Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives a l'avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com a l'avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional per al curs 2021-2022. [2022/3449]

(DOGV núm. 9325 de 26.04.2022) Ref. Base de dades 003445/2022
La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), té la finalitat d'establir un ordenament legal renovat que augmente les oportunitats educatives i formatives de tota la població, que contribuïsca a la millora dels resultats educatius de l'alumnat, i satisfaça la demanda generalitzada en la societat espanyola d'una educació de qualitat per a totes les persones.

Aquesta nova llei modifica significativament la regulació de l'avaluació, la promoció i la titulació en les etapes que integren l'educació obligatòria i el Batxillerat, basant-la principalment en la consecució dels objectius i en l'adquisició de les competències que s'estimen necessaris per a la formació de l'alumnat a cada moment.

En el calendari d'implantació que recull la seua disposició final cinquena, la nova llei preveu la incorporació de les modificacions previstes en diferents fases, combinant la conveniència de no ajornar més del necessari la renovació del sistema amb la necessitat que les administracions disposen de temps per a la regulació d'aquells aspectes que exigeixen una preparació més laboriosa. D'acord amb aquest calendari, les modificacions introduïdes en l'avaluació i condicions de promoció de les diferents etapes educatives, així com les relatives a les condicions de titulació d'Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic i Batxillerat, s'implantaran a l'inici del curs següent a l'entrada en vigor de la llei.

Per tot açò, el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha publicat el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l'avaluació i la promoció en l'Educació Primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional (BOE 275, 17.11.2021). Cal assenyalar que aquest reial decret té caràcter de norma bàsica, l'aplicació del qual s'ha d'implementar en aquest curs acadèmic 2021-2022.Aquestes instruccions tenen la finalitat d'adaptar la normativa de l'àmbit del sistema educatiu valencià al que estableix el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre; tot això, amb el propòsit de facilitar als centres educatius l'organització de les seues tasques relacionades amb l'avaluació final i promoció en l'Educació Primària, així com l'avaluació final, promoció i titulació en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

De conformitat amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (DOGV 8572, 17.06.2019), i el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (DOGV 8576, 21.06.2019), resolc:Apartat únic

Aprovar les instruccions incloses en l'annex únic, a les quals hauran d'ajustar-se l'avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com l'avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional per al curs 2021-2022.

València, 20 d'abril de 2022.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

ANNEX ÚNIC

Instruccions relatives a l'avaluació final i la promoció

en Educació Primària, així com a l'avaluació final, la promoció

i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes

i en la Formació Professional per al curs 2021-2022Índex

1. Instruccions generals

1.1. Objecte

1.2. Àmbit d'aplicació

1.3. Referents de l'avaluació

1.4. Dret de l'alumnat a una avaluació objectiva

1.5. Participació i dret a la informació de mares, pares o tutors o tutores legals

1.6. Atenció a les diferències individuals en l'avaluació

2. Directrius específiques per a l'etapa d'Educació Primària

2.1. Avaluació

2.2. Documents oficials d'avaluació

2.2.1. Documents oficials d'avaluació

2.2.2. Informe individualitzat sobre el grau d'adquisició de les competències

2.2.3. Informe final d'etapa

2.3. Promoció

3. Directrius específiques per a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

3.1. Avaluació

3.2. Documents oficials d'avaluació

3.2.1. Documents oficials d'avaluació

3.2.2. Consell orientador

3.3. Promoció

3.4. Requisits d'accés al programa de diversificació curricular de 3r curs de l'ESO, al programa de reforç de 4t curs de l'ESO i al programa d'aula compartida de l'ESO per al curs 2022-2023

3.4.1. Requisits d'accés al programa de diversificació curricular de 3r curs de l'ESO per al curs 2022-2023

3.4.2. Requisits d'accés al programa de reforç de 4t curs de l'ESO per al curs 2022-2023

3.4.3. Requisits d'accés al programa d'aula compartida de l'ESO (PAC) per al curs 2022-2023

3.5. Incorporació a un cicle formatiu de grau bàsic

3.6. Títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria

4. Directrius específiques per als cicles de Formació Professional Bàsica

4.1. Avaluació

4.2. Obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria

5. Directrius específiques per al Batxillerat

5.1. Avaluació

5.2. Documents oficials d'avaluació

5.3. Promoció

5.4. Títol de Batxiller

5.5. Obtenció del títol de Batxiller per a l'alumnat que es troba en possessió del títol de tècnic o tècnica de Formació Professional o d'Arts Plàstiques i Disseny

5.6. Obtenció del títol de Batxiller per a l'alumnat que es troba en possessió del títol de tècnic o tècnica superior de Formació Professional

5.7. Obtenció del títol de Batxiller per a l'alumnat que es troba en possessió del títol de tècnic o tècnica d'ensenyaments professionals de Música o Dansa o que cursa simultàniament Batxillerat i ensenyaments professionals de Música o Dansa

6. Directrius específiques per a la Formació Professional

7. Directrius Educació de Persones Adultes

7.1. Formació bàsica de les persones adultes

7.1.1. Avaluació

7.1.2. Documents oficials d'avaluació

7.1.3. Títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria

7.2. Proves lliures per a l'obtenció dels títols de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller

7.2.1. Proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria

7.2.2. Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxiller

8. Directrius relatives a la derogació normativa1. Instruccions generals

1.1. Objecte

L'adopció de les instruccions contingudes en aquesta resolució s'efectua a conseqüència de l'aplicació del que estableix el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l'avaluació i la promoció en l'Educació Primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional (BOE 275, 17.11.2021), que té caràcter de norma bàsica.

1.2. Àmbit d'aplicació

El que es recull en aquesta resolució serà aplicable durant el curs 2021-2022 per a tots els cursos que impartisquen Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes que conduïsquen a l'obtenció dels títols de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria, de Batxiller i dels títols que corresponguen de Formació Professional en el sistema educatiu valencià.1.3. Referents de l'avaluació

1. L'avaluació en Educació Primària ha de dur-se a terme prenent com a referents els diferents elements del currículum que es recullen en el Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Primària (BOE 52, 01.03.2014), tenint en compte que, en tot cas, els estàndards d'aprenentatge avaluables que figuren en aquest reial decret tenen caràcter merament orientatiu.2. Tant en Educació Secundària Obligatòria com en Batxillerat:a) Els referents per a l'avaluació de les matèries troncals i específiques han de ser els diferents elements que es recullen en els annexos I i II del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat (BOE 3, 03.01.2015).

b) Els referents per a l'avaluació de les matèries del bloc d'assignatures de lliure configuració autonòmica han de ser els elements que figuren en l'annex III del Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOGV 7544, 10.06.2015), modificat pel Decret 51/2018, de 27 d'abril.c) En tot cas, cal tindre en compte que els estàndards d'aprenentatge avaluables que figuren en aquests annexos tenen caràcter merament orientatiu.

d) Els referents per a l'adopció de decisions de promoció de l'alumnat d'un curs de l'etapa al següent han de ser els criteris d'avaluació de la matèria i curs corresponent, segons figuren en els annexos I, II i III del Decret 87/2015, de 5 de juny, així com la concreció que realitze cada centre educatiu en les seues programacions didàctiques.3. En el cas de l'alumnat amb necessitats educatives especials, els referents de l'avaluació durant l'educació bàsica han de ser els inclosos en les adaptacions corresponents del currículum, sense que aquest fet puga impedir-li la promoció al curs o etapa següent, o l'obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria. Per a aquest alumnat estarà vigent el que estableix tant el Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es despleguen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià (DOGV 8356, 07.08.2018), com l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià (DOGV 8540, 03.05.2019).

4. Els referents per a l'avaluació de la formació bàsica de les persones adultes s'han d'ajustar al que estableix el Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, i pel que fa als mòduls optatius dels dos nivells del cicle II de la formació bàsica de les persones adultes, al que despleguen els annexos I, II i III del Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, modificat pel Decret 51/2018, de 27 d'abril. En tot cas, cal tindre en compte que els estàndards d'aprenentatge avaluables que figuren en l'annex III tenen caràcter merament orientatiu.

1.4. Dret de l'alumnat a una avaluació objectiva

Pel que fa al dret de l'alumnat a una avaluació objectiva, al dret que la seua dedicació, esforç i rendiment siguen valorats i reconeguts amb objectivitat, a conéixer el procediment per a la reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions sobre promoció, així com a conéixer les actuacions prèvies referents a la sol·licitud d'aclariments i revisions que fomenten un marc de col·laboració i entesa mútua entre el professorat i l'alumnat i els seus representants legals, cal ajustar-se al que s'estableix en l'Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga (DOGV 6680, 28.12.2011).

1.5. Participació i dret a la informació de mares, pares o tutors o tutores legals

Quan l'alumnat siga menor d'edat, les mares, pares o tutors o tutores legals han de participar i donar suport a l'evolució del seu procés educatiu i col·laborar en les mesures de suport o reforç que adopten els centres per a facilitar el seu progrés. Han de tindre, a més, dret a conéixer les decisions relatives a la seua avaluació i promoció, així com a l'accés als documents oficials d'avaluació i a les proves i documents de les avaluacions que es realitzen als seus fills o tutelats, sense perjudici del respecte a les garanties establides en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE 294, 06.12.2018), i resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els centres docents, especialment els equips directius i les tutories, han d'establir els mitjans necessaris per a facilitar aquesta participació i el dret a rebre la informació en format accessible, tot ajustant-se a les característiques i necessitats de cada família.1.6. Atenció a les diferències individuals en l'avaluació

1. En el marc normatiu que descriu el Decret 104/2018, de 27 de juliol, i en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, s'estableixen les mesures més adequades perquè les condicions de realització dels processos associats a l'avaluació s'adapten a les circumstàncies de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Aquestes adaptacions en cap cas es tindran en compte per a minorar les qualificacions obtingudes.2. Igualment, s'ha de promoure l'ús generalitzat d'instruments d'avaluació variats, diversos i adaptats a les diferents situacions d'aprenentatge, que permeten la valoració objectiva de tot l'alumnat.

3. S'han d'establir mesures de flexibilització i alternatives metodològiques en l'ensenyament i avaluació de la llengua estrangera per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, especialment per a aquell que presente dificultats en la comprensió i expressió.

4. Quan les circumstàncies personals de l'alumne o alumna amb necessitats educatives especials ho aconsellen per a la consecució dels objectius de l'ensenyament bàsic, aquest alumnat podrà romandre, de forma excepcional, un any més en l'ensenyament bàsic, d'acord amb el procediment que preveu l'article 34 de l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril.Així mateix, podrà flexibilitzar-se la durada de l'etapa per a l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, d'acord amb el que preveu l'article 37 de l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril.2. Directrius específiques per a l'etapa d'Educació Primària

2.1. Avaluació

D'acord amb el que estableix l'article 8 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat s'ha de realitzar d'acord amb el que s'estableix a continuació:

a) L'avaluació de l'alumnat ha de ser contínua i global i ha de tindre en compte el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge i, en cas que en tinga, el pla d'actuació personalitzat.

b) En el context d'aquest procés d'avaluació contínua, quan el progrés d'un alumne o alumna no siga l'adequat, s'han d'establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures han d'adoptar-se tan prompte com es detecten les dificultats, amb especial seguiment a la situació de l'alumnat amb necessitats educatives especials, i han d'estar dirigides a garantir l'adquisició dels aprenentatges imprescindibles per a continuar el procés educatiu, amb els suports que cadascun necessite.c) L'avaluació de l'alumnat escolaritzat en les unitats específiques ha de prendre com a referent les adaptacions curriculars realitzades.

d) Els centres educatius podran elaborar programes de reforç o d'enriquiment curricular que permeten millorar el nivell competencial de l'alumnat que ho requerisca.

e) El professorat ha d'avaluar tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament i la mateixa pràctica docent.

f) Amb independència del seguiment realitzat al llarg del curs, l'equip docent ha de dur a terme l'avaluació final de l'alumnat de manera col·legiada en una única sessió que ha de realitzar-se en finalitzar el curs escolar.2.2. Documents oficials d'avaluació

2.2.1. Documents oficials d'avaluació

Sobre la base de la disposició transitòria quarta del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, cal tindre en compte que:

a) Les actes d'avaluació dels diferents cursos d'Educació Primària s'han de tancar al final del període lectiu ordinari de forma col·legiada.b) Igualment, en l'historial acadèmic d'Educació Primària s'han de consignar els resultats de l'avaluació que ha de realitzar-se en finalitzar el curs.

2.2.2. Informe individualitzat sobre el grau d'adquisició de les competències

Sobre la base del que estableix l'article 9, apartat 4, del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, els tutors de 2n i 4t han d'emetre en finalitzar el curs un informe sobre el grau d'adquisició de les competències de cada alumne o alumna, en el qual han d'indicar, si escau, les mesures de reforç que s'han de contemplar en el cicle següent. Aquest informe s'ha de realitzar d'acord amb els termes establits en els documents adjunts número 1 i 2.

2.2.3. Informe final d'etapa

Sobre la base del que estableix l'article 9, apartat 5, del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, i amb la finalitat de garantir la continuïtat del procés de formació de l'alumnat, cada alumne o alumna ha de disposar en finalitzar l'etapa d'un informe elaborat pel tutor o tutora sobre l'evolució i el grau d'adquisició de les competències desenvolupades, d'acord amb els termes establits en el document adjunt número 3.En el cas d'alumnat amb necessitats educatives especials, l'informe ha de reflectir els suports i les mesures de resposta educativa per a la inclusió i la seua necessitat de continuïtat en l'etapa escolar següent, d'acord amb el que disposa l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, i les normes que la despleguen.

2.3. Promoció

Sobre la base del que estableix l'article 9 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, cal tindre en compte el següent:

1. L'equip docent ha d'adoptar les decisions corresponents sobre la promoció de l'alumnat de manera col·legiada, prenent especialment en consideració la informació i el criteri del tutor o la tutora. En qualsevol cas, les decisions sobre la promoció s'han d'adoptar només en finalitzar els cursos 2n, 4t i 6é.

2. L'alumnat ha de rebre els suports necessaris per a recuperar els aprenentatges que no haguera aconseguit el curs anterior.

3. Si en algun cas, i després d'haver aplicat les mesures ordinàries suficients, adequades i personalitzades per a atendre el desfasament curricular o les dificultats d'aprenentatge de l'alumne o l'alumna, l'equip docent considera que la permanència un any més en el mateix curs és la mesura més adequada per a afavorir-ne el desenvolupament, l'esmentat equip ha d'organitzar un pla específic de reforç perquè, durant aquest curs, puga aconseguir el grau d'adquisició de les competències corresponents. Aquesta decisió només es podrà adoptar una vegada durant l'etapa i tindrà, en tot cas, caràcter excepcional.3. Directrius específiques per a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

3.1. Avaluació

D'acord amb el que estableix l'article 10 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat s'ha de realitzar d'acord amb el següent:

a. L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria ha de ser contínua, formativa i integradora, i ha de tindre en compte les adequacions i personalitzacions realitzades amb l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i, en cas que en tinga, el pla d'actuació personalitzat.

b. En el procés d'avaluació contínua, quan el progrés d'un alumne o una alumna no siga l'adequat, s'han d'establir mesures de reforç educatiu i s'han d'adequar les condicions per afavorir-ne el progrés. Aquestes mesures s'han d'adoptar en qualsevol moment del curs, tan prompte com es detecten les dificultats, amb seguiment especial a la situació de l'alumnat amb necessitats educatives especials, i han d'estar dirigides a garantir l'adquisició de les competències imprescindibles per a continuar el procés educatiu, amb els suports que cadascun necessite.c. El caràcter integrador de l'avaluació no ha d'impedir que el professorat realitze de manera diferenciada l'avaluació de cada matèria o àmbit d'acord amb els seus criteris d'avaluació. Pel que fa a la qualificació (el resultat acadèmic que apareix en l'expedient) de cadascuna de les matèries que integren els àmbits, s'ha de consignar per separat.d. En l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat han de considerar-se com a referents últims, des de totes i cadascuna de les matèries o àmbits, la consecució dels objectius establits per a l'etapa i el desenvolupament de les competències corresponents.

e. Per a l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat que curse un programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) o un programa de reforç de 4t curs (PR4), cal prendre com a referència els criteris d'avaluació establits per al programa cursat.

f. Per a l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat que curse matèries que han sigut objecte d'adaptació curricular individual significativa, s'han de prendre com a referència els criteris d'avaluació establits dins de l'adaptació curricular corresponent. Els resultats de l'avaluació d'aquestes matèries s'han d'expressar en els mateixos termes i amb les mateixes escales que la normativa vigent estableix per a la resta de l'alumnat i s'han de consignar en les actes i en l'expedient acadèmic amb l'expressió «ACIS».

g. El professorat ha d'avaluar tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament i la mateixa pràctica docent.

h. Cal promoure l'ús generalitzat d'instruments d'avaluació variats, diversos i adaptats a les diferents situacions d'aprenentatge que permeten la valoració objectiva de tot l'alumnat, garantint, així mateix, que les condicions de realització dels processos associats a l'avaluació s'adapten a les necessitats de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

i. L'equip docent ha d'estar constituït en cada cas pel professorat de l'estudiantat, coordinat pel tutor o tutora, i ha de dur a terme l'avaluació final de l'alumnat de manera col·legiada en una única sessió que ha de celebrar-se en finalitzar el curs escolar.3.2. Documents oficials d'avaluació

3.2.1. Documents oficials d'avaluació

D'acord amb la disposició transitòria quarta del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, cal tindre en compte que:

a) Les actes d'avaluació dels diferents cursos d'Educació Secundària Obligatòria s'han de tancar al final del període lectiu ordinari de forma col·legiada. En el cas de l'alumnat que curse simultàniament Educació Secundària Obligatòria i ensenyaments artístics professionals de Música o Dansa, i propose convalidar alguna matèria de l'ensenyament general amb altra d'ensenyaments de règim especial (sempre que estiga recollida a la normativa vigent), les actes d'avaluació esmentades han de recollir aquesta circumstància indicant les matèries pendents de convalidació.

b) En l'historial acadèmic d'Educació Secundària s'han de consignar els resultats de l'avaluació que ha de celebrar-se en finalitzar el curs, sense distinció de convocatòries.3.2.2 Consell orientador

D'acord amb l'article 12 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, el consell orientador s'ha d'ajustar al que s'estableix a continuació:

a) En finalitzar el 2n curs, el tutor o tutora ha de lliurar als pares, mares o tutors o tutores legals de cada alumne o alumna un consell orientador, d'acord amb els termes establits al document adjunt número 4. Aquest consell ha d'incloure un informe sobre el grau d'assoliment dels objectius i d'adquisició de les competències corresponents, així com una proposta a pares, mares o tutors o tutores legals o, si és el cas, a l'alumne o alumna, de l'opció que es considera més adequada per a continuar la seua formació, que pot incloure la incorporació a un programa de diversificació curricular o a un cicle formatiu de grau bàsic.b) Igualment, l'alumnat de 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria, o si és el cas, en concloure la seua escolarització, ha de rebre un consell orientador individualitzat que incloga una proposta sobre l'opció o opcions acadèmiques, formatives o professionals que es consideren més convenients, d'acord amb els termes establits en el document adjunt número 5. Aquest consell orientador té per objecte que tot l'alumnat trobe una opció adequada per al seu futur formatiu.c) Quan l'equip docent considere que un alumne o alumna en acabar 3r curs puga continuar la seua formació en un cicle formatiu de grau bàsic, s'ha d'elaborar aquesta proposta mitjançant un consell orientador que s'ha d'emetre amb aquesta única finalitat d'acord amb els termes establits en el document adjunt número 6. Aquest document s'ha de lliurar als pares, mares o tutors o tutores legals en finalitzar el curs acadèmic i dins dels terminis que li permeten la participació en el procés de sol·licitud dels cicles de formació professional.

3.3. Promoció

D'acord amb el que estableix l'article 11 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, la promoció de l'alumnat s'ha de realitzar segons el que s'estableix a continuació:

a. L'alumne o l'alumna ha de promocionar de curs quan l'equip docent considere que la naturalesa de les matèries no superades li permet seguir amb èxit el curs següent i s'estime que té expectatives favorables de recuperació i que aquesta promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica. En tot cas, promocionarà qui haja superat les matèries o àmbits cursats o tinga avaluació negativa en una o dues matèries.b. Quan un alumne o una alumna tinga més de dues matèries no superades, les decisions sobre la seua promoció d'un curs a un altre seran adoptades, de manera col·legiada, per l'equip docent, atenent la consecució dels objectius, el grau d'adquisició de les competències establides i la valoració de les mesures que afavorisquen el progrés de l'alumne o l'alumna. Aquestes decisions s'adoptaran per majoria simple i, en cas d'empat, caldrà considerar el vot de qualitat del tutor o tutora del curs.

c. L'alumne o l'alumna que promocione sense haver superat totes les matèries o àmbits ha de seguir els plans de reforç que establisca l'equip docent, que ha de revisar periòdicament l'aplicació personalitzada d'aquests en diferents moments del curs acadèmic i, en tot cas, en finalitzar aquest.

Aquest alumnat ha de superar les avaluacions corresponents a aquests plans, que no necessàriament ha de consistir en una prova final. Aquesta circumstància ha de ser tinguda en compte als efectes de promoció i titulació previstos en els apartats anteriors.

d. La permanència en el mateix curs s'ha de considerar una mesura de caràcter excepcional que només cal adoptar després d'haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per a solucionar les dificultats d'aprenentatge de l'alumne o l'alumna. En tot cas, l'alumne o l'alumna podrà romandre en el mateix curs una única vegada i dues vegades com a màxim al llarg de l'ensenyament obligatori. És a dir, el nombre màxim de repeticions entre l'etapa d'Educació Primària i l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria és de dos.

e. De manera excepcional es podrà romandre un segon any en el 4t curs, encara que s'haja esgotat el màxim de permanència, sempre que l'equip docent considere que aquesta mesura afavoreix l'adquisició de les competències establides per a l'etapa. En aquest cas es podrà prolongar un any el límit d'edat al qual es refereix l'article 4.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

f. En tot cas, la permanència en el mateix curs s'ha de planificar de manera que les condicions curriculars i l'ensenyament s'adapten a les necessitats de l'alumnat i estiguen orientades a la superació de les dificultats detectades, així com a l'avanç i aprofundiment en els aprenentatges ja adquirits. Aquestes condicions s'han de recollir en un pla específic personalitzat amb les mesures que es consideren adequades per a aquest alumnat. Entre altres mesures, l'alumnat que romanga en el mateix curs ha de matricular-se de la matèria optativa Taller de Reforç.3.4. Requisits d'accés al programa de diversificació curricular de 3r curs de l'ESO, al programa de reforç de 4t curs de l'ESO i al programa d'aula compartida de l'ESO per al curs 2022-2023

3.4.1. Requisits d'accés al programa de diversificació curricular de 3r curs de l'ESO per al curs 2022-2023

a. Els programes de diversificació curricular estan orientats a la consecució del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria per part dels qui presenten dificultats rellevants d'aprenentatge després d'haver rebut, si és el cas, mesures de suport en el 1r o 2n curs d'aquesta etapa, o als qui aquesta mesura d'atenció a la diversitat els siga favorable per a l'obtenció del títol.

b. Els equips docents podran proposar que, en el curs 2022-2023, s'incorporen a un programa de diversificació curricular de 3r curs d'Educació Secundària Obligatòria aquells alumnes que es considere que necessiten una metodologia específica associada a una organització del currículum diferent de l'establida amb caràcter general per a aconseguir els objectius de l'etapa i les competències corresponents i que, a més, es troben en alguna de les situacions següents:b.1. Que finalitzen en 2021-2022 el 2n curs d'Educació Secundària Obligatòria i complisquen alguna de les opcions següents:

b.1.1. Que no estiguen en condicions de promocionar a 3r curs i l'equip docent considere que la permanència un any més en el mateix curs no suposarà un benefici en la seua evolució acadèmica.

b.1.2. Que no estiguen en condicions de promocionar a 3r i s'hagen incorporat tardanament a l'etapa.

b.2. Que finalitzen en 2021-2022 el 3r curs d'Educació Secundària Obligatòria i complisquen alguna de les opcions següents:

b.2.1. Que no estiguen en condicions de promocionar al curs següent.

b.2.2. Que hagen cursat un programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment i no estiguen en condicions de promocionar al 4t curs, sempre que la incorporació al programa els permeta obtindre el títol dins dels límits d'edat establits en l'article 4.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, tenint en compte així mateix la prolongació excepcional de la permanència en l'etapa que preveu la mateixa llei en l'article 28.5.En tots aquests casos, la incorporació a aquests programes requereix, a més de l'avaluació acadèmica, un informe d'idoneïtat de la mesura, d'acord amb els termes establits en el document adjunt número 7, que cal realitzar una vegada oït el mateix alumne o alumna, i que ha de comptar amb la conformitat de les mares, pares, o tutors o tutores legals.Aquest informe ha de ser signat per la família i pel tutor o tutora, i ha de quedar registrat en l'expedient de l'alumne o alumna.3.4.2. Requisits d'accés al programa de reforç de 4t curs de l'ESO per al curs 2022-2023

a. El programa de reforç de 4t curs PR4 està orientat a l'alumnat que presente dificultats generalitzades d'aprenentatge no atribuïbles a la falta d'estudi o d'esforç i mostre interés, motivació i expectatives d'obtindre el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria.

b. Per a l'alumnat que en 2021-2022 haguera cursat el 3r curs d'Educació Secundària Obligatòria en un programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment, i estiga en condicions de promocionar a 4t curs, podrà incorporar-se de manera automàtica al programa de reforç PR4 en el curs 2022-2023. La incorporació a aquest programa no requerirà avaluació sociopsicopedagògica.

c. Excepcionalment, podrà incorporar-se l'alumnat que presente dificultats generalitzades d'aprenentatge no atribuïbles a la falta d'estudi o d'esforç i mostre interés, motivació i expectatives d'obtindre el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria i haja cursat dues vegades 3r d'ESO o una vegada 4t d'ESO.3.4.3. Requisits d'accés al programa d'aula compartida de l'ESO (PAC) per al curs 2022-2023

a. El programa d'aula compartida s'adreça a l'alumnat en risc d'exclusió social que presenta conductes disruptives, dificultats d'adaptació al medi escolar i tendència a l'absentisme escolar crònic o a l'abandonament escolar.

b. Podrà incorporar-se al PAC l'alumnat de primer cicle d'ESO que:b.1. Presente risc d'exclusió social i dificultats d'adaptació al medi escolar i a l'entorn educatiu.

b.2. Haja cursat almenys un curs del primer cicle d'ESO.

b.3. Tinga tendència a l'abandonament i a l'absentisme escolar crònic o molt accentuat.

b.4. Tinga escasses expectatives d'obtindre el títol de graduat o graduada en ESO.

b.5. Mostre intenció d'integrar-se al món laboral.

b.6. Tinga entre 14 i 16 anys, o els complisca dins de l'any natural en què s'incorpore al programa.

c. Amb anterioritat a la incorporació de l'alumnat al programa, el centre ha d'haver aplicat altres mesures d'atenció a la diversitat.3.5. Incorporació a un cicle formatiu de grau bàsic

Els equips docents podran proposar que, en el curs 2022-2023, s'incorporen al 1r curs d'un cicle formatiu de grau bàsic aquells alumnes el perfil acadèmic i vocacional dels quals ho aconselle, sempre que complisquen els requisits següents:

a. Que tinguen complits quinze anys, o els complisquen durant l'any natural en curs.

b. Que hagen cursat el 3r curs d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el 2n curs.3.6. Títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria

a. Obtindrà el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria l'alumne o l'alumna que, en acabar l'Educació Secundària Obligatòria, segons el parer de l'equip docent, haja assolit les competències establides i aconseguit els objectius de l'etapa, sense perjudici del que s'estableix en l'article 3.3 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, i en l'apartat 1.3.3 d'aquestes instruccions sobre els referents de l'avaluació en el cas de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

b. Les decisions sobre l'obtenció del títol han de ser adoptades de manera col·legiada per l'equip docent de l'alumne o l'alumna. Aquestes decisions s'han d'adoptar per majoria simple i en cas d'empat cal considerar el vot de qualitat del tutor o tutora del curs.

c. El títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria és únic i s'ha d'expedir sense qualificació.

d. En qualsevol cas, tot l'alumnat ha de rebre, en concloure l'escolarització en l'Educació Secundària Obligatòria, una certificació oficial, d'acord amb els termes establits en el document adjunt número 8, en el qual ha de constar el nombre d'anys cursats i el nivell d'adquisició de les competències de l'etapa.

e. L'alumne o l'alumna que, una vegada finalitzat el procés d'avaluació de 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria, no haja obtingut el títol, i haja superat els límits d'edat establits en l'article 4.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, tenint en compte, així mateix, la prolongació excepcional de la permanència en l'etapa que preveu la mateixa llei en l'article 28.5, podrà fer-ho en els dos cursos següents a través de la realització de proves o activitats personalitzades extraordinàries de les matèries que no haja superat. La conselleria competent en matèria d'educació dictarà instruccions per a l'organització d'aquestes proves.

4. Directrius específiques per als cicles de Formació Professional Bàsica

4.1. Avaluació

a. L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat de cicles de Formació Professional Bàsica serà contínua, formativa i integradora.

b. L'equip docent constituït pel conjunt de professorat de l'alumne o l'alumna, coordinats pel tutor o la tutora, ha d'actuar de manera col·legiada al llarg del procés d'avaluació i en l'adopció de les decisions resultants d'aquest, atenent els criteris pedagògics d'aquests cicles, l'organització del currículum des d'una perspectiva aplicada, el paper assignat a la tutoria i l'orientació educativa i professional, realitzant un acompanyament socioeducatiu personalitzat.c. En el procés d'avaluació contínua, quan el progrés d'un alumne o una alumna no siga l'adequat, quan l'alumnat presente necessitats educatives especials, i, en tot cas, quan es detecten dificultats en el procés d'aprenentatge de l'alumne o alumna, la tutoria ha de tindre una especial consideració, realitzant un acompanyament socioeducatiu específic per a l'establiment dels suports individualitzats que es necessiten.d. L'avaluació del procés d'aprenentatge i la qualificació de l'alumnat en els mòduls de Comunicació i Societat i de Ciències Aplicades s'ha de realitzar atenent el caràcter global i l'assoliment de les competències incloses en cadascun d'aquests.

e. L'avaluació del procés d'aprenentatge i la qualificació de l'alumnat en la resta de mòduls professionals ha de tindre com a referent els resultats d'aprenentatge i les competències professionals, personals i socials que s'hi inclouen.4.2. Obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria

La superació de la totalitat dels mòduls inclosos en un cicle de Formació Professional Bàsica conduirà a l'obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria.5. Directrius específiques per al Batxillerat

5.1. Avaluació

a) L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat en Batxillerat ha de ser contínua i diferenciada segons les diferents matèries, i ha de tindre en compte les adequacions i personalitzacions realitzades amb l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, i, en cas que en tinga, el pla d'actuació personalitzat.

b) El professorat de cada matèria ha de decidir, al final del curs, si l'alumne o l'alumna ha assolit els objectius i ha aconseguit l'adequat grau d'adquisició de les competències corresponents.

c) L'alumnat podrà realitzar una prova extraordinària de les matèries no superades.

Tant en els centres públics com en els centres privats concertats, per als cursos de 1r i 2n de Batxillerat, les proves extraordinàries i la sessió d'avaluació final extraordinària han d'estar acabades l'1 de juliol de 2022.

d) El professorat ha d'avaluar tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament i la mateixa pràctica docent.

e) Cal promoure l'ús generalitzat d'instruments d'avaluació variats, diversos i adaptats a les diferents situacions d'aprenentatge que permeten la valoració objectiva de tot l'alumnat, garantint, així mateix, que les condicions de realització dels processos associats a l'avaluació s'adapten a les necessitats de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

f) En funció de les necessitats específiques de suport educatiu i en coherència amb les adaptacions realitzades en el procés d'ensenyament-aprenentatge, es poden realitzar adequacions en el temps i en el format de les proves i disposar dels suports materials i personals que l'alumnat necessite, tot garantint l'accessibilitat de la informació i la comunicació. Les adaptacions realitzades s'han de tindre en compte per a la proposta d'adaptacions en les proves d'accés a la universitat.g) Pel que fa a l'avaluació al Batxillerat per a persones adultes en règim nocturn i a distància, a més, cal ajustar-se al que disposen els articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana (DOGV 8146, 10.10.2017), sempre que no contradiga el que estableix el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre.

5.2. Documents oficials d'avaluació

D'acord amb la disposició transitòria quarta del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, cal tindre en compte que les actes de Batxillerat s'han de tancar al final del període lectiu després de la convocatòria ordinària, i després de la convocatòria extraordinària.5.3. Promoció

D'acord amb el que estableix l'article 20 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, la promoció de l'alumnat s'ha de realitzar segons el que s'estableix a continuació:

a. L'alumne o l'alumna promocionarà de 1r a 2n de Batxillerat quan haja superat les matèries cursades o tinga avaluació negativa en dues matèries com a màxim. En tot cas, ha de matricular-se en 2n curs de les matèries pendents de 1r. Els centres educatius han d'organitzar les consegüents activitats de recuperació i l'avaluació de les matèries pendents.b. La superació de les matèries de 2n curs que s'indiquen en l'annex III del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, estarà condicionada a la superació de les corresponents matèries de 1r curs indicades en aquest annex per implicar continuïtat.

No obstant això, l'alumnat podrà matricular-se de la matèria de 2n curs sense haver cursat la corresponent matèria de 1r curs sempre que el professorat que la impartisca considere que l'alumne o alumna reuneix les condicions necessàries per a poder seguir amb aprofitament la matèria de 2n. En cas contrari, haurà de cursar la matèria de 1r curs, que tindrà la consideració de matèria pendent, si bé no serà computable a l'efecte de modificar les condicions en les quals ha promocionat a 2n.c. L'alumne o l'alumna que al final del 2n curs tinga avaluació negativa en algunes matèries podrà matricular-se d'aquestes sense necessitat de cursar de nou les matèries superades o podrà optar, així mateix, per repetir el curs complet.5.4. Títol de Batxiller

D'acord amb el que estableix l'article 21 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, la titulació de l'alumnat es realitzarà segons el que s'estableix a continuació:

a. El títol de Batxiller acredita l'assoliment dels objectius establits per a l'etapa i l'adquisició de les competències corresponents.

b. El títol de Batxiller és únic i s'ha d'expedir amb expressió de la modalitat cursada i de la nota mitjana obtinguda.

c. Per a obtindre el títol de Batxiller, és necessària l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de Batxillerat, consignada en les qualificacions emeses per l'equip docent avaluador de cada grup d'alumnat durant la sessió d'avaluació final, ordinària o extraordinària, de 2n curs de Batxillerat.

d. La qualificació final de l'etapa de Batxillerat serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries cursades en el Batxillerat, incloent-hi, en cas que l'alumnat s'haja matriculat, la matèria Educació Fisicoesportiva i Salut, expressada en una escala de 0 a 10 amb dos decimals, arredonida a la centèsima més pròxima i, en cas d'equidistància, a la superior.

e. Excepcionalment, d'acord amb el que estableix l'article 21 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, l'equip docent podrà decidir l'obtenció del títol de Batxiller per un alumne o alumna que haja superat la totalitat de les matèries excepte una, sempre que es complisquen, a més, totes les condicions següents:

e.1. Que l'equip docent considere que l'alumne o l'alumna ha aconseguit els objectius i competències vinculats a aquest títol. Aquesta decisió s'ha d'adoptar per majoria simple i en cas d'empat cal considerar el vot de qualitat del tutor o tutora del curs.

e.2. Que no s'haja produït una inassistència continuada i no justificada per part de l'alumne o l'alumna en la matèria.

e.3. Que l'alumne o l'alumna s'haja presentat a les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seua avaluació, incloent-hi les de la convocatòria extraordinària.

e.4. Que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l'etapa siga igual o superior a cinc.

En aquest cas, a l'efecte del càlcul de la qualificació final de l'etapa, cal considerar la nota numèrica obtinguda en la matèria no superada.5.5. Obtenció del títol de Batxiller per a l'alumnat que es troba en possessió del títol de tècnic o tècnica de Formació Professional o d'Arts Plàstiques i Disseny

a) D'acord amb el que estableix l'article 22 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, l'alumnat que tinga el títol de tècnic o tècnica en Formació Professional o en Arts Plàstiques i Disseny podrà obtindre el títol de Batxiller per la superació de les matèries següents:

– Filosofia

– Història d'Espanya

– Llengua Castellana i Literatura I i II

– Valencià: Llengua i Literatura I i II

– Primera Llengua Estrangera I i II

b) A més de les esmentades en l'apartat anterior, serà necessari que aquest alumnat haja superat les matèries següents, en funció de la modalitat del títol que desitge obtindre:

Modalitat de Ciències: Matemàtiques I i II

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials:

· Per a l'itinerari d'Humanitats, Llatí I i II

· Per a l'itinerari de Ciències Socials, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II

Modalitat d'Arts: Fonaments de l'Art I i II

c) La nota que ha de figurar en el títol de Batxiller d'aquest alumnat ha de deduir-se de la ponderació següent:

– El 60 % de la mitjana de les qualificacions obtingudes en les matèries cursades en Batxillerat.

– El 40 % de la nota mitjana obtinguda en els ensenyaments mitjançant els quals s'accedeix a l'obtenció del títol, calculada conforme al que s'estableix en els respectius reials decrets d'ordenació d'aquests.5.6. Obtenció del títol de Batxiller per a l'alumnat que es troba en possessió del títol de tècnic o tècnica superior de Formació Professionala) D'acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, fins a la implantació de les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, en el currículum, l'organització i els objectius dels ensenyaments objecte d'aquest reial decret, l'alumnat en possessió d'un títol de tècnic o tècnica superior de Formació Professional que en el curs 2020-2021 haguera cursat i superat almenys dues de les matèries de 1r curs de Batxillerat entre aquelles que figuren en l'article 22 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, podrà obtindre el títol de Batxiller en la modalitat triada mitjançant la superació de les restants matèries que, segons l'esmentat article, corresponguen a la modalitat de què es tracte.Les matèries esmentades, per al nostre àmbit autonòmic, són les següents:

– Filosofia

– Història d'Espanya

– Llengua Castellana i Literatura I i II

– Valencià: Llengua i Literatura I i II

– Primera Llengua Estrangera I i II

b) A més de les esmentades en l'apartat anterior, serà necessari que aquest alumnat haja superat les matèries següents, en funció de la modalitat del títol que desitge obtindre:

Modalitat de Ciències: Matemàtiques I i II

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials:

· Per a l'itinerari d'Humanitats, Llatí I i II

· Per a l'itinerari de Ciències Socials, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II

Modalitat d'Arts: Fonaments de l'Art I i II

c) La nota que ha de figurar en el títol de Batxiller d'aquest alumnat ha de deduir-se de la ponderació següent:

– El 60 % de la mitjana de les qualificacions obtingudes en les matèries cursades en Batxillerat.

– El 40 % de la nota mitjana obtinguda en els ensenyaments mitjançant els quals s'accedeix a l'obtenció del títol, calculada conforme al que s'estableix en els respectius reials decrets d'ordenació d'aquests.

5.7. Obtenció del títol de Batxiller per a l'alumnat que es troba en possessió del títol de tècnic o tècnica d'ensenyaments professionals de Música o Dansa o que cursa simultàniament Batxillerat i ensenyaments professionals de Música o Dansa

a) L'article 22 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, estableix en l'apartat 3 que obtindrà el títol de Batxiller en la modalitat d'Arts l'alumne o l'alumna que haja superat els ensenyaments professionals de Música o de Dansa i les matèries següents:

– Filosofia

– Història d'Espanya

– Llengua Castellana i Literatura I i II

– Valencià: Llengua i Literatura I i II

– Primera Llengua Estrangera I i II

– Fonaments de l'Art I i II

b) La nota que ha de figurar en el títol de Batxiller d'aquest alumnat ha de deduir-se de la ponderació següent:

– El 60 % de la mitjana de les qualificacions obtingudes en les matèries cursades en Batxillerat.

– El 40 % de la nota mitjana obtinguda en els ensenyaments professionals de Música o Dansa, calculada conforme al que s'estableix en els respectius reials decrets d'ordenació d'aquests.

c) La disposició transitòria primera del Reial decret 984/2021, estableix que fins a la implantació de les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, en el currículum, l'organització i els objectius dels ensenyaments objecte d'aquest reial decret, l'alumnat en possessió d'un títol professional de Música o de Dansa que en el curs 2020-2021 haguera cursat 1r curs de Batxillerat per una modalitat diferent d'Arts i haguera superat almenys la matèria de 1r curs corresponent a aquesta modalitat conforme al que s'estableix en l'article 22.2 del reial decret esmentat (és a dir, per a la modalitat de Ciències, Matemàtiques I; per a la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials – itinerari Humanitats: Llatí I; per a la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials – itinerari Ciències Socials: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I), podrà obtindre el títol de Batxiller mitjançant la superació de les restants matèries que, segons l'article esmentat, corresponguen a la modalitat triada.

6. Directrius específiques per a la Formació Professional

a. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat en els cicles formatius s'ha de realitzar per mòduls professionals, tenint sempre en compte la globalitat del cicle.

b. La superació d'un cicle formatiu de grau mitjà, grau superior o curs d'especialització requerirà l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals que el componen. En els casos d'organitzacions curriculars diferents dels mòduls professionals, l'equip docent ha d'avaluar tenint com a referents tots els resultats d'aprenentatge i les competències professionals, personals i socials que s'hi inclouen.

7. Directrius específiques per a l'Educació de Persones Adultes

7.1. Formació bàsica de les persones adultes

7.1.1. Avaluació

L'avaluació de les persones participants de la formació bàsica de les persones adultes s'ha d'ajustar al que disposa l'article 10 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, sobre l'avaluació de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, en tot el que siga aplicable a la formació bàsica de les persones adultes que no estiga regulat en l'article 24 d'aquest reial decret. Així mateix, en tot allò que no derogue el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, serà aplicable la disposició addicional quarta del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, l'article 32 de l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, excepte el punt 6.2, i la normativa bàsica reguladora d'aquests ensenyaments.L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat que cursa els estudis dels cicles I i II de la formació bàsica de les persones adultes ha de ser contínua, formativa, integradora i participativa. Així mateix, l'avaluació ha de tindre en compte el context, les formes d'accés al sistema i els diferents ritmes d'aprenentatge de cada persona adulta i, en cas que en tinga, el pla d'actuació personalitzat.

En finalitzar cada curs, els centres de formació de persones adultes han de programar una única avaluació final per als tres nivells del cicle I i per als dos nivells del cicle II.

7.1.2. Documents oficials d'avaluació

D'acord amb la disposició transitòria quarta del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, cal tindre en compte que les actes d'avaluació dels diferents nivells de la formació bàsica de les persones adultes s'han de tancar al final del període lectiu ordinari de forma col·legiada.

7.1.3. Títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria

D'acord amb el que estableix l'article 24 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, la titulació de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria de les persones adultes s'ha de realitzar d'acord amb el que s'estableix a continuació:

a) La superació de tots els mòduls formatius del segon nivell del cicle II de la formació bàsica de les persones adultes dona dret a l'obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria.b) Així mateix, l'equip docent pot proposar per a l'expedició d'aquest títol aquelles persones que, fins i tot no havent superat algun dels mòduls formatius esmentats en el punt anterior, considere que han aconseguit globalment els objectius generals de la formació bàsica de les persones adultes. En aquesta decisió cal tindre en compte la progressió de l'aprenentatge realitzat per la persona adulta i les possibilitats formatives i d'integració en l'activitat acadèmica i laboral de cada alumne o alumna.

c) Les decisions sobre l'obtenció del títol han de ser adoptades de manera col·legiada, en la sessió d'avaluació final, per l'equip docent de l'alumne o l'alumna. Aquestes decisions s'han d'adoptar per majoria simple i en cas d'empat caldrà considerar el vot de qualitat del tutor o tutora del curs.

d) El títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria és únic i s'ha d'expedir sense qualificació.

e) Les persones participants que cursen el segon nivell del cicle II de la formació bàsica de les persones adultes han de rebre un certificat oficial, d'acord amb l'annex XIV de l'Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, en què han de constar les qualificacions obtingudes en els diferents mòduls formatius. Aquesta acreditació ha de figurar en l'expedient i ha de ser estesa pel secretari o secretària del centre, amb el vistiplau del director o directora.7.2. Proves lliures per a l'obtenció dels títols de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller

Les proves lliures per a l'obtenció dels títols de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria i Batxiller es regulen d'acord amb el que estableix l'Ordre 20/2017, de 29 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana, l'Ordre 6/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana, i l'article 26 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre.7.2.1. Proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'àmbit de les seues competències, organitza periòdicament proves perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria, en què es comprova l'assoliment de les competències bàsiques i els objectius d'etapa.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha de garantir que aquestes proves compten amb les mesures d'accessibilitat universal i les adaptacions que requerisca tot l'alumnat amb necessitats educatives especials.

7.2.2. Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxiller

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'àmbit de les seues competències, organitza proves perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller, sempre que demostren haver aconseguit els objectius del Batxillerat. Aquestes proves s'han d'organitzar de manera diferenciada segons les modalitats del Batxillerat.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha de garantir que aquestes proves compten amb les mesures d'accessibilitat universal i les adaptacions que requerisca tot l'alumnat amb necessitats educatives especials.8. Directrius relatives a la derogació normativa

D'acord amb el que estableix el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, en la disposició derogatòria única, queden derogats els articles 11 i 12 del Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, i els articles 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33 i 34, i els apartats 4 i 7 de la disposició addicional quarta del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, així com totes aquelles normes d'àmbit estatal i autonòmic que s'oposen al que es disposa en l'esmentat reial decret.

Mapa web