Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 1/2022, de 24 de març, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableix i autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València. [2022/2559]

(DOGV núm. 9311 de 01.04.2022) Ref. Base de dades 002734/2022


PreàmbulEl Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Disseny establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, determina en l'article 4.2 que les especialitats dels ensenyaments artístics superiors de Disseny, són les següents: Gràfic, Producte, Interiors i Moda.L'esmentat Reial decret estableix en l'article 7.1 que les «administracions educatives, vista la proposta dels centres, establiran el pla d'estudis, i completaran els mínims fixats en aquest reial decret, fins al total de 240 crèdits, de conformitat amb els criteris següents:a) Cadascuna de les matèries s'organitzarà en una o més assignatures, i caldrà assenyalar les competències, el contingut i el nombre de crèdits per a cadascuna i el curs o els cursos en què s'hauran de realitzar, i es podran incrementar els continguts i els crèdits mínims fixats.

b) El pla d'estudis es podrà completar amb altres matèries, a més de les establides en aquest reial decret, que es concretaran en assignatures.c) Es podran establir assignatures optatives que desenvolupen continguts la finalitat de què siga actualitzar, completar o ampliar la formació de l'alumnat.»

Així mateix, també estableix en l'article 7.3 que les «administracions educatives, vista la proposta dels centres, en establir els corresponents plans d'estudis podran disposar diversos itineraris acadèmics en cadascuna de les especialitats a què es refereix aquest reial decret».En l'àmbit de la Generalitat, el Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d'estudis corresponents als títols oficials en els diferents ensenyaments artístics en l'àmbit de la Comunitat Valenciana assenyala en l'article 7.1 que «l'organització i distribució general dels 240 crèdits ECTS de cada pla d'estudis es farà de conformitat amb el que estableixen, en el que siga aplicable, els reials decrets 630 a 635/2010, de 14 de maig, i amb el que disposa aquest decret.» En l'article 7.3 assenyala que «els centres impartiran les especialitats i itineraris que expressament els siguen autoritzats. De conformitat amb el que estableix aquest decret, organitzaran el pla d'estudis i la seua distribució en assignatures per semestres; igualment, realitzaran les guies docents corresponents a les assignatures, que hauran de ser públiques».Així mateix, la disposició final primera d'aquest decret habilita el conseller o la consellera amb competències en matèria d'educació superior per a autoritzar els plans d'estudis dels centres d'ensenyaments artístics superiors, de conformitat amb aquell.

Finalment, el Decret 82/2009, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV), estableix en l'article 2, titulat «Adscripció del personal docent i d'administració i serveis dels centres que es consignen en l'annex II d'aquest decret», el següent: «D'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, els centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat, que es recullen en l'annex II d'aquest decret, els ensenyaments artístics superiors que s'imparteixen, i els seus mitjans humans, tant docents com d'administració i serveis, així com els mitjans materials, queden integrats orgànicament i funcionalment en l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana». Entre aquests centres figura l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, que ha sigut consultada degudament per a l'elaboració i aprovació d'aquesta ordre.

En conseqüència, per mitjà de la present ordre s'estableix i s'autoritza el Pla de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració.Per tot el que s'ha exposat, conforme amb el Consell de Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, informat el Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, d'acord amb la proposta de la directora general d'Universitats, de data 22 de juliol de 2021, i en exercici de les atribucions conferides per la disposició final primera del Decret 48/2011, abans esmentat, i per l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,ORDENEArticle 1. Objecte

La present ordre té per objecte l'establiment i l'autorització del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, de conformitat amb el qual estableixen el Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Disseny establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d'estudis corresponents als títols oficials en els diferents ensenyaments artístics superiors, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració

La superació dels ensenyaments artístics superiors de Disseny en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, donarà lloc a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic. Aquest títol té caràcter oficial i validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional segons estableix el Reial decret 633/2010, de 14 de maig.Article 3. Organització del pla d'estudis

1. El pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, conté les competències transversals, les competències generals i les competències específiques pròpies de l'especialitat que es determinen en l'annex I d'aquesta ordre.

2. El pla d'estudis del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, de l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, comprén quatre cursos acadèmics de 60 crèdits, conforme al Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), distribuïts en huit semestres, amb un total de 240 crèdits

3. La distribució dels 240 crèdits ECTS és la següent:

a) Matèries i assignatures de formació bàsica, amb 60 crèdits.

b) Matèries i assignatures de formació obligatòria d'especialitat, amb 100 crèdits.

c) Les pràctiques externes, amb una duració de 12 crèdits.

d) El treball de fi de grau, la duració del qual serà de 18 crèdits i es realitzarà en la fase final del pla d'estudis.

e) Assignatures específiques de centre, amb 50 crèdits, de les quals 30 crèdits seran optatives.Article 4. Autorització del pla d'estudis

D'acord amb el que estableix aquesta ordre, s'autoritza el pla d'estudis del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, en l'especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, per a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, inclòs com a annex II.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Absència d'incidència en la despesa pressupostaria de la Generalitat

La implementació i posterior desplegament d'aquesta ordre no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cadascun dels capítols de despesa assignats a la conselleria competent en matèria d'universitats i formació superior i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans humans i materials d'aquest departament i de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa la present ordre.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Alacant, 24 de març de 2022La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital,

CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

ANNEX I

Competències pròpies del títolCompetències transversals del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

En finalitzar els seus estudis superiors en Disseny, els graduats i les graduades han de posseir les competències transversals següents:CT1 Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora

CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament

CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguen als objectius del treball que es realitza

CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació

CT5 Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional

CT6 Realitzar autocrítica cap a l'exercici professional

i interpersonal

CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip

CT8 Desenvolupar raonadament i críticament idees i arguments

CT9 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos

CT10 Liderar i gestionar grups de treball

CT11 Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat

CT12 Adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avanços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar les vies adequades de formació continuada

CT13 Buscar l'excel·lència i la qualitat en la seua activitat professional

CT14 Dominar la metodologia d'investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables

CT15 Treballar de manera autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional

CT16 Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental

CT17 Contribuir amb la seua activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seua incidència en els diferents àmbits i la capacitat de generar valors significatiusCompetències generals del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

En finalitzar els seus estudis superiors de Disseny, els graduats i les graduades han de posseir les competències generals següents:CG1 Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius

CG2 Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació

CG3 Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica

CG4 Tindre una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del colorCG5 Actuar com a mediadors/ores entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç

CG6 Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny

CG7 Organitzar, dirigir i/o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris

CG8 Plantejar estratègies d'investigació i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials

CG9 Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat

CG10 Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial

CG11 Comunicar idees i projectes a la clientela, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg

CG12 Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny

CG13 Conéixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny

CG14 Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals

CG15 Conéixer processos i materials i coordinar la mateixa intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat

CG16 Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles

CG17 Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a l'èxit d'objectius personals i professionals

CG18 Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per a aconseguir els objectius previstos

CG19 Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies d'investigació

CG20 Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seua influència en els processos i productes del disseny

CG21 Dominar la metodologia de la investigació

CG22 Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des dels criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat

Competències específiques del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, en l'especialitat de Disseny Gràfic.

En finalitzar els seus estudis, els graduats i les graduades en l'especialitat de Disseny Gràfic han de posseir les següents competències específiques:CE1 Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos

CE2 Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visual

CE3 Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic

CE4 Dominar els procediments de creació de codis

comunicatius

CE5 Establir estructures organitzatives de la informació

CE6 Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica

CE7 Determinar i, si escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte

CE8 Conéixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar-los conforme als objectius comunicacionals del projecte

CE9 Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicacional en funció dels objectius del projecte

CE10 Aplicar mètodes de verificació de l'eficàcia comunicativa

CE11 Dominar els recursos tecnològics de la comunicació visual

CE12 Dominar la tecnologia digital per al tractament d'imatges, textos i sons

CE13 Conéixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny gràfic

CE14 Comprendre el marc legal i reglamentari que regula l'activitat professional, la seguretat i salut laboral i la propietat intel·lectual i industrial

CE15 Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, valorar la seua incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat per a generar identitat, innovació i qualitat en la produccióPerfil professional del títol de Graduat o Graduada en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, en l'especialitat de Disseny GràficEl/la dissenyador/a gràfic/a és una persona creadora l'activitat de la qual té per objecte la utilització del llenguatge gràfic per a generar missatges i comunicar continguts de naturalesa diversa amb diferents mitjans i per als diferents canals de comunicació. Els àmbits principals on desenvolupa la seua activitat són:Identitat corporativa i visual

Disseny editorial

Producció gràfica

Disseny d'envasos i embalatges

Direcció d'art en publicitat

Disseny audiovisual

Grafisme en televisió

Disseny multimèdia

Disseny d'interacció, disseny web

Disseny ambiental: gràfica i comunicacions aplicades a l'espai

Disseny de material didàctic

Investigació i docència

ANNEX II

Pla d'estudis del títol de grau en Ensenyaments

Artístics Superiors de DissenyEspecialitat: Disseny Gràfic

Itinerari: Il·lustració

Escola d'Art i Superior de Disseny de ValènciaPRIMER CURS

Matèria Assignatura Competències Descriptors/Continguts ECTS Tipus

Fonaments del disseny DISSENY BÀSIC CT1, CT2, CT8, CG1, CG18, CG19, CE5 Coneixements bàsics del disseny: estructura, forma, color, espai i volum. Anàlisi de la forma, composició i percepció. Antropometria, ergonomia i introducció a la biònica. Teoria, metodologia, ideació i concepció del projecte. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 4 FB

PROJECTES BÀSICS CT1, CT2, CT8, CG3, CG13, CG14, CG19, CE5 Coneixements bàsics del disseny: estructura, forma, color, espai i volum. Anàlisi de la forma, composició i percepció. Antropometria, ergonomia i introducció a la biònica. Teoria, metodologia, ideació i concepció del projecte. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 FB

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació DIBUIX I TÈCNIQUES GRÀFIQUES CT1, CG2, CG3, CG4, CE2, CE3 El dibuix com a mitjà d'informació, ideació i comunicació projectual. Dibuix i tècniques gràfiques per a l'anàlisi, l'expressió i la representació aplicats a la il·lustració. Color, percepció i composició aplicats a la il·lustració. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 FB

ESPAI I VOLUM CT1, CT8, CG2, CG3, CG4, CE1, CE2 El volum i l'espai com a mitjà d'informació, ideació i comunicació projectual. Tècniques instrumentals per a l'anàlisi, l'expressió i la representació del volum i de l'espai aplicades a la il·lustració. Investigació, experimentació i concepció del volum i de l'espai aplicades a la il·lustració. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 FB

FOTOGRAFIA I MITJANS AUDIOVISUALS CT14, CT15, CG2, CG4, CE8, CE10, CE11, CE12 Representació gràfica mitjançant tecnologia digital. Fotografia i mitjans audiovisuals. Coneixement i anàlisi de les diferents tècniques de presentació. Seqüencialitat aplicada a la il·lustració, animació i còmic. La diègesi i la continuïtat narrativa. Estructures narratives aplicades a la il·lustració. Gèneres de ficció i no ficció. El guió. La narrativa transmèdia. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 FB

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ CT2, CT13, CG1, CG2, CG11, CE3, CE11 La perspectiva com a mitjà de representació en la il·lustració. Dibuix i tècniques gràfiques per a l'anàlisi, l'expressió i la representació aplicats a la il·lustració. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 FB

LLENGUATGES I TÈCNIQUES DIGITALS CT4, CG2, CG10, CG20, CE2, CE11, CE12 La tecnologia digital com a mitjà d'informació, ideació i comunicació projectual. Generació i manipulació de la forma, processos d'anàlisis i síntesis mitjançant tecnologia digital. Iniciació a la comunicació multimèdia. Iniciació a tècniques d'animació. Comunicació i representació gràfica mitjançant tecnologia digital aplicades a la il·lustració. Intercanvi d'arxius entre programes i sistemes. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 FB

Gestió del disseny IL·LUSTRACIÓ I EMPRESA CT1, CT3, CT10, CT15, CG13, CG22, CE13, CE14 Propietat intel·lectual i industrial. Organització i economia d'empresa. Tècniques d'anàlisis de mercat. Fonaments d'economia de producció. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 4 FB

Ciència aplicada al disseny FONAMENTS CIENTÍFICS DEL DISSENY CT3, CT4, CG4, CG5, CG10, CG15, CG16, CE8 Coneixements de matemàtiques, física i química aplicats al disseny. El mètode científic. Mètodes per a l'anàlisi i la simulació. Ecoeficiència i sostenibilitat. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 4 FB

Història de les arts i el disseny FONAMENTS HISTÒRICS DEL DISSENY CT2, CT8, CT11, CG3, CG6, CG12, CG13, CE15 Història i teoria de les arts, l'arquitectura i el disseny. Coneixement, anàlisi i significat històric del disseny. Dissenyadors i tendències contemporanis. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 FB

Tipografia ANATOMIA ARTÍSTICA CT1, CT2, CG2, CG3, CG4, CE2, CE3 Escriptura i comunicació. Tecnologia tipogràfica. Història i evolució. La cal·ligrafia. Ortotipografia i llegibilitat. Arquitectura i estils tipogràfics. Tipografia i estructura de la informació. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 OE

SEGON CURS

Matèria Assignatura Competències Descriptors/Continguts ECTS Tipus

Cultura del disseny TEORIA I CULTURA DE LA IMATGE CT2, CT8, CT14, CG3, CG9, CE6, CE9, CE15 El significat del disseny en la cultura i en la societat contemporània. Teoria de la informació i de la comunicació, de la semiologia, l'estètica, la teoria de la forma, de la funció i de l'estructura. Fonaments d'antropologia aplicats al disseny. Fonaments de sociologia i cultura del consum. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 FB

Gestió del disseny gràfic GESTIÓ DE LA IL·LUSTRACIÓ CT13, CT15, CG8, CG9, CG22, CE13, CE14, CE15 Comunicació i màrqueting del disseny gràfic. Recursos, costos i organització de l'activitat professional. El valor del disseny gràfic. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 OE

Projecte de disseny gràfic PROJECTES D'IL·LUSTRACIÓ EDITORIAL CT3, CT7, CT13, CG1,CG3,CG20, CE2, CE6 Definició i realització de projectes. Metodologia i investigació. Estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat. El treball en equip. Tècniques per a la visualització d'idees. Identitat corporativa i de producte. Envàs i embalatge. La gràfica i el tractament gràfic de la informació. Gràfica i comunicacions aplicades a l'espai. Senyalística. Disseny editorial. Disseny publicitari. El disseny gràfic audiovisual. Preproducció, producció i postproducció de projectes d'imatge en moviment. El disseny interactiu. Sistemes d'interacció. Gestió de continguts. Representació gràfica de la informació. Usabilitat i accessibilitat. Elaboració de projectes interdisciplinaris integrats. Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. Mètodes d'investigació en el disseny. El procés projectual com a investigació. 8 OE

PROJECTES D'IL·LUSTRACIÓ APLICADA CT3,CT13, CT7,CT8, CG1, CG19,CG22, CE2,CE8 Definició i realització de projectes. Metodologia i investigació. Estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat. El treball en equip. Tècniques per a la visualització d'idees. Identitat corporativa i de producte. Envàs i embalatge. La gràfica i el tractament gràfic de la informació. Gràfica i comunicacions aplicades a l'espai. Senyalística. Disseny editorial. Disseny publicitari. El disseny gràfic audiovisual. Preproducció, producció i postproducció de projectes d'imatge en moviment. El disseny interactiu. Sistemes d'interacció. Gestió de continguts. Representació gràfica de la informació. Usabilitat i accessibilitat. Elaboració de projectes interdisciplinaris integrats. Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. Mètodes d'investigació en el disseny. El procés projectual com a investigació. 8 OE

Tecnologia aplicada al disseny TÈCNIQUES DE PRODUCCIÓ I IMPRESSIÓ CT4, CT16, CG10, CG15, CG16, CE11, CE12 Reproducció i impressió. Preimpressió i tractament d'imatges. Tècniques de gravat. Sistemes d'impressió industrial. Suports per a la impressió. Tecnologia digital: xarxes i comunicacions. Imatge digital. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 8 OE

ANIMACIÓ BÀSICA CT1, CT4 CT12, CT15, CG1, CG4, CG10, CG15, CG22, CE5, CE8, CE9 Tècniques d'animació. Fonaments de l'animació. Conceptes i tècniques bàsiques de l'animació: Stop motion, Frame to frame, animació 3D. Gestió del projecte d'animació. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 OE

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació DIBUIX DEL NATURAL CT2, CT6, CT9, CG2, CG17, CG18, CE2, CE3 Expressió i representació del natural. Dibuix i moviment. La figura humana en moviment. La natura morta. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 8 EC

DIBUIX I COMPOSICIÓ CT2, CT8, CT12, CT13, CG2, CG4, CG6, CG11, CE4, CE6, CE15 La composició i l'estructura. L'espai compositiu. L'expressivitat en l'ordenació de l'espai. Estratègies compositives. Ritme i fluïdesa compositiva/narrativa. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 OE

Història del disseny gràfic HISTÒRIA I CULTURA DE LA IL·LUSTRACIÓ, EL CÒMIC I L'ANIMACIÓ CT17, CG6, CG12, CG19, CG21, CE13, CE15 Coneixement, anàlisi i significat històric del disseny gràfic. Dissenyadors i tendències. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 4 OETERCER CURS

Matèria Assignatura Competències Descriptors/Continguts ECTS Tipus

Història del disseny gràfic ESTÈTICA I TENDÈNCIES CONTEMPORÀNIES DE LA IL·LUSTRACIÓ CT12, CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15 Coneixement, anàlisi i significat històric del disseny gràfic. Dissenyadors i tendències. Moviments estètics i últimes tendències de la il·lustració, el còmic i l'animació. Cultura Visual. Conéixer i analitzar referents visuals actuals. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 4 OE

Projecte de disseny gràfic PROJECTES D'IL·LUSTRACIÓ I NARRACIÓ CT13, CG1, CG18, CG22, CG20, CE1, CE4, CE8 Definició i realització de projectes. Metodologia i investigació. Estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat. El treball en equip. Tècniques per a la visualització d'idees. Identitat corporativa i de producte. Envàs i embalatge. La gràfica i el tractament gràfic de la informació. Gràfica i comunicacions aplicades a l'espai. Senyalística. Disseny editorial. Disseny publicitari. El disseny gràfic audiovisual. Preproducció, producció i postproducció de projectes d'imatge en moviment. El disseny interactiu. Sistemes d'interacció. Gestió de continguts. Representació gràfica de la informació. Usabilitat i accessibilitat. Elaboració de projectes interdisciplinaris integrats. Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. Mètodes d'investigació en el disseny. El procés projectual com a investigació 12 OE

PROJECTE DE CREACIÓ I EXPERIMENTACIÓ CT1, CT3, CT14, CT15, CT16, CG1, CG3, CG8, CG9, CG19, CG20, CG22, CE1, CE3, CE6, CE8, CE11, CE12, CE15 Definició i realització de projectes. Metodologia i investigació. Estratègia i criteris de decisió, innovació i qualitat. El treball en equip. Tècniques per a la visualització d'idees. Identitat corporativa i de producte. Envàs i embalatge. La gràfica i el tractament gràfic de la informació. Gràfica i comunicacions aplicades a l'espai. Senyalística. Disseny editorial. Disseny publicitari. El disseny gràfic audiovisual. Preproducció, producció i postproducció de projectes d'imatge en moviment. El disseny interactiu. Sistemes d'interacció. Gestió de continguts. Representació gràfica de la informació. Usabilitat i accessibilitat. Elaboració de projectes interdisciplinaris integrats. Tecnologia digital per a la presentació i la comunicació del projecte. Mètodes d'investigació en el disseny. El procés projectual com a investigació. 12 OE

Tecnologia aplicada al disseny ANIMACIÓ AVANÇADA CT4, CT6, CT9, CT10, CT15, CG5, CG7, CG10, CG17, CG18, CG 22, CE8, CE11, CE12 Tècniques de producció i edició d'animació. Flux de treball. Eines digitals específiques. Aprofundiment en les tècniques d'animació. Metodologia de treball en els projectes d'animació. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 EC

TÈCNIQUES DE PRODUCCIÓ I EDICIÓ DIGITAL CT6, CT13, CG2, CG4, CG18, CE2, CE3, CE4, CE11, CE12 La Il·lustració digital. Dibuix vectorial. Tecnologia per a la il·lustració en l'àmbit digital. Edició i publicació electrònica. Interactivitat. Flux de treball professional. L'art final. Tecnologia digital: Xarxes i comunicacions. Imatge digital. Edició i publicació electrònica. Usabilitat i accessibilitat. Comunicació multimèdia. Tècniques audiovisuals: producció i edició. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 8 OE

MODELATGE 3D CT6, CT13, CG2, CG4, CG18, CE2, CE3, CE4, CE11, CE12 Tècniques i maneres de representació per a la creació de models digitals tridimensionals. Tècniques de mapatge, il·luminació i render per a la generació d'imatges i animació per ordinador. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 OE

Llenguatges i tècniques de representació i comunicació DIBUIX I LLENGUATGE GRÀFIC CT2, CT8, CT12, CT13, CG2, CG3, CG6, CG19, CG21, CE1, CE11, CE15 Taller de recerca i desenvolupament de llenguatge /estil gràfic propi. Processos creatius per a desenvolupar els llenguatges i estils propis. Recursos expressius. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 EC

Gestió del disseny gràfic MÀRQUETING CG7, CG11, CG17, CG18, CG20, CE13, CE14 Tècniques d'anàlisis de mercat. Comunicació i màrqueting del Disseny Gràfic. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la matèria. 6 OEQUART CURS

Matèria Assignatura Competències Descriptors/Continguts ECTS Tipus

Optatives OPTATIVES 30 EC

Pràctiques externes PRÀCTIQUES EXTERNES CT6, CT9, CT15, CT11, CG7, CG11, CG17 La pràctica del disseny en un entorn professional.

Adequació de les pràctiques al perfil acadèmic desenvolupat per l'estudiant. 12 OE

Treball fi de grau TREBALL FI DE GRAU CT15, CT16, CG11, CG21, CE1, CE2, CE4, CE10 Projecte de disseny, d'Il·lustració, animació o còmic, corresponent que integre les competències adquirides, i que acredite capacitació per a exercir la professió. 18 OE

* Tipus d'assignatura: formació bàsica (FB), obligatòria d'especialitat (OE), específica de centre (EC)* * * * *

ANEXO II

Plan de estudios del título de grado en Enseñanzas

Artísticas Superiores de DiseñoEspecialidad: Diseño de Gráfico

Itinerario: Ilustración

Escuela de Arte y Superior de Diseño de ValenciaPRIMER CURSO

Materia Asignatura Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo

Fundamentos del diseño DISEÑO BÁSICO CT1, CT2, CT8, CG1, CG18, CG19, CE5 Conocimientos básicos del diseño: estructura, forma, color, espacio y volumen. Análisis de la forma, composición y percepción. Antropometría, ergonomía e introducción a la biónica. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 4 FB

PROYECTOS BÁSICOS CT1, CT2, CT8, CG3, CG13, CG14, CG19, CE5 Teoría, metodología, ideación y concepción del proyecto. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 FB

Lenguajes y técnicas de representación y comunicación DIBUJO Y TÉCNICAS GRÁFICAS CT1, CG2, CG3, CG4, CE2, CE3 El dibujo como medio de información, ideación y comunicación proyectual. Dibujo y técnicas gráficas para el análisis, la expresión y la representación aplicados a la ilustración. Color, percepción y composición aplicados a la ilustración. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 FB

ESPACIO Y VOLUMEN CT1, CT8, CG2, CG3, CG4, CE1, CE2 El volumen y el espacio como medio de información, ideación y comunicación proyectual. Técnicas instrumentales para el análisis, la expresión y la representación del volumen y del espacio aplicadas a la ilustración. Investigación, experimentación y concepción del volumen y del espacio aplicadas a la ilustración. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 FB

FOTOGRAFÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES CT14, CT15, CG2, CG4, CE8, CE10, CE11, CE12 Representación gráfica mediante tecnología digital. Fotografía y medios audiovisuales. Conocimiento y análisis de las distintas técnicas de presentación. Secuencialidad aplicada a la ilustración, animación y cómic. La diégesis y la continuidad narrativa. Estructuras narrativas aplicadas a la ilustración. Géneros de ficción y no ficción. El guión. La narrativa transmedia. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 FB

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN CT2, CT13, CG1, CG2, CG11, CE3, CE11 La perspectiva como medio de representación en la ilustración. Dibujo y técnicas gráficas para el análisis, la expresión y la representación aplicados a la ilustración. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 FB

LENGUAJES Y TÉCNICAS DIGITALES CT4, CG2, CG10, CG20, CE2, CE11, CE12 La Tecnología digital como medio de información, ideación y comunicación proyectual. Generación y manipulación de la forma, procesos de análisis y síntesis mediante tecnología digital. Iniciación a la comunicación multimedia. Iniciación a técnicas de animación. Comunicación y representación gráfica mediante tecnología digital aplicadas a la ilustración. Intercambio de archivos entre programas y sistemas. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 FB

Gestión del diseño ILUSTRACIÓN Y EMPRESA CT1, CT3, CT10, CT15, CG13, CG22, CE13, CE14 Propiedad intelectual e industrial. Organización y economía de empresa. Técnicas de análisis de mercado. Fundamentos de economía de producción. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 4 FB

Ciencia aplicada al diseño FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO CT3, CT4, CG4, CG5, CG10, CG15, CG16, CE8 Conocimientos de matemáticas, física y química aplicados al diseño. El método científico. Métodos para el análisis y la simulación. Ecoeficiencia y sostenibilidad. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 4 FB

Historia de las artes y el diseño FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DEL DISEÑO CT2, CT8, CT11, CG3, CG6, CG12, CG13, CE15 Historia y teoría de las artes, la arquitectura y el diseño. Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño. Diseñadores y tendencias contemporáneos. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 FB

Tipografía ANATOMÍA ARTÍSTICA CT1, CT2, CG2, CG3, CG4, CE2, CE3 Escritura y comunicación. Tecnología tipográfica. Historia y evolución. La caligrafía. Ortotipografía y legibilidad. Arquitectura y estilos tipográficos. Tipografía y estructura de la información. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 OE

SEGUNDO CURSO

Materia Asignatura Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo

Cultura del diseño TEORÍA Y CULTURA DE LA IMAGEN CT2, CT8, CT14, CG3, CG9, CE6, CE9, CE15 El significado del diseño en la cultura y en la sociedad contemporánea. Teoría de la información y de la comunicación, de la semiología, la estética, la teoría de la forma, de la función y de la estructura. Fundamentos de antropología aplicados al diseño. Fundamentos de sociología y cultura del consumo. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 FB

Gestión del diseño gráfico GESTIÓN DE LA ILUSTRACIÓN CT13, CT15, CG8, CG9, CG22, CE13, CE14, CE15 Comunicación y marketing del diseño gráfico. Recursos, costes y organización de la actividad profesional. El valor del diseño gráfico. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 OE

Proyecto de diseño gráfico PROYECTOS DE ILUSTRACIÓN EDITORIAL CT3, CT7, CT13, CG1,CG3,CG20, CE2, CE6 Definición y realización de proyectos. Metodología e investigación. Estrategia y criterios de decisión, innovación y calidad. El trabajo en equipo. Técnicas para la visualización de ideas. Identidad corporativa y de producto. Envase y embalaje. La gráfica y el tratamiento gráfico de la información. Gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. Señalética. Diseño editorial. Diseño publicitario. El diseño gráfico audiovisual. Preproducción, producción y posproducción de proyectos de imagen en movimiento. El diseño interactivo. Sistemas de interacción. Gestión de contenidos. Representación gráfica de la información. Usabilidad y accesibilidad. Elaboración de proyectos interdisciplinares integrados. Tecnología digital para la presentación y la comunicación del proyecto. Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación. 8 OE

PROYECTOS DE ILUSTRACIÓN APLICADA CT3,CT13, CT7,CT8, CG1, CG19,CG22, CE2,CE8 Definición y realización de proyectos. Metodología e investigación. Estrategia y criterios de decisión, innovación y calidad. El trabajo en equipo. Técnicas para la visualización de ideas. Identidad corporativa y de producto. Envase y embalaje. La gráfica y el tratamiento gráfico de la información. Gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. Señalética. Diseño editorial. Diseño publicitario. El diseño gráfico audiovisual. Preproducción, producción y posproducción de proyectos de imagen en movimiento. El diseño interactivo. Sistemas de interacción. Gestión de contenidos. Representación gráfica de la información. Usabilidad y accesibilidad. Elaboración de proyectos interdisciplinares integrados. Tecnología digital para la presentación y la comunicación del proyecto. Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación. 8 OE

Tecnología aplicada al diseño TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN CT4, CT16, CG10, CG15, CG16, CE11, CE12 Reproducción e impresión. Preimpresión y tratamiento de imágenes. Técnicas de grabado. Sistemas de impresión industrial. Soportes para la impresión. Tecnología digital: Redes y comunicaciones. Imagen digital. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 8 OE

ANIMACIÓN BÁSICA CT1, CT4 CT12, CT15, CG1, CG4, CG10, CG15, CG22, CE5, CE8, CE9 Técnicas de animación. Fundamentos de la animación. Conceptos y técnicas básicas de la animación: Stop motion, Frame to frame, animación 3D. Gestión del proyecto de animación. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 OE

Lenguajes y técnicas de representación y comunicación DIBUJO DEL NATURAL CT2, CT6, CT9, CG2, CG17, CG18, CE2, CE3 Expresión y representación del natural. Dibujo y movimiento. La figura humana en movimiento. El bodegón. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 8 EC

DIBUJO Y COMPOSICIÓN CT2, CT8, CT12, CT13, CG2, CG4, CG6, CG11, CE4, CE6, CE15 La Composición y la estructura. El espacio compositivo. La expresividad en la ordenación del espacio. Estrategias compositivas. Ritmo y fluidez compositiva/narrativa. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 OE

Historia del diseño gráfico HISTORIA Y CULTURA DE LA ILUSTRACIÓN, EL CÓMIC Y LA ANIMACIÓN CT17, CG6, CG12, CG19, CG21, CE13, CE15 Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño gráfico. Diseñadores y tendencias. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 4 OETERCER CURSO

Materia Asignatura Competencias Descriptores/Contenidos ECTS Tipo

Historia del diseño gráfico ESTÉTICA Y TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS DE LA ILUSTRACIÓN CT12, CT11, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15 Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño gráfico. Diseñadores y tendencias. Movimientos estéticos y últimas tendencias de la ilustración, el cómic y la animación. Cultura Visual. Conocer y analizar referentes visuales actuales. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 4 OE

Proyecto de diseño gráfico PROYECTOS DE ILUSTRACIÓN Y NARRACIÓN CT13, CG1, CG18, CG22, CG20, CE1, CE4, CE8 Definición y realización de proyectos. Metodología e investigación. Estrategia y criterios de decisión, innovación y calidad. El trabajo en equipo. Técnicas para la visualización de ideas. Identidad corporativa y de producto. Envase y embalaje. La gráfica y el tratamiento gráfico de la información. Gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. Señalética. Diseño editorial. Diseño publicitario. El diseño gráfico audiovisual. Preproducción, producción y posproducción de proyectos de imagen en movimiento. El diseño interactivo. Sistemas de interacción. Gestión de contenidos. Representación gráfica de la información. Usabilidad y accesibilidad. Elaboración de proyectos interdisciplinares integrados. Tecnología digital para la presentación y la comunicación del proyecto. Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación. 12 OE

PROYECTO DE CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN CT1, CT3, CT14, CT15, CT16, CG1, CG3, CG8, CG9, CG19, CG20, CG22, CE1, CE3, CE6, CE8, CE11, CE12, CE15 Definición y realización de proyectos. Metodología e investigación. Estrategia y criterios de decisión, innovación y calidad. El trabajo en equipo. Técnicas para la visualización de ideas. Identidad corporativa y de producto. Envase y embalaje. La gráfica y el tratamiento gráfico de la información. Gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio. Señalética. Diseño editorial. Diseño publicitario. El diseño gráfico audiovisual. Preproducción, producción y posproducción de proyectos de imagen en movimiento. El diseño interactivo. Sistemas de interacción. Gestión de contenidos. Representación gráfica de la información. Usabilidad y accesibilidad. Elaboración de proyectos interdisciplinares integrados. Tecnología digital para la presentación y la comunicación del proyecto. Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación. 12 OE

Tecnología aplicada al diseño ANIMACIÓN AVANZADA CT4, CT6, CT9, CT10, CT15, CG5, CG7, CG10, CG17, CG18, CG 22, CE8, CE11, CE12 Técnicas de producción y edición de animación. Flujo de trabajo. Herramientas digitales específicas. Profundización en las técnicas de animación. Metodología de trabajo en los proyectos de animación. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 EC

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DIGITAL CT6, CT13, CG2, CG4, CG18, CE2, CE3, CE4, CE11, CE12 La Ilustración digital. Dibujo vectorial. Tecnología para la ilustración en el ámbito digital. Edición y publicación electrónica. Interactividad. Flujo de trabajo profesional. El arte final. Tecnología digital: Redes y comunicaciones. Imagen digital. Edición y publicación electrónica. Usabilidad y accesibilidad. Comunicación multimedia. Técnicas audiovisuales: producción y edición. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 8 OE

MODELADO 3D CT6, CT13, CG2, CG4, CG18, CE2, CE3, CE4, CE11, CE12 Técnicas y modos de representación para la creación de modelos digitales tridimensionales. Técnicas de mapeado, iluminación y rénder para la generación de imágenes y animación por ordenador. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 OE

Lenguajes y técnicas de representación y comunicación DIBUJO Y LENGUAJE GRÁFICO CT2, CT8, CT12, CT13, CG2, CG3, CG6, CG19, CG21, CE1, CE11, CE15 Taller de investigación y desarrollo de lenguaje /estilo gráfico propio. Procesos creativos para desarrollar los lenguajes y estilos propios. Recursos expresivos. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 EC

Gestión del diseño gráfico MARKETING CG7, CG11, CG17, CG18, CG20, CE13, CE14 Técnicas de análisis de mercado. Comunicación y marketing del Diseño Gráfico. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 6 OE

Mapa web