Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022. [2022/189]

(DOGV núm. 9256 de 14.01.2022) Ref. Base de dades 000364/2022
BDNS (identif.): 594920.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594920

Així mateix, està disponible en l'adreça web:

http://www.inclusio.gva.es/web/igualdad-diversidadPrimer. Entitats beneficiàries

Entitats que complisquen els requisits indicats en l'article 2 de l'Ordre 6/2020, de 9 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV 8973, d'11.12.2020). No són subvencionables els projectes que ja hagen sigut finançats íntegrament per aquesta o una altra Administració.Segon. Objecte

Finançar els programes d'interés general en matèria d'igualtat en la diversitat, a través dels projectes que s¿indiquen en l'annex A de la resolució i aquells altres d'interés general proposats per les entitats destinades a aprofundir en el foment i el desenvolupament del valor de la diversitat, la igualtat i la no-discriminació. La convocatòria va dirigida al sector de les famílies, al col·lectiu de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals LGTBI, al poble gitano, a les persones migrants, a la igualtat de tracte i a les víctimes de la violència de les conductes d'odi.Tercer. Bases reguladores

Ordre 6/2020, de 9 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat (DOGV 8973, de l'11.12.2020).Quart. Dotació pressupostària

L'import màxim estimat a finançar és el següent:

Denominació de la línia: «Programa per la igualtat i la inclusió de persones migrants».

Finalitat: fer costat als projectes dirigits a aconseguir la igualtat i la inclusió de les persones migrants en tots els àmbits i, especialment, en aquells que es consideren prioritaris en l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026.

Línia de subvenció: S1126000

Import màxim estimat: 800.000,00 €Cinqué. Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.Sisé. Forma de presentació

Exclusivament per via electrònica:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18326, adjuntant els documents que s'indiquen en la convocatòria.Seté. Criteris de valoració

S'estableixen en l'article 5 de l'Ordre 6/2020, de 9 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV 8973, de l'11.12.2020).Huité. Justificació

Mitjançant la presentació de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'import concedit i d'una memòria explicativa del projecte subvencionat.València, 30 de desembre de 2021.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra Jarque.

Mapa web