Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'actualització de tarifa de subministrament d'aigua potable i clavegueram a la població de Benillup. [2022/215]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 2022/215
S'informa per a general coneixement, que en relació amb la sol·licitud de modificació de tarifes de subministrament domiciliari a Benillup i de conformitat amb el que estableix l'article 13.3 del Decret 68/2013, de 7 de juny del Consell de la Generalitat Valenciana havent transcorregut el termini determinat a l'esmentat article i en virtut de la normativa anterior, es consideren aprovades les tarifes sotmeses a la seua consideració. Per tot això:Tarifa aprovada:Agua potable

Domésticos

Cuota de servicio Euros/mes

Caudal permanente

(Q3)m³/hora(Hasta)

todos 5,757

Domésticos

Cuota consumo   Euros/m³

Límites mensuales

Bloque I hasta 10 0,863

Bloque II entre 10 y 20 1,438

Bloque III más 20 2,400

Domésticos

Conservación Contador Euros/mes

Caudal permanente

(Q3)m³/hora(Hasta)

2,5 0,777

4 1,165

6,3 1,553

10 2,718

16 3,884

25 7,764

40 11,648

63 23,296

100 34,943

160 34,943

Així mateix s'informa per a general coneixement i de conformitat amb els articles 40, 44 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que segons la clàusula segona del contracte de data 3 de novembre de 2008 i de conformitat amb la comunicació de data 5 de novembre de 2021 a l'Ajuntament de Benillup procedeix actualitzar la tarifa de clavegueram a l'esmentada població.Clavegueram   Domèstics

Quota de servei Euros/mes

2,878

Sobre les presents tarifes s'aplicarà IVA d'acord amb el que establix la Llei 37/1992, de 28 de desembre.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.València, 3 de gener de 2022.– L'apoderat: Dionisio García Comín.

Mapa web