Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R06/93 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/204]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000344/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
    Grup temàtic: 000D'acord amb el que disposen els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 23 de desembre de 2021,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/07R06/93 per serveis de suport a la gestió en matèria sanitària del Servei de Caça i Pesca, des de l'1 d'agost de 2020 fins al 26 de juliol de 2021, per import de 53.392,71 € (IVA exempt).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost de 2021 de les obligacions econòmiques contretes en 2020 per import de 15.547,34 €.València, 23 de desembre de 2021La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web