Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 23 de desembre de 2021, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/03R01/14 per obligacions contretes en 2020 i 2021. [2022/193]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000353/2022


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
    Grup temàtic: 000D'acord amb el que disposen els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 23 de desembre de 2021,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació, per la persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/03R01/14 per subministrament de gas en 2020 i 2021, per import de 28.038,66 € (IVA inclòs).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost de 2021 de les obligacions econòmiques contretes en 2020 per import de 9.995,31 €.València, 23 de desembre de 2021La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web