Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/06R02/83 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/209]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000350/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
    Grup temàtic: 000D'acord amb el que disposen els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d'Educació, Cultura i Esport, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 23 de desembre de 2021,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/06R02/83 pel subministrament, arrendament sense opció de compra i desmuntatge d'instal·lacions educatives provisionals, entre el 28 de juliol de 2020 i el 30 de setembre de 2021, per import de 176.214,00 € (IVA inclòs).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost de 2021 de les obligacions econòmiques contretes en 2020 i 2021 per import de 54,387,08 €.València, 23 de desembre de 2021La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web