Ficha docv

Ficha docv

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari número 4/480/2021-DZ, per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2022/226]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 2022/226
La Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha reclamat a aquesta conselleria l'expedient corresponent al procediment següent:Referència: procediment ordinari [ord] núm. 4/000480/2021-DZ.

Òrgan jurisdiccional: Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Recurrent: Associació Eleuteria.

Persones interessades: aquelles els drets o els interessos legítims de les quals pogueren quedar afectats per l'estimació de les pretensions de la part demandant.

Descripció: recurs contenciós administratiu interposat contra la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública contra la Resolució d'1 de desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 25 de novembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures en matèria de salut pública respecte de l'accés a determinats establiments en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.D'acord amb el que es preveu en l'article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, s'acorda citar a termini les persones interessades en el procediment descrit, a fi que, degudament representades en la forma prevista en l'article 23 de la Llei 29/1998, puguen comparéixer en la via jurisdiccional i personar-se en les actuacions, en el termini de nou dies, si al seu dret convé, en qualitat de demandades, per mitjà d'un escrit dirigit a l'òrgan jurisdiccional indicat.

Es fa constar, no obstant això, que la Generalitat, representada pels lletrats de l'Advocacia General, compareix en aquest recurs en defensa del manteniment de l'acte recorregut.València, 11 de gener de 2022.– La directora general de Salut Pública i Addiccions: Ofèlia Gimeno Forner.

Mapa web