Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat per a l'exercici 2022. [2022/191]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000320/2022
La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives té entre els seus objectius prioritaris el foment i el desenvolupament del valor de la igualtat en la diversitat. El respecte i reconeixement social de la diversitat sexual, de gènere, familiar, ètnica, cultural, lingüística, religiosa i de creença i, en conseqüència, l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i no-discriminació en les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana per motiu d'orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, situació de pobresa, diversitat funcional o qualsevol altra causa que resulte reconeguda com a valor innegociable.

La Direcció General d'Igualtat en la Diversitat és l'òrgan directiu de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat al qual corresponen les funcions en matèria de polítiques de drets i reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, diversitat sexual i familiar, igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d'odi i política migratòria.Mitjançant l'Ordre 6/2020, de 9 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat [DOGV núm. 8973, d'11.12.2020], la correcció d'errades de l'Ordre 6/2020, de 9 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat (DOGV 9000, 19.01.2021) i la correcció d'errades de l'Ordre 6/2020, de 9 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat (DOGV 9019, 12.02.2021), d'ara en avant l'Ordre 6/2020, es concreten tots els criteris que marca l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la convocatòria d'aquestes subvencions, d'ara en avant Llei 38/2003.De conformitat amb l'exposat, i les competències conferides pel Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i l'article 160.4 b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Objecte

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives convoca subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.La tramitació de la present convocatòria s'inicia, una vegada presentat el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2022 i abans de la seua aprovació, de conformitat amb els articles 41, 166 i 167 de la citada Llei 1/2015.

El projecte de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 preveu set línies que donen empara a la present convocatòria, en els termes concrets que a continuació s'indiquen.Segon. Finalitat de les subvencions

La finalitat de les subvencions que es convoquen és finançar els programes d'interés general en matèria d'igualtat en la diversitat, a través dels projectes que concretament es detallen en l'annex A de la present resolució i aquells altres d'interés general proposats per les entitats que resulten seleccionats, de conformitat amb el que s'estableix en l'esmentada Llei 1/2015, i amb això afavorir les polítiques actuals de la Generalitat destinades a aprofundir en el foment i el desenvolupament del valor de la diversitat, la igualtat i la no-discriminació. En l'esmentat context, aquesta convocatòria va dirigida al sector de les famílies, al col·lectiu de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals LGTBI, al poble gitano, a les persones migrants, a la igualtat de tracte i a les víctimes de la violència de les conductes d'odi.

No podran ser objecte de subvenció els projectes que contravinguen la normativa vigent, especialment les lleis que reconeixen drets als col·lectius de la diversitat, com la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, i la Llei 23/2018, de 29 de novembre, d'igualtat de les persones LGTBI, o que siguen contraris als objectius i actuacions del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano 2018-2023, l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024 i l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.Els imports estimats a finançar per cada programa i la seua corresponent finalitat, segons el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, amb un import global màxim de 2.805.000,00 €, destinat a finançar aquesta convocatòria, són els següents:

Denominació línia: Programa per a la igualtat i la inclusió de les persones migrants.

Finalitat: Donar suport als programes i actuacions dirigits a aconseguir la igualtat i la inclusió de les persones migrants en tots els àmbits i, especialment, en aquells que es consideren prioritaris en l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.

Línia de subvenció: S1126000

Import: 800.000,00 €

Denominació línia: PPC. Programa per a la igualtat i la inclusió de persones migrants

Finalitat: donar suport als programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i la inclusió de les persones migrants en tots els àmbits, i especialment en aquells que es consideren prioritaris en l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026

Línia de subvenció: S1160000

Import: 25.000,00 €

Aquesta línia de subvenció provinent dels pressupostos participatius té els mateixos objectius i efectes, el termini necessari per a la seua consecució, la font de finançament i els costos previsibles de la línia S1126000. S'adjudicarà únicament entre tots els expedients de sol·licitud presentats per les entitats que resulten beneficiàries de la línia de subvenció S1126000, mitjançant la fórmula de concessió de les subvencions prevista en la present convocatòria per a la resta de les línies. En la resolució de concessió es farà constar la quantitat subvencionada provinent d'aquesta. La quantia final que se subvencionarà a cada expedient de sol·licitud serà la resultant de la suma de les dues quantitats subvencionades corresponents a la línia S1126000 més la línia S1160000.Denominació línia: Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano.

Finalitat: Donar suport als programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i inclusió del poble gitano en tots els àmbits, i especialment en aquells que es consideren prioritaris per a l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano 2018-2023.Línia de subvenció: S1331000

Import: 880.000,00 €Denominació línia: Programa per a la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

Finalitat: donar suport als programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat de les persones LGTBI (lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals) en tots els àmbits, especialment en aquells que es consideren prioritaris en l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat LGTBI.Línia de subvenció: S5151000

Import: 220.000,00 €

Denominació línia: Programa escoles de famílies.

Finalitat: donar suport als programes que contribuïsquen al benestar de les famílies, en el marc de la igualtat en la diversitat, proporcionant els recursos i habilitats per a la solució dels seus conflictes.

Línia de subvenció: S6489000

Import: 275.000,00 €Denominació línia: Programa d'igualtat de tracte i no-discriminació.Finalitat: donar suport als programes i actuacions dirigides a la igualtat de tracte i no discriminació dels col·lectius de la diversitat, així com la lluita contra els delictes d'odi i l'atenció a les víctimes, especialment aquelles vinculades a les prioritats establides en l'Estratègia Valenciana per la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i els Delictes d'Odi. 2019-2024

Línia de subvenció: S6735000

Import: 275.000,00 €Denominació línia: Programes de promoció de la diversitat familiar.Finalitat: Finançament de programes que tinguen per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, segons la seua estructura i composició (nombroses, monoparentals, homoparentals, etc.) i la cerca de beneficis per a elles.

Línia de subvenció: S7108000

Import: 330.000,00 €

No obstant això, l'import màxim estimat de les ajudes convocades per la present resolució queda condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, en els termes, límits i condicions previstos en els articles 40 i 41 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i l'article 18 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat.Tercer. Entitats beneficiàries. Requisits per a sol·licitar la subvenció i manera d'acreditar-los

Podran ser beneficiàries les entitats que complisquen els requisits indicats en l'article 2 de l'Ordre 6/2020. No són subvencionables els projectes d'entitats que ja hagen sigut finançats íntegrament per aquesta o una altra administració o entitat. En aquest sentit, cal tindre en compte especialment que l'article 88.3 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix que «El règim d'acció concertada serà incompatible amb la concessió de subvencions econòmiques per al finançament de les actuacions o els serveis que han sigut objecte de concert.»Quart. Sol·licituds i documentació

1. Sol·licitud i termini de presentació

1.1. Model i presentació de sol·licituds

De conformitat amb el que es preveu en l'article 8 de l'Ordre 6/2020, les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o la de la persona que legalment la represente. A l'efecte de participació en la present convocatòria, es considera que la mateixa subscripció de la sol·licitud de subvenció per les entitats susceptibles de ser beneficiàries, per si mateixes o per representant, implica la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a:

– Sol·licitar l'ajuda.

– Autoritzar, d'una banda, l'accés a la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat, per a comprovar el compliment de les obligacions tributàries, amb la hisenda estatal i autonòmica, i per una altra, la no oposició a la consulta per a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social, mitjançant el mateix formulari de sol·licitud.

– Designar el compte bancari on es transferirà, si és el cas, la subvenció.

– Assumir les declaracions responsables de no concurrència de causa legal per a obtindre la condició de persona beneficiària (article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions).

En cas de sol·licitar subvenció per a més d'un projecte dels previstos en la present convocatòria es presentarà una sol·licitud telemàtica per cadascun d'aquests.

La sol·licitud telemàtica estarà accessible i s'emplenarà directament en la seu electrònica de la Generalitat, a través de l'enllaç següent, tenint en compte que únicament serà admesa la sol·licitud presentada telemàticament:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18326 i constarà d'una part general (comuna per a totes les sol·licituds de subvenció de la Generalitat) i d'una part específica corresponent a aquesta convocatòria. En la part específica s'indicaran expressament els conceptes globals subvencionables que determinen el pressupost total del projecte. És obligatori desglossar cada concepte, indicant cada despesa subvencionable que resulta inclòs en aquest.

Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a la direcció territorial a la qual corresponga la instrucció de l'expedient. Per a això, en la sol·licitud telemàtica s'indicarà la província corresponent a la direcció territorial a la qual corresponga la instrucció de l'expedient, segons el que es disposa en l'article 10 de l'Ordre 6/2020. Concretament, serà competent aquella de l'àmbit territorial en el qual l'entitat propose la realització del projecte per al qual se sol·licita la subvenció. Si es proposa la realització del projecte en més d'una província, la instrucció correspondrà a la direcció territorial on l'entitat tinga la seua seu o delegació permanent.Cada projecte haurà d'adequar-se preferentment als àmbits d'actuació establits en l'annex A, sense perjudici que les entitats puguen presentar altres projectes que consideren adequats per a complir l'objecte del programa.

D'acord amb el que preveu l'article 8.4 de l'Ordre 6/2020, cada entitat podrà presentar com a màxim dues sol·licituds per a cadascuna de les línies pressupostàries per cada província on tinguen seu o delegació física permanent. En cas de superar el nombre de sol·licituds referit per part d'alguna entitat, només s'admetran a tràmit les últimes presentades, d'acord amb l'ordre rigorós de registre d'entrada de la seua presentació telemàtica, i quedarà exclosa la resta.

1.2. Documentació

A la sol·licitud telemàtica, s'adjuntaran necessàriament els documents que s'indiquen a continuació:

1.2.1. Memòria explicativa del projecte

La memòria explicativa servirà per a la valoració del projecte juntament amb la informació proporcionada en la sol·licitud telemàtica. L'entitat que sol·licita l'ajuda haurà de justificar la concurrència dels criteris objectius que, de conformitat amb l'article 5 de l'Ordre 6/2020, justifiquen la valoració del mèrit que s'invoca. Especialment, per a valorar els mèrits indicats en els apartats 1.a.7é, 1.a.8é i 1.b.3r de l'esmentat article, serà necessari acreditar els acords necessaris, l'existència de plans d'igualtat, en el seu cas, o el finançament extern sol·licitat o obtinguda.

La informació anterior, continguda en la memòria explicativa, ha d'organitzar-se dins de l'estructura següent:

A. Descripció del projecte:

– Justificació de la necessitat social del projecte.

– Objectius generals i específics del projecte.

– Nombre i perfil de persones beneficiàries.

– Actuacions i activitats.

– Metodologia de desenvolupament del projecte.

– Cronograma, amb un calendari concret d'actuacions.

– Resultats previstos.

– Indicadors d'avaluació i control del projecte.

– Innovació social del projecte.

– Relació de centres i entitats amb els quals es desenvoluparà el projecte, en el seu cas.

– Perspectiva de gènere detallada del projecte.

– Treball amb col·lectius o grups vulnerables.

– Ús del valencià en les activitats a realitzar i publicacions.

B. Viabilitat econòmica del projecte:

– Pressupost de despeses del projecte, desglossat per conceptes i subconceptes.

– Informe detallat de l'adequació del pressupost per al desenvolupament del projecte.

– Informe dels recursos propis i preexistents de l'entitat.

– Relació detallada de les aportacions d'altres entitats.

C. Estructura, capacitat de gestió, experiència i trajectòria de l'entitat:

– Relació de la gestió de projectes iguals o anàlegs subvencionats en anys anteriors i resultats aconseguits.

– Estructura de l'entitat: nombre de persones associades i voluntàries.

– Recursos humans: nombre i perfil del personal contractat amb el qual compta l'entitat i amb el qual podria comptar per al desenvolupament del projecte.

– Nombre de persones voluntàries que participen en l'execució del projecte.

– Implantació de sistemes de qualitat.

La memòria explicativa haurà de tindre una extensió màxima de quinze pàgines, en grandària i format estàndard. S'annexarà a la sol·licitud telemàtica en arxiu pdf.

1.2.2. En cas de no autoritzar la consulta telemàtica per a l'obtenció de dades d'estar al corrent d'obligacions tributàries, haurà de presentar-se la documentació següent:

– Certificat d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

– Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb la Generalitat.

– En cas d'oposar-se a la consulta telemàtica per a l'obtenció de dades d'estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, haurà de presentar-te el certificat corresponent.

1.2.3. Targeta CIF de l'entitat sol·licitant.

1.2.4. Estatuts vigents de l'entitat.

1.2.5. Certificat del sistema de qualitat, si es disposa d'aquest.

1.2.6 Declaració responsable de no concórrer, en l'entitat sol·licitant, les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1.2.7 En el supòsit de variació de les dades de la persona que tinga la representació legal de l'entitat que consten en el Registre General dels Titulars d'Activitats de Serveis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, haurà d'acreditar-se de manera fefaent la nova representació legal.

1.2.8 Memòria anual d'activitats de l'entitat en l'exercici anterior que, com a mínim, haurà d'enumerar les activitats dutes a terme per l'entitat en l'exercici anterior per ordre cronològic, indicant les dates o períodes d'aquestes, una breu descripció del seu objecte, així com el nombre de participants en cada activitat i l'avaluació detallada dels objectius proposats en el projecte.

1.2.9 Liquidació del pressupost de l'entitat corresponent a l'exercici anterior. Aquesta dada s'implementarà directament en l'apartat corresponent del formulari telemàtic de sol·licitud.

1.2.10 Per a les entitats obligades per la legislació vigent, Pla d'Igualtat en vigor o prorrogat de mutu acord entre l'empresa i la representació de la plantilla, d'acord amb el que es disposa en la normativa estatal i autonòmica. En el cas que el Pla d'Igualtat es trobe prorrogat, s'haurà d'adjuntar l'acord entre l'empresa i la representació de la plantilla de personal.

1.2.11 Documents acreditatius del treball en xarxa (acords o altres).No es valoraran en cap cas les dades que no consten entre la documentació completa que conforma cada sol·licitud de subvenció, així com els mèrits que no figuren en el formulari específic de sol·licitud presentat ni els acreditats fora del termini de presentació de sol·licituds establit en la present resolució.

La constatació de dades incertes en qualsevol dels documents que conformen la sol·licitud de l'entitat, podrà comportar la inadmissió a tràmit de la sol·licitud, a més de les responsabilitats que puguen correspondre d'acord amb la legislació vigent.

En cas que l'entitat sol·licite que la transferència de la subvenció es realitze en un compte que no conste d'alta en la Generalitat, haurà d'emplenar el model de domiciliació bancària disponible en la seu electrònica del corresponent tràmit electrònic i presentar-lo de manera presencial davant la direcció territorial competent per a la valoració de la sol·licitud.

1.3. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació de la present resolució en el DOGV.

L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.Cinqué. Instrucció i proposta de resolució del procediment

De conformitat amb el que es preveu en l'article 10 de l'Ordre 6/2020, serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment la direcció territorial de la província en l'àmbit territorial en el qual es pretén portar a efecte el projecte.

En cas que l'entitat plantege un projecte que es desenvolupe en més d'una província, la instrucció correspondrà a la direcció territorial on l'entitat tinga la seua seu o delegació permanent.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant la instrucció de l'expedient es publicaran els requeriments d'esmena en la web de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, establint el termini per a la corresponent presentació:http://www.inclusio.gva.es/va/web/igualdad-diversidad/igualdad-en-la-diversidad.

En aplicació de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i dels articles 5 i 6 de l'Ordre 6/2020, cada direcció territorial donarà compte de les sol·licituds instruïdes a la comissió d'avaluació, que assignarà la valoració i la quantia de l'ajuda que es proposa per a aquestes.

En cas que la quantia de l'ajuda proposada siga inferior al cinquanta per cent de la sol·licitada, es podrà instar les corresponents entitats perquè reformulen la seua sol·licitud i ajusten els compromisos i condicions a la subvenció que es proposa.

La relació de les entitats a les quals se'ls requerisca que reformulen la seua sol·licitud es publicarà en la pàgina web de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat:

http://www.inclusio.gva.es/va/web/igualdad-diversidad/igualdad-en-la-diversidad, amb indicació del termini per a presentar la reformulació. Totes les entitats instades a reformular la seua sol·licitud hauran d'emplenar el document que figura com a annex I de la present resolució encara que no es modifiquen les actuacions inicialment previstes en l'execució del projecte i es tracte solament d'un ajust pressupostari.La reformulació de sol·licituds hauria de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establits respecte de les sol·licituds o peticions. En cas contrari, es resoldria la denegació de la sol·licitud.

El projecte reformulat hauria d'identificar tots els canvis en les activitats que, si és el cas, s'efectuen. Així mateix, es detallaria la nova previsió de despeses, desglossada, en el model esmentat com a annex I.Seguidament, la comissió d'avaluació formularà la proposta de resolució, que contindrà per cada programa:

1. Sol·licituds de subvenció de projectes que han resultat inadmeses, per la causa indicada en cada cas, i resulten excloses del procés de valoració.

2. Resultat de la valoració dels projectes.

3. Projectes subvencionables i quantia de l'ajuda.

4. Projectes no subvencionables, amb la corresponent motivació.La comissió d'avaluació elevarà la proposta de subvenció a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat perquè dicte la corresponent resolució.Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds

Els criteris de valoració d'aplicació a la present convocatòria són els establits en l'article 5 de l'Ordre 6/2020, concretament:

1. Els criteris objectius a tindre en compte per a la selecció dels projectes subvencionables seran, amb caràcter general, els que s'indiquen a continuació. Per a ser subvencionats, els projectes hauran d'obtindre almenys 15 punts en l'apartat a, 8 punts en l'apartat b i 8 punts en l'apartat c, a més d'aconseguir un mínim de 50 punts en la valoració total.

a) Qualitat tècnica del projecte o activitat. Es valorarà fins a un màxim de 50 punts, com a resultat de ponderar els següents aspectes:1r. Avaluació de les necessitats socials, fins a un màxim de 10 punts: justificació de l'existència de la necessitat social que el projecte pretén satisfer, tenint en compte la insuficient o inexistent cobertura pública o privada d'aquesta.

2n. Determinació dels objectius, fins a un màxim de 6 punts: es valoraran fins a 4 punts els objectius que es pretenen aconseguir i fins a 2 punts com aquests ajuden a pal·liar les necessitats detectades, així com la contribució a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

3r. Persones beneficiàries directes del projecte, fins a un màxim de 3 punts: es valorarà amb 1 punt quan el nombre de persones beneficiàries directes siga menor de 50, o amb 2 punts si són 50 o més. Així mateix, es valorarà amb 1 punt addicional que aquestes persones siguen d'un col·lectiu determinat dins dels col·lectius de la diversitat.

4t. Contingut tècnic del projecte, fins a un màxim de 8 punts: es valorarà fins a 2 punts l'adequació a l'objectiu proposat, fins a 2 punts el calendari d'execució i fins a 4 punts la descripció de les activitats concretes que es pretenen realitzar.

5é. Indicadors d'avaluació i control, fins a un màxim de 4 punts: es valorarà que mesuren el desenvolupament i correcta implementació dels objectius marcats.

6é. Innovació social, fins a un màxim de 3 punts: es valorarà la innovació com a part del desenvolupament del projecte, especialment quant a la participació de la ciutadania, ús de tecnologies i metodologies innovadores.

7é. Treball en xarxa, fins a un màxim de 5 punts: es valorarà que en el desenvolupament de les activitats del projecte col·laboren sense contraprestació econòmica, com a mínim, altres dues entitats del mateix moviment associatiu, de manera coordinada i complementària amb l'entitat sol·licitant de la subvenció.

8é. Inclusió de la perspectiva de gènere, fins a un màxim de 5 punts: es valorarà fins a 1 punt l'ús del llenguatge inclusiu en totes les activitats i publicacions, fins a 2 punts la promoció efectiva de la igualtat entre dones i homes, i fins a 2 punts les accions positives cap a les dones en situació de desigualtat.

9é. Promoció de la igualtat d'oportunitats en els col·lectius vulnerables, fins a un màxim 4 punts: es valorarà que el projecte tinga en compte l'especificitat de persones en situació de dependència, diversitat funcional, persones joves tutelades o extutelades o receptores de la Renda Valenciana d'Inclusió, amb un 1 punt per a cadascun d'aquests col·lectius.

10é. Ús del valencià en les activitats i publicacions, fins a un màxim de 2 punts: es valorarà l'ús del valencià tant en la presentació del projecte, en les seues activitats i accions, així com en el seu material de difusió.

b) Viabilitat econòmica del projecte. Es valorarà fins a un màxim de 25 punts, com a resultat de ponderar els següents aspectes:

1r. Adequació del pressupost a la finalitat, fins a un màxim de 15 punts: es valorarà l'adequació del pressupost previst en les accions presentades i en relació amb els objectius finals, i, si escau, el cost mitjà per persona usuària.

2n. Aportació de recursos propis, fins a un màxim de 5 punts: es valorarà l'afectació al projecte de recursos humans i materials preexistents de l'entitat o finançament propi, a raó d'un punt per cada 5 % del pressupost finançat amb recursos propis.

3r. Aportacions externes públiques o privades, fins a un màxim de 5 punts: es valorarà l'aportació d'ajudes complementàries per part d'altres entitats públiques o privades per a l'execució del projecte, a raó d'un punt per cada 5 % del pressupost finançat amb aportacions externes.c) Estructura, capacitat de gestió, experiència i trajectòria de l'entitat sol·licitant en la realització de projectes, programes i activitats de caràcter anàleg a les previstes en la present convocatòria. Fins a un màxim de 25 punts.

1r. Experiència en la gestió de projectes subvencionats per la conselleria competent en matèria d'igualtat en la diversitat, fins a un màxim de 10 punts: es valorarà, 2 punts per any, la posada en pràctica anterior per l'entitat de projectes anàlegs amb un resultat positiu i eficient.2n. Estructura i capacitat de gestió, fins a un màxim de 5 punts: es valorarà l'adequació de l'estructura de l'entitat i del nombre de persones associades, en relació amb la gestió del projecte per al qual se sol·licita l'ajuda.

3r. Adequació de recursos humans, fins a un màxim de 4 punts: es valorarà fins a 3 punts el perfil professional del personal afecte a l'execució del projecte, i fins a 1 punt la seua vinculació juridicolaboral amb l'entitat.

4t. Voluntariat, fins a un màxim de 4 punts: es valorarà que el projecte compte amb personal voluntari, valorant-se amb 1 punt quan la ràtio de persona voluntària per persones beneficiàries siga de menys d'un 20 %, i amb 2 quan siga igual o superior al 20 %. Així mateix, es valorarà amb 2 punts que l'entitat haja desenvolupat accions formatives per al personal voluntari per a l'execució de les seues tasques dins del projecte.

5é. Compromís amb una gestió de qualitat, fins a un màxim de 2 punts: es valorarà l'acreditació de l'efectiva implantació en l'entitat de sistemes d'autoavaluació de les activitats, projectes i programes executats per l'entitat.Seté. Despeses subvencionables i no subvencionables

Són subvencionables les despeses corrents que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa del projecte subvencionat, resulten necessaris per a executar-lo i es realitzen durant l'any 2022.

Es considerarà despesa realitzada el que haja sigut efectivament pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació previst en la present convocatòria.

En cas que qualsevol de les despeses subvencionables puga correspondre, a més del projecte objecte de subvenció, a altres serveis propis de l'entitat sol·licitant, aquesta circumstància haurà de posar-se de manifest mitjançant el desglossament concret de la despesa i la imputació corresponent a l'execució del projecte.

La subvenció concedida es destinarà a les despeses corrents que s'especifiquen en la sol·licitud i que podran consistir en algun dels següents conceptes vinculats a l'execució del projecte subvencionat:– Retribucions i despeses de personal directament lligat al desenvolupament del projecte. Seran subvencionables els salaris bruts, quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres costos salarials com a pagues extraordinàries, etc., reportats durant el període d'execució i en funció del percentatge de dedicació al projecte.

– Arrendament de locals, en el percentatge corresponent als períodes d'ús per a l'execució del projecte subvencionat.

– Despeses de locomoció i dietes, si es justifica la relació directa de la despesa amb el desenvolupament del projecte, fins a un màxim del 8 % de l'import total del projecte. Les quanties màximes d'aquests s'ajustaran, per analogia, al que s'estableix en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell.

– Despeses de material, específic del projecte.

– Assegurances d'accidents o responsabilitat civil afectes al projecte subvencionat.

– Xicotetes despeses de reparació, manteniment i conservació de béns necessaris per al desenvolupament dels projectes, fins a un import total màxim del 5 % de la subvenció concedida, sense que aquest percentatge supere els 500 euros.

– Adquisició de material d'oficina no inventariable.

– Subministraments del local, en el percentatge corresponent als períodes d'ús per a l'execució del projecte.

– Despeses necessàries per a la difusió i publicitat del projecte.

– Despeses relatives a la realització de cursos en execució del projecte subvencionat i dirigits a les persones beneficiàries d'aquest.

– Despeses derivades de la celebració de jornades, seminaris, i activitats, vinculades al projecte subvencionat.

– Despeses d'assessoria fiscal, laboral o comptable, fins al 10 % de l'import subvencionat del projecte.

– Els tributs, quan l'entitat beneficiària de la subvenció els abona efectivament i justifica la seua no-exempció. Per exemple, l'IVA és subvencionable quan l'entitat beneficiària el paga i no li ho dedueix posteriorment.

No seran subvencionables, entre altres, les despeses següents:

– Les despeses i els pagaments que hagen sigut realitzats fora dels terminis d'execució del projecte i de la justificació, respectivament.

– Despeses associades a personal que no desenvolupe la seua labor en el projecte. Honoraris i indemnitzacions de qualsevol classe als òrgans directius de l'entitat beneficiària.

– Béns de caràcter inventariable: l'adquisició de mobiliari, equips informàtics o de telefonia, i altres anàlegs.

– La realització de despeses d'inversió.

– Inversions finançades mitjançant arrendament financer (lísing) i rènting.

– Interessos deutors dels comptes bancaris, recàrrecs, despeses derivades d'operacions de crèdit, ni despeses financeres, així com qualsevol despesa derivada d'una inadequada o insuficient gestió dels fons públics.

– Sancions administratives i penals, així com les despeses de procediments judicials.

– Els impostos indirectes (IVA) quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, i els impostos personals sobre la renda (IRPF).– Despeses extres d'hotel i despeses sumptuàries de qualsevol naturalesa.Huité. Quantia de les ajudes

1. La quantitat econòmica de l'ajuda es determinarà de manera proporcional a la puntuació obtinguda pel projecte avaluat, el pressupost acceptat de les despeses subvencionables per a l'execució del projecte, i el límit pressupostari fixat per a la corresponent línia de subvenció.A l'efecte de determinar la quantia individualitzada de la subvenció que haja de correspondre al projecte, la comissió d'avaluació de les ajudes objecte de la present convocatòria, podrà aplicar, si escau, el que es disposa l'article 170.2 de la Llei 1/2015, modificant en congruència la quantia de subvenció sol·licitada.

2. En el cas de les línies de subvencions de programes, el sumatori de les quanties sol·licitades dels diferents projectes susceptibles de ser finançats per a una mateixa entitat no serà superior a:

a) El 10 % de l'import establit de la línia de subvenció si la població sumada dels municipis en els quals s'intervé és menor a 250.000 habitants.

b) El 20 % de l'import establit de la línia de subvenció si la població sumada dels municipis en els quals s'intervé és igual o superior a 250.000 habitants i menor d'1.000.000 d'habitants.

c) El 40 % de l'import establit de la línia de subvenció si la població sumada dels municipis en els quals s'intervé és igual o superior a 1.000.000 habitants.

A més, el sumatori de les quanties sol·licitades dels diferents projectes susceptibles de ser finançats per a una mateixa entitat en una línia de subvenció no podrà ser superior al total d'ingressos obtinguts per l'entitat l'any anterior a l'anualitat de la convocatòria.

En cas que se supere algun límit dels anteriors, es reduirà el pressupost dels projectes susceptibles de ser finançats de manera proporcional.

Nové. Resolució i recursos contra aquesta

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del present procediment serà de sis mesos, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de la present convocatòria. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haja publicat la resolució, les entitats interessades podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.La resolució de concessió de les ajudes indicarà expressament els projectes subvencionats per cada programa i l'import concedit.

La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, http://www.inclusio.gva.es/va/web/igualdad-diversidad/igualdad-en-la-diversidad, de conformitat amb el que es preveu en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La citada publicació tindrà els efectes de la notificació.

Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat la resolució del procediment, d'acord amb la Resolució de 29 de febrer de 2016, de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Vicepresidència i Conselleria. Així mateix, serà l'òrgan competent per a modificar els terminis d'execució de la convocatòria, si això fora necessari. La seua resolució posa fi a la via administrativa.

Contra aquesta resolució, de conformitat amb els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició en el termini d'un mes, o, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Dècim. Règim de deslliuraments de pagament

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 171 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions, i llevat que la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, permeta un règim de deslliurament de transferències corrents diferent, el pagament de les ajudes contemplades en aquesta convocatòria s'efectuarà ajustant-se al següent règim:

1. Després de la publicació de la resolució de concessió es lliurarà immediatament el 30 % de la subvenció.

2. La resta es lliurarà una vegada l'entitat justifique, en el termini que s'indique en la resolució de concessió, la realització de la totalitat del projecte subvencionat.Onzé. Justificació de despeses

La justificació de les despeses corresponents a la subvenció concedida es farà de conformitat amb l'article 16 de l'Ordre 6/2020, que l'entitat haurà de complir rigorosament. La justificació de les ajudes es presentarà de manera telemàtica mitjançant l'enllaç

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19028, (Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives), de la manera següent:

1. Justificació de despeses corresponents a l'import de la subvenció atorgada.

1.1. Despeses de personal imputades al projecte. S'hauran d'acreditar, si escau, mitjançant els documents següents:

– Contractes del personal adscrit totalment o parcialment al projecte subvencionat.

– Nòmines del personal.

– TC1 i TC2 (relació nominal del personal treballador per al compte de cotització de l'entitat beneficiària) dels mesos imputats a la subvenció. S'assenyalaran en el document, en el seu cas, les línies corresponents al personal treballador que imputen hores al projecte. El model TC1 ha d'estar mecanitzat o segellat per l'entitat bancària i pot ser substituït pel rebut de liquidació de cotitzacions, també segellat o mecanitzat per l'entitat bancària, o pel rebut bancari que acredita el pagament de la Seguretat Social per cadascun dels mesos imputats.– Model 111 i 190, en el seu cas.

Per a provar el pagament efectiu de les nòmines del personal imputades al projecte, l'entitat ha d'aportar:

– Transferència bancària. Haurà d'identificar-se a la persona destinatària, l'import i la data d'aquesta. És important tindre en compte que no és vàlida l'ordre de pagament; es requereix el justificant bancari o, si és el cas, un certificat bancari en el qual es recullen els apartats esmentats anteriorment, signat i segellat per l'entitat financera en qüestió.– Remeses. En cas que els justificants de pagament estiguen pel total del personal treballador, haurà de presentar-se el desglossament per treballadora o treballador en els documents següents:

– Certificat bancari que acredite que en la remesa bancària presentada s'inclouen els pagaments del personal treballador imputat. El certificat ha de detallar el número de remesa, la data, els noms del personal treballador, la nòmina pagada i el seu import.

– Talons bancaris. A cada taló s'annexarà el justificant bancari que acredite el cobrament.

Per a provar el pagament efectiu de les despeses de Seguretat Social, l'entitat ha d'aportar:

– Documents TC1 i TC2 en els quals aparega el segell de compensació (segell de pagament efectiu, no de registre o de recepció) o el pagament efectiu de l'entitat financera corresponent. El TC2 podrà no contindre el segell de compensació sempre que vaja acompanyat d'un rebut bancari o d'un TC1 o «rebut de liquidació de cotitzacions» que continguen el segell de compensació.

– Quan els pagaments a la Seguretat Social es realitzen pel sistema XARXA (remissió electrònica de documents) el pagament es justificarà de la manera següent:

– Si el pagament es realitza per domiciliació bancària, mitjançant el deute realitzat en el compte bancari.

– Si el pagament s'efectua a través d'una entitat financera, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions segellat o validat mecànicament per l'entitat financera.

– Si el pagament es realitza a través altres canals, es justificarà mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions i el justificant bancari de pagament.

1.2. Despeses en assegurances. En la justificació haurà de constar sempre la còpia de la pòlissa del segur i el rebut bancari del seu abonament.

La còpia de la pòlissa de l'assegurança ha de detallar el període de cobertura, nombre de persones assegurades, i també la identificació de l'espai físic assegurat. L'entitat acreditarà la seua afectació proporcional o total al projecte.

1.3. Despeses en arrendaments de locals afectes al projecte. Aquesta despesa es justificarà mitjançant els documents següents:

– Còpia del contracte d'arrendament.

– Justificants acreditatius del pagament.

– Justificants d'ingrés de retencions i ingressos a compte de l'IRPF en relació amb rendiments procedents de l'arrendament d'immobles urbans (models 115 i 180).

1.4. Factures i altres justificants de despesa.

En la justificació d'altres despeses, en les factures que es detallen com a justificants de despesa, haurà de reflectir-se:

– Número, i si hi ha, sèrie.

– Data d'expedició. La data haurà d'estar compresa en el termini d'execució del projecte i/o de justificació.

Haurà de fer-se constar la data en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten o en la qual, en el seu cas, s'haja rebut el pagament anticipat, sempre que es tracte d'una data diferent de la d'expedició de la factura.

– Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de la persona obligada a expedir factura com de la destinatària de les operacions.

– Número d'identificació fiscal atribuït per l'administració tributària.

– Domicili, tant de la persona obligada a expedir factura com de la destinatària de les operacions.

– Descripció de les operacions i/o productes, en la qual es consignen totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable de l'impost (definit pels articles 78 i 79 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, d'ara en avant Llei de l'impost) corresponent a aquelles i el seu import, incloent el preu unitari sense impost d'aquestes operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estiga inclòs en aquest preu unitari.– El tipus o tipus impositius, si escau, aplicats a les operacions.– La quota tributària que, si és el cas, es repercutisca, que haurà de consignar-se per separat.

– En cas que l'operació estiga exempta de l'Impost, una referència a les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, relativa al sistema comú de l'Impost sobre el Valor Afegit, o als preceptes corresponents de la Llei de l'impost o indicació que l'operació està exempta.

– En cas d'aplicació del règim especial de les agències de viatges, haurà de portar l'esment «règim especial de les agències de viatges».No s'acceptaran les factures que continguen conceptes imprecisos o excessivament genèrics. En aquest cas l'entitat haurà d'aportar certificació explicativa. Tampoc s'acceptaran els documents que no es visualitzen correctament.

Haurà d'especificar-se per separat la part de base imposable corresponent a cadascuna de les operacions que es documenten en una mateixa factura, quan es documenten operacions que estiguen exemptes de l'Impost sobre el Valor Afegit i altres en les quals no.

D'acord amb l'article 16 de l'Ordre 6/2020, en el cas concret d'imputar una mateixa factura a diversos projectes, es marcarà amb el segell o diligència de cadascuna de les imputacions que es realitzen, indicant, en cada cas, el projecte al qual s'imputa i l'import imputat.2. Memòria tècnica

La memòria tècnica o descriptiva de l'execució del projecte subvencionat, que es presentarà després de la finalització del projecte, haurà de permetre que l'òrgan que concedeix la subvenció avalue la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció. Per a l'elaboració d'aquesta memòria s'emplenarà el model disponible en la pàgina web de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat:

http://www.inclusio.gva.es/va/web/igualdad-diversidad/igualdad-en-la-diversidad. S'abordaran, com a mínim, els aspectes següents:

– Memòria d'activitats realitzades.

– Calendari de realització de les activitats.

– Metodologia de treball.

– Valoració de l'eficiència de les actuacions realitzades en relació amb les necessitats i problemàtica sobre la qual s'ha actuat.

– Espais, municipis o territori sobre el qual s'ha actuat i s'han realitzat les activitats.

– Nombre de persones beneficiàries del projecte.

– Compliment dels objectius proposats.

– Avaluació i propostes de futur.

Tenint en compte que la memòria té entitat per si mateixa i és la justificació de les activitats, haurà de referir-se a tot allò que ja s'ha realitzat i conclòs, aportant dades exactes i concretes, de tal manera que permeta relacionar de manera clara i transparent els documents justificatius de les despeses incorregudes i els pagaments realitzats amb les accions subvencionades.

Sempre que s'hagen dut a terme projectes d'informació i assessorament, s'elaborarà un informe en el qual es farà constar el nombre de persones ateses i els recursos socials als quals han sigut derivades, en percentatge.

La justificació de totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció estarà subjecte al que es preveu en la resolució de concessió de les presents subvencions i, excepcionalment haurà de justificar-se com a màxim, abans del 31 de gener de 2023.

El termini màxim per a la presentació de la memòria tècnica del projecte serà el dia 31 de gener de 2023.

En el cas que la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any 2022 habilite la bestreta del 100 % de la subvenció, es podrà presentar el compte justificatiu (justificació de la subvenció) com a màxim el 31 de gener de 2023.

Per al cas que la Llei de pressupostos faculte el deslliurament anticipat d'una part (com preveu l'article 15 de les bases reguladores), la justificació de la primera bestreta haurà d'efectuar-se abans del 15 d'octubre de 2022.

En tot cas, s'haurà de presentar el certificat de justificació de despeses que figura com a Annex II de la present resolució.Dotzé. Minoració i reintegrament de les subvencions concedides

Després de la justificació total de la despesa anual objecte de subvenció, la direcció territorial competent per a la instrucció procedirà a la liquidació d'aquesta. A conseqüència d'aquesta liquidació i, en el seu cas, regularització, s'exigirà el reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació resulte insuficient. Així mateix, serà procedent el reintegrament de la subvenció quan s'acredite la concurrència de les causes indicades en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb el 17.3.n) del mateix text legal.Tretzé. Compliment del tràmit de notificació prèvia a la Comissió Europea

Les presents ajudes no necessiten ser notificades a la Comissió Europea, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, per no reunir tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 del TFUE, ja que l'activitat que se subvenciona té un impacte estrictament local i, per consegüent, no afecta els intercanvis comercials entre estats membres.

Catorzé. Logotip

Les entitats que resulten beneficiàries, una vegada obtinguda l'autorització per part de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, hauran d'incorporar de manera visible en el material que s'utilitze el següent logotip de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, fent constar que el projecte ha sigut «subvencionat per» la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.Per a la seua reproducció haurà de sol·licitar-se a l'adreça electrònica diversitat_ajudes@gva.es. S'utilitzarà guardant les proporcions del model, en les ampliacions o reduccions, i s'haurà de col·locar en un lloc preferent del suport que s'ha de difondre i amb la mateixa categoria que el logotip de l'organització o entitat subvencionada.

Quinzé. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de l'article 13 del RGPD informem del següent:

Responsable del tractament: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

C/ de la Democràcia, 77. 46018 València

Delegació de protecció de dades En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic

dpd@gva.es, o de l'adreça postal:

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València

Drets de les persones interessades Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta conselleria.

Exercici de drets Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i haurà d'acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.Exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrats en la Generalitat: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

Reclamació davant la AEPD En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos

https://www.aepd.es/

Enllaç al Registre d'Activitats de Tractament de la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat corresponent a la Gestió d'ajudes o Subvencions Relatives a la Promoció de la Igualtat en la Diversitat:http://www.inclusio.gva.es/documents/610460/167999531/27-GESTI%C3%93%20D%27AJUDES+O+SUBVENCIONS+RELATIVES+A+LA+PROMOCI%C3%93%20DE+LA+IGUALTAT+EN+LA+DIVERSITAT.pdf/c6dd71ac-c1b3-4851-b3b4-dcc84ffbbba2Setzé. Clàusula de transparència

En compliment de l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana i de l'article 18 de la Llei general de subvencions, les entitats beneficiàries d'una subvenció hauran de complir les següents obligacions de transparència:1. En el cas d'entitats que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000,00 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000,00 euros, haurà de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. En particular, hauran de publicar en els termes previstos en els principis generals de l'article 5 d'aquesta llei la informació institucional i organitzativa de l'article 6 i l'econòmica i pressupostària de l'article 8 d'aquesta.

2. En el cas d'entitats que perceben, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, per un import superior a 10.000,00 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquestes, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició l'òrgan concedent. Per a això, durant el període de justificació de l'ajuda concedida haurà de comunicar-lo a l'entitat concedent perquè li done publicitat en la web corresponent.

3. Sense perjudici de les obligacions previstes en els anteriors apartats, totes les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, incloent el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com per exemple cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.

4. La Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, de conformitat amb l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, elaborarà i executarà el corresponent pla de control sobre les subvencions concedides a l'empara de la present resolució.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen presentar qualsevol altre que estimen pertinent.València, 30 de desembre de 2021.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

ANNEX A

Relació de programes objecte de la convocatòria amb càrrec a la partida pressupostària 16.02.02, Programa 313.80, Igualtat en la Diversitat, i el seu crèdit disponible en l'exercici 2022. Projectes objecte de subvenció i requisits1. Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano

Finalitat: donar suport als projectes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i inclusió del poble gitano en tots els àmbits, i especialment en aquells que es consideren prioritaris per a l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano.

Projectes subvencionables:

1. Educació i cultura:

– Escoles de famílies, foment de l'escolarització primerenca i de la participació en les AMPA.

– Suport a l'èxit escolar de xiquetes, xiquets i adolescents gitanos en l'Educació Secundària Obligatòria –incloent-hi el treball col·laboratiu amb els centres educatius– i del foment de l'educació postobligatòria.– Escoles de formació per a persones adultes i projectes d'alfabetització digital, especialment dirigits a dones.

– Formació integral per a aconseguir una major autonomia personal, professional i social de les dones gitanes.

– Accions que potencien l'oci educatiu, així com la sensibilització i formació per a la diversitat, especialment en l'adolescència i joventut.2. Salut:

– Foment de la salut i hàbits de vida saludables i de la promoció de l'ús dels serveis preventius de salut pública.

– Formació per a la mediació i acompanyament entre iguals per a la millora de la salut de la població gitana i la resolució de conflictes.3. Ocupació i comerç:

– Formació per a la cerca d'ocupació i accés a la formació professional, especialment en la joventut.

– Accions per a la millora de les competències en el desenvolupament de l'ocupació autònoma.

4. Habitatge:

– Activitats d'acció comunitària per a la millora dels barris on viu un important nombre de persones gitanes.

5. Combatre l'antigitanisme i fomentar el reconeixement i la visibilització:

– Ensenyament de la llengua romaní.

– Sensibilització sobre la història i la cultura del poble gitano, especialment en dies assenyalats.

– Atenció a víctimes de discriminació per racisme antigitano.

6. Participació:

– Foment de la participació associativa i social de les persones gitanes.

– Potenciació de la xarxa associativa.

Requisits dels projectes:

Els projectes aniran dirigits tant a la població gitana com no gitana, depenent de l'objectiu concret que es pretenga aconseguir, i sempre en benefici del poble gitano. Tots aquells vinculats a objectius, accions o actuacions de l'Estratègia hauran d'indicar-ho. Els projectes d'àmbit socioeducatiu no podran tindre com a persones beneficiàries aquelles que ja estan formant part del programa concertat Kumpania de la Generalitat.

Els projectes hauran de ser executats en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022.2. Programa per a la igualtat LGTBI (lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals)

Finalitat: Donar suport a projectes i actuacions que contribuïsquen al benestar i la igualtat de les persones LGTBI (lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals).

Projectes subvencionables:

1. Sensibilització i formació

– Activitats de formació en la diversitat en pro de la igualtat com a principi social.

– Accions de formació de professionals de l'educació, la sanitat, forces i cossos de seguretat i emergències, etc.

– Informació i formació als agents de socialització (família, educadores i educadors, grup d'iguals, entorn social, etc.).

– Campanyes d'informació i sensibilització.

2. Espais de socialització i apoderament.

– Activitats de trobada i socialització per al col·lectiu LGTBI amb l'objectiu de contribuir a la seua visibilitat i apoderament.

– Jornades i actes corresponents a la celebració de dies específics, especialment amb motiu del 17 de maig, dia internacional contra la LGTBIfòbia i el 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBI.

3. Prevenció i intervenció

– Realització d'intervencions en centres educatius, sanitaris, laborals, etc.

– Assessorament en centres educatius i sanitaris, empreses, sindicats, associacions de mares i pares, etc.

4. Altres projectes no inclosos en els apartats anteriors.

Requisits dels projectes:

Els projectes aniran dirigits principalment a l'atenció, la promoció i la defensa dels drets de les persones LGTBI, i a la informació i formació en el respecte a la diversitat sexual amb la finalitat de trencar amb els esquemes de desigualtat i discriminació. Aquells relacionats amb el compliment de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, i de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, hauran d'indicar-ho en la sol·licitud o en el projecte.

No seran objecte de subvenció per aquesta línia pressupostària, per ser-ho ja per altres programes de salut, aquells projectes dirigits a la promoció de la salut sexual, així com a la prevenció del VIH-sida i altres ITS. Així mateix, queden exclosos de la present convocatòria tots els projectes d'assessorament i suport a les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI, així com a les seues famílies i persones reunides, a fi d'oferir atenció i orientació social, psicològica i jurídica, per ser serveis que ja presta la Generalitat amb caràcter d'atenció universal a través de l'acció concertada.

Els projectes hauran de ser executats en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022.3. Programes d'escoles de famílies

Finalitat: donar suport als projectes que contribuïsquen al benestar de les famílies, en el marc de la igualtat en la diversitat, proporcionant els recursos i habilitats per a la solució dels conflictes.

Projectes subvencionables:

1. Formació a les famílies:

– Educació en igualtat.

– Corresponsabilitat familiar.

– Igualtat en la diversitat.

– Criança positiva.

2. Prevenció de conflictes intrafamiliars:

– Gestió i resolució de conflictes intrafamiliars.

– Actuacions dirigides a la promoció i millora de les relacions intrafamiliars.

3. Altres projectes no inclosos en els apartats anteriors.

Requisits dels projectes:

Els projectes aniran dirigits a la formació de les famílies en l'àmbit dels projectes subvencionables.

No seran objecte de subvenció aquells projectes dirigits a la formació amb famílies, que guarden relació amb programes d'intervenció social, salut mental, educativa, sanitària, penitenciària, etc., l'objecte d'atenció de la qual estiga determinat per la situació o circumstància individual d'alguna de les persones que componguen la unitat familiar, ja que aquests programes, si és el cas, poden disposar de línies de subvenció específiques que gestionen els òrgans competents. Així mateix, no seran objecte de subvenció per aquesta línia, els programes dirigits majoritàriament a famílies gitanes ni a famílies LGTBI per estar ja inclosos en el seu programa específic de la present convocatòria.

Els projectes hauran de ser executats en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022.4. Programes de promoció de la diversitat familiar

Finalitat: finançament de projectes que tinguen per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, d'acord amb la seua estructura i composició (nombroses, monoparentals, homoparentals, etc.) i la cerca de beneficis per a aquestes.

Projectes subvencionables:

1. Informació, assessorament i atenció integral:

– Atenció social, psicològica i jurídica.

– Assessorament en l'obtenció dels títols i reconeixements als quals tenen dret les diferents famílies.

2. Formació, visibilitat i cerca de beneficis:

– Cerca de beneficis per a les famílies.

– Accions de promoció i visibilitat de la diversitat familiar.

– Adquisició de recursos de resolució de conflictes i apoderament.3. Altres projectes no inclosos en els apartats anteriors.

Requisits dels projectes:

Els projectes hauran d'anar dirigits a la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, segons la seua estructura i composició (nombroses, monoparentals, homoparentals, etc.) i la cerca de beneficis per a aquestes.

No seran objecte de subvenció aquells projectes la finalitat dels quals vinga determinada per la situació o circumstància individual d'alguna de les persones que formen part de la família i que guarden relació amb programes d'intervenció social, salut mental, educativa, sanitària, penitenciària, etc. que, en el seu cas, poden disposar de línies de subvenció gestionades pels òrgans competents en la matèria. Així mateix, no seran objecte de subvenció per aquesta línia, els dirigits a oferir informació i assessorament a famílies LGTBI, per ser un servei que ja està prestant la Generalitat amb caràcter universal a través de l'acció concertada.

Els projectes hauran de ser executats en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022.5. Programes d'igualtat de tracte i no discriminació

Finalitat: donar suport als projectes dirigits a la igualtat de tracte i no-discriminació dels col·lectius de la diversitat, així com la lluita contra els delictes d'odi i l'atenció a les víctimes, especialment aquells vinculats a les prioritats establides en l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la no Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024.

Projectes subvencionables:

1. Sensibilització:

– Foment de la igualtat de tracte i la no discriminació dels col·lectius de la diversitat en el conjunt de la societat i els mitjans de comunicació.

– Informació i formació a professionals de l'educació, la sanitat, forces i cossos de seguretat i emergències, tercer sector, etc.

2. Prevenció:

– Mediació per a col·lectius vulnerables.

– Formació dirigida a col·lectius vulnerables.

3. Detecció i denúncia:

– Formació per a la identificació de situacions de discriminació i delictes d'odi.

4. Atenció a les víctimes:

– Assessorament, suport psicològic, legal i social, i seguiment i acompanyament en la denúncia.

5. Memòria:

– Recuperació de la memòria.

6. Coordinació:

– Realització de jornades d'intercanvi d'experiències.

– Creació de xarxes associatives.

7. Altres projectes no inclosos en els apartats anteriors.

Requisits dels projectes:

Els projectes han d'anar dirigits a fomentar la igualtat de tracte i la no-discriminació dels col·lectius de la diversitat, a la sensibilització i prevenció de les conductes d'odi, així com a l'atenció a les víctimes d'aquestes conductes. Per tant, no seran objecte de subvenció els projectes destinats a prestar a les persones destinatàries un altre tipus de serveis per a l'atenció de les seues necessitats o per a la seua inclusió social. Els projectes vinculats a objectius o actuacions de l'Estratègia hauran d'indicar-ho.

Solament podran ser objecte de subvenció aquells projectes dirigits específicament a fomentar la igualtat de tracte i a atendre les víctimes de discriminació d'algun o alguns dels següents col·lectius: persones amb diversitat funcional, migrants o d'origen migrant i refugiades, gitanes, LGTBI, persones amb malalties que causen estigma social o amb físic no normatiu, persones sense llar o en situació de pobresa, minories religioses i minories lingüístiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per tant, no seran objecte de subvenció aquells projectes genèrics o dirigits a altres col·lectius diferents dels anteriorment esmentats.Queden exclosos de la present convocatòria els projectes l'únic objectiu dels quals o activitat siga la recopilació de dades referents a situacions discriminatòries i delictes d'odi, o l'elaboració d'informes sobre aquests, per ser prestacions ja cobertes a través de l'acció concertada.

Els projectes hauran de ser executats en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022.6. Programa per a la igualtat i inclusió de persones migrants

Finalitat: donar suport als projectes dirigits a aconseguir la igualtat i la inclusió de les persones migrants en tots els àmbits i, especialment, en aquells que es consideren prioritaris en l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.

Projectes subvencionables:

1. Acompanyament i intervenció social amb població migrant.

2. Mediació intercultural amb població migrant.

3. Promoció de la interculturalitat.

Requisits dels projectes: Els projectes han de tindre com a població objectiu les persones migrants, considerant com a tals a aquelles la nacionalitat o l'origen de les quals siga d'un país estranger. Els projectes han d'anar dirigits a realitzar una primera atenció, informació, orientació, assessorament i derivació, si escau, a recursos normalitzats. Mediació intercultural en els diferents àmbits socials. Promoció de la interculturalitat i divulgació de l'aportació positiva a la nostra societat de les persones migrants.

Queden exclosos de la present convocatòria tots els projectes d'allotjament i manutenció de persones migrants en situació o risc d'exclusió social, per ser serveis que ja presta la Generalitat a través de l'acció concertada. Per tant, no es finançaran amb càrrec a aquesta línia de subvenció ajudes directes a les persones usuàries.

Els projectes hauran de ser executats en la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2022.Mapa web