Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de les resolucions de delegacions de competències en matèria d'infraestructures de serveis socials a diversos ajuntaments, dins del Pla d'infraestructures de serveis socials 2021-2025. [2022/199]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 2022/199
Mitjançant la Resolució de data 29 de juny de 2021, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV 9119), es va aprovar el Pla d'infraestructures de serveis socials 2021-2025, i s'han resolt delegacions al text complet del qual podrà accedir-se a través de la pàgina web de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en la següent URL:

https://inclusio.gva.es/va/web/planificacion-y-organizacion/pla-convivint

En atenció al que es disposa en les resolucions de delegació i en l'article 146.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, es publiquen a continuació els extractes d'aquestes resolucions de delegació:

– Mitjançant la Resolució de data 20.10.2021, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'ha resolt delegar a l'Ajuntament de Gata de Gorgos totes aquelles actuacions tècniques necessàries per a la construcció d'un centre de dia per a persones majors dependents i un centre especialitzat d'atenció a majors CEAM en una parcel·la dotacional propietat de la corporació municipal situada en c/ Sorts, polígon 3, parcel·la 728, del municipi.

Per a la realització d'aquesta actuació es finança l'Ajuntament de Gata de Gorgos per import de 3.952.833, 96 euros a càrrec dels crèdits consignats en la línia T1136 del capítol VII, «Transferències de capital», del programa pressupostari 311,30, Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

– Mitjançant la Resolució de data 26.10.2021, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'ha resolt delegar a l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona totes aquelles actuacions tècniques necessàries per a la construcció d'un centre de dia per a persones majors dependents La Rascanya en una parcel·la dotacional propietat de la corporació municipal situada a l'avinguda del Mediterrani, 16, del municipi.

Per a la realització d'aquesta actuació es finança l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona per import d'1.427.643,16 euros a càrrec dels crèdits consignats en la línia T1136 del capítol VII, «Transferències de capital», del programa pressupostari 311,30, Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

– Mitjançant la Resolució de data 26.10.2021, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'ha resolt delegar a l'Ajuntament d'Albaida totes aquelles actuacions tècniques necessàries per a la construcció d'un centre de dia per a persones majors dependents en una parcel·la propietat de la corporació municipal situada en c/ Corts Valencianes, 7, del municipi.

Per a la realització d'aquesta actuació es finança l'Ajuntament d'Albaida per import d'1.131.802,19 euros a càrrec dels crèdits consignats en la línia T1136 del capítol VII «Transferències de capital», del programa pressupostari 311,30, Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.– Mitjançant la Resolució de data 10.11.2021, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'ha resolt delegar a l'Ajuntament d'Aras de los Olmos totes aquelles actuacions tècniques necessàries per a la rehabilitació d'un immoble propietat de la corporació municipal situada en c/ Escuelas, 5 i 7, del municipi, amb destinació a un punt d'atenció diürna per a persones majors dependents.Per a la realització d'aquesta actuació es finança l'Ajuntament d'Aras de los Olmos per import de 585.000,27 euros a càrrec dels crèdits consignats en la línia T1136 del capítol VII «Transferències de capital», del programa pressupostari 311,30, Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Mitjançant la Resolució de data 11.11.2021, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'ha resolt delegar a l'Ajuntament de Casinos totes aquelles actuacions tècniques necessàries per a la construcció d'un centre de dia per a persones majors dependents en una parcel·la propietat de la corporació municipal, situada en c/ San Roque, 34, del municipi.Per a la realització d'aquesta actuació es finança l'Ajuntament de Casinos per import d'1.254.018,90 euros, a càrrec dels crèdits consignats en la línia T1136 del capítol VII «Transferències de capital», del programa pressupostari 311,30, Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.València, 13 de desembre de 2021.– El director general d'Infraestructures de Serveis Socials: Enric Juan Alcocer.

Mapa web