Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament EI21/SCE10/14 AVSRE per obligacions contretes en 2018. [2022/194]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000352/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
    Grup temàtic: 000D'acord amb el que disposen els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 23 de desembre de 2021,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de l'expedient de rescabalament EI21/SCE10/14 AVSRE per serveis de transport i allotjament, en setembre i octubre de 2018, per import de 1.288,68 € (IVA inclòs).

Segon

Autoritzar la imputació al pressupost de 2021 de les obligacions econòmiques contretes en 2018 per import de 1.288,68 €.València, 23 de desembre de 2021La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web