Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament 41/2021 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/196]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000338/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
    Grup temàtic: 000

D'acord amb el que disposen els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 23 de desembre de 2021,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'expedient de rescabalament 41/2021 per serveis de gestió de centres i diversos subministraments, en novembre i desembre de 2020 i des de gener fins a juny de 2021, per import d'1.401.227,74 € (IVA inclòs).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost de 2021 de les obligacions econòmiques contretes en 2020 per import de 94,38 €.València, 23 de desembre de 2021La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web