Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment de selecció per a la realització l'any 2022 d'estades formatives i de pràctiques en empreses, entitats i centres educatius de la Unió Europea per a professorat de Formació Professional. [2022/3132]

(DOGV núm. 9318 de 12.04.2022) Ref. Base de dades 003118/2022


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: EducacióL'alumnat de Formació Professional cursa uns estudis que el capaciten per a poder fer treballs molt qualificats. Dins de la seua formació, és de summa importància la realització d'estades formatives en empreses perquè s'acaben d'afermar les competències adquirides en els cicles formatius. A més, la formació integral de l'alumnat és fonamental per a augmentar la seua competitivitat dins d'un món cada vegada més globalitzat i amb necessitats de personal més qualificat. Dins d'aquesta formació integral, el perfeccionament d'altres idiomes és de summa importància, per la qual cosa es fa necessari establir mecanismes perquè aquest alumnat puga rebre formació tècnica en idiomes de la Unió Europea. Com a conseqüència, el professorat ha d'estar també preparat per a poder impartir aquesta formació, i per aquest mateix motiu, des de l'administració és necessari no sols formar-lo en idiomes, sinó també, especialment, donar-li suport en la seua adquisició de vocabulari i expressions tècniques del seu àmbit professional.

Els avanços dins de tots els camps professionals, tecnològics, mediambientals i socials fan que l'exigència de formació per als nous professionals siga molt alta, i per tant, per a les persones que els han de formar. A més, dins d'una Europa en constant moviment, la formació ha de ser com a mínim trilingüe, ja que l'alumnat ha d'adquirir eines que li permeten un desenvolupament professional en qualsevol dels països de la Unió Europea. Per tant, es fa necessari plantejar aquestes estades formatives per a professorat, que els permeten aconseguir habilitats en la seua àrea professional, no sols en els seus idiomes natius.Les estades formatives en empreses i entitats són una oportunitat per al professorat. Aquestes els permeten conéixer l'organització dels processos productius o de serveis i les relacions sociolaborals en el seu àmbit productiu, així com observar i exercir funcions pròpies de la professió. Les estades destinades a la formació de professorat complementen, al seu torn, la seua formació, facilitant que puguen ampliar i actualitzar els seus coneixements en un context de formació diferent, i en una llengua de treball que els permet potenciar la competència professional.Per tot això, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ofereix places per a la realització d'estades formatives en empreses, entitats i centres educatius de qualsevol país membre de la Unió Europea. Aquesta convocatòria va dirigida al professorat de cicles formatius de Formació Professional sostinguts amb fons públics, de centres educatius de la Comunitat Valenciana que complisquen amb els requisits previstos pel Ministeri d'Educació i Formació Professional dins del Pla per a la modernització de la Formació Professional per a ser reconeguts com a bilingües. Aquests cicles han sigut publicats en el document C de la Correcció d'errades de la Resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior (DOGV 18.10.2021).Aquesta convocatòria s'emmarca, per tant, dins de l'actuació 6 de la Resolució de 7 d'octubre de 2021, de la Secretaria General de Formació Professional, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021, pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes en el marc del component 20 «Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional», del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en l'exercici pressupostari 2021 (BOE 18.10.2021), dins del Pla per a la modernització de la Formació Professional, del Mecanisme de recuperació i resiliència (repartiment 2021). Aquest pla té com a objectiu donar resposta a les necessitats de qualificació i requalificació de joves i persones treballadores, en l'àmbit individual i col·lectiu de cada empresa, en aquests moments de reconstrucció i creació d'un nou model de creixement econòmic.L'objectiu d'aquesta convocatòria és el d'afavorir de manera eficaç el desenvolupament de l'activitat professional en un context cultural diferent, fomentar el plurilingüisme i afavorir la competència en llengües estrangeres.

En virtut del que s'ha exposat, i vistes les funcions que em són atribuïdes en el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, resolc:Primer. Objecte

La present resolució té per objecte determinar el procediment de selecció del professorat de cicles formatius de Formació Professional de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartisca classes en cicles formatius reconeguts com a bilingües, per a la realització d'estades formatives en empreses i centres formatius de qualsevol dels països de la Unió Europea.

Segon. Programa Euro Trainee_professorat

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, organitza mobilitats a l'estranger de professorat denominades «Euro Trainee_professorat». Aquest programa té com a finalitat la realització, per part d'aquest professorat de Formació Professional, d'estades formatives en empreses, entitats i centres educatius dins dels països membres de la Unió Europea.Tercer. Finançament

Les despeses derivades del desenvolupament del programa «Euro Trainee» estaran finançades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea NextGenerationEU (repartiment de 2021) en el marc del Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i resiliència.Quart. Requisits del professorat sol·licitant

1. Impartir docència, l'any 2022, en un cicle formatiu de Formació Professional en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la Comunitat Valenciana cursat en modalitat bilingüe, d'acord amb els requisits marcats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional en la Resolució de 7 d'octubre de 2021, de la Secretaria General de Formació Professional.

2. Estar en possessió, almenys, d'un dels següents certificats d'anglés, o estar cursant formació per a acreditar algun d'aquests:

a) Certificat de superació dels diferents nivells dels ensenyaments d'idiomes, expedit per les escoles oficials d'idiomes, amb equivalència amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència.

b) Certificat expedit per les universitats del sistema educatiu espanyol i les institucions nacionals i estrangeres que es recullen en l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana.

3. Comptar amb la corresponent llicència, tramitada amb suficient antelació a la realització de la mobilitat, d'acord amb el tràmit telemàtic establit per la Direcció General de Personal Docent.

4. Serà responsabilitat del professorat beneficiari complir amb els requisits d'accés de tipus sanitari o administratiu que requerisca el país de destinació i la realització de qualsevol tràmit previ relatiu a la seua estada en aquest país.Cinqué. Característiques de les mobilitats en empreses, entitats o centres educatius de la Unió Europea

1. Les mobilitats seran dels següents tipus:

a) Estades de professorat de Formació Professional en una empresa d'un altre país membre de la Unió Europea, amb una duració d'1 setmana.

b) Formació de professorat en un centre educatiu o entitat sense ànim de lucre d'un altre país membre de la Unió Europea, amb una duració d'1 setmana.

2. Les mobilitats estan distribuïdes segons la tipologia dels cicles formatius i el tipus d'estada, de la següent forma:Àrea professional Estades professorat Formació professorat Total

Industrial 11 8 19

Sostenibilitat i Medi Ambient 4 3 7

Alimentació, Esport i Salut 22 15 37

Economia 22 15 37

Cultura i Oci 3 1 4

Total 62 42 104

L'àrea professional Industrial comprén les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Instal·lació i Manteniment, Fabricació Mecànica, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Tèxtil, Confecció i Pell.L'àrea professional Sostenibilitat i Medi Ambient comprén les famílies professionals d'Energia i Aigua, Química, Seguretat i Medi Ambient, Edificació i Obra Civil, Vidre i Ceràmica, i Maritimopesquera.L'àrea professional Alimentació, Esport i Salut comprén les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, Agrària, Indústries Alimentàries, Hostaleria i Turisme i Imatge Personal.

L'àrea professional Economia comprén les famílies professionals d'Administració i Gestió i Comerç i Màrqueting.

L'àrea professional Cultura i Oci comprén les famílies professionals d'Arts i Artesania, Arts Gràfiques i Imatge i So.

3. Les mobilitats podran realitzar-se, una vegada siguen assignades a les persones beneficiàries, fins a l'1 de desembre de 2022.Sisé. Forma, lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1. La informació de les places disponibles per a participar en el programa «Euro Trainee» es publicarà setmanalment en l'apartat corresponent de la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/euro-trainee

2. El termini per a presentar la candidatura a les places oferides serà de cinc dies naturals des de la seua publicació.

3. El professorat que desitge participar en el procediment de selecció per a la realització del programa «Euro Trainee» haurà de comunicar-ho a la direcció del seu centre educatiu, que serà la que presente la sol·licitud. Per a això disposarà d'un tràmit en OVICE, l'Oficina Virtual d'Educació.

4. En la sol·licitud electrònica el centre haurà d'indicar:

– Dades de la persona participant.

– Plaça o places a les quals presenta la seua candidatura.

– Certificat d'idioma que aporta per a la seua participació en el programa o certificat de l'escola oficial d'idiomes o entitat reconeguda d'estar cursant formació per a acreditar-ho.

– Certificat de la direcció del centre que acredite que, en el moment de presentar la sol·licitud, la persona sol·licitant compleix el requisit d'estar vinculada a un cicle reconegut com a bilingüe per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim General, d'acord amb el que s'estableix en el punt 1 de l'apartat quart de la present resolució, i en què se certifique també que compleix el requisit d'idioma previst pel punt 2 d'aquests apartats, així com la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en el cas de l'alumnat.

5. En aquesta sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:

a) Curriculum vitae en format Europass redactat en l'idioma estranger que acredite.

b) Còpia compulsada del certificat oficial acreditatiu del nivell de coneixement de l'idioma estranger que acredite segons s'estableix en el punt 2 de l'apartat quart de la present resolució.

c) Carta de motivació redactada en l'idioma estranger que acredite on s'indiquen els motius de tipus professional que l'han portat a sol·licitar aquesta plaça.

6. El professorat que desitge participar en el procediment de selecció podrà també suggerir algun lloc on realitzar les mobilitats, i en aquest cas haurà de fer una proposta formal a la comissió de selecció, enviant un missatge de correu electrònic al compte eurotrainee@gva.es. El missatge amb la proposta inclourà un breu informe en el qual es justifique la idoneïtat de la destinació proposada juntament amb les dades de contacte de l'entitat o institució proposada. Una vegada valorada la idoneïtat de la mobilitat proposada i establit el contacte amb l'entitat de destinació, aquesta plaça eixirà oferida juntament amb la resta de les mobilitats per a poder ser adjudicada en concurrència competitiva.

7. La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació del procediment de la present convocatòria. Contra la decisió d'adjudicació de places es podrà interposar un recurs en un termini de 3 dies naturals. Aquest recurs serà resolt pel director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.Seté. Procediment de confirmació d'assignació de la plaça

1. Setmanalment, una vegada finalitzat el termini de recepció de sol·licituds de les places oferides, es reunirà la comissió de selecció per a baremar les candidatures a cadascuna de les places oferides, i assignarà cada plaça a aquella persona sol·licitant que obtinga major puntuació.

2. L'assignació de les places es comunicarà a les persones candidates seleccionades, així com a les primeres suplents de cada plaça.

3. Les persones seleccionades hauran de respondre en el termini de tres dies naturals al missatge de correu electrònic emés per part de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, acceptant o renunciant a la plaça assignada. En el cas de no respondre a aquest correu dins del termini i en la forma escaient, s'entendrà que aquesta persona renuncia a la plaça assignada, i es procedirà a assignar-la a la primera suplent o successives, fins a quedar la plaça coberta.

4. Una vegada acceptada la plaça, a la persona beneficiària se li podrà sol·licitar la realització d'un depòsit en la secretaria del seu centre. Aquest depòsit servirà com a fiança que garantisca la correcta participació en la mobilitat assignada, i signarà la seua recepció qui exercisca la vicedirecció del centre o, si no n'hi ha, la persona de l'equip directiu que designe la direcció del centre. Aquesta fiança es destinarà, en el cas de produir-se la renúncia injustificada de la persona participant, a pagar les despeses ocasionades per aquesta, i se li tornaran els diners restants de la liquidació d'aquestes. En el cas de realitzar-se la mobilitat de manera completa, o no poder-se realitzar per motius justificats de força major, aquesta quantia serà retornada a la persona participant en finalitzar el període previst per a la mobilitat.Huité. Funcions del centre educatiu participant en el programa «Euro Trainee_professorat»

La persona que exercisca la vicedirecció, o membre de l'equip directiu designat a aquest efecte, del centre educatiu participant en el programa «Euro Trainee» serà la persona de contacte amb la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial referent a aquest programa. Correspon a aquesta persona:

– Assessorar el professorat en tot el procediment de selecció, així com al llarg de tota l'estada al país de destinació.

– Recollir, si es donara el cas, l'import de la fiança que cada persona participant en una mobilitat ha de deixar depositada en la secretaria del centre.

– Retornar, si n'hi haguera, el romanent de l'import de la fiança a la persona que haja renunciat injustificadament a una mobilitat confirmada, una vegada liquidades les despeses originades per la seua renúncia.

– Retornar, si es donara el cas, l'import de la fiança a la persona que haja gaudit d'una mobilitat de manera completa, o quan no s'haja pogut realitzar per motius justificats de força major, una vegada finalitzat el període d'aquesta mobilitat.Nové. Criteris de valoració de les sol·licituds del professorat

1. La comissió de selecció valorarà la documentació presentada d'acord amb els següents criteris:

a) Nivell de coneixement de l'idioma. Es valorarà el domini en l'idioma estranger que acredite d'acord amb el certificat presentat, atorgant-se la següent puntuació:

– Cursant formació per a acreditar el nivell B2: 7 punts.

– Nivell B2: 8 punts.

– Nivell C1: 9 punts.

– Nivell C2: 10 punts.

b) Curriculum vitae Europass: es valorarà l'adequació del perfil de la persona candidata a la plaça sol·licitada amb un màxim de 2 punts.

c) Carta de motivació: es valorarà la motivació de la persona candidata respecte a la plaça sol·licitada amb un màxim de 2 punts.

g) Qualificació final. La comissió de selecció estendrà una acta de les reunions setmanals en les quals valore les candidatures presentades a cada plaça, la qualificació final de la qual serà l'obtinguda de la suma dels apartats a) a f) anteriorment indicats. Aquesta qualificació s'indicarà amb dues xifres decimals, fins a un màxim de 14 punts.Desé. Reunions de coordinació amb les persones candidates

1. Una vegada comunicat el resultat, la comissió de selecció durà a terme reunions amb les persones candidates a les quals s'haja adjudicat plaça a fi d'explicar-los les condicions de participació en el programa i resoldre dubtes prèviament a l'acceptació de la mobilitat.

2. Les entrevistes es duran a terme, preferentment, per videoconferència.Onzé. Comissió de selecció

1. Amb la finalitat de valorar les sol·licituds presentades per a cadascuna de les places convocades, es crea la comissió de selecció, el funcionament de la qual es regirà pel règim previst per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. La seua composició serà la següent:

– Presidència: el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial o persona en qui delegue.

– Vocalies:

– Una persona en representació de la Subdirecció General de Formació del Professorat.

– Una persona en representació de la Inspecció General d'Educació.– La persona encarregada de coordinar els programes europeus del Servei d'Investigació, Cultura Digital i Programes Europeus o persona en qui delegue.

– Una persona en representació del Servei d'Investigació, Cultura Digital i Programes Europeus, que actuarà com a secretari o secretària.3. La comissió de selecció tindrà en compte per a l'assignació de places les següents consideracions:

a) Les places s'adjudicaran a les persones sol·licitants seleccionades en funció de la puntuació obtinguda.

b) En cas d'empat, s'utilitzaran com a criteris de desempat els següents, en l'ordre indicat:

– Puntuació rebuda per l'adequació del curriculum vitae a la plaça sol·licitada.

– Puntuació rebuda per la motivació respecte a la plaça sol·licitada.– Sorteig.

4. Les persones no seleccionades per a una plaça podran presentar-se successivament a les següents places convocades dins del programa.

5. En el cas que una persona sol·licitant siga seleccionada per a més d'una plaça, haurà de triar una d'aquestes, i passaran les altres a estar assignades a la primera persona suplent que les haguera sol·licitat.

6. En cas que una persona que ja haja gaudit d'una mobilitat en el marc del programa torne a sol·licitar una plaça, se li assignaran d'ofici zero punts i quedarà automàticament com a última suplent, podent només gaudir d'aquesta mobilitat en el cas de no haver-hi una altra persona candidata a aquesta plaça. Si hi haguera més d'una persona en aquesta situació, s'usaran com a criteris de desempat els indicats en aquest mateix apartat.València, 6 d'abril de 2022.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

Mapa web