dels objectius del pla d'inspecció és la promoció de la qualitat, competència tècnica i millora contínua. Per a fer-ho, hauran d'establir-se en els programes anuals els aspectes que s'indiquen a continuació:

6.1. Formació del personal d'inspecció

La formació contínua dels inspectors i del personal que realitze labors de seguiment en el Servei d'Inspecció Mediambiental resulta necessària per a aconseguir més eficàcia en les tasques d'inspecció. Són necessaris coneixements tècnics sobre processos i sistemes de depuració i reducció d'emissions de contaminants de l'activitat industrial, dominar l'aplicació de tota la normativa ambiental i estar familiaritzats amb les diferents tècniques o mètodes d'inspecció que faciliten unes relacions adequades amb les empreses.

Per a fer-ho, al llarg dels programes anuals que desenvolupen aquest pla d'inspecció es posaran en marxa activitats formatives que permeten millorar la capacitat tècnica de l'equip inspector. Mereix un esment especial la formació dels nous inspectors i inspectores que s'han incorporat o s'incorporen al Servei d'Inspecció Mediambiental durant l'execució del Pla d'inspecció. Aquest personal ha de rebre formació teoricopràctica que incloga la participació en la realització d'inspeccions dirigides per un inspector o una inspectora sènior, amb la finalitat que resulte suficientment capacitat per a l'exercici de la inspecció ambiental.Es preveu la realització d'activitats formatives del personal de suport, en matèries específiques per a un millor coneixement de les instal·lacions que cal inspeccionar, i en prevenció de riscos laborals d'acord amb les necessitats de les inspeccions programades (treballs en altura, amb atmosferes contaminants, etc.).

Així mateix, es requerirà incrementar la formació en matèries com la protecció de dades, transparència, responsabilitat penal de l'activitat inspectora, o responsabilitats mediambientals de les mercantils.L'activitat formativa podrà ampliar-se als agents mediambientals, agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil, policies i funcionaris de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, sempre segons el que han planificat els programes i subprogrames anuals. Aquesta formació es dissenyarà específicament per a abordar els sectors concrets sobre els quals se sol·licitarà que hi col·laboren. Es tracta d'una formació teoricopràctica, en la qual, entre altres eines, se'ls facilitaran check-list específics per a cada tipus d'inspecció, a fi de garantir qualitat i homogeneïtat en la informació recollida que posteriorment transmeten al Servei d'Inspecció Mediambiental.Així mateix, podran realitzar-se jornades de treball amb les entitats col·laboradores de l'Administració incloses en l'abast del pla per a donar a conéixer instruccions tècniques que hauran de posar en pràctica a l'hora de comprovar el compliment de la normativa i de les condicions imposades en les autoritzacions ambientals autonòmiques.6.2. Activitats d'intercanvi d'informació entre equips inspectorsEl Servei d'Inspecció Mediambiental adscrit a la Subdirecció General de Qualitat i Educació Ambiental participa en la Xarxa d'Inspecció Ambiental (REDIA), instrument per a la cooperació i l'intercanvi d'experiència entre els responsables de les inspeccions ambientals de les administracions públiques, comunitats autònomes i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

A través de REDIA es coneix la informació que es pot compartir amb la xarxa d'autoritats ambientals d'inspecció de l'espai econòmic europeu (IMPEL), que inclou els estats membres i alguns altres que no formen part de la Unió Europea, a través d'altres comunitats autònomes que intervenen en aquesta.

Aquestes xarxes desenvolupen projectes molt relacionats amb la planificació i l'execució de les inspeccions, que s'aproven en sessions plenàries. En aquests habitualment es realitza una primera fase de comparació entre els diferents òrgans participants sobre com es realitzen les funcions en els diferents serveis i seccions d'inspecció, a fi d'identificar bones pràctiques que puguen servir com a referència per a la resta d'autoritats. Amb això s'aconsegueix, d'alguna manera, harmonitzar i homogeneïtzar els criteris d'inspecció, tant a escala de comunitats autònomes com d'estats membres.

La participació en aquests projectes ofereix la possibilitat d'intervindre en les decisions que s'adopten, a escala estatal directament i a través d'altres comunitats autònomes, de manera indirecta, a escala europea, sobre la regulació i execució de la inspecció en matèria mediambiental. Aquestes actuacions faciliten l'optimització dels recursos i l'actuació de manera proporcionada en cada situació.7. AVALUACIÓ DEL PLA D'INSPECCIÓ

Es considera necessari comptar amb indicadors que faciliten informació a partir de la qual siga possible avaluar o mesurar d'alguna manera en quin grau es van aconseguir els fins últims que estableix el pla, tenint en compte que l'última raó de ser d'aquest pla d'inspecció i, fins i tot, de la mateixa existència de la inspecció ambiental és garantir la consecució del màxim grau possible de qualitat ambiental a la Comunitat Valenciana, per a garantir la sostenibilitat del nostre desenvolupament econòmic.

Per a aquesta avaluació hem d'establir indicadors a partir dels quals es puguen mesurar els progressos aconseguits amb aquest objectiu. Resulta clar que l'ús d'indicadors, com ara el nombre d'inspeccions efectuades en relació amb el nombre d'inspectors disponibles o els temps d'execució o altres similars, podran utilitzar-se per a l'avaluació dels programes d'inspecció anuals, com a indicatius de l'eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos disponibles.

Ara bé, per a assegurar el grau de qualitat ambiental aconseguit a la Comunitat Valenciana es necessitaria disposar d'informació precisa per a tot el territori sobre cada un dels múltiples vectors que en conjunt constitueixen la qualitat ambiental, com l'aigua, l'aire, el sòl, la flora i fauna… Aquesta anàlisi seria una tasca àrdua i inabastable que escapa al desenvolupament d'un pla d'inspecció, per la qual cosa s'han de definir indicadors sobre els quals la inspecció sí que puga obtindre dades perquè representen fets o circumstàncies que influiran directament sobre la protecció ambiental i, en conseqüència, sobre els objectius de qualitat ambiental perseguits.7.1. Memòria anual

El seguiment i l'avaluació d'aquest pla i dels programes que el desenvolupen es realitzarà mitjançant una memòria anual, que serà el principal mitjà per a avaluar el grau de compliment de la normativa ambiental i l'eficàcia de les inspeccions realitzades mitjançant l'elaboració de determinades ràtios a partir de les inspeccions ambientals realitzades en el període corresponent a cada un dels programes anuals d'inspecció. Per tant, aquesta memòria constituirà el mitjà per a la millora contínua i la creació de capacitat que s'ha de desenvolupar durant l'any.Aquesta memòria anual es publicarà en el programa d'inspecció mediambiental corresponent a l'any següent al del programa al qual fan referència i s'hi tindran en compte les dades obtingudes en les inspeccions mediambientals realitzades.

Les conclusions permetran conéixer si s'han aconseguit complir els objectius dels programes anuals, tant qualitatius com quantitatius, i detectar els problemes que s'hagen presentat durant el desenvolupament, amb l'únic objectiu de millorar l'actuació inspectora en el futur.

7.2. Indicadors

En la memòria anual corresponent a cada un dels programes anuals es realitzarà l'estudi de dos tipus generals d'indicadors:

7.2.1 Indicadors d'activitat

Proporcionen informació sobre el grau d'execució del programa anual corresponent i l'evolució temporal d'aquest.

Ajuden a revisar l'eficàcia. Aquests indicadors sintetitzen la informació sobre el nombre d'inspeccions, el temps per a realitzar les inspeccions i les desviacions del nombre d'inspeccions programades. També han d'avaluar els resultats que ens permeten valorar els beneficis i l'eficiència de la intervenció administrativa. Per a fer-ho, s'empraran els indicadors d'activitat següents:

1. Nombre d'inspeccions ambientals realitzades.

2. Percentatge d'actuacions dutes a terme en relació amb el que s'ha programat.

3. Nombre de fitxes d'avaluació de riscos realitzades.

7.2.2 Indicadors de resultats

Al seu torn, es poden dividir en els dos subgrups de compliment de normativa i millores mediambientals. La influència de la inspecció en l'increment de compliment de les diferents àrees de normativa i la reducció del risc potencial que comporta poden ser, en certa manera, més senzilles de quantificar que els indicadors orientats a avaluar les millores mediambientals.

Per a avaluar els resultats obtinguts després de la realització de les inspeccions mediambientals s'empraran els indicadors de resultats següents:

1. Compliment de la normativa: nombre de desviacions de la normativa que implique la iniciació d'un procediment sancionador.

2. Millores mediambientals: nombre de propostes de millores mediambientals en relació amb les activitats inspeccionades.

3. Mesures correctores: nombre de sol·licituds de mesures correctores que no impliquen la iniciació d'un procediment sancionador.7.3. Pla de qualitat

El desenvolupament de les competències i les activitats corresponents a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental estaran subjectes a un sistema de qualitat, de conformitat amb el que disposa el Decret 62/2010, de 16 d'abril, del Consell, pel qual s'estableixen els instruments generals del sistema per a la modernització i millora de la qualitat dels serveis públics dels ens, organismes i entitats del sector públic dependents de la Generalitat.7.4. Revisió del Pla d'inspecció

Aquest pla d'inspecció ambiental té una vigència de 5 anys (2022-2026). En tot cas, aquest serà objecte de revisió en 2024 a fi d'analitzar-ne l'evolució i possibles desviacions de les previsions inicials i, en aquest cas, es proposaran les mesures correctores que siguen necessàries o, si escau, es procedirà a la revisió íntegra del pla.

Mapa web